Psychologia – zaliczenie

 

Opracowane pytania na zaliczenie z psychologii, podes?ane przez Natali?. Wszelkie uwagi, rozwini?cia odpowiedzi itp. zostawiamy w komentarzach.

1. Podaj i omw def. Osobowo?ci i 4 grupy czynnikw rozwoju osobowo?ci

Osobowo??

 • To zesp? cech psychicznych, za pomoc? ktrych mo?na opisa? podstawowe formy zachowania si? cz?owieka
 • Jest zespo?em podstaw (nastawie?) wyznaczaj?cych zachowanie cz?owieka
 • Jest zespo?em warunkw wewn?trznych determinuj?cych sposb, w jaki cz?owiek reguluje swoje stosunki z dzia?aj?cym na niego ?wiatem. Owe warunki to, m.in. potrzeby, d??enia, obraz ?wiata, charakter, postawy, zdolno?ci, temperament szczeglnie samowiedza.

Czynniki osobowo?ci

 • zadatki wrodzone – zdolno?ci do okre?lania neuroanatomicznego pod?o?a powstania zdolno?ci; psychiczny charakter wrodzonych zdolno?ci. (istotnym czynnikiem wp?ywaj?cym na osobowo?? jest ?rodowisko, np. dziecka, szczeglnie w wieku niemowl?cym i poniemowl?cym.
 • ?rodowisko – ca?okszta?t warunkw materialnych i biologicznych istotnych dla ?ycia i rozwoju osobnikw danego gatunku; jako bod?ce fizyczne.
 • wychowanie – planowa, ?wiadoma dzia?alno?? ukierunkowana na kszta?towanie osobowo?ci cz?owieka wed?ug z?o?onego wzoru, obejmuj?cego warto?ci poznawcze, moralne, estetyczne i organizacyjno-spo?eczne; dzia?alno?? ta podejmowana jest przez: rodzicw, instytucj? o?wiatowe, ?rodki masowego przekazu i sam? jednostk?
 • w?asna aktywno?? – czynny stan jakiego? obiektu, wyra?aj?cy si? b?d? w wykonaniu przez niego zmian w otoczeniu, b?d? w zmienianiu jego po?o?enia w stosunku do otocznia, b?d? w zmianach procesw zachodz?cych wew. obiektu.

2. Podaj i omw 3 metody psychologiczne – wady i zalety jednej z nich

 • obserwacja
 • introspekcja
 • samoobserwacja
 • eksperyment
 • test
 • kwestionariusz osobowy
 • wywiad i rozmowa
 • skale ocen
 • skale warto?ci
 • analiza wytworw
 • aparaty do bada? psychotechnicznych

wywiad i rozmowa

Oparte na podstawie przekonania, ?e badana osoba chce oraz umie odpowiedzie? na stawiane pytania. Pytania dotycz? dotychczasowego funkcjonowania. Okre?lonych dziedzin, na przyk?ad ?ycia rodzinnego czy te? zawodowego. W rozmowie nie istnieje przygotowany zestaw, standardowa lista pyta?. Prowadzi si? j?, uwzgl?dniaj?c problemy badanej osoby.

S?aba strona: nie mo?na porwna? wynikw poszczeglnych rozmw w danej grupie (uczniw, studentw czy pracownikw)

3. Podaj i omw klasyfikacje potrzeb Maslowa

Kluczow? kategori? w procesie motywowania jest potrzeba. Potrzeba to braki, niedobory, ktre cz?owiek musi zaspokoi?, ?eby ?y? w rwnowadze. W opinii psychologw osi?gni?cie celu jest rwnoznaczne z zaspokojeniem potrzeby. Wyr?niamy wiele klasyfikacji potrzeb: wrodzone i nabyte, biologiczne, spo?eczne, ekonomiczne i psychologiczne, klasyfikacj? potrzeb wg Clellanda, ktry podzieli? potrzeby na: w?adzy, przynale?no?ci do grupy i osi?gni?cia, oraz klasyfikacj? Abrahama Maslowa, ktry zauwa?y?, ?e ludzie podejmuj? dzia?ania, aby zrealizowa? wa?ne dla siebie potrzeby. Opisa? on hierarchi? potrzeb ludzkich z?o?on? z 7 kategorii: biologiczne (fizjologiczne), bezpiecze?stwa (pobudzaj? do dzia?ania), mi?o?ci, wiedzy i rozumienia, uznania (pozytywna opinia), estetyczne, samoakceptacji (samorealizacji).
Zdaniem Maslowa w procesie pracy powinny by? zaspokojone nast?puj?ce potrzeby cz?owieka: aprobaty spo?ecznej (uznanie, presti?, szacunek), uczestniczenia w grupie (kontakty z lud?mi), samo urzeczywistnienia (sta?e doskonalenie si? w pracy zawodowej), bezpiecze?stwa (ch?? posiadania sta?ej pracy, oszcz?dno?ci).

POTRZEBY

 • wrodzone – tlen, ?wiat?o, woda, pokarm
 • nabyte – pomoc, zabawa, szcz??cie

piramida Maslowa

Potrzeby maj? swoj? hierarchi?, niezaspokojenie potrzeb ni?szych blokuje potrzeby wy?sze

 • Potrzeby wy?sze
 • samorealizacji
 • estetyczne
 • wiedzy i rozumienia ?wiata
 • uznania (szacunek, pochwa?y, docenianie)
 • Potrzeby ni?sze
 • mi?o?ci/spo?eczne (mi?o??, przyja??)
 • bezpiecze?stwa i przynale?no?ci (dom, spo?ecze?stwo)
 • fizjologiczne (jedzenie, sen, wypr?nianie)

4. Podaj i omw stres i 4 ?rd?a stresu w ?rodowisku pracy

STRES – szczeglny rodzaj sytuacji trudnej w ktrej znajduje si? dany cz?owiek

Sytuacje stresowe:

 • zagro?enia
 • utrudnienia, przeszkody
 • deprywacje potrzeb
 • prze?ycia traumatyczne

Rodzaje stresu

 • interpersonalny
 • systemowy
 • spo?eczny
 • kulturowy
 • norodo?ciowy
 • uniwersalny

�rd?a stresu

 • mobbing
 • wymagania szefa
 • ma?e zarobki
 • niemi?a atmosfera w?rd pracownikw
 • d?ugi godziny pracy

?ycie bez stresu jest niemo?liwe. Ka?dy cz?owiek ma indywidualny prg odporno?ci na stres

5. Podaj i omw definicj? przystosowania zawodowego i jego kryteria

PRZYSTOSOWANIE – stan, w ktrym potrzeby jednostki, z jednej strony, a wymagania ?rodowiska z drugiej s? w pe?ni zaspokojone, a wi?c jest to stan harmonii mi?dzy jednostk?, a przedmiotowym i spo?ecznym ?rodowiskiem

Kryteriami przystosowania zawodowego s?:

 • stopie? sprostania przez jednostk? wymaganiom prze?o?onych,
 • stopie? sprostania przez jednostk? wymaganiom grupy pracowniczej,
 • stopie? zadowolenia jednostki z mo?liwo?ci zaspokojenia istotnych potrzeb

Jednostka wchodz?ca w ?rodowisko pracy:

 • wnosi pewien uk?ad w postaci swoich uzdolnie?, zachowa?
 • oczekuje zaspokojenia potrzeb, odpowiednich warunkw
 • rozwinie swoj? osobowo??

6. Podaj i omw dowoln? grup? spo?eczn? wed?ug 7 kryteriw

Grupa spo?eczna – jest to zbir jednostek pozostaj?cych ze sob? w interakcjach, czyli oddzia?ywaniach.

Do warunkw istnienia grupy zaliczamy (przyk?ad: rodzina):

 • posiadanie lidera i cz?onkw (co najmniej 3) [lider – ojciec (patriarcha); cz?onkowie – matka i dzieci]
 • wsplne cele (formalne i nieformalne), program dzia?ania, funkcje: [wychowawcza, ekonomiczna, emocjonalna, wst?pnego dziedziczenia
 • klasowego, prokreacyjna, zaspokojenia potrzeb, seksualno – erotyczna]
 • ?rodki do realizacji celw (pieni?dze, wsplne miejsce pobytu)
 • nazwa (pa?stwo Kowalscy)
 • siedziba (dom)
 • interakcje [2 rodzaje wi?zi: uczuciowa/emocjonalna i rzeczowa]
 • normy grupowe [ojciec daje kas?, nie zdradzanie innym, co si? dzieje w domu]

Grupy dzielimy:

 • wed?ug liczby osb na: ma?a (rodzina, przyjaciele); ?rednia (kilkadziesi?t osb – studenci); du?? (kilkaset studentw)
 • ze wgl?du na jej sposb powstania: pierwotne (rodzina) i wtrne; formalne i nieformalne

W socjologii wyodr?bnia si? nast?puj?ce grupy:

 • cz?onkowskie – jednostka nale?y do niej z wyboru
 • audytoryjne – bierni obserwatorzy, np. publiczno?? w teatrze
 • odniesienia, czyli jednostki aspiruj?ce, np. Stowarzyszenia Kapitanw ?eglugi Wielkiej
 • ekskluzywne – np. cz?onkowie Polskiej Akademii Nauk

7. Podaj i omw definicj? uzale?nienia, przyczyny, skutki internetoholizmu.

UZALE?NIENIE – to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiej? czynno?ci lub za?ywania jakiej? substancji, ktrej niespe?nienie mo?e prowadzi? do powa?nych fizjologicznych nast?pstw.

Internetoholizm – silna potrzeba, przymus sp?dzania czasu w Internecie, prze?ywanie dyskomfortu, gdy jest to niemo?liwe, sp?dzenie czasu w sieci mino wiedzy o szkodliwo?ci dla zdrowia; rzeczywisto?? wirtualna przys?ania realny ?wiat

Przyczyny:

 • brak zaj?tego czasu -> bezrobocie
 • brak zainteresowania za strony rodzicw -> fascynacja dzieci internetem
 • niska samoocena -> dowarto?ciowanie poprzez bycie kim? innym

Skutki:

 • zanik bezpo?rednich wi?zi mi?dzyludzkich
 • brak rozr?nienia mi?dzy ?wiatem realnym a wirtualnym
 • zaniedbanie ?ycia w rodzinie

Leczenie:

 • kliniki lecz?ce uzale?nienie
 • leczenie psychoterapeutyczne
 • stopniowe zmniejszanie czasu w sieci poprzez uzupe?nienie wolnego czasu innymi zaj?ciami

8. Podaj i omw def. inteligencji emocjonalnej; 4 filary inteligencji emocjonalnej

INTELIGENCJA – to sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie si? w nowych warunkach ?ycia

INTELIGENCJA EMOCJONALNA – zdolno?? do odczuwania prze?y? innych ludzi; to zdolno?? rozpoznawania uczu? w?asnych i uczu? innych osb, zdolno?ci motywowania si? i kierowania emocjami, zarwno w?asnymi, jak i osb znacz?cych.

Wyr?niamy 8 g?wnych emocji:

 • Z?o?? – furia, gniew, irytacja, wrogo??, nienawi??, sza?;
 • Smutek – ?al, bole??, melancholia, zniech?cenie, depresja;
 • Strach – niepokj, obawa, nerwowo??, boja??, pop?och
 • Zadowolenie – szcz??cie, ulga, b?ogo??, rado??, ekstaza;
 • Mi?o?? – akceptacja, ?yczliwo??, ufno??, uprzejmo??, poczucie blisko?ci, oddanie, uwielbienie;
 • Zdziwienie – wstrz?s, zaskoczenie, zdumienie;
 • Wstr?t – pogarda, lekcewa?enie;
 • Wstyd – poczucie winy, zak?opotanie, za?enowanie, ha?ba, skrucha;

9. Podaj i omw def. mobbingu, przyczyny i skutki (3)

MOBBING – to psychoterror, agresja psychiczna, szykanowanie, obmawianie, poni?anie, zastraszanie, dr?czenie psychiczne; zjawisko lobbingu dotyczy szk?, uczelni, miejsc pracy. Mo?e prowadzi? do zaburze? osobowo?ci.

Mobbing – rodzaj terroru psychicznego stosowanego przez jedn? lub kilka osb przeciwko jednej osobie

Rodzaje mobbingu

 • szef – pracownik
 • kolega – kolega
 • podw?adny – szef

Przyczyny mobbingu:

 • cechy zarz?dzaj?cego organizacj? – nieodpowiednie kierownictwo/ zarz?dzanie – styl kierownikw cz?sto kopiowany przez pracownikw ni?szego szczebla, nieporz?dek, niekompetencja
 • spo?eczne – bezrobocie, zagro?enie utraty pracy, brak poczucia pewno?ci siebie, stabilno??, umowy o dzie?o lub na czas okre?lony
 • pozycja spo?eczne ofiary mobbingu – kolor skry, inne orientacja sexualna, przekonania religijne, niepe?nosprawno??, p?e?

Skutki mobbingu

 • brak dynamicznego rozwoju firmy – nieprzyjazna atmosfera obni?a motywacj? do pracy
 • ponoszenie kosztw cz?stych, krtkich zwolnie?
 • kryzys i utrata presti?u firmy, gdy sprawa wyjdzie na jaw

10. Podaj i omw 3 style kierowania zespo?em

 • autokratyczny – despota, ca?? swoj? w?adz? opiera na zastraszaniu i przymusie, dyscyplin? i pos?uch wymusza za pomoc? kar, nie znosi krytyki
 • demokratyczny – kieruje zespo?em, nie ograniczaj?c jego inicjatywy i samodzielno?ci, wa?niejsze decyzj? uzgadnia z podw?adnymi, jest akceptowany przez podw?adnych
 • nieingeruj?cy – pozostawia zesp?, nie ingeruj?c w jego dzia?alno??

11. Podaj i omw definicje komunikowania si? i 7 kryteriw poprawnej komunikacji lub komunikacji stresowej

KOMUNIKOWANIE – to wymiana informacji i przekazywanie znacze?. Stanowi ono podstaw? istnienia ka?dej grupy.

Komunikacja w grupie nie jest przypadkowa, gdy? ka?da organizacja narzuca:

 • normy okre?laj?ce cz?stotliwo?? i zakres komunikowania
 • organizacyjne kana?y porozumiewania
 • symodiczny kod organizacyjny towarzysz?cy altom komunikacji

Kryteria:

 • wiarygodno?? nadawcy
 • zrozumia?e informacje
 • uwa?ne s?uchanie przez odbiorc?
 • stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • nie przerywanie rozmwcy
 • trzymanie si? temtu
 • oddzielanie problemu od osoby

12. Podaj i omw def. samorealizacji i czynniki wp?ywaj?ce na samorealizacj? studenta

SAMOREALIZACJA – jest jedn? z wy?szych potrzeb cz?owieka. Daje poczucie wype?nienia swojej misji ?yciowej, ?e stajemy si? tym czym mo?emy, ?e osi?gamy to, do czego czujemy si? powo?ani. Jest to wykorzystanie posiadanego potencja?u w celu zaspokojenia w?asnych zr?nicowanych ambicji. Cz?owiek ci?gle d??y doskonalenia si?, dalszego rozwoju. Ot? cz?owiek zbli?aj?cy si? – dzi?ki zaspokajaniu podstawowych potrzeb swego organizmu i respektowaniu jego g?wnych tendencji rozwojowych – do samospe?nienia odznacza si? przede wszystkim pozytywnym stosunkiem do samego siebie. Obce mu jest poczucie winy, wstydu, pogardy dla w?asnej osoby. Jest ?wiadomy swej godno?ci, okazuje sobie szacunek. Ten pozytywny stosunek do swojego „ja” rozci?ga on na swe kontakty z innymi lud?mi. Darz?c siebie uczuciem, kocha innych, jest zdolny do okazywania uniwersalnej sympatii.

13. Asertywno?? – definicja i charakterystyka 3 zachowa? asertywnych.

ASERTYWNO�? – to takie zachowanie, ktre pozwala otwarcie, jasno, stanowczo, ale te? uczciwie wyra?a? w?asne opinie, my?li, pogl?dy, uczucia i skutecznie broni? swoich praw bez usprawiedliwiania si? i ranienia oraz ?amania praw innych. Asertywno?? polega na zachowaniu wiary we w?asne si?y i mo?liwo?ci, piel?gnowaniu szacunku do samego siebie i innych, a tak?e na wykorzystaniu takich wzorw zachowa? wobec otoczenia ktre s? uczciwe i szczere (zachowania nieasertywne)

POSTAWA BIERNA (Ty – OK., ja – nic) – lekcewa?ymy w?asne prawa, nie przedstawiamy w?asnych potrzeb, pogl?dw i odczu?, zachowujemy si? nieuczciwie, nasze dzia?ania nie pokrywaj? si? ze s?owami, co powoduje narastanie z?o?ci i urazw, bezkrytycznie podporz?dkowujemy si? drugiej osobie, poni?amy si?, ?le o sobie my?limy, mamy poczucie winy, ni?szo?ci, brak motywacji

POSTAWA MANIPULACYJNA (Ty – nie OK, ja te? nie) – obie strony prbuj? wprowadzi? siebie w b??d, brak pewno?ci siebie i niska samoocena, brak szacunku dla siebie i innych, podejrzliwo?? i niedowierzanie w stosunku do motyww dzia?ania otoczenia, du?a ostro?no?? w stosunku do innych, nieuczciwo?? i brak szczero?ci, zniekszta?cenie znacze? cudzych wypowiedzi, podawanie w w?tpliwo?? poczucia godno?ci innych osb, depresja i brak motywacji.

POSTAWA AGRESYWNA (ja – OK, Ty – nie) – bronimy w?asnych praw lekcewa??c prawa innych, dominujemy nad innymi, nie s?uchamy, lekcewa?ymy pogl?dy, odczucia innych, przyjmujemy postawy wrogie lub, brak szacunku dla innych, poczucie wy?szo?ci, ch?? kontrolowania otoczenia i sytuacji, ignorancja

14. Podaj i omw 5 terminw psychologicznych:

Samo?wiadomo?? – wiedza o swoich stanach wewn?trznych, preferencjach, mo?liwo?ciach i ocenach intuicyjnych, czyli ?wiadomo?? emocjonalna, poprawna samoocena, wiara w siebie, tj. silne poczucie w?asnej warto?ci i ?wiadomo?? swoich mo?liwo?ci i umiej?tno?ci;

diagnoza psychologiczna – jest to stwierdzenie aktualnego stanu osobowo?ci w danym dniu. Celem diagnozy psychologicznej jest:

 • okre?lenie czy osobowo?? jest w normie
 • okre?lenie, czy w osobowo?ci s? jakie? zaburzenia
 • poszukanie przyczyn zaburze? oraz ustalenie post?powania terapeutycznego

konflikt – oznacza sprzeczno??, r?norodno??, rozbie?no??, niezgodno??; jest to proces, w ktrym 2 strony zabiegaj? o jakie? dobra, przy czym jedna strona chce zdominowa? drug?;

Podzia? konfliktw:

 • intraindywidualne (wewn?trzne)
 • mi?dzy jednostkami (mi?dzyludzkie)
 • mi?dzy grupami
 • miedzy organizacjami
 • religijne
 • etniczne

autoprezentacja — w psychologii sposb w jaki ka?dy cz?owiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygna?y niewerbalne komunikuje na zewn?trz kim jest, albo za kogo chcia?by by? uwa?any.

empatia – w psychologii termin oznaczaj?cy umi?j?tno?? wczuwania si? w czyje? emocje.

Osoba nie posiadaj?ca tej umiej?tno?ci jest „?lepa” emocjonalnie i nie potrafi oceni? ani dostrzec stanw emocjonalnych innych osb. Osoba posiadaj?ca t? umiej?tno?? potrafi na podstawie obserwacji zachowania, mimiki twarzy, ruchw cia?a i sposobu mwienia odgadn?? stan emocjonalny obserwowanej osoby.Empatia, obok asertywno?ci jest jedn? z dwch podstawowych umiej?tno?ci wchodz?cych w sk?ad tzw. inteligencji emocjonalnej.

Wpis opublikowany 20 maja 2006
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Psychologia – zaliczenie"

 1. Psychologia-zaliczenie-wiadomo?ci w pigu?ce ale jakie ciekawe. Dowiedzia?am si? du?o fajnych rzeczy- dzi?ki

  Autor komentarza, sobota, 14 kw. 2007 #

 2. Ju? od jakiego? czasu nie pos?ugujemy sie poj?ciem bada? psychotechnicznych, to sa badania psychologiczne.

  Autor komentarza, środa, 2 kw. 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów