ASUS EeePC 1000HE – mj nowy supEeer netbook

 

Po tygodniach wybierania, wielu bojach z wyszukiwarkami w sklepach internetowych, a ostatecznie jeszcze porwnywaniu modeli tak bardzo do siebie podobnych, w ko?cu kupi?em nowego laptopa. We wtorek kurier zostawi? u mnie niewielkie i bardzo lekkie pude?ko. A w ?rodku nowiutki netbook ASUS EeePC 1000HE.

ASUS EeePC 1000HE

Po dwch dniach intensywnej pracy na nowym sprz?cie mog? napisa? o nim kilka s?w.

Dlaczego netbook?

Zastanawia?em si? ju? praktycznie nad ka?dym mo?liwym rozwi?zaniem. Przegl?da?em laptopy firmowe i sk?adaki na platformie VBI. Mia?em w r?kach wszystkie mo?liwe rozmiary notebookw – od 12″ do 17″. Ju? mia?em nawet takiego porz?dnego 17″ MSI upatrzonego, gdy siostra zapowiedzia?a, ?e zamienia swojego PC na laptopa. Krtka pi?ka – potrzebuje szybko nowego sprz?tu, bud?et taki a taki, ma ju? do?? starego komputera i mog? sobie z nim zrobi? co tylko chc?.

Skoro wpad? mi praktycznie za darmo PC z ca?kiem niez?ym 17″ monitorem, to czy potrzebuj? jeszcze do tego wielkiego laptopa? Mo?e warto kupi? sobie co? ma?ego i mobilnego? Netbook z 6-komorow? bateri? pozwoli popracowa? w terenie kilka godzin, a jest przy tym na tyle ma?y i lekki, ?e mo?na go zabra? wsz?dzie. A premiera modelu 1000HE z pot??n? bateri? nie mog?a si? lepiej zgra? w czasie.

Wydajno??

Niech kompaktowe wymiary Was nie zwiod? – to male?stwo posiada wystarczaj?co du?o mocy ?eby poradzi? sobie z codziennymi obowi?zkami. Olbrzymiego skoku jako?ciowego w stosunku do starego laptopa nie zauwa?y?em, ale pewne jest, ?e Eee nie dzia?a wcale gorzej.

Procesor Atom N280 taktowany pr?dko?ci? 1,66 GHz nawet w trybie oszcz?dzania energii bez problemu ud?wignie system operacyjny, przegl?dark? z kilkoma otwartymi tabami, klienta poczty i jeszcze pozwoli s?ucha? muzyki z WinAmpa. 1GB pami?ci operacyjnej rwnie? na chwil? obecn? w zupe?no?ci wystarcza. Nie licz?c pami?ci oddanej karcie graficznej, zwykle podczas pracy nie zu?ywam na razie wi?cej ni? 700-800 MB. A w razie potrzeby b?dzie mu jeszcze mo?na podmieni? kostk? na 2GB (Eee posiada niestety tylko 1 bank na RAM, a chipset potrafi obs?u?y? maksymalnie 2GB na jednym banku).

W?a?ciwo?ci systemu

Zintegrowana karta graficzna Intel GMA 945 rwnie? daje sobie bez problemw rad?. W gry bawi? si? sporadycznie, a jak ju? to zwykle jakie? tycoonopochodne strategie albo falloutopodobne RPG, ktre cudw nie wymagaj?. Karta potrafi obs?u?y? do 128 MB pami?ci wsp?dzielonej w przypadku WindowsXP, a sterowniki pod Windows Vista pozwalaj? jej obs?u?y? nawet 256 MB.

Karta graficzna 128MB

Ca?kiem niez?e, jak na takie male?stwo, osi?gi wygl?daj? jeszcze lepiej gdy zestawimy je z najwa?niejszym czynnikiem decyduj?cym o wyborze netbooka: czasem pracy na baterii. A tu jestem pod ogromnym wra?eniem. Czytajcie dalej!

Bateria – 8700mAh, czyli 9,5 godziny dzia?ania.

My?l?, ?e ten screen (autentyczny!) wszystko wyja?ni:

Bateria: pozosta?y czas pracy: 11:20 :))

Oczywi?cie by? to zrzut zrobiony w chwil? po od??czeniu zasilania, z maksymalnie przyciemnionym ekranem, powy??czanymi dodatkowymi urz?dzeniami itd. i po kilku chwilach warto?? ta zosta?a przez system sprowadzona do „normalnych” warto?ci, ale jednak mi?o zobaczy? co? takiego :)

Producent zapewnia, ?e komputer wytrzyma na baterii 9,5 godziny. Oczywi?cie zak?adaj?c, ?e w??czymy tryb oszcz?dzania energii, b?dzie maksymalnie przyciemniony ekran, wy??czony Bluetooth i WLAN, a komputer b?dzie tylko maszyn? do pisania.

Ale podczas testw podczas normalnej pracy bateria wytrzymywa?a spokojnie ponad 7 godzin, co ROBI WRAŻENIE. Przez ca?y ten czas laptop pracowa? w trybie oszcz?dzania energii („Power Saving Mode”) i nie by?o a? tak drastycznego spadku mocy, ktry nie pozwala?by normalnie z niego korzysta?.

Na poni?szych screenach wida? stan baterii podczas dwugodzinnej zabawy z laptopem (13:00 – 15:00) podczas ktrej testowa?em kamer?, Bluetooth, po??czenie z telefonem, r?ne tryby jasno?ci itd.

Eee bateria - praca z w??czonym BT i kamer?

Kolejne screeny: praca na baterii od oko?o 19:00 do 23:30, z w??czonym WiFi, odbiornikiem bezprzewodowej myszki na USB, rozja?nionym ekranie itd. S?ucha?em troch? muzyki, ogl?da?em seriale, troch? pogra?em w Transport Giant.

Eee bateria - normalna praca i zabawa

Napotka?em tylko jeden ma?y problem: Windows XP nie pozwala mi ustawi? akcji dla „krytycznego poziomu energii” (np. wymuszenie hibernacji) poni?ej 5% baterii. A tu przecie? 5% to wci?? jeszcze mo?liwo?? 20 minut pracy…

Oszcz?dzanie energii

Netbook posiada co? co Asus nazwa? Eee Super Hybrid Engine, oprogramowanie u mnie jest w wersji 5.1.2.1060. Jest to naprawd? sprytny system oszcz?dnego zarz?dzania energi?. Prze??czenie z trybw Super Performance lub High Permormence do trybu Power Saving odbywa si? naprawd? bezbole?nie i bez strasznego spadku wydajno?ci. W zasadzie przez prawie ca?e dwa dni pracowa?em w trybie Power Saving i naprawd? nie narzeka?em. Jest rwnie? tryb Auto, ktrego zadaniem jest ci?g?a kontrola obci??enia systemu i w miar? potrzeb uruchamianie rezerw mocy.

Super Hyper Engine

Matryca posiada a? 16 stopni pod?wietlenia, co pozwala bardzo dok?adnie wywa?a? jasno?? ekranu do aktualnych potrzeb, a przez to i wp?ywa? na czas pracy na bateriach. Przy pod?wietleniu rz?du 2/16 mo?na ju? ca?kiem sensownie pracowa?, a na r?nych forach 4/16 jest najcz??ciej wymieniane jako optymalny tryb.

Wygoda pracy: klawiatura

Pierwsz? reakcj? wszystkich, ktrzy widzieli tego notebooka by?o: „to na takim czym? da si? cokolwiek zrobi?? Przecie? to jest takie malutkie!”. Zapewniam, da si?.

Klawiatura jest bardzo wygodna, a? sam by?em zdziwiony jak szybko uda?o mi si? „przestawi?” i pisa? na niej bezwzrokowo, przyzwoitym tempem i (co najwa?niejsze) bez pope?niania b??dw.

Jedyne do czego si? mog? przyczepi? i co mi wci?? sprawia pewne trudno?ci, to u?o?enie klawiszy Home / End / Page Up / Page Down. S? one dost?pne pod klawiszami kursorw (strza?kami) jako alternatywne, uaktywniane z klawiszem Fn. Klawisze „Fn” s? dwa – jeden tradycyjnie obok lewego CTRL, a drugi na prawo obok strza?ki w gr?. Jeszcze troch? mi zajmie przyzwyczajenie si?, ?e np. zaznaczenie danego wiersza do samego ko?ca (Fn+SHIFT+End) wymaga u?o?enia trzech palcw prawej r?ki obok siebie wok? strza?ek i wci?ni?cie trzech klawiszy w odpowiedniej kolejno?ci :)

I brak jakiegokolwiek skrtu klawiaturowego do uaktywnienia kamery! Z poziomu klawiatury mog? na dwa sposoby zmieni? rozdzielczo?? ekranu, w??czy? Mened?er zada?, a pod Fn+Spacja wcisn?li nawet zmian? trybu Super Hyper Engine, a ?eby w??czy? kamerk? musz? si?gn?? po myszk? i wybra? odpowiedni? opcj? w aplikacji siedz?cej w tray’u. Buuu.

Eee 1000HE w porwnaniu z FS AmiloPro V2035

Wygoda pracy: 10″ ekran

Cz??? tego tekstu powsta?a na 10″ matrycy laptopa, w rozdzielczo?ci 1024 x 600. Dla osoby, ktra przez ostatnie trzy lata pracowa?a na 15,4″ matrycy i rozdzielczo?ci 1280 x 768 troch? ciasnawo, ale da si? co? zdzia?a? i nie jest to a? tak m?cz?ce jak by si? mo?na by?o spodziewa?.

Potem podpi??em wspomniany wcze?niej 17″ monitor, najpierw w trybie 1280 x 1024, a potem 1600 x 1200 i r?nica jest oczywi?cie kolosalna :) W domu mog? spokojnie pracowa? z zewn?trznym monitorem i mam jeszcze wygodniej ni? na starym laptopie. „W terenie” pracuj? na ma?ej rozdzielczo?ci i te? si? da bez problemu wszystko zrobi?. Tylko niektre aplikacje czasem krzykn?, ?e gdy mam mniej ni? 768 pikseli w pionie, to mog? wszystkich menusw nie zobaczy?… ale dajemy rad? :)

Multi-Touch pad

Powiedzmy, ?e touchpad jest poprawny. Nie powala na kolana, ale nie jest te? a? taki z?y. Oba przyciski s? wyra?nie oddzielone, z pocz?tku wydawa?o mi si?, ?e chodz? strasznie topornie, ale si? przyzwyczai?em. Fajn? spraw? jest znany z poprzednich modeli Multi-Touch. Scrollujemy u?ywaj?c dwch palcw, klikni?cie „rolk?” symulujemy pukni?ciem w touchpad dwoma klawiszami, prawy przycisk myszki to trzy kliki i tak dalej. Nie potrafi? za choler? opanowa? sztuki zoomowania a’la iPhone, czyli rozsuwaniem palcami. No trudno, mo?e si? kiedy? naucz? :)

Multi Touch Pad

I na koniec jeszcze kilka spraw mo?e nie tyle kluczowych przy wyborze netbooka, ale na pewno wartych wspomnienia. Zapraszam na trzeci?, ostatni? podstron?.

Mit pierwszy: s?aby d?wi?k

Od premiery Eee 1000 HE s?ycha? narzekania, ?e ten model posiada kiep?ciuchne g?o?niczki, z ktrych ledwo co s?ycha?. Albo polskie modele posiadaj? inny sprz?t w ?rodku, albo co? poprawiono w sterownikach, albo za wielk? wod? maj? kiepski s?uch. Ja osobi?cie uznaj? mit za obalony.

Muzyka jest g?o?na, d?wi?k czysty, przy odtwarzaniu filmw rwnie? nie mia?em problemw ze zrozumieniem aktorw. Fakt, ?e w zat?oczonym miejscu ci??ko si? ogl?da film, ale nawet gdy ogl?da?em filmy na uczelni na poprzednim laptopie, to z powodu ha?asu mia?em problem ze zrozumieniem dialogw.

Ustawienia d?wi?ku

Dodam jeszcze, ?e warto dok?adnie przejrze? wszystkie mo?liwe ustawienia d?wi?ku w systemie. Domy?lnie nie ma w??czonych kilku opcji. Na pocz?tku nie mog?em za nic w ?wiecie zmusi? wbudowanego mikrofonu do sensownego zbierania mojego g?osu. Gdy w zaawansowanych ustawieniach sterownika znalaz?em i uaktywni?em widoczn? na powy?szym zrzucie funkcj?, mikrofon zacz?? nagle idealnie zbiera? d?wi?ki.

Mit drugi: zbieranie odciskw palcw

Mit potwierdzony w 100%. Niestety. Zewn?trzna obudowa wygl?da ?licznie, czarna klapa a? l?ni… dopki nie spojrzysz pod ?wiat?o i nie zobaczysz ile odciskw paluchw zosta?o. Zrobi?em jedno zdj?cie specjalnie z lamp? aby pokaza? jak wygl?da obudowa po jednym dniu noszenia ze sob? komputerka:

Odciski palcw

Teraz si? ju? nie dziwi? dlaczego w zestawie jest specjalna ?ciereczka :) Masz znajomego pedanta? Poka? mu swojego Eee :)

Dysk 160GB czy 150GB?

Dysk 150GB

Dysk niby 160GB, ale fizycznie b?dziemy mieli dost?p jedynie do oko?o 145GB… Ukryta partycja systemowa, po drodze pewnie typowe „zaokr?glanie” przy obliczaniu faktycznego miejsca itd. Jestem 15 GB w plecy w stosunku do naklejki :)

Co jeszcze…?

Nie wiem na co jeszcze konkretnie zwrci? uwag? (czekam na pytania w komentarzach), wi?c jeszcze tylko krtko w punktach o nim:

 • Kupi?em w ko?cu model przeznaczony na polski rynek. Ju? mia?em zamawia? w UK, gdy mnie co? tkn??o aby jeszcze raz sprawdzi? Allegro. W?a?nie pojawi?y si? pierwsze polskie modele ;)
 • Komputer ma wgrany system Windows XP Home SP3 (m.in. z IE7 w zestawie) w polskiej wersji j?zykowej
 • W ?rodku siedzi 160GB145 GB tradycyjny mechaniczny dysk, podzielony na dwie partycje: 83 GB „C” i 61 GB „D”. Szkoda, ?e nie odwrotnie, ale nie chcia?o mi si? ju? bawi? w podmiany.
 • Otrzymujemy dost?p do us?ugi EeeStorage z limitem 10GB
 • Bez problemu uda?o mi si? spi?? laptopa z moj? Noki? E51 i u?y? jej jako modemu (?eby jeszcze tylko Orange da?o lepsze pakiety internetowe…)
 • Na netbooku jest od razu zainstalowany Skype (3.x), Microsoft Works 9.0 i 60-dniowa wersja testowa Microsoft Office 2007

Czy polecam? TAK!

Je?li jeste? na etapie wybierania netbooka, we? pod uwag? model Asus EeePC 1000HE. Jest mo?e troch? dro?szy od innych (w chwili obecnej kosztuje oko?o 1800 z?), ale chyba warto dla tej mega pojemnej baterii.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 27 marca 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Eee, hardware, Polecane wpisy, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "ASUS EeePC 1000HE – mj nowy supEeer netbook"

 1. W przysz?o?ci rwnie? zamierzam kupi? co? ma?ego i mobilnego. Pki co nie potrzebuj? takie male?stwa, pki co zabieram kolosa 17 calowego ;-)

  P.S. Dobrze jest us?ysze? recenzje „normalnego” u?ytkownika

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • Je?li o 17″ mowa, czai?em si? na MSI VR705 z C2D bodaj klasy P75xx… ju? nie pami?tam, a link mi wci??o.

   Siostra sprawi?a sobie w?a?nie 16″ MSI z serii VR. Mia?em go w ?apach przez 24 godziny i nie powiem, kawa? dobrej maszyny. Negocjuj? z siostr? umieszczenie Jej recenzji tutaj, ale na razie si? ogranicza to „ja si? na tym nie znam” :)

   A co do „PS” – ?e niby w kontek?cie szemranego marketingu? ;) http://tomasz.topa.pl/w-warszawie-bedzie-taka-konferencja-rze-muwie-womm.html

   Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 2. Gratuluje finalnego wyboru ;)
  Chocia? 1800 za netbooka, szalony! :P

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 3. Jestem posiadaczem 13′ calowego laptopa i musz? powiedzie?, ?e jest on dla mnie za ci??ki i zbyt niepor?czny. W ostateczno?ci s?u?y mi jako komputer stacjonarny z monitorem 22′ , zewn?trzn? klawiatura i myszk?. Taki komputer ma ta zalet?,?e w razie potrzeby (dwa razy na miesi?c) mog? go zabra?.

  Moim ewidentnie mobilnym narz?dziem jest telefon i tyle mi wystarcza.

  Gratuluje zakupu.

  Domniemywam, ?e teraz Dropbox i jakie? synchronizowanie zak?adek b?dzie dzia?a? pe?n? para. Synchronizacja mi?dzy laptopem,a PC wymagana.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 4. Czy przy edycji tekstu w dowolnym edytorze nie masz wra?enia, ?e ekran jest mocno za ciasny w pionie? Mnie w rozdzielczo?ci 1024×600 wkurza strasznie, ?e na ekranie widz? ledwie 1/3 strony A4.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 5. @tomasztopa: „Partycja systemowa” s?u?y do szybszego startu laptopa, BIOS zapisuje na niej jakie? dane i dzi?ki temu szybciej si? sprz?t bootuje. Ale wystarczy tylko 16 MB, jak chcesz mo?emy si? spotka? i pomiesza? partycjami. :-)

  @Krzysztof Lis: Powy??czaj paski tytu?owe, niepotrzebne toolbary, to co Ci potrzebne przenie? do bocznej kraw?dzi (w ko?cu 16:10) i ju? b?dziesz widzia? wi?cej. Jak przegl?dark? polecam firefoksa z vimperatorem, wygodnie si? u?ywa i strona mo?e zaj?? ca?y ekran a nie 1/3.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • a ja od siebie dodam (nc10 w codziennym u?ytkowaniu ;) ?e gdy na pulpicie ciasno ikon to poratuje SCCU (http://www.herbystweaks.net/diwt.htm) – raz ?e tworzy ikony bez tekstu, to dwa – to nie s? takie zwyczajne ikony, tylko ikony grup programw, ktre sobie mo?na podczepi? pod tak? jedn? ikon?.

   Autor komentarza, wtorek, 28 kw. 2009 #

  • Do firefoksa polecam wtyczk? Personal Menu – mo?na polikwidowa? zb?dne menusy, a opcje z nich przenie?? do jednego, dowolnie pogrupowa? i otwiera? jedn? ikonk?. mam teraz w lisku dwa ma?e paski i reszta ekranu na stron?.

   Autor komentarza, wtorek, 28 kw. 2009 #

 6. Gratuluj? zakupu i przede wszystkim wytrwa?o?ci. ;) W zesz?ym roku jak chcia?em zakupi? laptopa to chcia?em skusi? si? na wchodz?cego wtedy dopiero na polski rynek Eee z 10″ matryc?, jednak?e ostatecznie wybra?em co innego. ;)

  Dlaczego nie kupi?em Eee? Mi?dzy innymi dlatego, ?e obawia?em si? nagle przej?cia na mniejsz? rozdzia?k?.

  Mam nadziej?, ?e nied?ugo zobacz? to cacko w dzia?aniu w terenie. ;)

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 7. 600px faktycznie bywa malo, zwlaszcza w office 2007 to czuc :) ale jeszcze powalcze z tym, tak jak doradza Harnir, odpowiednie poprzestawianie paskow, ukrycie paska z menu start itd powinno pomoc.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 8. No w?a?nie — ja prbowa?em przesun?? paski („wst??ki”?) z narz?dziami z Office’a ale niespecjalnie mi si? uda?o…

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • Mo?na ustawi? autoukrywanie, ale to faktycznie tylko p??rodek…

   Autor komentarza, niedziela, 31 maj 2009 #

 9. TO mi jednak z rozdzieczo?ci 1920×1200 na laptopie ci??ko by?oby si? przesi??? na archaiczn? dla mnie rozdzielczno?? netbooka, ale pewnie kiedy? i tak pojawi si? u mnie co? malutkiego.

  A nie prbowa?e? czasem zainstalowa? sobie na tym Windows7? Bo na razie u mnie od znajomych s?ysza?em, ?e na netbookach radzi sobie bardzo dobrze.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • W7 dzia?a bardzo dobrze na 1000HE, testowa?em t? konfiguracj? przez kilka dni. Jednak co do rozdzielczo?ci to rzeczywi?cie cie?ko si? przyzwyczai?.

   Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

 10. Jak dla mnie ka?dy netbook na polskim rynku (poza jednym) ma jedn?, podstawow? wad?: brak modemu 3G. U?ywa?em MSI z kombinacj? bluetooth + komra. Co mi po dobrej baterii w netbooku, skoro komrka pada?a pierwsza? A zewn?trzny modem USB do nadal kilkaset z?otych ekstra.
  Dlatego ostatecznie przesiad?em si? na Samsunga NC10, oczywi?cie model z Plusa (z wbudowanym modemem 3G), z „drugiej r?ki”, odkupiony od klienta Plusa. Jak widz? r?nic? w cenie do Twojego zakupem to modemu USB bym za tyle nie kupi? (NC10 mo?na trafi? ju? za 1900-2000z?).

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • Co z tego, ?e masz wbudowany modem? B?dzie on dzia?a? tylko w centrum miasta i to jeszcze w tych wi?kszych ^^ Taki modem posiada tylko standard HSDPA i HSUPA, a nie wymagany na obrze?ach lub we wsiach 3G. I tak b?dziesz musia? dokupi? modem na USB od iPlusa :)

   Autor komentarza, wtorek, 28 lip 2009 #

 11. @Klisiu: jesli nic sie nie wydarzy, to widzimy sie we wtorek na 3campie.

  @Krzysztof: ribbona mozna wylaczyc, ale to w koncu on najbardziej usprawnia prace… Do przetestowania jeszcze.

  Windows 7 jeszcze nie instalowalem, ale jest w planach. Bede musial spreparowac sobie instalke na karcie SD lub zewnetrznym dysku…

  Modem 3G – absolutnie sie zgadzam, ale NC10 nie daje az takiej baterii. Nie rozkrecalem jeszcze malenstwa, ale czytalem gdzies, ze karta WiFi nie jest wlutowana w plyte, tylko jest w srodku na karcie mini PCI-E. Moze sie uda znalezc modem WiFi+3G i tam wmontowac.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 12. No je?li o mnie chodzi to wol? 6h z modemem 3G ni? 9h bez modemu, bo to drugie daje mi de facto 2h pracy (bateria komrki)…
  A jak wra?enia z pracy z ma?ym touchpadem? Bo w NC10 to jest chyba najwi?ksza bol?czka… Jest tak ma?y ?e a? za ma?y. Ja si? jeszcze nie nauczy?em trafia? w pasek scrollowania.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 13. za 999 w saturnie mozna kupic MSI U90 z windowsem XP Home… mam od 3 tygodni takiego – ma podobne parametry i tez rewelacyjna klawiature. ROWNIEZ MOZNA GO POLECIC. Po co przeplacac za podobne rozwiazania?

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 14. Gratulacje :)

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 15. @DoReMi ja na szczescie w wiekszosci nawiedzanych miejsc mam Wifi, ale jednak 3G by sie kiedys przydalo.

  Touchpad jest przyzwoitej wielkosci, a multitouch rozwiazuje problem scrolla – przeciagam dwoma palcami przez srodek i wszystko dziala.

  A u90 to jednak 8,9″, troche za male dla mnie…

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 16. Gratuluj?! Mi uda?o sie ustawi? krytyczny stan na 4% na eee pc900. Sprbuj przesuwa? kursorami myszy, albo klikna? na wysokosci suwaka, ale tam gdzie on nie stoi :) Jakos tak to mi si? uda?o zrobi?.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 17. W?a?nie co? takiego planuj? kupi? w wakacje. Jedynie cena troch? mnie zdziwi?a, bo troch? drog? jak na takie ma?e cudo. Dodatkowo, nie wiem czy nie lepsza by?a by dla mnie matryca 12″. Jeszcze mam czas, wi?c cena mo?e troch? pjdzie w d?, a porozgl?dam si? te? za innymi modelami. Ta opcja kusi, je?li bra? pod uwag? fakt, i? b?dzie on s?u?y? na studiach.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

  • Magiczne s?wko „kryzys” i r?nice w kursach walut wywindowa?y troch? ceny. Ten model rwnie? dopiero co wszed? na rynek, nied?ugo cena z pewno?ci? b?dzie bardziej realna, a poprzednich modeli du?o korzystniejsza.

   Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 18. Witam, ostatnio co? p?aka?em nad odklejaj?cym si? touchpad’em w EeePC. Kole? wys?a? laptopa na serwis bo pad? mu system i nie mia? dost?pu do recovery – odes?ali po 2 tygodniach z odbudowanym dyskiem/wind? i wymienionym touchpad’em, ktry w momencie reklamacji by? w pe?ni sprawny. My?l?, ?e ten feler w obecnych netbookach jest ju? naprawiony na dobre i mo?na ?mia?o bra? EeePC ;)

  PS. nie wiem tylko czemu serwis trwa? „a?” 2 tygodnie, laptopy Asus’a wysy?a?em do firmy ORIKA z Wroc?awia i serwis trwa? 3 dni ??cznie z wysy?k? i odbiorem sprz?tu.

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 19. Mo?na by by?o jeszcze sprbowa? odpali? Windows7 na tym sprz?cie. Z tego, co na MSI Wind zaobserwowa?em, to ?miga zadziwiaj?co szybko i z tego, co si? zorientowa?em, to chyba po?era mniej energii ni? WXP/Vista.

  Brat testowa? Winda; mo?e to nie a? tak obszerna relacja, ale… http://pavlick.pcinside.pl/blog/msi-wind-98.html

  Ale za to mo?liwo?ci tuningu wymiataj?, CPU bodaj?e ten sam, a kr?ci si? do 2.0GHz :]

  Autor komentarza, piątek, 27 mar 2009 #

 20. Cieszy mnie, ?e si? cieszysz, teraz jestem pewien, ?e te? sobie takiego sprawi?.
  No i za pomoc? tego wpisu sta?e? si? „gwiazd?” konferencji o WOMM. ;-)

  Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

  • Aj tam gwiazd? :) usiad?em sobie cichutko w ostatnim rz?dzie, a tu Maciek z takim czym? wyskoczy? ;)

   Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

 21. C?, ja zosta?em okre?lony „cz?owiekiem z Googla”, wi?c te? nie narzekam. ;-)

  Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

 22. Nied?ugo (heh, tak za 3 miesiace) b?d? mia? rwnie? takie same problemy z wyborem jak Ty. Maj?c komputer stacjonarny (bardzo dobrze dzia?aj?cy), zastanawiam si? nad wyborem mi?dzy netbookiem a notebookiem. Nale?a?oby dok?adnie rozpatrzy? wszystkie argumenty za i przeciw w obydwch przypadkach.

  Na obecn? chwil? jestem za 15″ laptopem, co by w niedalekiej przysz?o?ci sta? moim nr jeden pod wzgl?dem miejsca pracy i wygody. Jako ?e jestem u?ytkownikiem iplusa od ponad 2 lat, docenilbym w ko?cu ca?? t? mobilno??.

  Ale ?ycz? Tobie spokojnej i efektywnej pracy na netbooku ;).

  Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

 23. witam, dzi?ki za ten opis, w?a?nie wybieram jakiego? nito lapka nito netboczka i te? identyvcznie rzuca mnie od maluszkw do wielkich koby?, dodam ?e jestem osob? niewidz?c? i rozk?ad klawiszy ma dla mnie du?e znaczenie cho? to rzecz jasna przyzwyczaienie ale jakby? mg? cho?by na priv napisa? jaki jest ich rozklad pozatym co ju? pisale? o tych home end ….bylbym bardzo wdzi?czny …
  pozdrawiam
  jr

  Autor komentarza, sobota, 28 mar 2009 #

 24. Nie wiem czy wiesz, ale taki touchpad w MacBookach to standard od dawna ;)

  Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

 25. Bardzo fajna analiza, a co s?dzisz o Eee 901? My?la?em nad tym bo ta?szy (na allegro chodzi po 1000z?) i nie wiem, czy ?apa? 901 czy 1000 HE.

  901 ma flashowy dysk, co ma swoje zalety.

  Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

  • Eee 901 ma matryc? 8,9″, 1000HE natomiast 10″. I to jest zasadnicza r?nica. Ja te 9″ odrzuci?em, poniewa? ci??ko mi si? pisa?o na takiej klawiaturze. Niby r?nica w rozmiarze niewielka, ale ju? upakowanie klawiszy ciutk? inne. Bateria 6600mAh te? pozwala na kilka ?adnych godzin pracy, wi?c te? jest ca?kiem przyzwoicie. Najlepiej si? przej?? do jakiego? sklepu i „namacalnie” porwna? te dwa modele.

   Ja by?em gotw zap?aci? wi?cej za 1000HE ze wzgl?du na bateri?, ktra naprawd? daje rad?. Ponad 5-godzinna podr? na konferencj? WOMM z takim laptopikiem i filmami to ciutk? przyjemniejsza sprawa ni? siedzenie w przedziale jak ko?ek. Na?adowany w domu laptop wystarczy? na obejrzenie filmu, kilkukrotne sprawdzenie poczty i jeszcze na ca?? konferencj?.

   Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

  • Te? si? w?a?nie ca?y czas zastanawiam nad tym 901 lub w?a?nie jakim? innym, a teraz to w?a?nie 1000he.
   Zalety 901 jest mniejszy i ma ni?sz? cen? plus oczywi?cie ten dysk ssd. Ale co do dysku to zawsze mo?na w 1000he wymieni? hdd na ssd. Zalet? s? tak?e wymiery bo jest w miar? ma?y, ale nie wiem jak w porwnaniu z 1000he. W?a?nie jak z wymiarami i wag? tego netbook’a? Ale tym samym rozmiar 901 jest przyczyn? niewygody w pisaniu.

   Autor komentarza, poniedziałek, 30 mar 2009 #

  • @Borys: wymiary wygl?daj? nast?puj?co:
   1000HE: 266mm x 191.2mm x 38mm
   901: 225mm x 170mm x 33mm

   Te 4 cm r?nicy w szeroko?ci odbija si? na uk?adzie klawiatury – w 1000HE klawisze s? wyra?nie od siebie oddzielone i maj? podstaw? prostopad?o?cianu, a nie trapezu.

   W 1000HE uk?ad klawiszy jest bardziej zbli?ony do klawiatur spotykanych w wi?kszych laptopach – SHIFT na lewo od strza?ek, wi?kszy enter i backspace – r?nice ?atwo wy?apa? cho?by na obrazkach.

   A naprawd? polecam przej?? si? do jakiego? sklepu pokroju Saturn lub MM (Miejska Macalnia ;) czy MediaMarkt, jak kto woli) i tam w??czy? sobie notatnik i sprbowa? sobie popisa? troch?. I nie przejmowa? si?, gdy ludzie stoj?cy z ty?u robi? dziwne miny gdy widz? kolejne linijki z „za??? g??l? ja??” ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 30 mar 2009 #

 26. Na te odciski palcw polecam specjalne naklejki na laptopy. S? zwolennicy i przeciwnicy, ale mo?e akurat opcja przypasuje ;)

  Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

  • Zastanawiam si? w?a?nie nad tak? naklejk?, kilkana?cie z?otych i a) fajny wygl?d, b) koniec z paluchami.

   Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

 27. Miales okazje miec takiego netbooka ale cos mi sie nie spodobalo a pozniej wydalem kase na cos innego.

  Autor komentarza, niedziela, 29 mar 2009 #

 28. I jeszcze tylko Mac OS X na nim postaw i b?dzie cacy :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 mar 2009 #

 29. A propos netbookw z 3G – widzia?em gdzie? Eee z wbudowanym modemem, to chyba te z GO na ko?cu nazwy.
  W podobnej cenie co 1000HE mo?na kupi? 1000H i dodatkow? bateri? 10400mAh – fakt ?e procesor o te 0,06(6)GHz wolniejszy, ale wtedy to dopiero masz czasu pracy w podr?y:D

  Autor komentarza, wtorek, 31 mar 2009 #

 30. Witam. Chcia?bym ?eby by?a poruszona w recenzji jeszcze jedna kwestia. Chodzi o g?o?no?? urz?dzenia. Uwa?am ze Asus 1000he jest do?? g?o?ny. Zaraz po uruchomieniu windowsa wiatraczek zaczyna odbywa? swj koncert i po jakim? czasie pracy na komputerze w ciszy mo?e doprowadzi? do sza?u. D?wi?k wydawany przez niego to tak jakby „bzyczenie”, ktre nigdy nie ustaje. By? mo?e mj Eee jest wadliwy wi?c prosi?bym o wypowiedzenie si? na ten temat autora recenzji.

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

  • Mj chodzi ca?kiem cicho. Wiatrak zawsze jakie? odg?osy b?dzie wydawa?, podobnie kr?c?cy si? dysk. Wspomnianego „bzyczenia” nie zarejestrowa?em.

   Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 31. Ja ze swojej strony nadmieni?, i? korzystam z Asusa Eee PC 901 w wersji z 12GB dyskiem SSD i… ?wietnie si? sprawdza podczas pracy z Ubuntu 8.10 ;]

  Przy normalnym wykorzystywaniu (WiFi, NetBeans, Emacs, w tle Last.fm itp.) radzi sobie ca?kiem nie?le przez 5h. Podobnie z ogl?daniem filmw. Przy pracy offline dotrzymuje 8h.

  Najwi?ksz? zalet? tej zabawki s? jej rozmiary (niemal zeszytowe), waga (to? to lekkie jest) oraz wytrzyma?o?? (jedyn? mechaniczn? cz??ci? samego sprz?tu jest wiatraczek).

  Wady? Obecno?? wiatraczka, ciep?o (niby ma?y ten Atom, a jednak potrafi si? do 60℃ rozgrza?) oraz widoczno?? paluchw na obudowie (dobrze, ?e szmatk? dodali). Czasami daje si? rwnie? we znaki miniaturowa klawiatura (chocia? i d?onie mam niewielkie), a w szczeglno?ci jej uk?ad ;]

  Zalety? Mobilno??. Ultra mobilno??.

  Idealne uzupe?nienie dla takiego np. desktopa, czy pe?nowymiarowego laptopa (tzw. desktop replacement). Ja Eee u?ywam zamiennie z Thinkpadem R61i i chwal? sobie to po??czenie niezmiernie.

  Mi?ego korzystania ze sprz?tu Tomasz ;]

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 32. Ja zastanawiam si? nad modelem 1000HGO. S?dz?, ?e zarwno 1000HE jak i 1000HGO s? z tej samej p?ki i poza wn?trzno?ciami nie r?ni? si? wiele. Zatem mam dwa pytania ktrych nie znalaz?em w Twoim te?cie.
  1) Jak jest wykonany sam komputer. Czy nie ma trzaskw, uginaj?cej i skrzypi?cej klawiatury, czy jest ‚solidnie’ wykonany? itp. Jestem na tym punkcie wyczulony, wi?c prosi?bym o maksymalnie obiektywn? ocen?.
  2) Czy zawiasy s? solidne? Widzia?em i u?ywa?em komputery zarwno z kiepskimi jak i z rewelacyjnymi zawiasami. Chcia?bym pozna? szczer? opini? u?ytkownika modelu HE/HGO

  Czy kto? ma lub mia? w r?kach, tudzie? widzia? lub s?ysza? o modelu 1000HGO i mg?by co? o nim powiedzie?? Chodzi mi o plusy a przede wszystkim minusy tego komputera. Mo?e macie linki do jaki? testw. Albo ?le szukam albo ma?o jest w sieci informacji dot. modelu HGO.

  pzdr!

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

  • Zawiasy solidne. Chodz? p?ynnie, ale stawiaj? odpowiedni opr. Bez zarzutu, ocena bardzo dobra.

   Co do wykonania ca?o?ci – wygl?da solidnie i takie same sprawia wra?enie po tych dwch tygodniach u?ytkowania. Obudowa solidna, wykonana z ca?kiem niez?ej jako?ci tworzywa.

   Klawiatura mnie bardzo pozytywnie zaskoczy?a. Tydzie? wcze?niej siostra du?ego kupi?a laptopa MSI i tam naci?ni?cie dowolnego klawisza powodowa?o ugi?cie sporego obszaru. Tutaj ugi?cie jest praktycznie niezauwa?alne, klawisze chodz? p?ynnie, skok klawiszy jest wed?ug mnie idealny. Przesiadka z poprzedniego laptopa bezproblemowa.

   A co do modelu HGO – szukaj jako „1000H GO” – to zasadniczo model 1000H z wbudowanym modemem, czyli posiada wszystkie zalety i wady 1000H.

   Autor komentarza, wtorek, 7 kw. 2009 #

  • @Tomasz Topa: Nie knu?bym teorii spiskowych. Widzia?em dok?adnie ten model (1000HE) za 1540z? w Krakowie, cho? jeszcze kilka tygodni temu kosztowa? pomi?dzy 1700-1800z?. Po prostu ceny topniej?. Ciesz? si? bo jestem teraz akurat na kupnie. Pozdrawiam

   Autor komentarza, piątek, 24 kw. 2009 #

 33. Aaa zapomnia?em o jeszcze jednej rzeczy. Jak wygl?da zasilacz do HE? Czy jest du?y i ci??ki? Je?li nie jest to problemem to poprosz? o fotk?.

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

  • Zasilacza nie opisywa?em, bo wyszed?em z za?o?enia, ?e i tak b?d? korzysta? z niego w domu :)

   Jest malutki i lekki, wymiary to ok. 8cm x 3cm x 2,5cm.

   Autor komentarza, wtorek, 7 kw. 2009 #

 34. Witam ponownie w swoim opisie podajesz jako grafike 945 GSL a czy nie jest to chipset plyty a grafika to zintegrowana Intel GMA 900 ?? Byc moze pytanie jest glupie no ale nie bardzo wiem jak na to patrzec bo przykladowo w sklepie arest (przepraszam za nazwe) jest w tej chwili za 1700 zl z malym groszem i sie tak zastanawiam czy to jest dokladnie to samo co Ty masz i czy byc moze wystepuja te 1000HE z jakas lepsza ta karta graficzna badz chipsetem i wtedy moze lepiej zapolowac na ta lepsza jesli w ogole takowa jest?

  Autor komentarza, wtorek, 7 kw. 2009 #

  • Z tymi intelami ci??ko dok?adnie okre?li?, bo przedstawia si? to w systemie r?nie. Na screenie wida? to dok?adnie.

   Oglnie chipset/ca?y uk?ad to intel 945, uk?ad graficzny („karta graficzna”) to faktycznie GMA 950 (tak, nowszy 950 a nie 900)

   Autor komentarza, wtorek, 7 kw. 2009 #

  • no to w takim razie musze jeszcze powstrzymac sie z zakupem tego w „niskiej” cenie i poszukac z ta lepsza grafika.

   Autor komentarza, środa, 8 kw. 2009 #

  • ASUS na swojej stronie podaje, ?e s? modele 1000HE z Atomem N270, czyli mo?e i z wcze?niejszym modelem chipsetu/uk?adu graficznego.

   Oglnie w opisach poszczeglnych modeli jest totalny bajzel, gdy przegl?da?em r?ne oferty laptopw, ogl?daj?c w r?nych sklepach ten sam model (z dok?adno?ci? do kilkunastu miejsc po „g?wnej nazwie” w oznaczeniach) widzia?em po kilka r?nych specyfikacji.

   Najlepszym wyj?ciem jest kontakt ze sklepem i dwu-trzykrotne upewnienie si?, ?e to co kupujesz i to co wy?l?, to jest w?a?nie DOK?ADNIE ten model, ktrego szukasz.

   Autor komentarza, środa, 8 kw. 2009 #

  • W Elbl?gu w salonie pewnej firmy ktra na rynku dzia?a juz d?ugo – wczoraj gdy zapyta?em o cene HE zaproponowano mi go za 1500 z? – dzis mia?y przyj?? 3 czarne sztuki. Troche mnie to zaskoczy?o bo w necie najta?szy znalaz?em z 1620z?.

   Autor komentarza, piątek, 24 kw. 2009 #

  • @Miszkurka2000: 1500z?? To faktycznie przynajmniej 100z? mniej ni? w innych sklepach…

   Albo zadowalaj? si? minimaln? prowizj?, albo dopadli jakie? importowane modele / z Atomem N270 / bez systemu…

   Lepiej przed zakupem dok?adnie sprawdzi? specyfikacj? tego modelu :)

   Autor komentarza, piątek, 24 kw. 2009 #

 35. Je?li chodzi o mikrofon – standardowo zwykle podbicie mikrofonu jest wy??czone, poniewa? mikrofon pod??czony przez jack’a powinien si? lepiej spisywa? bez tego (lepszy d?wi?k). Mikrofon, ktrego nie trzymasz blisko ust (np. wbudowany w obudow? Eee) potrzebuje cyfrowego podbicia d?wi?ku przez sterownik, ?eby wy?apa? d?wi?k z odleg?o?ci.

  Odno?nie ??czenia si? przez Orange – ech, gdyby tylko nie kompresowali ca?ego ruchu przez swoje proxy… O ile tylko strona przegl?dana w przegl?darce nie jest przesy?ana po https to Orange mi kompresuje ruch – w kodzie strony jest sieczka, obrazki s? tragicznej jako?ci, szczeglnie te maj?ce kana? alfa i do tego s? pobierane z adresu typu 1.1.1.5 a do strony jest doklejony jaki? skrypt pozwalaj?cy na ??danie doci?gn?? oryginalne grafiki, ale nie dzia?a z grafikami t?a a tylko z img src… Tragedia i oszystwo jak dla mnie, bo o ile strona wczytuje si? szybciej to wcale nie dzi?ki wydajno?ci ??cza a pogorszeniu jako?ci us?ugi ;/

  Autor komentarza, wtorek, 14 kw. 2009 #

 36. Dzi?kuj? za ten opisz.Szukam w?a?nie czego? ma?ego i szczerze mwi?c waham si? pomi?dzy dwoma Asusami:)A teraz ju? mniej si? waham ;)

  Autor komentarza, środa, 15 kw. 2009 #

 37. No i kupi?em. I jestem zadowolony. :) Dzi?ki za test.

  Autor komentarza, niedziela, 19 kw. 2009 #

 38. Mam pytanko odno?nie nagrzewania si? i oglnie ca?ego systemu ch?odz?cego. Jak to wygl?da w najnowszym asusie. Czy temperatura pracy i g?o?no?? jest porwnywalna z samsungiem nc10?

  Autor komentarza, niedziela, 26 kw. 2009 #

 39. Gratuluj? wyboru. Nim na rynku znalaz? si? NC10, to te? wybiera?em mi?dzy Asusami i czeka?em na model 1000 z Atomem. Gdyby nie to, ?e PlusGSM wykona? ruch pod koniec listopada ub.r. to kto wie.. :). Ale poniewa? i tak potrzebowa?em mobilnego netu.. to wybr sta? si? oczywisty :) I NC10 zjawi? si? u mnie.. w ostatni dzie? I stadium promocji :D tu? przed okrutn? zmian? ceny uda?o mi si? go ustrzeli? w jednym z gda?skich Vobisw ;) Tak w?a?nie si? doczyta?em, ?e jeste?my s?siadami zza miedzy ;-)

  Autor komentarza, wtorek, 28 kw. 2009 #

 40. Ja za to ostatnio zastanawiam si? nad zakupnem hp dv2 (http://hp.pl/lekki), troch? lepsze parametry i super pojemny dysk, jak na laptopa – ale i wy?sza cena…

  Autor komentarza, niedziela, 31 maj 2009 #

 41. A ja planuj? kupi? MSI wind U115 Hybrid, co o nim s?dzicie?

  Autor komentarza, czwartek, 25 cze 2009 #

 42. witam.
  Mam maly problem poniewaz sformatowalem wszystkie partycje (razem z ukryta) i na to miejsce zainstalowalem XP pro.

  Ale nie mam dzwieku i zaden ze sterow nie dziala

  Przeczytalem gdzies ze to moze byc wina usunecia partycji z ukryta vista ultimate

  Moje pytanie czy da sie zainstalowac Audio bez tworzenia partycji Recovery ? A jezeli nie to jak prawid?owo zrobi? partycje z dysku DVD dodanego do 1000HE

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, czwartek, 25 cze 2009 #

 43. Dodam kolejn? zwrotk? do pie?ni pochwalnej 1000HE: zabieram male?stwo do pracy w charakterze odtwarzacza muzyki. Przez bite 8 godzin stoi na biurku spi?te przez Bluetooth z moimi s?uchawkami bezprzewodowymi – http://tomasz.topa.pl/stereo-bez-kabelkow.html – i serwuje muzyk?.

  Autor komentarza, niedziela, 6 wrz 2009 #

 44. mam go od2 tygodni i wszyscy mi zazdroszcza.. predkosci pojemnosci i co najwazniejsze baterii!!! fakt do malenstwa trzeba sie przyzwyczaic.. ciezko nawet sie pisze, ale utrudnienie mija po jednym dniu nabierania wprawy, czasem zapominam,ze on nie ma napedu:) ale coz nie mozna miec wszystkiego:)

  Autor komentarza, wtorek, 17 lis 2009 #

 45. Tomku na t? wypalcowan? obudow? przyda si? jaka? ochronna oklejka. Ja mam na swoim sprz?cie oklejk? ze swoim logo stronki i spe?nia dwie funkcj? – promuje i chroni. Jak korzystam z lapka na mie?cie to sporo osb spojrzy… http://www.oklejgo.pl

  Autor komentarza, piątek, 5 mar 2010 #

 46. Uwa?am ze Asus 1000he jest do?? g?o?ny. Zaraz po uruchomieniu windowsa wiatraczek zaczyna odbywa? swj koncert i po jakim? czasie pracy na komputerze w ciszy mo?e doprowadzi? do sza?u. D?wi?k wydawany przez niego to tak jakby “bzyczenie”, ktre nigdy nie ustaje.

  Autor komentarza, piątek, 14 maj 2010 #

 47. Dzisiaj pad? mi ekran w tym notebooku, wy?wietlaj? si? same paski b?d? ekran jest podzielony na dwie po?owy: bia?? i czarn?. Jest mo?liwo?? naprawy tego uszkodzenia?

  Autor komentarza, niedziela, 20 cze 2010 #

 48. Dzi?ki za wpis ! Przyczyni si? na pewno do wyboru sprz?tu :)

  Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

 49. prosze o pomoc jak mam uruchomic wbudowanom kamerke w netbuku asus1001 zeby dziallala prosz? o jakas po co nacisc zeby dzialala

  Autor komentarza, środa, 13 cze 2012 #

 50. Czy ktos sie orientuje jaki jest aktualny nastepca tego modelu? Rozgladam sie za jakims netbookiem i nie wiem na ktorego sie zdecydowac…

  Autor komentarza, środa, 10 paź 2012 #

 51. po tylu latach od wprowadzenia na rynek (i opublikowania tego wpisu), wiele si? zmieni?o. Producenci wycofuj? si? z netbookw. I s?usznie. Wydajno??, parametry daleko odstaj? od komfortowych. Beak nap?du wyklucza do podstawowych prac biurowych. Lepszy, cho? dro?szy to normalny laptop 12-13″. Patrz? teraz na cen? 1025C, ktra wynosi 1300z?. Chyba wola?bym do?o?y? drugie tyle do Asus U31SG-RX068V i mie? pe?nowarto?ciowy komputer. Oczywi?cie rozpatruj? teraz tylko ASUSA.

  Autor komentarza, środa, 30 sty 2013 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów