Bilix – nadci?ga era e-faktury?

 

Przegl?daj?c wczoraj Dziennik Internautw natrafi?em na artyku? „Uwolnimy si? od papierowych faktur?„. Opisywana tam nowa us?uga Krajowej Izby Rozliczeniowej zwana BILIX ma u?atwi? dostarczanie faktur oraz rozliczenia pomi?dzy kontrahentami.

G?wnym celem nowej us?ugi jest nie tylko zast?pienie tradycyjnych papierowych faktur poprzez e-faktury, ale rwnie? uproszczenie procedury op?acania dla wszystkich klientw bankw oferuj?cych internetowy dost?p do konta. Zamiast wype?nia? r?cznie kolejne polecenia przeleww przepisuj?c dane z faktury, system automatycznie pobierze dane odbiorcy, do nas b?dzie tylko nale?a?o zatwierdzenie lub odrzucenie p?atno?ci. W przeciwie?stwie do znanego ju? wcze?niej „Polecenia zap?aty”, ?rodki nie b?d? automatycznie pobierane z naszego konta, to my b?dziemy musieli podj?? decyzj? o zap?acie.


Bilix

Opis dzia?ania – krok po kroku

Schemat dzia?ania systemu sam KIR S.A. opisuje nast?puj?co:

 • Dostawca, z ktrego us?ug korzystasz (operator telekomunikacyjny, zak?ad elektryczny lub gazowniczy, dostawca internetu lub telewizji kablowej itd.) zamiast wysy?a? kopert? zawieraj?c? rachunek/faktur? i pozosta?e materia?y drukowane, dostarcza do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
 • KIR S.A. jako operator BILIXA – ?wiadcz?cy us?ugi dla r?nych dostawcw i bankw – grupuje zebrane od r?nych dostawcw dane i udost?pnia je bankowi.
 • Bank po uzyskaniu danych z systemu BILIX prezentuje je klientowi za po?rednictwem systemu bankowo?ci internetowej.
 • Klient przegl?da zaprezentowane mu dane i akceptuje (lub nie) p?atno??.
 • Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania p?atno?ci b?d? odmowie wykonania p?atno?ci.
 • KIR S.A. grupuje otrzymane informacje z bankw i przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
 • Przep?yw ?rodkw z tytu?u op?aconych rachunkw i faktur z banku klienta do banku dostawcy realizowany jest standardowo poprzez system ELIXIR (je?li konta dostawcy i klienta prowadzone s? przez rzne banki).

Jakie koszty?

Nigdzie nie znalaz?em informacji z jakimi kosztami b?dzie si? wi?za? korzystanie z systemu BILIX. Skoro b?dziemy mieli do czynienia z e-fakturami, to zgodnie z r?nymi rozporz?dzeniami, b?dzie wymagany podpis elektroniczny (wi?cej mo?na poczyta? m.in. u Vagli: „Przesy?anie faktur mailem bez bezpiecznego podpisu pozbawia prawa do odliczenia VAT” oraz „Nie tylko chodzi o PDF i serwis internetowy, ale rwnie? o odbiorc? elektronicznej faktury”. Krajowa Izba Rozliczeniowa oferuje podpisy cyfrowe w cenie od 248z? netto /rok.

Pki co – testy

Jak informuje Rzeczpospolita, w po?owie roku system b?dzie dzia?a? testowo tylko dla klientw jednego banku w celu rozlicze? z jednym dostawc? energii:

W po?owie roku us?uga zostanie udost?pniona klientom pierwszego banku. Jednak pocz?tkowo b?d? oni mogli dostawa? t? drog? tylko faktury wystawiane przez jeden zak?ad energetyczny oraz jedn? firm? z bran?y multimedialnej. Z czasem do systemu maj? by? przy??czane kolejne banki i kolejni wystawcy faktur.

Us?uga bardzo ciekawa – warto ?ledzi? jej losy.

Wpis opublikowany 19 kwietnia 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Bilix – nadci?ga era e-faktury?"

 1. Era ju? dawno wprowadzi?a e-faktur? :) Ju? nie przysy?aj? co miesi?c kilograma makulatury poczt?, tylko wszystko jest ?adnie dost?pne na www (oczywi?cie z mo?liwo?ci? wydruku).

  Autor komentarza, sobota, 19 kw. 2008 #

 2. @?ukasz Wi?cek
  Orange te? (nawet promuj? te form? punktami lojalno?ciowymi), ale w tej opcji mo?esz j? tylko ogl?da?, a Tomasz pisze tu o pe?nym zast?pieniu papieru elektronik?.

  Wg. mnie tego typu rozwi?zanie stanie si? popularne dopiero wtedy, gdy cena zestawu do podpisu elektronicznego spadnie poni?ej 100 z? brutto a sam podpis na rok poni?ej 25.
  W przeciwnym razie nikt poza instytucjami zobligowanymi do tego prawnie (s? takie w tej chwili?) i paroma setkami pasjonatw nie b?dzie z tego korzysta?.

  Gdzie? czyta?em (kiedy? gdzie? utnijcie mi g?ow? – nie pami?tam), ?e taka obni?ka jest realna, poniewa? szykuj? si? zamiany w prawie, w my?l ktrych wszystkie firmy zatrudniaj?ce powy?ej 5 osb b?d? musia?y posiada? podpis cyfrowego. B?dzie popyt na ‚diwajsy’ i subskrypcje to b?dzie obni?ka cen. Na razie zostaje nam czekanie.

  Sory – troch? si? rozpisa?em. Ale nie piszcie TLDR :D

  Autor komentarza, sobota, 19 kw. 2008 #

 3. Mnie sie widzi, ze e-faktury to juz niemal sa (wszak moge sobie zazyczyc takowe od tepsy, dostawcy energii itp… nie musza mi stukac listonosze do drzwi). Jedyna nowosc jaka w tym widze (moze zle patrze?) to ze na stronie mojego banku beda na mnie czekaly propozycje zaplaty (oby nie bylo naduzyc w postaci prob wyludzenia kasy przez jakies firmy), czyli oszczedze czas na przepisywanie tekstu… Ale moment. Przeciez juz mam wpisane dane stalych odbiorcow. Uzupelniam tylko kwote. Suma sumarum, wg mnie to jest polepszenie sytuacji o brak koniecznosci wpisywania kwoty w formularzu, a nie e-faktury, ktorych tak oczekujemy…

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 kw. 2008 #

 4. W przypadku korzystania z polecenia zap?aty rwnie? mamy mo?liwo?? odrzucenia konkretnej p?atno?ci, np. je?li mamy zastrze?enia co do wysoko?ci rachunku – czyli de fakto r?nica jest niewielka.
  @Chris Trynkiewicz: masz wpisane dane sta?ych odbiorcw, ale musisz po pierwsze pilnowa? terminw, a po drugie przepisywa? kwoty, tytu?y przeleww (numery faktur czy co?), generalnie jest to krok chyba ku zautomatyzowaniu kolejnych procesw, czyli ku lepszemu;-)

  Autor komentarza, wtorek, 29 kw. 2008 #

 5. era, orange itp nie dostarczaj? faktury elektronicznej – jest to tylko prezentacja rachunku – E faktura musi by? wed?ug prawa polskiego podpisana bezpiecznym podpisem elektroncznym i tylko wtedy jest wa?nym dokumentem, musi by? przekazywana w systemie EDI – ktry w?a?ciwie stosuj? tylko du?e sieci handlowe.

  Autor komentarza, środa, 4 cze 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów