Internet No Limits bez lojalki, ale z ukryt? op?at?

 

Nie ma czego? takiego jak nielimitowany internet. Zawsze gdzie? pojawia si? haczyk. Nauczony do?wiadczeniami z Heyah czy Tak-Takiem, takie deklaracje braku limitw traktuj? z bardzo du?? doz? sceptycyzmu.

Poniewa? rozwa?am zmian? ISP w domu, przegl?dam oferty szerokopasmowego dost?pu do internetu. Moj? uwag? zwrci?a oferta Netii, ktra od jakiego? czasu reklamuje ofert? „Internet No Limits”.

Tym razem jednak czytaj?c dok?adnie regulamin w poszukiwaniu ciekawostek zapisanych drobnym druczkiem, znalaz?em ciekawe podej?cie do „braku lojalki„.

Na stronach Netii, w opisie oferty wida? wyeksponowan? miesi?czn? op?at? abonamentow? za internet, promocyjn? cen? routera, wszelkie zni?ki i promocje. Ale je?li zjedzie si? na d? strony i przeczyta akapit napisany mniejszymi literkami, to znajdzie takie co?:

Internetowa pr?dko?? przesy?ania danych zale?y od maksymalnej wydajno?ci ??cza. 25 z?/mies. za internet dotyczy Us?ugi Internetowej w Pakiecie przez pierwszych 8 miesi?cy. W ramach promocji „No Limits” op?ata aktywacyjna pobierana jest w momencie rozwi?zania umowy lub zmiany promocji. Wysoko?? tej op?aty maleje proporcjonalnie do czasu trwania umowy lub promocji do kwoty 0,01 z?. Podane ceny za Us?ugi Internetowe obowi?zuj? przy korzystaniu z e-faktury. Oferta dotyczy technologii LLU/CU…

Pojawia si? kwestia op?aty aktywacyjnej, ktra jest zmniejszana a? do osi?gni?cia kwoty symbolicznego 1 grosza. Pytanie tylko: z jakiego pu?apu startuje?

Żeby si? tego dowiedzie?, trzeba si?, jak zwykle,dok?adnie wczyta? w Regulamin Promocji. A tam znajdziemy nast?puj?cy fragment:

5. Op?aty Aktywacyjne
Op?at? za aktywacj? Us?ugi naliczamy z do?u w momencie rozwi?zania Umowy b?d? zmiany na inn? ofert? promocyjn?, wysoko?? op?aty b?dzie mala?a po ka?dym pe?nym Okresie Rozliczeniowym o sta?? kwot? zgodnie z poni?sz? tabel?; op?ata zmniejszy si? maksymalnie do kwoty 0,01 z? i wwczas zostanie naliczona na kolejnym Rachunku.

 • Op?ata aktywacyjna: 300,00 z?.
 • Miesi?czny rabat: 12,00 z?.

Żeby nie by?o niejasno?ci, na samym ko?cu regulaminu, jest to dok?adnie rozrysowane:

Komentarz:
Przyk?adowo, w przypadku Us?ugi Internetowej, wysoko?? op?aty aktywacyjnej wynosi 300 z?. Op?at? naliczymy za ca?y okres ?wiadczenia Us?ugi dopiero w momencie,
gdy osi?gnie kwot? minimaln? 0,01 z? lub, gdy przed tym czasem nast?pi rezygnacja z korzystania z Us?ugi Internetowej lub zmiana oferty promocyjnej na inn?.
Po ka?dym Okresie Rozliczeniowym korzystania z Us?ugi Internetowej op?ata ta jest pomniejszana o 12 z?. Tzn. je?li korzystano z naszej Us?ugi przez 1 Okres Rozliczeniowy
i zrezygnowano z Us?ugi, op?ata wyniesie 288 z?, je?li korzystano przez 2 Okresy Rozliczeniowe wyniesie ona 276 z? itd. Po 25 Okresach Rozliczeniowych korzystania z Us?ugi
op?ata aktywacyjna zmaleje do kwoty 0,01 z? i w takiej wysoko?ci zostanie naliczona na Rachunku.

W praktyce wi?c wygl?da to tak, ?e op?ata instalacyjna spadnie do zera po up?ywie 25 miesi?cy. Niby nie mamy podpisanego cyrografu z kar? umown? za przedwczesne zerwanie, ale w praktyce i tak gdzie? b?dzie trzeba zap?aci?.

Oczywi?cie to forma pokrycia kosztw pracy montera, ktry instaluje internet oraz jakie? zabezpieczenie przed cwaniakami, ktrzy by sobie dla jaj co miesi?c ?yczyli zako?czenia umowy i uruchomienia jej ponownie dwa dni p?niej :) ale i tak bardziej doceniam podanie tej op?aty wprost, a nie chowanie pod koniec regulaminu.

Oczywi?cie w regulaminie znajdziemy jeszcze kilka op?at, ktre trzeba wzi?? pod uwag?, decyduj?c si? na dan? ofert?:

 • 30 z? miesi?cznie za utrzymanie linii, gdy nie mamy telefonu stacjonarnego
 • 150 z? jednorazowej op?aty aktywacyjnej, w przypadku, gdy do tej pory nie korzystali?my jeszcze z us?ug na ??czu Netii.

Ale to ju? chyba jaki? standardzik…

Mora??

Mora? z tych historii jest krtki i powszechnie znany, czytajcie regulaminy, nie b?d?cie barany :)

Wpis opublikowany 25 kwietnia 2011
Tagi: , , , ,
Kategorie: ciekawostki, Drobnym druczkiem, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Internet No Limits bez lojalki, ale z ukryt? op?at?"

 1. mora? taki ze najwy?sza pora aby zakaza? wprowadzania w b??d konsumentw us?ugodawca.

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 kw. 2011 #

 2. XXI wiek – nowy wymiar manipulacji i cwaniactwa. dok?d ten ?wiat k.rwa zmierza

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 kw. 2011 #

 3. Te? zmieniam ISP. Wezm? internet od firmy ktrej umowa mie?ci si? na 1 stronie a4. Czyli pewnie b?d? bez internetu ;)

  Autor komentarza, wtorek, 26 kw. 2011 #

 4. Mi si? bardziej podoba taka opcja, ni? cyfrograf na 2 lata.
  A tak wiem, ?e jak po 1/2 roku si? rozmy?l? to musz? dop?aci? XX z?.

  Autor komentarza, wtorek, 26 kw. 2011 #

 5. Zasadniczo oferta jest niczego sobie i zastanawiam si? nad ni?, tylko musia?bym przedzwoni? i dowiedzie? si? jakie parametry ma linia w moim bloku. Chocia? trzeba pami?ta? o tych dodatkowych trzech dyszkach za utrzymanie ??cza, a wtedy oferty konkurencji staj? si? rwnie korzystne.

  Autor komentarza, wtorek, 26 kw. 2011 #

  • Zadzwoni? telefon i zapomnia?em w ko?cu doda? najwa?niejszego do powy?szego komentarza :)

   Oferta zasadniczo jest ok, op?aty instalacyjne s? zawsze. Oczekiwa?bym jednak podania wszystkich tego typu informacji w opisie oferty, cho?by na samym dole strony, ale bez konieczno?ci wczytywania si? w d?uga?ny regulamin zawieraj?cy opisy wszystkich dost?pnych us?ug.

   Autor komentarza, wtorek, 26 kw. 2011 #

 6. Osobi?cie te? mi si? podoba takie pode?cie do sprawy. Ka?dy operator oferuj?c promocj? odpowiednie wlicza w ni? d?ugoletni? wierno?? klienta, takie podej?cie pozwala oferowa? tani internet, bez sztywnego terminu dla klienta.

  Autor komentarza, środa, 27 kw. 2011 #

 7. Oferta fajna, ale moim zdaniem stwarza troch? pole do nadu?y?. Przyk?adowo problem przeci??onej centrali przez ktr? pr?dko?? mi spad?a w Netii do 1 Mbps przez jaki? czas. Po kilku zg?oszeniach i odrzuceniach pr?b o migracj? w d? zabrali si? za w?a?ciwy problem i go usun?li. W ko?cu taka by?a to umowa na konkretn? przepustowo?? (aczkolwiek s?wkiem `do` na umowie te? prbowali si? wyt?umaczy?). W no limits nie masz na sta?e podanej pr?dko?ci umowy, wi?c jak Ci spadnie z za??my 20 do 1 Mbps to z czystym sumieniem mog? Ci powiedzie?: „tak, da?o si? ale kiedy?, dzi? ju? si? nie da”, a ty p?aci? b?dziesz tyle samo ;)

  Autor komentarza, czwartek, 28 kw. 2011 #

 8. Co? ten artyku? zepsu? ci RSS bo pojawi? si? ju? 25 razy na Readerze

  Autor komentarza, wtorek, 3 maj 2011 #

 9. Odnosnie do tego co pisze Spex zawsze mozna zrezygnowac :) wiec oni tez nie mog? sobie pozwoli? zeby z 20 mb spad?o do 1 po porostu taka osoba zrezygnuje…

  Autor komentarza, poniedziałek, 31 paź 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów