The Social Network – zobacz przedpremierowo

 

Na New York Film Festival b?dzie dzi? mia?a premiera filmu „The Social Network” opowiadaj?cego o powstawaniu Facebooka. Facebook jest teraz na topie, Facebook jest wsz?dzie, Facebook trafia teraz na wielki ekran.

Je?li kto? chce zobaczy? film o powstawaniu wirtualnego imperium Marka Zuckerberga, b?dzie musia? poczeka? do 15 pa?dziernika, gdy to film trafi do polskich kin. Chyba, ?e we?miecie udzia? w prostym konkursie w ktrym to do wygrania jest dwuosobowa wej?ciwka na przedpremierowy pokaz filmu w Warszawie, ktry odb?dzie si? 30 wrze?nia o godzinie 20:00 w kinie Helios – Femina.

Zadanie konkursowe jest proste:

Zadanie konkursowe

Wyobra?my sobie, ?e Facebooka nie stworzy? Zuckerberg, tylko kto? inny – Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Janusz Palikot, Kominek, sprzedawczyni ze sklepu mi?snego z okresu PRL… Jak by wtedy wygl?da? ten serwis? :)

Pofantazjujcie troch? i podzielcie si? swoimi pomys?ami w komentarzach. Nawet je?li Warszawa nie jest Wam po drodze i nie kr?ci Was ten film :)

W niedziel?, 26 wrze?nia, o godzinie 21:00 wybior? pomys?, ktry mi si? najbardziej spodoba? i ta osoba dostanie zaproszenie. A reszta b?dzie si? dobrze bawi?a czytaj?c Wasze komentarze :)

Wej?ciwki rozdaj? za spraw? Blogvertising – dzi?ki :)

Druga dwuosobowa wej?ciwka by?a do wzi?cia wczoraj podczas konferencji e-nnovation – trzeba by?o si? spieszy?, Przemkowi si? uda?o :) A konferencja swoj? drog? ca?kiem udana, postaram si? nied?ugo podzieli? z Wami wra?eniami.

Wpis opublikowany 24 września 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: ciekawostki, filmy, internet, konkursy, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "The Social Network – zobacz przedpremierowo"

 1. Gdyby Twarzoksi??k? stworzy? nie kto inny jak devteam Microsoftu z Billem G. na czele, to najprostsza czynno?? jak np. wylogowanie z systemu wymaga?o by co najmniej pi?ciu potwierdze?.

  Autor komentarza, piątek, 24 wrz 2010 #

 2. Gdyby Facebooka tworzyli ludzie z PKP, wiadomo?ci dociera?yby do odbiorcw z op?nieniem, ktre mo?e ulec zmianie (za op?nienie jednak serdecznie by przepraszali). User Experience by?oby zale?ne od ceny uiszczonej za korzystanie z serwisu, chocia? i tak zdarza?oby si?, ?e po zap?aceniu i tak mo?emy korzysta? tylko z wsplnej cz??ci serwisu, przez ktr? wszyscy si? przeciskaj?. A wszyscy u?ytkownicy z zazdro?ci? by patrzyli na zagraniczn? konkurencj?, ktra dzia?a szybciej i sprawniej :)

  (Jestem spoza Warszawy, wi?c prosz? mnie nie bra? pod uwag? w konkursie)

  Autor komentarza, sobota, 25 wrz 2010 #

 3. Gdyby Facebook zosta? stworzony przez polskich politykw to wreszcie niektrzy doczekaliby si? upragnionej opcji „Nie lubi? tego” – oczywi?cie opcja ta by?aby wy??czona przy wpisach zwi?zanych z aktualnie rz?dz?c? parti?. Aby si? zarejestrowa? trzeba by z pewno?ci? najpierw wys?a? skany 256 potwierdze? to?samo?ci (a dodatkowo orygina?y w ci?gu 7 dni trzeba by dostarczy? poczt?). Oczywi?cie z racji zmian partii rz?dz?cych pojawia?yby si? dodatkowe atrakcje.

  I tak gdyby rz?dzi? PiS przy okazji tworzenia zwi?zkw trzeba by mie? zgod? proboszcza ze swojej parafii, opcja „Interesuj? mnie” zosta?aby ca?kowicie zlikwidowana bo przecie? jak mog? w ogle istnie? jakie? odst?pstwa od normy w seksualnych upodobaniach. Dodatkowo mo?na by si? spodziewa? co niedziela takiego samego jak w wypadku wyborw banera, ale odnosz?cego si? do udzia?u we mszy. A no i nie zapominajmy o nowym przycisku w profilu u?ytkownika: „Zg?o? agenta” oraz o specjalnej sekcji IPN.

  PSL z kolei raczej by a? tak nie szala?, ale na pewno mo?na si? spodziewa? zakrojonej na szerok? skal? akcji promocji FarmVille w?rd tych u?ytkownikw, ktrzy jeszcze nie zrozumieli jak genialna jest to gra i jakie ?ycie na wsi mo?e by? fajne.

  PO z pewno?ci? poza przyciskami „lubi?/nie lubi?” wprowadzi?oby jeszcze przycisk „kocham to” w ramach g?oszonej przez t? parti? polityki mi?o?ci. Poza tym raczej bym si? nie spodziewa? zbyt wielkich zmian w serwisie tylko raczej wielkiego spamowania wall-a ka?dego u?ytkownika informacjami czego to oni nie zrobi? i dlaczego opozycja jest z?a.

  SLD z kolei z pewno?ci? wprowadzi?oby dla bezrobotnych u?ytkownikw FB zasi?ki w postaci darmowych kredytw na prezenty co miesi?c, a obj?wszy w?adz? po PiS z pewno?ci? usun?liby sekcj? IPN. Oczywi?cie FB za rz?dw tej partii na pewno by? by darmowy, cho? mo?na by si? spodziewa? niewyt?umaczalnego wzrostu podatku dochodowego zaraz po og?oszeniu tej obietnicy.

  Autor komentarza, sobota, 25 wrz 2010 #

 4. Jaros?aw Kaczy?ski szefem Facebooka:
  – wpisanie posta na tablic? znajomego wymaga wizyty w czterech urz?dach, sze?ciu stempelkw i b?ogos?awie?stwa lokalnego proboszcza
  – zabronione jest posiadanie wi?cej ni? 20 znajomych
  – ka?dy nie-rolnik zobowi?zany jest gra? w FarmVille
  – pole w profilu „preferencje polityczne” zast?piono polem „ulubiony polityk PiS”

  Autor komentarza, sobota, 25 wrz 2010 #

 5. Ja w przeciwie?stwie do kolegw szeroko omin? temat polityki. Michael O’Leary na konferencji prasowej og?asza swoje pomys?y na europejskiego, low-costowego Facebooka. Tniemy koszty za wszelk? cen?, wi?c:
  – uruchamiamy platform? w mniejszych serwerowniach poza wi?kszymi miastami,
  – dost?p do serwisu ta?szy w godzinach wczesnoporannych i w okolicach p?nocy
  – zostawienie tylko jednego administratora, reszt? przecie? mo?e zarz?dza? ten cholerny komputer
  – upychamy jeszcze wi?cej u?ytkownikw na jednym serwerze, wytrzymaj? gdy ich zapytania troch? d?u?ej postoj? w kolejkach

  No i koniecznie zarabiamy na dodatkowych us?ugach:
  – pierwsze?stwo po??czenia z serwerem
  – korzystanie z kosza na usuni?te wiadomo?ci
  – loterie i gad?ety wciskane u?ytkownikom przy ka?dym skorzystaniu z serwisu (z 100% przebitk?)
  – pomoc dost?pna wy??cznie w postaci p?atnej infolinii

  A i tak codziennie by byli oblegani przez setki ludzi spragnionych komunikacji w niskich cenach :)

  Szkoda, ?e nie ma pokazw bli?ej gr, ci??ko b?dzie dojecha? do stolicy na jeden pokaz :(

  Autor komentarza, sobota, 25 wrz 2010 #

 6. W McFacebook zamiast przycisku „Like” by?oby „I’m lovin’ it”. Po wgraniu fotki pada?oby pytanie „Would you like to Supersize that?” – co pewnie by?oby cz?sto u?ywan? opcj? w przypadku fotek na ktrych wyeksponowano dekolty czy bicepsy, chocia? zwykle funkcja dzia?a?aby automatycznie na nasze ty?ki, ktre rosn? podczas siedzenia przy komputerze :))

  Autor komentarza, sobota, 25 wrz 2010 #

 7. Ostatnie godziny na wzi?cie udzia?u w konkursie. Kto jeszcze ch?tny na przedpremierowy pokaz?

  Autor komentarza, niedziela, 26 wrz 2010 #

 8. Zaproszenie na film „The Social Network” w?druje do… Dziudka, gratulacje.

  Podoba? mi si? te? pomys? z Ryanairem i McFacebookiem, trafne wychwycenie charakterystycznych elementw.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 wrz 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów