Startup Fest – przegl?d polskich startupw Gazety

 

StartupFest.pl

Rozpocz??y si? wakacyjne prace nad nowymi projektami w ramach Startup School i Global Startup Challenge, a w mi?dzyczasie pojawiaj? si? informacje o kolejnych konkursach, konferencjach i przegl?dach starupw, ktre odb?d? si? jesieni?. Jednym z nich jest zaprezentowany dzi? przez Agor? SA Startup Fest, w ktrym na najlepsze projekty czeka 50 000 PLN oraz kampania reklamowa o warto?ci 100 000 PLN.

Startup Fest to „festiwal najciekawszych startupw z Polski”. Podczas dwudniowego przegl?du, ktry odb?dzie si? w dniach 11-12.10.2010 w siedzibie Gazeta.pl, przed „Lo?? Inwestorw” i „Mentorw” b?d? mia?y okazj? zaprezentowa? si? 2-4 osobowe zespo?y maj?ce pomys? na „biznes w bran?y internetowej”.

Jurorzy i Mentorzy

Lista Jurorw / Mentorw d?uga i ciekawa: Zbigniew B?k (Agora), Maciej Budzich (Mediafun), Pawe? Chudzi?ski (Team Europe Ventures), Konrad Ciesio?kiewicz (Grupa TP), Juliusz Donajski (VFP Communications LTD), Marcin Ekiert (AdTaily), Marcin Grodzicki, Marcin Jagodzi?ski (Blip), Grzegorz Kiszluk (Brief), Grzegorz Marczak (Antyweb), Micha? Olszewski (Gazeta.pl), Jaros?aw Sobolewski (IAB Polska), Pawe? Tkaczyk (MIDEA), Borys Wrbel i Pawe? Wujec (Gazeta.pl). To oni dokonaj? preselekcji w?rd zg?osze?, a podczas „fina?u” w Warszawie, wybior? najlepszy startup.

Zg?oszenia do Startup Fest

Zg?oszenia przyjmowane s? od 1 sierpnia do 30 wrze?nia br.

W konkursie mog? wzi?? udzia? „zarwno projekty b?d?ce w fazie realizacji, jak i projekty, ktrych realizacja nie zosta?a rozpocz?ta”, tworzone przez zespo?y 2-4 osobowe.

Nagrody

Do wygrania 50 000 PLN dla najlepszego projektu oraz kampania reklamowa na stronach gazety o rwnowarto?ci 100 000 PLN. Przy czym regulamin mwi, ?e:

„Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej (nie wi?kszej jednak ni? 3) liczby nagrd w ramach puli nagrd, o ktrej mowa w punkcie 19 powy?ej, a tak?e prawo do odst?pienia od przyznania nagrody, je?eli w ocenie Jury Konkursu, ?aden z Projektw zg?oszonych do Konkursu nie zas?uguje na nagrod?.”

Je?li wi?c w konkursie pojawi si? kilka wyj?tkowo ciekawych pomys?w, pula nagrd mo?e zosta? pomi?dzy nich podzielona. A je?li nie b?dzie niczego rewolucyjnego, to… no to b?dzie przykro.

Zanim pojawi? si? pe?ny regulamin, pojawia?y si? pytania o to, co Agora b?dzie chcia?a w zamian (np. udzia?y). I tu dobra wiadomo?? dla twrcw – niczego takiego nie ma. Regulamin posiada jednak pewien punkt, ktry ma zdyscyplinowa? uczestnikw do faktycznego kontynuowania projektu, a nie wyjazdu ekipy na wakacje:

Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez nagrodzonego uczestnika porozumienia z Organizatorem okre?laj?cego: zobowi?zanie uczestnika do wydatkowania nagrody na rozwj Projektu, obowi?zek zwrotu nagrody w przypadku nie wydatkowania nagrody na rozwj Projektu oraz sposb rozliczenia wydatkowania nagrody.

Wpis opublikowany 15 lipca 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, it, konferencje, reklama, startupday, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Startup Fest – przegl?d polskich startupw Gazety"

 1. Okazuje si?, ?e je?li ma si? ciekawy pomys? na ebiznes, nie powinno by? problemw ze znalezieniem inwestora. Je?li nie w jednym konkursie na startupy to w nast?pnym. Generalnie nale?y pami?ta?, i? sam pomys? nie wystarczy, przyszli inwestorzy wymagaj? od nas innowacyjnego biznesplanu, a w kolejnym etapie wdra?ania do?wiadczonego zespo?u zarz?dzaj?cego projektem.

  Autor komentarza, czwartek, 29 lip 2010 #

  • Nied?ugo te? e-nnovation w Poznaniu (jaki? czas temu na blogu wisia?a reklama, wkrtce te? pewnie skrobn? co? na ten temat). Te? czeka 10k EUR dla ciekawych startupw.

   Ale tak jak mwisz, pomys? to jedno, a biznesowe realia i sensowny zesp? do wdro?enia pomys?u w ?ycie, to inna rzecz.

   Autor komentarza, piątek, 30 lip 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów