Google Analytics

 

 

eBook nie jest ju? dost?pny w sprzeda?y!

 

 

 • ISBN: 978-83-60863-50-3
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 110
 • Wielko?? pliku: 4164 kB
 • Informacje: spis tre?ci
 • Fragment: w przygotowaniu

Kilka miesi?cy temu za?o?y?em sobie konto w statystykach Google Analytics. Po przej?ciu wszystkich krokw zwi?zanych z uaktywnieniem statystyk zalogowa?em si? do panelu Analytics.

To co tam zobaczy?em – ogromn? ilo?? linkw, podstron i raportw – sprawi?o, ?e ju? po kilku minutach zamkn??em przegl?dark?. Postanowi?em, ?e przegl?dn? raporty nast?pnego dnia.

Min??o jednak wiele dni zanim ponownie powrci?em do Analytics. Tak naprawd? nie wiem, kiedy i czy w ogle by si? to sta?o, gdyby nie dwa zdarzenia, ktre zbieg?y si? w czasie.

Moje statystyki z ktrych korzysta?em w tamtym okresie generowa?y zbyt du?e obci??enie serwera i musia?em z nich zrezygnowa?. Wiedzia?em, ?e musz? mie? „jakie?” statystyki i, ?e przyszed? moment na ponown? wizyt? w panelu Analytics.

Zacz??em raport po raporcie przedziera? si? przez g?szcz informacji. Niestety nie ma polskiej wersji j?zykowej tych stron wi?c mia?em nieco utrudnione zadanie.

Tak si? akurat z?o?y?o, ?e autor, ktry opublikowa? ju? u nas poradnik o Google AdSense zg?osi? si? z kolejnym eBookiem w?a?nie o Google Analytics. By?o to dla mnie jak ol?nienie! Nie musia?em przedziera? si? przez angloj?zyczne strony pomocy tylko od razu mog?em wykorzysta? informacje zawarte w eBooku. W eBooku, ktry teraz oddaj? do sprzeda?y i ktry osobi?cie rekomenduj? jako doskona?e ?rd?o wiedzy na temat Analytics.

Teraz mog? to ju? ?mia?o napisa?. Nie ?a?uj? tego co si? sta?o ze „starymi statystykami”. Powiem wi?cej – teraz nie wyobra?am sobie jak kiedy? mog?y mi wystarczy? „zwyk?e” statystyki. Jak kiedy? mog?em nie zna? Analytics!

Ka?dy, kto powa?nie my?li o marketingu w Internecie powinien je pozna?! Tak wiele informacji o serwisie i o u?ytkownikach i to zupe?nie za darmo. A? trudno uwierzy? dopki si? tego wszystkiego nie pozna.

Poza tym firmy Google reklamowa? nie trzeba. Tak jak wyszukiwarka Google jest moim zdaniem najlepsz? wyszukiwark?, tak Google Analytics s? najlepszymi statystykami. Zreszt? sprawd? sam. To nic nie kosztuje. A dostajesz pot??ne narz?dzie do monitorowania Twoich stron.

4995 dolarw rocznie – tyle kiedy? kosztowa?y statystyki, ktre teraz dostajesz za darmo!

Nie wierzysz? To pos?uchaj. Statystyki pierwotnie nale?a?y do firmy Urchin Software Corporation. Rozbudowane opcje analizy stron sprawi?y, ?e za statystyki trzeba by?o p?aci? i to s?ono. Na takie koszty mog?y sobie pozwoli? tylko najwi?ksze firmy. I w?a?nie te statystyki (po wykupieniu Urchin przez Google) zosta?y unowocze?nione i udost?pnione – pod nazw? Analytics – zupe?nie za darmo!

Je?li powa?nie my?lisz o swojej stronie nie mo?esz przej?? obok tego faktu oboj?tnie. Na swoim przyk?adzie mog? Ci? zapewni?, ?e statystyki Analytics nie raz Ci? zadziwi?!

Czy i Ty pope?niasz ten b??d?

Je?li patrzysz tylko na to ile osb odwiedzi?o Twoj? stron? i ile by?o ods?on, to zapewniam Ci?, ?e pope?niasz spory b??d. Tak naprawd? te informacje to zaledwie czubek gry lodowej tego co mo?na i nale?y wiedzie? o stronie i o internautach j? odwiedzaj?cych.

Je?li sprzedajesz co? w Internecie, oferujesz us?ugi to Analytics s? z pewno?ci? dla Ciebie. Wiem, ?e na pocz?tku mo?e Ci? porazi? ogromna ilo?? raportw. Ja te? przez to przeszed?em i uwierz lub nie ale w?tpi?em czy kiedykolwiek uda mi si? pozna?, je?li nie ca?o?? to przynajmniej zdecydowan? wi?kszo?? dost?pnych opcji analizy. A je?li Twj angielski nie jest na bardzo dobrym poziomie mo?e Ci by? szczeglnie trudno. Jednak dzi?ki eBookowi Google Analytics uda Ci si? pozna? te statystyki, tak jak i mnie si? uda?o.

55 raportw dzi?ki ktrym mo?esz profesjonalnie analizowa? ruch na Twojej stronie www

Nie b?d? tu pisa? o tym, ?e dzi?ki Google Analytics poznasz w ktre linki na Twojej stronie internauci najcz??ciej klikaj?, ktre strony by?y najcz??ciej wy?wietlane jako pierwsze, a na ktrych najcz??ciej ko?czy?a si? wizyta (mo?e warto je zmieni?!), jak poruszaj? si? internauci po Twojej stronie, czyli jak trafili na stron? i gdzie przeszli dalej.

Ilo?? raportw sprawia, ?e trudno abym o ka?dym chocia?by tylko wspomnia?. Teraz napisz? Ci o kliku zaledwie mo?liwo?ciach jakie oferuj? statystyki i ktre s? oczywi?cie dok?adnie opisane w eBooku.

Google Analytics pozwala rejestrowa? transakcje internetowe dzi?ki czemu mo?esz pozna? zale?no?? dochodw od u?ytej reklamy (dzi?ki zdefiniowaniu celu) a tak?e drog? przebyt? przez klienta Twojej strony prowadz?c? do np. zakupw (dzi?ki zdefiniowaniu lejka).

Ka?dy kto ma sklep wie jakie to wa?ne – wiedza na jakim etapie klient ko?czy zakupy i zniech?cony zamyka przegl?dark?. Przyk?adowo: masz stron? na ktrej droga od produktu do strony z p?atno?ciami przechodzi przez trzy nast?puj?ce po sobie strony. Dzi?ki Analytics b?dziesz wiedzia? ktra z tych trzech stron jest najcz??ciej opuszczana przez klientw. Wiedza ta pozwoli Ci odpowiednio ulepszy? proces zakupu.

Dzi?ki Google Analytics dowiesz si? czy np. newsletter lub kana?y RSS s? skutecznymi metodami generowania ruchu na Twojej stronie. ?atwo jest rejestrowa? wej?cia z innych stron lub wyszukiwarek. Ale czy Twoje statystyki potrafi? zanotowa? ile osb zainteresowa?o si? ofert? przygotowan? w mailingu i klikn??o w przygotowane przez Ciebie linki?

Analytics potrafi automatycznie pobra? koszty kampanii prowadzonych przy pomocy systemu reklam Google AdWords. Zyski zostan? obliczone na podstawie zarejestrowanych transakcji.

A czy ju? wiesz, ktre s?owa kluczowe generuj? najbardziej warto?ciowy ruch na Twojej stronie?

Je?li reklamujesz si? przy pomocy boksw reklamowych AdWords mo?esz sprawdzi? wyniki reklam dla r?nych pozycji na li?cie linkw sponsorowanych. Mo?e nie zawsze warto podbija? stawk? i by? na samym szczycie linkw, mo?e ni?sza pozycja przynosi podobne rezultaty, za znacznie korzystniejsz? cen??

Mg?bym jeszcze wiele napisa? o mo?liwo?ciach jakie daj? statystyki Google Analytics. Sam jestem ci?gle pod wra?eniem jak warto?ciow? wiedz? otrzymuj?.

I Ty nie zwlekaj d?u?ej. Za?? darmowe konto w Analytics i razem z naszym poradnikiem – ktry poprowadzi Ci? krok po kroku po wszystkich raportach – sprawd? sam mo?liwo?ci Analytics. Nic nie ryzykujesz!

 1. Wst?p, czyli: po co mi statystyki? / 5
 2. Dlaczego w?a?nie Google Analytics? / 6-8
 3. Rejestracja w systemie / 9-12
 4. ??czenie kont Google AdWords i Google Analytics / 13-14
 5. Umieszczenie kodu statystyk na naszej stronie / 15-18
 6. Zastosowanie Google Analytics / 19
  1. Wirtualne ?cie?ki / 19-21
  2. Ilo?? pobieranych plikw / 21-22
  3. Wyj?cie na inne strony / 22
  4. Monitorowanie stron wykonanych w technice Flash / 22-23
  5. Monitorowanie aplikacji opartych o AJAX / 23-24
  6. Monitorowanie stron z szyfrowanym po??czeniem HTTPS / 24-26
  7. Monitorowanie wszystkich subdomen / 26-28
  8. Monitorowanie newsletterw, kana?w RSS. Kampanie / 28-31
  9. Grupowanie odwiedzaj?cych / 31-32
  10. E-commerce – handel elektroniczny / 32-37
  11. Cele i lejki (goals and funnels) / 37-40
  12. Monitorowanie klikni?? w reklamy Google AdSense / 41-45
 7. Raporty / 46-47
  1. Menu / 47-48
  2. Zmiana trybu wy?wietlania wykresw / 48
  3. Eksport danych / 49
  4. Dashboard (pulpit) / 49-50
  5. Marketing Optimization / 50
   1. Daily Visitors – Wizyty / 50-51
   2. Visits & Pageview Tracking – Wizyty i ods?ony / 51-52
   3. Goal Conversion Tracking – Konwersja celw / 52-53
   4. Absolute Unique Visitors – Unikalni odwiedzaj?cy / 53
   5. Visitor Loyalty – Lojalno?? odwiedzaj?cych / 53-54
   6. Visitor Recency – Cz?sto?? odwiedzin / 54
   7. New vs Returning – Nowi i powracaj?cy odwiedzaj?cy / 55
   8. Referring Source – Odsy?acze / 55-59
   9. Geo Location – Geolokalizacja odwiedzaj?cych / 59-60
   10. Geo Map Overlay – Geolokalizacja odwiedzaj?cych – mapa

    / 60-61
   11. Network Location – Sie? u?ytkownika / 61-63
   12. Language – J?zyk / 63-65
   13. User-defined – Okre?lone przez u?ytkownika / 65-66
   14. Domains – Rev-DNS / 66-67
   15. Campaign Conversion – Konwersja – kampanie / 67-68
   16. Source Conversion – Konwersja – odsy?acze / 68-69
   17. Medium Conversion – Konwersja – medium / 69-70
   18. Referral Conversion – Konwersja – odsy?acze z innych stron / 70-71
   19. Campaign ROI – Zwrot z inwestycji – kampanie / 71-72
   20. Source ROI – Zwrot z inwestycji – linki z zewn?trznych stron / 72-73
   21. Medium ROI – Zwrot z inwestycji – medium / 73-74
   22. All CPC Analysis – Analizy CPC / 74-75
   23. AdWords Analysis – Analiza reklam w systemie Google AdWords / 75
   24. AdWords Keyword Positions – Pozycja boksu reklamowego AdWords / 75-76
   25. Overall Keyword Conversion – Konwersja – s?owa kluczowe / 76-77
   26. CPC vs Organic Conversion – Wyniki wyszukiwania a linki p?atne / 77-78
   27. Keyword Considerations – S?owa kluczowe / 78-79
  6. Content Optimization / 79
   1. Overall Ad A/B Testing – Reklamy – raport porwnawczy / 79
   2. Keyword Specific Testing – Reklamy – porwnanie s?w kluczowych / 79-80
   3. Top Content – Najpopularniejsze strony wg adresu / 80
   4. Content Drilldown – Struktura strony / 80-81
   5. Content by Titles – Najpopularniejsze strony wg tytu?u / 82
   6. Dynamic Content – Najpopularniejsze strony generowane dynamicznie / 82-84
   7. Depth of Visit – G??boko?? wizyt / 84-85
   8. Length of Visit – D?ugo?? wizyt / 85
   9. Entrance Bounce Rates – Stosunek odbi? / 85-86
   10. Top Exit Points – Punkty wyj?cia / 86-87
   11. Site Overlay – Pokrycie linkami / 87-88
   12. Initial Navigation – Strony pocz?tkowe / 89
   13. All Navigation – Nawigacja na stronie / 89-90
   14. Goal Tracking – ?ledzenie celw / 91
   15. Goal Conversion – Konwersja celw / 91
   16. Defined Funnel Navigation – Nawigacja w lejkach / 91-92
   17. Defined Funnel Abandonment – Opuszczanie lejka / 92
   18. Reverse Goal Path – Droga do celu / 92-94
   19. Goal Verification – Weryfikacja celw / 94
   20. Browser Versions – Wersje przegl?darek / 95-96
   21. Platform Versions – Systemy operacyjne (platformy) / 96-97
   22. Browser & Platform Combos – Zestawy przegl?darek i systemw operacyjnych / 97-98
   23. Screen Resolutions – Rozdzielczo?ci / 98
   24. Screen Colors – Ilo?? kolorw / 99
   25. Languages – J?zyki przegl?darek / 99-100
   26. Java Enabled – Obecno?? pluginu Java / 100-101
   27. Connection Speed – Pr?dko?? po??czenia / 101-102
   28. Hostnames – Nazwy serwerw / 102-103
 8. Dodatki do Google Analytics / 104
  1. Obs?uga dodatkowych wyszukiwarek / 104-105
  2. Dashalytics – statystyki na pulpicie MacOS / 105-106
  3. Tan Tan Reports for WordPress – statystyki dla naszego bloga

   / 106-109
  4. Przydatne linki / 110
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów