Prawo gospodarcze i podatkowe

 

Pytania z kserwki testu „Prawo gospodarcze i podakowe 2004/2005”

Odpowiedzi, ktre by?y zaznaczone na kserwce tu zaznaczam przez [*]. Odpowiedzi nie zosta?y sprawdzone – je?li kto? znajdzie b??d, prosz? o informacj? w komentarzu. Jest to test wielokrotnego wyboru

1. Ka?dy wsplnik w sp?ce jawnej ma prawo do czynno?ci:

 • s?dowych
 • pozas?dowych
 • [*] s?dowych i pozas?dowych

2. Rozwi?zanie sp?ki jawnej nast?puje w wyniku:

 • [*] przyczyn okre?lonych w umowie
 • [*] za wspln? zgod? wszystkich wsplnikw
 • [*] prawomocnego orzeczenia s?du

3. Organami sp?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? s?:

 • [*] rada nadzorcza
 • [*] zarz?d
 • walne zgromadzenie

4. Uprzywilejowane akcje w sp?ce akcyjnej daj?:

 • [*] prawo do dywidendy
 • [*] prawo do podzia?u maj?tku
 • [*] prawo g?osu

5. Likwidacja sp?ki akcyjnej nast?puje w wyniku:

 • [*] przyczyn okre?lonych w umowie
 • [*] dezycji wszystkich wsplnikw
 • [*] og?oszenia upad?o?ci

6. Prawo zwyk?e wsplnikw w sp?ce akcyjnej to:

 • [*] prawo do podzia?u maj?tku
 • [*] prawo do dywidend
 • [*] prawo do poboru nowej emisji akcji

7. Organami w sp?dzielni s?:

 • prezes
 • [*] zarz?d
 • [*] walne zgromadzenie

8. Likwidacja fundacji nast?puje w zwi?zku:

 • [*] osi?gni?cia celu w jakim by?a powo?ana
 • [*] wyczerpania ?rodk pieni??nych i maj?tku
 • orzeczenia przez organ administracji publicznej

9. Wyr?niamy stowarzyszenia:

 • [*] zarejestrowane
 • [*] zwyk?e
 • [*] wy?szej u?yteczno?ci

10. Prokura to:

 • obowi?zki prokuratora
 • uprawnienia prokuratora
 • [*] pewien rodzaj upowa?nienia

11. Cechy sta?e podatku to:

 • [*] nieodp?atno??
 • [*] pieni??ny charakter
 • przedmiot podatku

12. Taryfa podatkowa to:

 • [*] to samo co stawka podatku
 • [*] stawka podatkowa w okre?lonym podatku
 • przeci?tna stawka podatku

13. Zwolnienie podatkowe odnosi si? do:

 • wy??czenia od obowi?zku p?acenia podatku okre?lonych podmiotw podatkowych
 • obni?enie warto?ci podatku
 • obni?enie podstawy opodatkowania przez wy??czenie z niej pewnych dochodw

14. Progresywny podatek to taki, ktry:

 • stawka podatku nie zmienia si? ze wzrostem podstawy opodatkowania
 • [*] stawka ro?nie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania
 • stawka maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania

15. Zobowi?zanie podatkowe powstawje z dniem:

 • [*] zaistnienia zdarzenia powoduje powoduj?cego powstanie zobowi?zania podatkowego
 • dor?czenia decyzji okre?laj?cej wysoko?ci zobowi?zania podatku
 • [*] dor?czenia decyzji ustalaj?cej wysoko?? zobowi?zania podatku (pierwsze s?owo jest nieczytelne, ale chyba to jednak „dor?czenia”)

16. Nadzwyczajne post?powanie odwo?awcze do decyzji ostatecznej to:

 • [*] wznowienie post?powania
 • [*] zmiana decyzji ostatecznej
 • przedawnienie decyzji

17. Ko mo?e ponosi? odpowiedzialno?? za niezap?acony podatek:

 • wy??cznie podatnik
 • wy??cznie podatnik wraz z ?on?
 • [*] ustawowo okre?lona grupa osb trzecich

18. Jaki podatek p?aci konsument przy zakupie:

 • dochodowy
 • [*] konsumpcyjny
 • przychodowy

19. Przeniesienie w?asno?ci na rzecz Skarbu Pa?stwa to:

 • [*] szczeglny sposb wyga?ni?cia zobowi?zania podatkowego
 • konfiskata mienia
 • sankcja podatkowa

20. Skarb Pa?stwa za niezap?acone zobowi?zanie podatkowe ma prawo do hipoteki:

 • [*] przymusowa
 • [*] ustawowa
 • umowna

Wpis opublikowany 2 czerwca 2006
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Prawo gospodarcze i podatkowe"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów