Karty wirtualne: eKarta, netk@rta

 

Zobacz uaktualnione zestawienie kart wirtualnych uzupe?nione w listopadzie 2010 roku o Kart? Internetow? BZ WBK i K@rt? Internetow? ING Banku ?l?skiego

By?y ju? podstawowe informacje o p?atno?ciach w sieci, teraz czas na szczeg?owe omwienie dost?pnych kart. Przyk?ady b?d? g?ownie oparte na eKarcie mBanku, poniewa? to z niej korzystam, jednak w pozosta?ych przypadkach ca?a zasada dzia?ania jest praktycznie identyczna.

eKarta mBanku

eKarta

eKarta to karta wirtualna wydawana przez mBank. Aby j? otrzyma?, nale?y posiada? eKONTO lub izzyKONTO. Aby zamwi? eKart?, wystarczy po prostu zadzwoni? na mLini?. Karta przychodzi do nas po 2-3 tygodniach. Wydanie karty wa?nej przez okres 1 roku kosztuje 25z?, op?ata jest pobierana z naszego eKonta. mBank oferuje obecnie trzy rodzaje eKart: eKARTA, eKARTA Interia.pl i eKARTA Onet.pl. Jak mo?na si? domy?la?, te dwie ostatnie to karty partnerskie i oprcz podstawowej funkcjonalno?ci, daj? nam rwnie? dodatkowe korzy?ci u partnera, np. rabaty w jego sklepie.

eKARTA Interia.pl
eKARTA Interia.pl

Limit wysoko?ci ?rodkw dost?pnych na eKarcie to 2000z?. eKart? stanowi tak naprawd? osobne subkonto, na ktre w razie potrzeb przelewamy okre?lon? kwot?, a nast?pnie mo?emy je wyzerowa?. Tyle te? mo?e wynie?? maksymalna jednorazowa p?atno??.

Za korzystanie z eKARTY mBank oczywi?cie nie pobiera ?adnych prowizji (oprcz ewentualnego przewalutowania – o tym za chwilk?). Wszystkie transakcje s? rozliczane przez VISA w dolarach ameryka?skich, czyli niezale?nie od tego, czy kupujemy w sklepie w Chicago za dolary, czy w Londynie za funty, mBank dostaje ??danie zap?aty w dolarach. Kwota ta jest nast?pnie przeliczana przez mBank na z?otwki po obecnym kursie PLN/USD i dopiero ta kwota jest ?ci?gana z naszego subkonta. W przypadku transakcji bezgotwkowych, dokonanych za granic? w walucie innej ni? waluta rozliczeniowa, bank, na podstawie przepisw Visa International, mo?e pobra? dodatkowo prowizj? za przewalutowanie transakcji w wysoko?ci do 2% warto?ci transakcji

mBank przysy?a swoje karty wirtualne w postaci przezroczystych kart bez paska magnetycznego, natomiast 3-cyfrowy kod zabezpieczaj?cy (CVV2) przychodzi w formie wydruku w osobnej kopercie bez logo banku. Kart? tak? nie wyp?acimy wi?c pieni?dzy w bankomacie ani nie zap?acimy ni? w sklepie – s?u?y ona wy??cznie do transakcji w Internecie.

netk@rta MultiBanku

netk@rta

netk@rta tak naprawd? nie r?ni si? zbytnio od eKarty. MultiBank i mBank to w ko?cu jednostki wchodz?ce w sk?ad tej samej grupy kapita?owej (BRE Bank S.A.). Wymieni? wi?c tylko r?nice pomi?dzy tymi kartami.

Wydanie netk@rty kosztuje 22z? (do kont MultiKonto jestem, MultiKonto ja i MultiKonto my), dla posiadaczy kont MultiKonto Aquarius b?dzie to wydatek rz?du 15z?. Karty rwnie? s? wydawane na okres 1 roku. Netk@rt? mo?na naraz do?adowa? do wysoko?ci 5000z? (eKarta tylko 2000z?). Aby zamwi? netk@rt?, wystarczy zadzwoni? na multilini?.

Kart? Inteligo Visa Electron opisz? innym razem, nie u?ywam jej, wi?c skonsultuj? si? jeszcze ze znajomymi :)

Wpis opublikowany 4 marca 2007
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Karty wirtualne: eKarta, netk@rta"

 1. Odno?nie Inteligo Visa ELectron – nie ma co konsultowa?. Zak?adasz konto, dostajesz kart? i mo?esz p?aci? w sieci. Zarwno w polskich jak i zagranicznych serwisach. Problemw nie napotka?em.

  Niestety ma jeden minus – jak kto? dorwie Twoj? kart? to sobie mo?e ni? p?aci? – do wykorzystania ma wszystkie pieni?dze, ktre s? na koncie.

  Pewnym rozwi?zaniem mo?e by? za?o?enie sobie subkonta, zamwienie drugiej karty i u?ywanie wy??cznie jej do p?acenia w sieci. Ale to uchroni wy??cznie przed internetowymi z?odziejami, bo jak kto? ukradnie „pierwsz?” kart? to mo?e szale?.

  Autor komentarza, niedziela, 4 mar 2007 #

 2. Dzi?ki za info :) Od jakiego? czasu si? zbieram do za?o?enia drugiego konta, w?a?nie w Inteligo, ale jako? si? zabra? nie mog?… uraz po BPH ;)

  Czyli uzupe?niaj?c wpis i komentarz Ekhila: karta Visa Electron Inteligo pozwala na p?atno?ci w sieci. Kod CVV jest zapisany na odwrocie Twojej karty, czyli jej utrata mo?e si? sko?czy? do?? nieprzyjemnie… Karta jest wydawana na 2 lata, miesi?czna op?ata za kart? wynosi 0,99z?.

  Autor komentarza, niedziela, 4 mar 2007 #

 3. Heh.. To co ja napisa?em w komentarzu wcze?niejszego posta ; )

  Ale umwmy si? te?, ?e zawsze (przynajmniej ja) trzymam wi?kszo?? rzeczy w jednym miejscu (co pewnie jest z?e ; ) ), i ma to pewn? wag?, wi?c nie trudno poczu?, ?e tego nie mam ; )

  Autor komentarza, poniedziałek, 5 mar 2007 #

 4. Ja korzystam eKarty i jestem bardzo zadowolony. Przelewam na ni? kas? tylko gdy p?ac?, p?niej roz?adowuj?. 100% bezpiecze?stwa

  Autor komentarza, wtorek, 6 mar 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów