Ilu Was tu jest z AdBlockiem? Gar?? statystyk

 

Zawsze gdy rozmawiam z kim? o reklamach na stronach, w pewnym momencie pojawia si? takie magiczne sformu?owanie:

Ale po co Ty umieszczasz te reklamy? Przecie? i tak nikt w to nie klika. A nawet nie widzi, bo wszyscy maj? AdBlocka zainstalowanego.

Jak wszyscy widz? (a Ci ktrzy nie widz?, b?d? musieli uwierzy? na s?owo albo wy??czy? na chwil? AdBlocki ;-)), na tym blogu jest kilka reklam, ktre w do?? znaczny sposb wspomagaj? jego utrzymanie. Skoro „wszyscy maj? AdBlocka”, to mo?e w ogle nie warto umieszcza? tych bannerw, marnowa? transferu, obci??a? serwery…?

Obalenie tezy „nikt w to nie klika” by?o proste (statystyki w panelu Google AdSense czy adserwera), zosta?a kwestia widoczno?ci reklam. Musia?em to sprawdzi?. I sprawdzi?em.

Przez ca?y stycze? siedzia?o tu w kodzie wywo?anie ma?ego pliczku o adresie http://tomasz.topa.pl/img/ads/test.gif, ktry to ?apa? si? na wi?kszo?? gotowych list filtrw. Nast?pnie prosty skrypt sprawdza? czy po za?adowaniu strony ta grafika by?a w jakikolwiek sposb ukryta, co mog?o sugerowa? u?ycie AdBlocka. W takiej sytuacji do wywo?ania Google Analytics dochodzi?a specjalna zmienna, ktra pozwoli?a traktowa? osoby z AdBlockiem jako osobn? grup?.

Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e badanie mo?e by? niedok?adne, ale nie s?dz?, ?e mog?em si? pomyli? a? o taki spory rz?d wielko?ci. Testy b?d? dalej przeprowadzane na ulepszonym skrypcie, dane b?dzie mo?na porwna? na pocz?tku marca. Na chwil? obecn? wyniki prezentuj? si? nast?puj?co:

Liczby

 • W tej chwili Google Analytics pokazuj? mi, ?e w styczniu blog zanotowa? 47 881 wizyt.
 • Prawie 55% z nich przypada na przegl?dark? Firefox, czyli mam 26 224 potencjalnych wizyt z AdBlockiem (badanie nie uwzgl?dnia?o mechanizmw blokuj?cych reklamy w innych przegl?darkach).

I teraz najlepsze: AdBlock zosta? wykryty w 731 wizytach, co stanowi ~3% odwiedzin z Firefoksem, czyli 1,5% wszystkich odwiedzin w styczniu.

Hm… skoro „wszyscy maj? AdBlocka”, to spodziewa?em si? zupe?nie innych wynikw… Ale nie po to podpina?em to wszystko pod Google Analytics ?eby przedstawi? tylko t? jedn? liczb?. Analiza zachowania grupy oznaczonej jako „AdBlock” daje du?o wi?cej informacji.

Interpretacja

Blog notuje dziennie oko?o 1500 wizyt jednak 3/4 ruchu kieruje tutaj Wujek Google i inne wyszukiwarki (st?d te wszystkie ?mieszne keywordy). S? to zwykle jednorazowe, krtkie i p?ytkie wizyty.

Za to wizyty, ktre zosta?y zaliczone do grupy „AdBlock”:

 • by?y znacznie d?u?sze – ?rednio 2 min 22 s w stosunku do 57 sekund, ktre to by?o ?redni? warto?ci? w tym miesi?cu
 • by?y g??bsze – 1,71 wy?wietle?/wizyt? w stosunku do ?redniego 1,41 dla ca?o?ci
 • z g??boko?ci? wi??e si? rwnie? wska?nik odrzuce? (bounce rate) by? rwnie? ponad dwukrotnie ni?szy
 • w 75% przypadkw by?y powtrnymi wizytami (osoba by?a na blogu ju? w przesz?o?ci)
 • zaowocowa?y ponad trzykrotnie wi?ksz? liczb? komentarzy

Teraz te dane wygl?daj? ju? znacznie ciekawiej, prawda?

AdBlocka wykryto g?wnie u osb, ktre regularnie czytaj? bloga i go komentuj?. Z racji tematyki tej strony, s? to pewnie i tak osoby lepiej si? znaj?ce na sieci i „widz?ce” reklamy z daleka, a przez to ich pod?wiadomie, automatycznie unikaj?.

Osb trafiaj?cy tu z wyszukiwarek i u?ywaj?cych AdBlocka jest proporcjonalnie bardzo ma?o. I nie ukrywam, ?e w?a?nie pod takie osoby s? odpowiednio umieszczone reklamy np. w archiwalnych postach i na takich osobach mo?na troch? zarobi?. I powiedzmy sobie szczerze, te reklamy u mnie i tak nie s? a? tak inwazyjne jak by to mo?na by?o zrobi?… :)

Oczywi?cie przypomn? raz jeszcze, ?e wyniki mog? by? nieprecyzyjne i nale?y je traktowa? raczej jako dane orientacyjne, a nie wyznacznik dla wszystkich mo?liwych blogw. Co nie zmienia faktu, ?e test b?dzie kontynuowany :)

Wpis opublikowany 1 lutego 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: blog, internet, reklama, wordpress, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Ilu Was tu jest z AdBlockiem? Gar?? statystyk"

 1. Wiesz, ?e tym wpisem mo?esz wywo?a? fal? nowych u?ytkownikw AdBlocka? ;-)

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 2. ciekawe, ciekawe, wyniki zaskakuj?
  chocia? jako bloger na swojej domenie sugeruj? reklamodawcom przesy?anie do mnie swoich plikw swf ktre r?cznie umieszczam na serwerze…
  Jednak dla mnie internet z adblockiem i bez to dwa inne ?wiaty.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 3. Z poziomu SW Iron widz? tylko dwa migaj?ce z prawej strony kwadratowe banerki. Wsio inne jest niewidoczne. Czyli chyba jeden baner s?dz?c po bia?ym polu.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 4. @harnir: powiedzmy sobie szczerze – co ja mog? na to zrobi?? Reklamy mo?na wyciacha? na tysi?c sposobw – od adblockw przez odpowiednie regu?ki w hosts kieruj?ce adresy wi?kszo?ci adserwerw na IP z kosmosu. je?li kto? bardzo nie chce reklam, to ich nie b?dzie mia? bez wzgl?du na moje starania. A wpis mo?e si? chocia? komu? przyda przy planowaniu rozplanowania reklam na swojej stronie :)

  @Mediafun: ta testowa „reklama” te? by?a w mojej domenie a nie na zewn?trznym adserwerze, umieszczona w katalogu „ads” blokowanym przez wi?kszo?? domy?lnych list z filtrami. Mo?na kombinowa? i nazywa? jako? dziwnie te bannerki – przez jaki? czas si? utrzymaj? :) Ale uparci i tak w ko?cu zablokuj?…

  @Lavinka: tak, u gry powinien by? jeszcze boks z reklam? Orange HTC (ca?kiem zno?ny), a ni?ej AdSense ;)

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 5. Rozumiem reklam?, ka?dy chce si? jako? promowa?, ale nie rozumiem tego jak kto? jest natr?tny, dlatego wszyskie wyskakuj?ce i/lub graj?ce reklamy irytuj? mnie dlatego zastosowanie AdBlock’a rozwi?zuje problemy.

  Resaumuj?c, je?eli reklamodawcy nie byli by tacy nachalni, to nie by?o by AdBlock’a.

  Pozdrawiam.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 6. To ja jestem do?? nietypowym u?ytkownikiem AdBlocka :P
  Bo mam wy??czone takie regu?y jak:
  *ad2.*
  */ads/*
  *ads.*
  i mi si? twoje reklamy wy?wietlaj?. W sumie to si? zacz??o od ch?ci odblokowania mniej inwazyjnych reklam dla jednego z odwiedzanych forum, czyli Google AdSense czy jako? tak. A ?e regu?a wyj?tku nie by?a idealna to poszed?em krok dalej, i teraz blokuj? tylko konkretne typy denerwuj?cych reklam.

  Ps.
  Ma kto? filtr na reklam? ktra si? rozwija z grnego lewego rogu strony?

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 7. Jako dumny u?ytkownik Ad Blocka w wersji PLUS ;-) musz? powiedzie?, ?e zwykle ?adnej reklamy nie widz? — u Ciebie i nie tylko u Ciebie — ale jednak si? przyjrza?em. Intrack.pl si? przemyci? ;-)

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 8. @Tomasz Topa: stali uzytkownicy (ktorzy szanuja twoj czas) maja cie zapewne w ignorowanych w adblocku;]

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 9. Subskrybuj? EasyList, ale popularne filtry odblokowa?em (AdSense i tym podobne). A przed niechcianymi reklamami flashowymi chroni mnie… Flashblock.

  Za to wizyty, ktre zosta?y zaliczone do grupy „AdBlock”:

  by?y znacznie d?u?sze – ?rednio 2 min 22 s w stosunku do 57 sekund, ktre to by?o ?redni? warto?ci? w tym miesi?cu
  by?y g??bsze – 1,71 wy?wietle?/wizyt? w stosunku do ?redniego 1,41 dla ca?o?ci
  z g??boko?ci? wi??e si? rwnie? wska?nik odrzuce? (bounce rate) by? rwnie? ponad dwukrotnie ni?szy
  w 75% przypadkw by?y powtrnymi wizytami (osoba by?a na blogu ju? w przesz?o?ci)
  zaowocowa?y ponad trzykrotnie wi?ksz? liczb? komentarzy

  Wiadomo, wi?kszo?? geekw ma zainstalowanego Adblocka (Plus, jest jaki? inny?).

  BTW: Mamy AdSense, wi?c wszyscy pisz? AdBlock :P

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 10. Na szcz??cie Twoje reklamy nie s? nachalne, czyli nie s? wyskakuj?ce, nie daj?ce si? zamkn??, nie s? rwnie? graj?ce…
  Osobi?cie nie u?ywam adBlock’a, bo uwa?am, ?e reklama s? form? p?atno?ci za teksty… Jednak je?eli jaka? strona zniech?ci mnie swoimi reklamami nachalnymi, to w pewno?ci? tych stron ju? nie odwiedz? (np. wp.pl, onet.pl – ostatnio te g?wne strony ogl?da?em z p? roku temu(podstrony ogl?dam)…)

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 11. Ja u?ywam adblocka, ale w zasadzie tylko po to, zeby blokowac popupy i inne wyskakujace syfy. No i jeszcze jest noScript, ktry ca?kiem sensownie blokuje to, czego zobaczy? bym nie chcia?.

  Normalne reklamy i reklamy kontekstowe mi nie przeszkadzaj?, wi?c ich nie blokuje, ba, jak zobacz? co? interesuj?cego to klikam…

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 12. Baa bo to AdBlock to jedyna mo?liwo?? blokowania reklam? No nie, wi?c taka analiza jest jednak skazana na jaki? tam margines b??du. Mo?emy np. stosowa? systemowe blokowanie reklam, u?ywa? aplikacji AdMuncher czy te? jak w przypadku Opery u?ywa? wbudowanego blokera reklam.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 13. W takiej sytuacji do wywo?ania Google Analytics dochodzi?a specjalna zmienna, ktra pozwoli?a traktowa? osoby z AdBlockiem jako osobn? grup?.

  Hmm a czy przypadkiem AdBlock nie blokuje domy?lnie … samego skryptu Google Analytics na blogu? Tak w?a?nie przegl?dam regu?y i gdy mam w??czonego ABP np. u Ciebie to automatycznie filtrowane jest rwnie? odwo?ania do pliku statystyk Google.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 14. A co w przypadku gdy kto? za pomoc? AdBlocka blokuje Google Analytics?

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 15. ja tak samo jak @Rav i @SpeX mam w??czony wyj?tek na adsense, a do wi?kszo?ci blogw ktre czytam dodany wyj?tek. czasami nawet w co? klikn?, a niech tam, co mi szkodzi, b?dzie mia? bloger na wino (4z?) ;)

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 16. Tak jak pisa?em, na blokowanie reklam przez proxy czy wycinanie na DNS nie mam totalnie wp?ywu. Strona zosta?a wys?a?a w konkretnej formie, ca?e pi?kno internetu polega na tym, ?e mo?na j? odczyta? w dowolnej formie.

  Je?li kto? blokuje rwnie? Analytics to jest dla mnie poza wszelkim monitoringiem – ani nie zwi?ksza oglnej liczby go?ci, ani tych z „AdB”. W wi?kszo?ci list z filtrami Analytics nie s? jednak wycinane.

  Mo?emy si? te? inaczej pobawi? – je?li macie chwil?, wy?lijcie mi na adblocklist@topa.pl swoje listy z filtrami – zw?aszcza je?li by?y one znacznie rozbudowywane we w?asnym zakresie. Zobacz? co najcz??ciej wpada na filtry i b?d? mg? ulepszy? skrypt.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 17. Ja osobi?cie korzystam z Safari jako g?wnej przegl?darki i nie korzystam z Adblocka mimo, i? taki jest dost?pny dla tej przegl?darki. Dlaczego? Dlaczego mia?bym komu? uniemo?liwi? zarobienie kilku groszy za reklam?, skoro sam reklamy publikuj?? To jest w?a?nie taka mentalno?? Polaka: czemu mam da? zarobi? komu?, je?eli sam na tym nie zyskam.

  Podobnie jest w przypadku linkw z tzw. „refami”.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 18. Ja u?ywam AdBlocka (w zasadzie to na Safari a nie na Firefoksie) i blokuje wszystkie reklamy. Dlaczego? G?wnie dlatego, ?e i tak bym na nie nie klikn?? (a przecie? dostajesz kas? za klikni?cia a nie ods?ony) wi?c po co marnowa? zasoby komputera? ;)
  I nie my?l? o moim u?ywaniu AdBlocka jako pozbawianie kogo? pieni?dzy… Czy to samo dzieje si? jak podczas reklam w TV prze??cz? na inny kana?? Bez przesady… U?ywasz internetu jak chcesz a Ci ktrzy publikuj? reklamy musz? si? z tym liczy?. Sam rwnie? publikuj? reklamy i nie mam ani troszeczk? za z?e, ?e kto? tam je zablokuje. Jego sprawa – nie chcesz nie musisz. Przecie? nie b?d? mie? te? komu? za z?e, ?e nie wchodzi na moj? stron? (co rwna si? z ogl?daniem reklam).

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 19. @Tomek, ja mwi? o domy?lnej konfiguracji ABP z domy?lnym filtrem. Wycina GA w standardzie.

  @Klisiu o refach to mo?na by oddzielny wpis zrobi?. W PL nadal osoby u?ywaj?ce refw s? traktowane jako „naci?gacze” :/

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 20. @Tomasz: A? specjalnie odpali?em znowu Firefoksa, wyczy?ci?em list? filtrw, przeinstalowa?em… http://www.google-analytics.com/ga.js ani urchin.js nie s? wycinane…

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 21. Hmm tak szukam, co u mnie domy?lnie wycina – mam dodatkowy plugin z filtrami + ten domy?lny z wersji dla Polski ale tam w sumie nic takiego nie widz? od analyticsa adblock.txt.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 22. Ja u?ywam Privoxy, dzi?ki temu mog? sufrowa? wszystkimi przegl?darkami jakie mam na komputerze (g?wnie Firefox, Chrome, Opera), nie martwi?c si? o osobn? instalacje rozszerze?. Co wi?cej reklamy s? blokowane zanim dotr? do przegl?darki (albo programw jak Tlen). Zazwyczaj blokuje wi?kszo?? reklam.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 23. b4it – i tu Ci? zaskocze, reklamy p?atne za ods?ony potrafi? generowa? ca?kiem niez?e pieni?dze.

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 24. @b4it: jest duzo reklam gdzie liczy sie odslona i na boga, przestan wkoncu porownywac reklamy na stronach www do tych w gazetach/radiu/telewizji bo rownie dobrze mozesz je porownac do zielonego kubka herbaty na ksiezycu, z ktorym maja tyle samo wspolnego

  uzywanie ablocka jest samolubne i blizej mu do kradziezy niz sciaganie mp3 z sieci, dodatkowo uzywanie go na stronach ktore sie lubi/szanuje to chamstwo – fakt (ktory nie podlega dyskusji:)

  eot z mojej strony juz w tym temacie bo na twoim blogu juz sie kiedys rozpisalem:P

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 25. >uzywanie ablocka jest samolubne i blizej mu do kradziezy

  taka sama kradziez jak przestawianie kanalu, kiedy na tvn lub polsacie leci reklama, prawda ? nie popadajmy w absurdy

  Autor komentarza, niedziela, 1 lut 2009 #

 26. @chlitto:
  Nie b?d? ?mieszny… Zatem Reklama != Reklama? :D Zastanw si? nad swoimi pogl?dami…

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 lut 2009 #

 27. @Tomasz Fiedoruk, otwrz sobie list? blokowanych elementw, znajd? tam skrypt statystyk i zobacz jaka regu?? do blokuje.

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 lut 2009 #

 28. A ja AdBlocka nie lubi?, nigdy nie korzysta?em z niego i jako? nigdy reklamy mi nie przeszkadza?y…a teraz, gdy mam Chrome, to AdBlock mnie nie dotyczy – i bardzo dobrze!:)
  Twierdzenie o tym, ?e AdBlock to kradzie?, to spora przesada…ale fanatyczne wi? c przywi?zanie do niego ma cechy jakiej? fobii. Cz?sto widz? ludzi, ktrzy zachowuj? si? tak, jakby bez AdBlocka nie mogli ?y?. ?mieszni s?:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 lut 2009 #

 29. Hm, hm, mi osobi?cie reklamy nie przeszkadzaj? – co wi?cej, gdyby nie Twj wpis, nie zauwa?y?abym ich :-D Znaczy si?, mam na my?li, rzecz jasna, nieinwazyjne formy reklamy, czyli na przyk?ad taki banner lataj?cy po ca?ej stronie mnie wkurza, ale takich „sta?ych” reklam, to ja ju? w ogle nie zauwa?am ;-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 lut 2009 #

 30. Gdyby reklamodawcy znali umiar nikomu AdBlock nie bylby potrzebny

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 lut 2009 #

 31. Witam

  Jestem sta?ym czytelnikiem twojego bloga ale ujawniam si? po raz pierwszy :)

  Mj filtr adblock wygl?da nast?puj?co:

  /(advert|click|gemius|ban*er|view.atdmt.com)/
  /\D(588|468|234|160|120)x(600|400|120|90|60)\D/
  /(/ad[\.sdv][^o])|(/ad/)/

  plus blokada katalogow: reklama i roklama (celem wytepienia reklam na napisy24 i hatak)

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, środa, 4 lut 2009 #

 32. Tomasz Topa: Ja u Ciebie ?adnych reklam nie widz?. AB+ z dodatkowymi w?asnymi filtrami (ca?o?ci nie pode?l?, musz? przebra? filtry i niebawem wystawi? je do publicznego u?ytku). Z filtrw, ktre si? aktywowa?y przy wej?ciu na stron?:
  *hit.gemius.pl (w?asny)
  *blogvertising.pl/* (w?asny)
  *.doubleclick.net/*
  *.googlesyndication.com/pagead/ads (w?asny)
  */img/ads/*

  Poza tym, wydaje mi si?, ?e fakt komentowania jest skorelowany z czasem wizyty – jak kto? komentuje, to jest d?u?ej na stronie, prawda?

  chlitto: U?ywanie adblocka jest samolubne i internet dzi?ki temu dzia?a o wiele szybciej (kilka-kilkdziesi?t zapyta? do DNS, skryptw i pobiera? mniej), a strony s? czytelniejsze (niektrych w ogle nie da si? u?ywa?, zapewne wannabe webmaster nie przetestowa? nawet 5 najpopularniejszych przegl?darek). Żadna to kradzie? (raczej zamieszczenie reklamy obci??aj?cej kompa to kradzie? – czasu (?adowanie!), ??cza (internet z komrki!) i pr?du (praca na baterii!)), podobnie jak nie korzystanie z NK to nie kradzie? (a przecie? jak nie wchodzisz, to trac?), czy ustawienie filtru rodzinnego w IE to nie kradzie?. Gdyby reklamy by?y nieinwazyjne, to nikt by AB nie u?ywa?.

  Chcesz, bym poklika? reklamy jak mi si? Twoja strona spodoba/przyda – nie ma sprawy. Zamie?? je na osobnej stronie, ktra nie za?aduje si? automatycznie i daj o niej info np. na ko?cu wpisu. B?d? mia? warunki (czas, odpowiednie ??cze itd.), to nawet specjalnie w tym celu AB+ wy??cz? (nie ?artuj?, zdarzy?o mi si? tak robi?, cho? nie by?y na osobnej)…

  Autor komentarza, niedziela, 19 kw. 2009 #

 33. Popularno?? Adblocka to chyba rzeczywi?cie mit, a Twoje dane zbli?one s? do moich estymacji.

  Sprbowa?em dzisiaj oszacowa? popularno?? adblocka przy pomocy Google Ad Plannera i odwiedzin na addons.mozilla.org. Ten serwer dodatkw jest na pierwszym miejscu wynikw wyszukiwania, gdy wpiszemy w Google „adblock”. Niestety, Google Ad Planer nie udost?pnia bardziej szczeg?owych statystyk dla podstrony adblocka na addons.mozilla.org. Za??my wi?c bardzo optymistycznie, ?e 20% wszystkich UV na tym serwerze dodatkw dotyczy w?a?nie pobra? adblocka. W marcu mog?o by? to wi?c 30 tys. UV czyli ok. 0,15% szacowanej przez Googla liczby polskich UV w tym miesi?cu.

  Nawet gdy mechanicznie pomno?ymy t? liczb? przez 3 lata obecno?ci adblock+ na rynku b?dzie to jednak niewiele ponad milion, czyli ok. 5% UV w Polsce. W rzeczywisto?ci b?dzie ich znacznie mniej, bior?c pod uwag?, ?e wcze?niej adblock cieszy? si? mniejsz? popularno?ci?, ?e wielu UV pobiera?o go w tym czasie kilkakrotnie, instaluj?c nowe wersje itp.

  Tak wiec 1,5-3% UV to chyba realna popularno?? dzisiaj adblocka w Polsce.

  Autor komentarza, niedziela, 17 maj 2009 #

 34. a ja nie mam ?adnych reklam, pewnie dlatego, ?e o to dbam :)

  Autor komentarza, środa, 27 maj 2009 #

 35. Adblock Plus jest najpopularniejszym dodatkiem, zarwno ze wzgl?du na liczb? pobra?, jak i poszukiwa? w bazie dodatkw.

  http://grzglo.jogger.pl/2009/05/27/50-najczesciej-wyszukiwanych-fraz-w-bazie-mozilla-add-ons/

  Wydaje mi si?, ?e mo?e on by? znacznie popularniejszy. Naprawd? ci??ko mi uwierzy?, aby tylko 1,5% u?ytkownikw Firefoksa go stosowa?o.

  Na uwag? zas?uguje rwnie? fakt, ?e NoScript i FlashBlock rwnie? znajduj? si? w najcz??ciej pobieranych dodatkach. U?ytkownicy Firefoksa nie lubi? reklam.

  Autor komentarza, środa, 27 maj 2009 #

 36. Witam,

  Czy istnieje narzedzie uniemozliwiajace pasozytom z adblockiem przegladanie mojej strony,a tym samym wykorzystywanie transferu? Generalnie milo by bylo wyswietlic uzytkownikowi informacje „W Y P I E R D A L A J” po detekcji adblocka.

  Pozdrawiam.

  Autor komentarza, sobota, 5 wrz 2009 #

  • @hipol: albo nie umiesz czyta? ze zrozumieniem albo trollujesz. Zgodnie z tym co Tomasz pisze, powiniene? umie? wykorzysta? to, ?e Twj serwis odwiedzaj? osoby z adblockiem. Kto? taki mo?e zapewnia? inn? od klikania w reklamy korzy?? dla Ciebie (pisa? komentarze czy dodawa? jaki? inny content, ktry znw przyci?gnie ludzi). Jak komu? napiszesz s?owo, ktrego nie zacytuj?, pewnie ju? nie odwiedzi Twojej strony – i jak my?lisz, kto na tym straci?

   Autor komentarza, piątek, 25 lut 2011 #

  • Oczywi?cie masz racj?. Nast?pnym razem zwr? jednak uwag? czy czyja? wypowied? nie ma charakteru ironicznego ;)

   Autor komentarza, piątek, 25 lut 2011 #

 37. Przyznam, ze na samym pocz?tku zarabiania z Adsense’m rwnie? mia?em pewne obawy zwi?zane z adblockiem. Wiedzia?em, ze coraz wi?ksza ilo?? ludzi go u?ywa. Twoje badania doda?y mi wiary ;) Mo?e nie jest a? tak ?le, a s?dz?c po zarobkach to na pewno nie jest.

  Autor komentarza, piątek, 30 wrz 2011 #

 38. Hm, szukam i szukam i nie mog? znale?? sposobu na skryptowe „obej?cie” adbloka, albo jakie? wyj?cie psychologiczne, ktre sk?oni usera do wy??czenia.

  Autor komentarza, środa, 27 cze 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów