?ledzenie klikni?? w Google AdSense przy pomocy Google Analytics

 

UWAGA! Ten sposb mo?e ju? nie dzia?a? – Google zmieni?o kod wstawianych reklam AdSense!

Raporty Google AdSense pokazuj? nam tylko sumaryczn? ilo?? wy?wietle?, klikni?? w reklamy i zarobione pieni?dze. Ma?o. Gdy zaprz?gniemy do pracy kana?y URL i kana?y spersonalizowane, mo?emy si? te? dowiedzie? mniej wi?cej na ktrych stronach ludzie klikaj? w reklamy. Dalej ma?o. Ja bym chcia? wiedzie?: reklamy ktrych reklamodawcw ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci??

Sam AdSense nam tu nie pomo?e, ale wiadomo przecie?, ?e gdzie diabe? nie mo?e, tam programist? po?le. Powsta?y wszelkiej ma?ci skrypty ?ledz?ce klikni?cia typu AdSense Tracking czy w skrcie AsTracking. Dla skryptw obs?uguj?cych r?ne systemy reklam u?ywa si? te? okre?lenia AdTracking. Skrypty te zwykle wykorzystuj? JavaScript do wy?apania klikni?cia, a nast?pnie PHP lub ASP jako interface do zapisania tych danych w bazie MySQL.

Ja z kolei opisz? znalezion? przeze mnie wczoraj metod?, ktrej autorem jest dolly. Czym wyr?nia si? spo?rd innych? Ten darmowy skrypt u?ywa systemu Google Analytics do zbierania i prezentowania danych. Potrafi te? ?ledzi? klikni?cia u?ytkownikw, ktrzy u?ywaj? Firefoksa (utrudnieniem s? kwestie techniczne – IE pozwala na wyci?gni?cie informacji o danych pochodz?cych z innej domeny znajduj?cych si? w naszym IFRAME, Firefox nie). No i najwa?niejsze: Poni?szy skrypt nie narusza Terms Of Service us?ugi Google AdSense.

Trzeba oczywi?cie pami?ta?, ?e skrypt nie zawsze mo?e zadzia?a? (np. nietypowa konfiguracja przegl?darki u?ytkownika). Nie b?dziemy rwnie? w stanie ?ledzi? dok?adnie klikni?? w Jednostki Linkw, poniewa? klikni?cie we w?a?ciw? reklam? odbywa si? ju? na stronie Google, nie naszej. Dane zebrane przez Analytics nale?y wi?c traktowa? jako orientacyjne!

Instalacja statystyk

Poniewa? skrypt bazuje na Google Analytics, b?dziemy potrzebowali aktywnego konta. Je?li jeszcze nie u?ywali?my Google Analytics, powinni?my si? zarejestrowa?.

Drug? rzecz?, ktra b?dzie nam potrzebna, jest odpowiedni plik z kodem javascript (pobierz: astracker.js), ktry nale?y uploadowa? na nasz serwer, najlepiej do g?wnego katalogu naszego serwisu.

Edycja kodu naszej strony

Teraz zaczynamy w?a?ciw? instalacj?. Google zaleca, aby kod aktywuj?cy Analytics by? umieszczany przed samym </body> (zak?adam, ?e mamy ju? ustawiony profil dla naszej strony, je?li nie, to powinni?my to zrobi? wybieraj?c Analytics Settings » Add Website Profile). Plik astracker.js nale?y umie?ci? na samym ko?cu strony, za kodem Analytics!. Tego skryptu NIE umieszczamy w sekcji <head>. Czyli ostatnie linijki naszej strony powinny wygl?da? tak:Gdzie „UA-xxxxx-y” to oczywi?cie numer przyznany nam przez Google.

Konfigurowanie Google Analytics

Po zalogowaniu si? do konta w Google Analytics, wybieramy stworzony przez nas profil witryny i wybieramy opcj? Edit

AdSense Tracking

Google Analytics pozwala nam definiowa? cele dla naszej witryny (ang. Goals). Cel to dotarcie do jakiej? podstrony w naszym serwisie, np. w przypadku sklepw internetowych za cel przyjmujemy stron? z potwierdzeniem zakupu – osi?gni?cie celu nast?puje tylko wtedy, gdy dany u?ytkownik sfinalizuje zamwienie, w ?adnym innym przypadku tej strony nie zobaczy. Dolly wykorzysta? w swoim skrypcie w?a?nie mechanizm celw. Musimy wi?c zdefiniowa? nowy cel: klikni?cie w reklam?. Jak to zrobi?? Bardzo prosto. W ustawieniach profilu witryny znajdujemy cz??? Conversion Goals and Funnel:

AdSense Tracking

I nast?pnie edytujemy pierwszy z brzegu cel wpisuj?c w nim nast?puj?ce w?asno?ci:

AdSense Tracking

Gdy ju? to wpiszemy, pozostaje nam zapisanie zmian i voila! – system zaczyna zbiera? dla nas informacje!

AdSense Tracking

Jak to dzia?a?

Teraz wyja?nienie na czym polega trick. Klikni?cie w reklam? przenosi nas najpierw na specjaln? stron? Google, gdzie logowane s? wszystkie istotne informacje (kto klikn??, kiedy, na jakiej stronie, w ktr? reklam? itp. – to na podstawie tych danych s? rozliczane zarobki w AdSense), a dopiero potem nast?puje przekierowanie na w?a?ciw? stron?. Nie wyja?ni? dok?adnie u?ytego tu mechanizmu manipulowania struktur? DOM bo si? na tym nie znam, ale oglnie rzecz bior?c, sprawa polega na tym, aby przy pomocy JavaScriptu wychwyci? ka?de klikni?cie w obr?bie naszej strony i sprawdzi?, czy mia?o ono miejsce w obr?bie pola reklam. Je?li tak – przed przej?ciem na w?a?ciw? stron? dodatkowo wywo?a? Google Analytics symuluj?c klikni?cie w odpowiednio spreparowany link w naszym serwisie, osi?gaj?c przez to zdefiniowany w Google Analytics cel. Genialne w swojej prostocie, prawda?

Odczytywanie raportw

Wiemy ju?, ?e Google Analytics ma ju? zapisane informacje o klikni?ciach, teraz trzeba si? do nich jako? dobra?. Statystyki Google, jak na profesjonalny produkt dla dzia?u marketingu przysta?o, oferuj? szeroki wachlarz narz?dzi do analizowania zdefiniowanych celw. Sam pewnie nie pozna?em jeszcze po?owy wszystkich funkcji, wi?c poka?? tylko te, ktre chyba najbardziej si? przydaj?. Wsz?dzie w panelu Analytics b?dziemy pracowa? z zestawem analiz o profilu Marketer.

Dane tu prezentowane s? zupe?nie fikcyjne i s?u?? tylko jako przyk?ad.

Ilo?? klikni?? w reklamy

All Reports » Content Optimization » Goals & Funnel Process » Goal Tracking

AdSense Tracking

W ktre reklamy klikano

All Reports » Content Optimization » Content Performance » Content Drilldown

Tam odnajdujemy na li?cie zdefiniowany nasz cel /asclick:

AdSense Tracking

Po klikni?ciu na ikonk? folderu zobaczmy podzia? na typy reklam, w ktre klikni?to (np. „468x15_0ads_al” oznacza „Jednostki Linkw” o wymiarach 468×15, „468x60_as” jednostk? reklam typu „banner”).

AdSense Tracking

Gdy klikniemy na ikonk? folderu przy danym typie reklam, zobaczymy dok?adnie, w ktr? z wy?wietlanych reklam klikni?to:

AdSense Tracking

Podsumowanie

I tak oto rozszyfrowali?my tajemnic? Google AdSense, nie ?ami?c przy tym Terms Of Service zabraniaj?cego nam ingerowania w kod reklam.

Przypomn? tylko, ?e autorem tej metody jest Dolly, autor bloga ASP.NET 2.0 Resources. S? tam te? rwnie? opisane inne analizy wynikw AdSense w Google Analytics. Polecam!

Wpis opublikowany 28 października 2006
Tagi: , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "?ledzenie klikni?? w Google AdSense przy pomocy Google Analytics"

 1. Ca?kiem ciekawe rozwi?zanie :)

  Autor komentarza, niedziela, 29 paź 2006 #

 2. Ciekawe rozwi?zanie, mo?e si? przyda? :)

  Autor komentarza, niedziela, 29 paź 2006 #

 3. No to sprawdze na kilku serwisach ;) Do tej pory u?ywa?em Contextual Tracker v0.3 dev2 ale nie by?em zadowolony z dzia?ania,

  Autor komentarza, niedziela, 29 paź 2006 #

 4. No to zaczynam testy na swoich stronach – w ko?cu si? dowiem, kto p?aci 2USD za klika.

  Autor komentarza, niedziela, 29 paź 2006 #

 5. Jedna uwaga – w skrypcie jest b??d ortograficzny, ktry by? kiedy? w reklamach AdSense oraz zabrak?o jednej literki „?”. Nie wiem, czy ma to wp?yw na zliczanie klikni??, bo nie analizowa?em a? tak bardzo skryptu, ale warto by to chyba poprawi?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lis 2006 #

 6. @Yano: Fakt, nie zauwa?y?em tego. Kliki z jednostek linkw s? jednak zliczane, mimo poprawienia przez ^G ortografa i faktu, ?e zamiast „?” si? te krzaki pokazuj?…

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lis 2006 #

 7. Ciekawe :) Zaraz wyprbujemy :)

  Autor komentarza, niedziela, 24 cze 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów