Wirtualne karty p?atnicze do zakupw w internecie

 

Ostatni raz o wirtualnych kartach p?atniczych pisa?em ju? kiedy? na pocz?tku 2007 roku. Dost?pne by?y wtedy wy??cznie produkty z grupy BRE: eKarta mBanku i netk@rta MultiBanku.

Jednak w ci?gu ostatnich kilku lat temat du?o by?o mowy o nowych produktach bankowo?ci internetowej, a kolejne banki chwali?y si? kolejnymi kontami z elektronicznymi kana?ami dost?pu. Postanowi?em wi?c troch? od?wie?y? temat i zobaczy? co nowego w temacie.

Sprawdzi?em oferty r?nych bankw i znalaz?em tylko cztery karty wirtualne: eKarta w mBanku (mam tak? od lat), Karta internetowa w BZ WBK (za?apa?em si? przy okazji na kampani? testow?, dosta?em za darmo kart? i troch? drobnych na testowe zakupy), netk@rta w MultiBanku (po zmianach bardzo podobna do eKarty) i K@rta internetowa w ING B?. Pierwsze dwie u?ywa?em osobi?cie, w przypadku pozosta?ych m?czy?em pytaniami o szczeg?y konsultantw.

Jak dzia?a karta wirtualna?

Zanim przejdziemy do tabeli z porwnaniem, na pocz?tku warto opowiedzie? do czego s?u?y i jak w ogle dzia?a wirtualna karta p?atnicza. Czy r?ni si? znacznie od tradycyjnej karty p?atniczej wydawanej w plastikowej formie do kont bankowych.

Przede wszystkim, karta wirtualna s?u?y wy??cznie do p?atno?ci elektronicznych – przez internet lub telefon (chocia? to ma?o popularna forma). Tak? kart? nie zap?acimy w sklepie ani nie wyp?acimy pieni?dzy z bankomatu, gdy? nie posiada paska magnetycznego lub czipu. Co wi?cej, taka karta cz?sto w ogle nie potrzebuje fizycznej reprezentacji. Najwa?niejszy jest numer karty, data wa?no?ci i trzycyfrowy kod zabezpieczaj?cy, ktre mog? zosta? podane wprost w internetowym panelu banku. Na tej zasadzie dzia?aj? karty BZ WBK i ING B?.

Troch? odmienn? taktyk? wci?? stosuj? MultiBank i mBank. Chocia? karta ma charakter wirtualny, jest wysy?ana do klienta w formie plastikowych kart, ktre maj? nadrukowany numer i nazwisko. Wi??e si? to niestety z dodatkowymi kosztami i czasem przygotowania i wys?ania poczt? karty. Na te karty b?dziemy musieli poczeka? nawet 2-3 tygodnie. Pozosta?e karty wirtualne bez plastiku s? gotowe w ci?gu kilku minut od zamwienia.

Karta wirtualna a konto bankowe

Karta wirtualna to rwnie? bezpiecze?stwo pieni?dzy, wa?na kwestia, ktra wielu internautw zniech?ca do robienia zakupw. Karty wirtualne maj? w?asne konto, niezale?ne od rachunku na ktrym normalnie trzymamy swoje ?rodki. Przed dokonaniem transakcji kart? przelewamy na konto karty odpowiedni? kwot? – i tylko do wysoko?ci tych ?rodkw mo?na dokona? transakcji. Nawet je?li kto? przechwyci dane naszej karty, pieni?dze dost?pne na rachunku rozliczeniowym s? bezpieczne.

Karty mBanku, MultiBanku i ING wymagaj? konta w tych bankach – s? bezpo?rednio powi?zane z g?wnym rachunkiem rozliczeniowym i tylko z niego mo?emy do?adowywa? (lub roz?adowywa?) kart? wirtualn?. Natomiast w przypadku Karty Internetowej nie potrzebujemy konta w BZ WBK – do ka?dej karty wirtualnej jest przypisane osobne konto techniczne i to na jego numer przelewamy ?rodki potrzebne na zakupy.

Rozwi?zanie BZ WBK posiada swoje plusy i minusy – z jednej strony mo?emy korzysta? z dobrodziejstw wirtualnej karty posiadaj?c rachunek rozliczeniowy w dowolnym innym bankiem. Jest to do?? korzystna oferta, poniewa? koszty u?ywania Karty Internetowej s? symboliczne (szczeg?y w tabeli), a do tego wykorzystujemy wszystkie zalety kont w innym banku. W zasadzie nie potrzebujemy ?adnego konta bankowego, poniewa? ?rodki na rachunek wirtualnej karty mo?emy przela? nawet za po?rednictwem przelewu pocztowego.

Z drugiej strony mamy jednak mniejsz? elastyczno?? w zarz?dzaniu ?rodkami. Utrudnione b?d? zakupy pod wp?ywem impulsu – przelew ?rodkw na Kart? Internetow? trwa przynajmniej jeden dzie? roboczy – zgodnie z tabel? sesji Elixir, jak w przypadku zwyk?ych przeleww bankowych pomi?dzy bankami. Mo?na co prawda skorzysta? z b?yskawicznego do?adowania karty za po?rednictwem us?ugi Blue Cash, jednak ka?dy przelew b?dzie kosztowa? z?otwk?. No i s? wyj?tki w b?yskawiczno?ci tych przeleww – zw?aszcza w ?wi?ta. Nie wyp?acimy rwnie? pieni?dzy z tak? sam? ?atwo?ci? jak w przypadku innych kart – przelanie ?rodkw z karty na dowolny wybrany rachunek wi??e si? z potr?ceniem 15z? i likwidacj? karty.

Porwnanie wirtualnych kart

Na podstawie danych uzyskanych od konsultantw oraz stron internetowych bankw pod koniec pa?dziernika 2010.

  eKARTA Karta Internetowa netk@rta K@rta wirtualna
Bank mBank BZ WBK MultiBank ING
Rodzaj karty Visa Classic
Forma karty Plastik Karta wirtualna Plastik Karta wirtualna
Wymagane konto w banku TAK
eKONTO lub izzyKONTO
NIE
przypisane konto techniczne
TAK
MultiKonto
TAK
Konto z Lwem
Op?ata za wydanie 25 z? 1 z? 0 – 25z? 20 z?
Op?ata roczna 25 z? 0 z? 0 – 20z? 0 z?
Waluta rozliczeniowa USD lub EUR
w zale?no?ci od karty
EUR USD lub EUR
w zale?no?ci od karty
EUR
Koszt przewalutowania 2% 3% 2%
Limit pojedy?czego do?adowania / transakcji 10 000 z?
opcja podniesienia
do 20 000 z?
3 000 z? 20 000 z?
opcja podniesienia
do 30 000 z?
do wysoko?ci ?rodkw na rachunku
Miesi?czny limit transakcji 10 000 z?
opcja podniesienia
do 20 000 z?
10 000 z? 20 000 z?
opcja podniesienia
do 30 000 z?
do wysoko?ci ?rodkw na rachunku
Koszt do?adowania karty bezp?atnie z powi?zanego eKONTA / izzyKONTA jak za przelew do BZ WBK lub 1 z? za BlueCash bezp?atnie z powi?zanego MultiKonta jak za przelew do ING
Koszt roz?adowanie bezp?atnie na powi?zane eKONTO / izzyKONTO 15 z?
oznacza rezygnacj? z karty
bezp?atnie na powi?zane MultiKonto bezp?atnie na powi?zane konto w ING
Wa?no?? karty 5 lat 2 lata 5 lat 2 lata
Mo?liwo?? dodania do konta PayPal TAK
Mo?liwo?? dodania do konta Google Checkout TAK
Oczekiwanie na kart? 2-3 tygodnie karta wirtualna dost?pna od razu po rejestracji 1-2 tygodnie karta wirtualna dost?pna od razu po rejestracji i aktywacji
Szczeg?y www www www www

Na co zwrci? uwag? wybieraj?c wirtualn? kart?

Z przedstawionej wy?ej tabeli wida? wyra?nie, ?e wybieraj?c kart? wirtualn?, trzeba zwrci? te? uwag? na kilka innych rzeczy:

 • Wysoko?? pojedynczej transakcji – od 3 000 PLN w przypadku BZ WBK po nawet 10-20 tysi?cy w przypadku pozosta?ych kart. Jest to istotne zw?aszcza, gdy b?dziemy chcieli kupowa? jaki? sprz?t elektroniczny.
 • Waluta rozliczeniowa – od niej zale?y ile razy i jakim kosztem zostanie przewalutowana transakcja. mBank i MultiBank oferuj? karty rozliczane w USD lub EUR – wyboru b?dziemy musieli dokona? ju? na etapie zamawiania. Karty BZ WBK i ING s? rozliczane w EUR. VISA najpierw przelicza transakcj? na t? walut?, a potem dopiero rozlicza si? z bankiem w PLN. Je?li wi?c mamy kart? rozliczan? w EUR, a cz?sto kupujemy w Stanach, to tracimy na dodatkowym przewalutowaniu: USD » EUR » PLN
 • Koszt przewalutowania to dodatkowe 2-3% kwoty transakcji, ktr? potr?ca bank za przewalutowanie transakcji do waluty rozliczeniowej. Wyj?tkiem jest tu ING, ktry nie pobiera za to dodatkowej op?aty.

Pewn? ciekaw? kategori? kart s? rwnie? karty przedp?acone (pre-paid), ktre rwnie? pozwalaj? zabezpieczy? transakcje, ale posiadaj? rwnie? wszystkie inne cechy kart p?atniczych, czyli umo?liwiaj? rwnie? korzystanie z bankomatw i p?atno?ci w sklepach. Ale to temat na inny wpis…

Wpis opublikowany 10 listopada 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: bankowo??, ciekawostki, Inne, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wirtualne karty p?atnicze do zakupw w internecie"

 1. Hej, karty pre–paid to mo?e by? super ciekawy temat! Mo?e uda mi si? wtedy mie? App Store bez cyrku :D

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • A jakie problemy ma App Store z polskimi kartami? Nie korzysta?em jeszcze nigdy…

   Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • AFAIR nie przyjmuje kart debetowych. Mo?e z takimi by dzia?a??

   Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

  • Wszystkie wymienione tu karty wirtualne s? rozpoznawane jako Visa Classic, a nie jak najpopularniejsze karty do kont Visa Electron. Jest wi?c szansa, ?e bezproblemowo ruszy.

   Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

  • @pim App Store dzia?a bez problemu z kartami inteligo i mbank.

   Musisz ustawi? limity dla transakcji internetowych.

   Niestety iTunes nie dzia?a z polskimi kartami, trzeba zak?ada? konto ze zdrapki US App Store

   Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

 2. Zasadniczym minusem karty wirtualnej jest niedost?pno?? instytucji ‚chargeback’ pozwalaj?cej na odratowanie zap?aconych pieni?dzy za niewy?wiadczon? us?ug?. Przydaje si? zw?aszcza jak p?acimy za wycieczk?, a biuro podr?y upada, albo kupujemy bilet lotniczy, a linia si? uziemia.

  Autor komentarza, środa, 10 lis 2010 #

  • Hm… a? jutro dryndn? na infolinie i si? dowiem jak to wygl?da. Tak na szybko, to tylko konsultant na czacie mBanku mi napisa?, ?e w mBanku w ogle nie ma mo?liwo?ci skorzystania z funkcji chargeback…

   Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

  • Hmm… ale z takiego zwrotu pieni?dzy za zwrcon? aplikacj? w Android Market to mo?na skorzysta??

   Autor komentarza, piątek, 12 lis 2010 #

  • Tak, tu nie powinno by? najmniejszych problemw. Chargeback to procedura reklamacyjna, a takie zwroty ?rodkw przez sprzedawc? to inna rzecz.

   Autor komentarza, piątek, 12 lis 2010 #

  • To super. :)

   Autor komentarza, piątek, 12 lis 2010 #

 3. 1) Gdzie ty w BZ WBK masz kart? wirtualn?, bo ja znale?? nie mog?.

  2) ING jeszcze do nie dawna rozdawa? swoim klientom tak? kart? za free, http://www.ingbank.pl/indywidualni/karty/promocje/rozdajemy-karty-visa-przedplacone-za-0-zl#tab=1

  3) Doda? by? w ktrych bankach taka karta to konieczno?? by mc p?aci? w sieci (w ING zwyk?? karta nie zap?acisz w sieci, a w mBanku tak).

  Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

  • 1) Doda?em do tabeli linki do stron ze szczeg?ami danych kart

   2) Dobry pomys?

   Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

 4. Placilem w necie z ING uzywajac ich Maestro karty…

  Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

 5. Osobi?cie posiadam tak? kart? w ING i uwa?am, ?e to jest genialne rozwi?zanie. Powi?za?em z PayPal i Google Checkout, co daje mi bezpieczne zakupy praktycznie wsz?dzie. Dla zewn?trznych podmiotw widziana jest jak karta kredytowa, tyle ?e ni? nie jest :) A przywi?zanie do konta natywnego w ING daje mi mo?liwo?? b?yskawicznego przelania na ni? ?rodkw. Nawet w ?wi?ta wewn?trzne przelewy s? realizowane „just in time”, wi?c uwa?am to za zalet?, a nie wad?.

  Autor komentarza, czwartek, 11 lis 2010 #

  • To chyba ju? wiem, co sobie sprawi? do zakupw w sieci – strasznie mnie ta karta od ING zainteresowa?a… :)

   Autor komentarza, piątek, 12 lis 2010 #

 6. Przesy?anie plastikowej karty poczt? to uci??liwo??, zw?aszcza, ?e jest to zwyk?a przesy?ka pocztowa. MultiBank ma gdzie? w cenniku opcj? „szybkiej wysy?ki”, ale i tak to trwa kilka dni. No i kosztuje dodatkowo.

  Autor komentarza, piątek, 12 lis 2010 #

 7. Wspominasz, ?e karta wirtualna jest widziana przez obce podmioty jako kredytowa, wi?c czy przy dokonywaniu p?atno?ci za bilety lotnicze te? mo?na z niej korzysta??

  Autor komentarza, piątek, 19 lis 2010 #

  • Wielokrotnie p?aci?em za bilety lotnicze przy pomocy eKarty z mBanku, pozosta?e pozycje rwnie? nie powinny sprawia? problemw

   Autor komentarza, sobota, 20 lis 2010 #

  • Jak najbardziej! Mo?na p?aci? za bilety, rezerwowa? hotele, p?aci? w internecie… Wszystko dost?pne :)

   Autor komentarza, sobota, 20 lis 2010 #

 8. Jednak zastanawia mnie w ogle sens posiadania takiej karty. Jest ?atwiej dost?pna ni? karta kredytowa, ale ostatnimi czasy kart? kredytow? mo?e sobie wyrobi? nawet biedny student;)
  S? te? sposoby p?atno?ci przez Internet dzia?aj?ce podobnie do karty wirtualnej pod wzgl?dem bezpiecze?stwa jak np. PayByNet, a rejestracja trwa rwnie krtko albo nawet jest szybsza.
  Poza tym od wirtualnej o wiele bardziej funkcjonalna jest karta pre-paid.
  Jakie s? wi?c Waszym zdaniem mocne strony takiej karty? S? w ogle?

  Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

  • Do p?atno?ci w internecie w ogle nie potrzeba karty kredytowej – coraz wi?cej debetwek typu Visa Electron umo?liwia bezproblemow? p?atno?? w sieci.

   Wirtualna karta to przede wszystkim zwi?kszenie poczucia bezpiecze?stwa u kupuj?cego. Wiele osb ma opory przed podawaniem w sieci numeru karty, ktra ma dost?p do wszystkich ?rodkw na rachunku. W przypadku wirtualnej karty ?adujemy j? na chwil? przed zakupem, potem zerujemy pozosta?? reszt? i nawet gdyby dane trafi?y w niepowo?ane r?ce – z pustej karty nawet Salomon nie przeleje :)

   Oczywi?cie zasada dzia?ania ta sama co w przypadku wspomnianych przez Ciebie prepaidw. Brakuje tylko fizycznej postaci (mam nadziej?, ?e mBank i Multi wkrtce te? przejd? na pe?n? wirtualno??).

   Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

  • A co do PayByNet – nie zap?acisz nim za zakupy w wielu sklepach internetowych, w Android Markecie oraz Apple AppStore…

   Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

  • Szczerze mwi?c, wol? skorzysta? z takiej wirtualnej karty ni? rejestrowa? si? w r?nych serwisach obs?uguj?cych p?atno?ci. Mam zaufanie do PayPala czy Google Checkout, ale tam te? przecie? potrzebne jest w ko?cu rwnie? po??czenie z kart? p?atnicz?.

   Tomasz pisa? ju? co prawda o do?adowywaniu PayPala przelewem, ale jednak nie wsz?dzie da si? zap?aci? przez PayPal. A p?atno?? kart? jest chyba najbardziej rozpowszechnion? form? p?acenia w sieci…

   Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

  • @Marek: Wydaje mi si?, ?e chodzi?o raczej o takie p?acenie, jak masz przy „P?ac? z Allegro” dla przyk?adu – wy?wietlaj? Ci si? loga kilkunastu bankw, wybierasz swj, i przekierowuje Ci? na stron? banku. Tam login+token/has?o/has?o jednorazowe/kod z smsa/co tam bank w kwestii zabezpiecze? wymy?li?, potwierdzenie danych i od razu przelew.

   Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

  • @Marsjanin: masz racj?, ale to dotyczy tylko p?atno?ci w Polsce. A tu mog? sobie poradzi? nawet szybkim przelewem bezpo?rednim z mojego konta internetowego za po?rednictwem systemu typu Platnosci.pl. Gorzej, gdy chc? robi? zakupy w zagranicznych sklepach – a tam najpowszechniejsz? metod? p?atno?ci jest w?a?nie karta.

   Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

 9. Dzi?kuj? Wam za szybkie i wyczerpuj?ce odpowiedzi;)
  Ale musz? Was jeszcze troch? pom?czy? pytaniami.
  Odno?nie tabelki – rozumiem, ?e w ING nie ma dodatkowych kosztw przewalutowania, czy po prostu nie znalaz?e? na ten temat informacji? (ja na stronie nie znalaz?am), a w BZ WBK roz?adowanie karty oznacza rezygnacj? z niej, czyli „tak na ch?opski rozum” najlepiej zostawi? sobie na niej 2 z? i wtedy mo?emy z niej dalej korzysta?, a je?li o tym zapomnimy, to trzeba rejestrowa? now? kart?. Troch? to bezsensowne rozwi?zanie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

  • W Tabeli Op?at i Prowizji nie ma informacji o dodatkowym koszcie przewalutowania, a TOiP to ?wi?to??.

   Co do karty BZ WBK – tak, po prostu przelewamy tam ?rodki z minimaln? „grk?” ?eby po wykonaniu transakcji nie le?a?o tam za du?o. A z do?wiadczenia wiem, ?e zawsze lepiej troch? wi?cej przela?, zw?aszcza gdy kupujemy co? w obcej walucie. Nie mwi?, ?e to niewykonalne, ale na pewno ci??kie i ?mudne jest wyliczanie co do grosza kwoty z uwzgl?dnieniem aktualnego kursu VISA i op?at dodatkowych banku :)

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

  • Jeszcze zapomnia?em doda? – rozumiem polityk? BZ WBK je?li chodzi o roz?adowanie karty. Mamy z ni? powi?zane wy??cznie konto techniczne s?u??ce do otrzymywania wp?at. Nie musimy mie? u nich normalnego konta rozliczeniowego, wi?c nie mamy z czego dokonywa? przeleww do innych bankw. Co? za co?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

 10. Aha i teraz tak mi do g?owy przysz?o, by? mo?e to g?upie, ale nie znam si? na tym, dlatego pytam;) Czysto teoretycznie – je?li kto? pozna dane do mojej karty wirtualnej, to je?li akurat b?dzie ona za?adowana, to jednak mo?e roz?adowa? ?rodki na swoje konto. Wiem – ma?o prawdopodobne, ale jednak mo?liwe?

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

  • Zasada jest taka – je?li kto? pozna wszystkie dane naszej karty (imi? i nazwisko posiadacza, numer, data wa?no?ci, kod zabezpieczaj?cy), mo?e w dowolnym momencie sprbowa? dokona? z niej transakcji. Je?li w tej chwili na karcie s? jakie? ?rodki – transakcja zostanie zaakceptowana. Je?li karta jest pusta – bank odrzuci transakcj?. Przest?pca / oszust nie dostanie informacji, gdy karta zostanie do?adowana.

   Teoretycznie istnieje wi?c szansa trafienia na taki moment. Ale roz?adowanie karty wirtualnej po sko?czeniu p?atno?ci minimalizuje ryzyko.

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

  • A adres nie jest konieczny?

   I nie ma na niej czego? takiego, jak w przypadku zwyk?ych kredytwek, ?e je?li wykryjesz kradzie? pieni?dzy z karty, to mo?na zablokowa? wykonywanie transakcji (dopki bank ?rodkw nie przeleje – wcze?niej s? tylko blokowane)?

   Autor komentarza, piątek, 26 lis 2010 #

 11. No w?a?nie, a czy je?li taki hacker mo?e ukra?? nasze dane, to czy aby na pewno nie mo?e te? mie? kontroli nad tym, kiedy do?adowujemy kart??

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

  • Je?li dostanie si? do panelu w banku – mo?e wszystko. Ale przecie? robimy wszystko ?eby do takiej sytuacji nie dopu?ci?.

   Najcz??ciej dane kart s? wykradane z baz jakich? sklepw lub poprzez sfingowane formularze zamwienia. Ale nawet je?li wyjm? z portfela swoj? kart? bankomatow?, to na podstawie samego numeru i wszystkich innych danych na niej wydrukowanych, nie jestem w stanie stwierdzi? jakie s? na niej ?rodki.

   Wi?kszym niebezpiecze?stwem jest p?acenie faktyczn? kart? kredytow? lub debetow? – nie do??, ?e mo?na wtedy wyzerowa? konto, to przy aktywnej linii kredytowej, jeszcze wej?? „na minus” i narobi? d?ugw.

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 lis 2010 #

 12. witam wszystkich, mam pytanie: mo?e kto? wie czy istnieje w Polsce Bank ktry wydaje karty debetowe oczywi?cie z chipem i co najwa?niejsze z trzycyfrowym kodem zabezpieczaj?cym. tak jak jest w innych normalnych bankach na zachodzie. kart? t? mog? p?aci? wsz?dzie, w sklepach, online czy te? w restauracjach. jak rwnie? wyp?acam kas? z bankomatw. i nie potrzebuj? karty wirtualnej bo mam swoj? uniwersaln? debetwk?, a o kredytwk? staram si? jak nie mam kasy. czy po prostu w Polsce nie ma jeszcze takiej opcji…. prosz? o pomoc?

  Autor komentarza, piątek, 16 wrz 2011 #

  • Cho?by mBank umo?liwia swoj? zwyk?a Visa Electron p?acenie w sieci. Chip, debetwka, ma CVV, mo?na ustawi? osobny limit dla transakcji internetowych

   Autor komentarza, piątek, 16 wrz 2011 #

 13. Witam, czy takimi kartami mo?na p?aci? za transakcje na ebay.com itp?

  Pozdrawiam.

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów