FastPR – szybki PR dla ma?ych firm (+szybki konkurs dla startupw)

 

FastPR, jeden z finalistw tegorocznego Democampu, to do?? nietypowa us?uga z zakresu obs?ugi public relations dla mniejszych firm. FastPR pozwala na jednorazowe skorzystanie z us?ug agencji public relations w zakresie przygotowania i wysy?ki informacji prasowej lub redagowania tekstw na stron? WWW. Albo wielorazowe, ale rozliczane za konkretne zadanie. I pono? w ca?kiem niez?ej cenie, jak za tak? us?ug?.

I znowu okaza?o si?, ?e ?wiat jest ma?y: w trjmiejskiej agencji Personal PR, ktra to stoi za tym projektem, pracuje kole?anka z czasw szkolnych. Uda?o si? wi?c wkr?ci? na „FastCoffee z FastPR” ;) i przy ma?ej czarnej wypyta? o kilka szczeg?w. I za?atwi? ma?y bonus dla startupowcw czytaj?cych bloga :)

Dlaczego taki model pracy?

Jako bloger dostaj? wiele r?nych informacji prasowych i nie trudno nie zauwa?y?, ?e z du?ymi firmami pracuj? przez lata konkretne agencje PR, a w ich ramach nad danymi produktami czuwaj? te same osoby. Takie umowy s? zwykle d?ugoterminowe i na pewno w odpowiedniej cenie. A tu co? zupe?nie innego. Moim pierwszym pytaniem by?o wi?c oczywi?cie: „Sk?d pomys? na tak? us?ug??

Panie z FastPR nie zaskoczy?y specjalnie odpowiedzi?: do?wiadczenie pozwoli?o odkry? nisz?, ktr? warto zagospodarowa?. Wiele firm, zw?aszcza niewielkich, nie mo?e sobie pozwoli? na klasyczn?, pe?n? obs?ug? PR. A nie ka?dy te? potrafi napisa? dobr? informacj? prasow? i rozes?a? do odpowiednich redakcji. Prbowa?em kilka razy i wiem, ?e to nie takie proste jak by si? mo?na by?o spodziewa?.

Jak w takim razie przebiega proces przygotowania informacji? Klient przesy?a przez formularz „swoj?” informacj? o produkcie i to co chce przekaza?. FastPR to wszystko analizuje, w razie potrzeby wyci?ga dodatkowe informacje, przygotowuje szkic informacji prasowej i dobiera odpowiednich odbiorcw, do ktrych warto t? informacj? przes?a?. Na li?cie mediw s? redakcje bran?owe, lokalne, oglnopolskie… – wszystko zale?y od tre?ci danego komunikatu.

To te? czasem dobry moment ?eby powiedzie? wprost klientowi, ?e taka informacja nie ma nigdzie szans na publikacj? i lepiej podzia?a? w inny sposb…

W ramach us?ugi „Social Media Release” FastPR oferuje rwnie? umieszczenie tej informacji prasowej serwisach spo?eczno?ciowych (Blip, Facebook, Twitter itd.). Przy okazji nie mog?em nie zapyta? o to jak wygl?daj? dzia?ania PR w NK.pl… Panie si? tylko u?miechn??y, ja si? u?miechn??em i by?o jasne, ?e marketing jest teraz na Facebooku ;)

W ramach tej us?ugi klient otrzymuje rwnie? podsumowanie akcji czyli media do ktrych informacja zosta?a wys?ana s? monitorowane i publikacja materia?u jest odnotowywana. Ciekawe jest rwnie? to, ?e ca?a historia interakcji z danym klientem jest rejestrowana w jego panelu, dzi?ki czemu przy ponownym skorzystaniu z us?ug FastPR, ju? co? wiadomo o kliencie i mo?na bezproblemowo nawi?zywa? do wcze?niejszych wysy?ek.

FastPR oferuje rwnie? us?ug? zredagowania tekstw na stron? – us?uga przydatna dla tych wszystkich serwisw, ktre maj? ?wietne zaplecze programistyczne, ale nie ma w zespole nikogo, kto by potrafi? napisa? kilka sensownych zda? do dzia?w „o projekcie”, helpw itd ;)

Wszyscy klienci FastPR maj? rwnie? mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnych konsultacji PR, czyli od razu mo?na troch? popracowa? nad ogln? strategi? PR. Edukacja klientw via telefon / skype / mail – to si? chwali.

Dlaczego Democamp?

Nurtowa?o mnie te? pytanie o start w konkursie dla… startupw. FastPR jest bardzo ciekaw? us?ug?, ale czy mo?na to rozpatrywa? w kategorii startupw? Okaza?o si?, ?e wed?ug organizatorw Democampa jak najbardziej tak i to oni zach?cili do startu w konkursie – pierwotny plan zak?ada? tylko wynaj?cie stanowiska na galerii.

I chyba warto pokazywa? si? na takich imprezach gdy oferta jest skierowana do niewielkich firm, zw?aszcza z kategorii „startupowych”, ktrych sukces nierzadko zale?y od dobrego odbioru w mediach.

W sumie wychodzi bardzo ciekawa us?uga w przyst?pnej cenie. Du?y plus za to, ?e us?uga nie ogranicza si? tylko do przepisania na nowo kilkunastu zda? przes?anych przez klienta i wys?ania ich gdzie popadnie.

Paniom z FastPR dzi?kuj? za go?cin?, ?ycz? powodzenia i polecam pami?ci mj adres przy rozsy?aniu ciekawych informacji prasowych na tematy pokrywaj?ce si? z tematyk? bloga.

Szybki konkurs dla startupw

Na koniec ma?y bonus dla startupowcw ufundowany przez FastPR: do zgarni?cia dla kogo? bezp?atna us?uga „Social Media Release” o warto?ci 463pln brutto.

Je?li chcesz, aby to w?a?nie dla Twojego startupu zosta?a przygotowana i rozes?ana informacja prasowa przygotowana przez FastPR… przekonaj do tego w komentarzu ;) Podaj nazw? swojego projektu i go krtko opisz. Je?li nie chcesz si? jeszcze ujawnia?, mo?esz rwnie? wys?a? opis mailem na adres startup [at] topa.pl.

Macie czas do ?rody do 23:59. Jeden projekt b?dzie mg? za darmo sprawdzi? jako?? us?ug FastPR, a je?li w?rd zg?osze? co? jeszcze mi si? spodoba, to pewnie nie omieszkam opisa? na blogu.

Wpis opublikowany 8 listopada 2010
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, konkursy, marketing, media, startupday, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "FastPR – szybki PR dla ma?ych firm (+szybki konkurs dla startupw)"

 1. http://hiohio.pl/ dzia?a ju? ponad miesi?c i przyci?gn?? do siebie oko?o 40.000 u?ytkownikw. W skrcie jest to strona, ktra zbiera najlepsze galerie zdj?? z ca?ego internetu oraz przedstawia je w formie „z gry na d?”, dzi?ki czemu nie musimy klika? „dalej” aby zobaczy? kolejne zdj?cie. Na stronie mo?na znale?? ciekawe, interesuj?ce, przyrodnicze, technologiczne, inspiruj?ce i kreatywne fotografie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 lis 2010 #

 2. Comparo.pl to pierwsza w Polsce porwnywarka cen i jako?ci us?ug szkoleniowych, laureat konkursu „Startery Innowacji”. Jest to startup realizowany przez trzech studentw w ramach programu preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsi?biorczo?ci Szko?y G?wnej Handlowej. Pomys? jest ju? w zaawansowanej fazie realizacji. Rozpocz?li?my pozyskiwanie pierwszych klientw, ktrzy chcieliby zarejestrowa? swoje firmy w naszym serwisie. Od pewnego czasu, staramy si? aktywnie prowadzi? konta w serwisach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook(http://facebook.com/ComparoPL), Blip, Twitter czy Flaker. Pod adresem http://blog.comparo.pl prowadzimy rwnie? firmowy blog. Skala projektu jest bardzo du?a, a bud?et i?cie studencki, dlatego ka?da mo?liwo?? ci?cia kosztw i zwi?kszenia rozpoznawalno?ci jest dla naszego biznesu bardzo cenna.

  Serdecznie pozdrawiam,
  M.S.
  http://comparo.pl

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 lis 2010 #

 3. Je?li w tre?ci komentarza wpisali?cie URL swojego serwisu i nie pojawi? si? on od razu pod tekstem – bez paniki, Akismet go przyblokowa? do moderacji. B?d? zagl?da? i akceptowa? regularnie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 8 lis 2010 #

 4. Fajna oferta.

  Zupe?nie nie mam poj?cia jak og?osi? powstanie otwarego API dla serwisu Filmaster.pl (http://filmaster.pl).
  Przez API mo?na uzyska? dost?p do wi?kszo?ci funkcji Filmastera jak:
  – ocenianie filmw
  – pobieranie informacji na temat filmw (w tym repertuar lokalny)
  – recenzje filmw i opinie na temat filmw
  – spersonalizowane rekomendacje na podstawie ocen

  Przyk?ad u?ycia API jest na stronie LubimyCzytac.pl, ktra pokazuje recenzje filmw z Filmastera na osobnej podstronie oraz w prawym sidebarze na stronach ksi??ek: http://lubimyczytac.pl/recenzje-filmow

  Informacje na temat API (dla programistw) dost?pne s? na stronie: http://filmaster.org/display/DEV/API

  Jakby?cie umieli to dobrze sprzeda? z jakimi? use-casami niekoniecznie tylko zrozumia?ymi dla programistw to ch?tnie skorzysta?bym z us?ug FastPR :)

  Borys / michuk

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 5. Ututi.pl to produkt dla studentw i wyk?adowcw, gdzie oni mog? zak?ada? grupy dyskusyjne, a tak?e wymienia? si? (i wsplnie tworzy?) notatkami.

  Ca?y czas ?ami? g?ow? nad tym jak dotrze? do polskich studentw i wyk?adowcw. Sam mieszkam na Litwie, wi?c porada fachowcw na pewno pomo?e ;)

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • To ju? chyba kolejny projekt Jaro, ktry ostro dzia?a na polsko-litewskim rynku. Gratuluj? energii i trzymam kciuki :)

   Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 6. Ot? zastanawia mnie czy napisanie notki prasowej i odnalezienie oglnodost?pnych adresw redakcji jest a? takim wyzwaniem dla startupu?

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • S? notki i notki. Nie ka?dy umie ?adnie napisa? co? zrozumia?ego dla prasy. Nie ka?dy wie o czym prasa lubi pisa?. Nie ka?dy ma zdolno?ci marketingowo-PRowe. Wreszcie nie ka?dy ma czas.

   Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • Wszystko zale?y od tematyki. Czasem wystarczy s?a? na redakcja@tytul.pl i wszyscy si? rzuc?, a czasem trzeba troch? pogrzeba? i znale?? w redakcjach osoby pisz?ce na dane tematy.

   I w wielu firmach brakuje osoby, ktra potrafi zredagowa? jaki? sensowny tekst. Robi?em troch? stron dla r?nych firm i nie raz s?ysza?em co? w stylu „a ten tekst ‚o nas’ to mo?e pan nam napisa?? Tu s? strony konkurencji, mo?na nawet od nich skopiowa?”

   Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 7. @Tomek przekona?e? mnie! Nie ka?dy musi si? pcha? w start up, faktycznie ;)

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 8. @Pawe? Pewnie, ?e w zasi?gu wi?kszo?ci start-upw jest stworzenie i rozes?anie takiego dokumentu, pytanie tylko czy mo?e jest to jedna z tych rzeczy, ktre warto komu? zleci?, aby samemu mc skupi? si? na podstawowych zadaniach?
  Ja rwnie? jestem bardzo ciekaw efektw dzia?a? FastPR. W Comparo prbowali?my na razie z jedn? notk? prasow? (opublikowan? m.in. w Briefie czy Bankierze http://www.brief.pl/rynek-i-ludzie/ciekawostki/art491,skuteczna-kampania-marketingowa-za-500-zl.html) i chcia?bym mc porwna? efekty tej amatorskiej pracy z dzia?aniami profesjonalistw.

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 9. Unipass (www.unipass.pl) to system umo?liwiaj?cy logowanie si? do r?nych sklepw internetowych za pomoc? jednego loginu i has?a.

  Dzi?ki Unipassowi nie musisz pami?ta? wielu loginw i hase?, wype?nia? d?ugich formularzy rejestracyjnych oraz masz kontrol? nad tym jakie dane i komu udost?pni?e?.

  Pozdrawiam :)

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 10. Na portalu http://fotocasty.pl oddano do u?ytku aplikacj? umo?liwiaj?c? tworzenie online prezentacji d?wi?kowo – fotograficznych. Z innowacyjnej aplikacji mog? korzysta? np. dziennikarze radiowi, fotoreporterzy prasowi, studenci dziennikarstwa. Narz?dzie mo?e by? wykorzystywane tak?e w e-learningu.
  Aplikacja przeznaczona jest zw?aszcza dla dziennikarzy radiowych. Radio internetowe i jego ambitne formy, takie jak reporta? d?wi?kowy, potrzebuj? atrakcyjnej oprawy. Wzbogacaj?c d?wi?k fotografiami mo?na uzyska? zupe?nie now? jako?? przekazu.
  Aplikacja umo?liwia za?adowanie na serwer d?wi?ku (plik mp3) i zestawu fotografii (jpg, gif). Autor fotocastu mo?e samodzielnie precyzyjnie u?o?y? zdj?cia na osi czasu pliku d?wi?kowego i opublikowa? go na portalu.
  Aplikacja pozwala na umieszczanie napisw na zdj?ciach, umo?liwia te? dodawanie linkw do zdj??. Autor fotocastu mo?e go przypisa? do odpowiedniej kategorii i zaproponowa? zdj?cie na stron? g?wn? portalu, ktre zostanie automatycznie skadrowane do wymaganego rozmiaru. Platforma http://fotocasty.pl umo?liwia przenoszenie materia?w na w?asn? stron? internetow?.

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

 11. W?a?nie uruchomili?my nasz nowy projekt – iSing Mini (http://mini.ising.pl/), ktry funkcjonuje obok iSing.pl. Serwis skierowany jest do dzieciakw oraz do rodzicw, ktrzy chcieliby aktywnie sp?dzi? z dzieckiem czas w Internecie.

  Pokrtce pozwala na ?piewanie i nagrywanie piosenek dla dzieci oraz s?uchanie wykona? innych ma?ych wokalistw. Na start przygotowali?my dwa konkursy, w ktrych dzieci mog? wykaza? si? talentem i maj? okazj? wygra? naprawd? atrakcyjne nagrody.

  Poniewa? nie szykowali?my jeszcze dzia?a? marketingowych chcieliby?my dotrze? do mediw korzystaj?c z nowej us?ugi. Poza tym jestem bardzo ciekawy jak FastPR poradzi?oby sobie z tematyk? dzieci?c? :)

  Pozdrawiam!

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów