Nowy interface Google AdSense

 

Kilka dni temu Google obwie?ci?o, ?e powszechnie udost?pnia nowy interface Google AdSense. Ja mam dost?p do nowego panelu ju? od przesz?o dwch tygodni, jednak wci?? nie mog? si? do niego przekona?.

Jednym z powodw mo?e by? to, ?e za ka?dym razem po zalogowaniu widz? znowu stary panel i nie chce mi si? przestawia? na nowy :) Chocia? wa?niejsze jest chyba to, ?e nowy panel wprowadza nowe mierniki, do ktrych jeszcze si? nie mog? przyzwyczai?.

Ale chyba warto si? przemc i zacz?? przyzwyczaja? do zmian, bo nowy panel to jednak troch? ciekawych rozwi?za?. A w?rd nich mi?dzy innymi:

Nowe mierniki, nowe liczby

Ju? przy pierwszym rzucie oka na nowy panel zobaczymy, ?e wszystkie liczby si? diametralnie r?ni? od tych dost?pnych w starym panelu. Totalna dezorientacja. O ile stary panel pokazywa? liczb? wy?wietle? stron zawieraj?cych jednostki reklam, to nowy panel pokazuje liczb? wy?wietle? wszystkich jednostek – je?li na ka?dej stronie mamy wi?c 3 jednostki reklam, liczba wy?wietle? b?dzie trzykrotnie wi?ksza ni? dotychczas. CTR rwnie? ulegnie drastycznej zmianie, poniewa? b?dzie odnosi? si? do liczby wy?wietle? poszczeglnych jednostek reklam, a nie stron.

Ciekawym nowym wska?nikiem jest pokrycie, czyli procentowy udzia? stron, dla ktrych uda?o si? znale?? dopasowane reklamy. Oczywi?cie d??ymy do 100%, natomiast warto?ci mniejsze oznaczaj?, ?e na niektrych jednostkach reklam wy?wietlane s? (w zale?no?ci od ustawienia) reklamy charytatywne lub puste pola.

W raportach pojawia si? rwnie? nowy wska?nik RPM – Revenue Per Mille, czyli przychd z tysi?ca wy?wietle? dla danej jednostki / kana?u.

Na stronie g?wnej panelu wy?wietla si? rwnie? suma niewyp?aconych zarobkw, ktra pewnie b?dzie wprowadza?a wi?cej zamieszania ni? po?ytku. W po?owie miesi?ca widzimy te kilkaset EUR (czego sobie i Wam ?ycz? :)), ale przecie? i tak pod koniec miesi?ca na nasze konto zostanie wys?ana tylko ta cz???, ktra zosta?a zarobiona w ubieg?ym miesi?cu.

Nowy wygl?d

Nowy interface to rwnie? lepsze graficzne przedstawienie danych, ktre do tej pory by?y dost?pne wy??cznie w tabelach. Wiele informacji zosta?o przedstawionych na wykresach, podobnie jak w przypadku cho?by Google Analytics.

Du?o ?atwiej ??czy? dane z r?nych kana?w, dzi?ki czemu mo?emy przegl?da? statystyki reklam z konkretnych cz??ci witryny lub r?nych witryn.

Uproszczono rwnie? dodawanie reklam – ca?y formularz ze wszystkimi opcjami jest teraz umieszczony na pojedynczej podstronie, od wyboru formatu reklamy, po przypisanie do kana?w.

Szkoda tylko, ?e niektre wykresy i tabele nie mieszcz? si? na ekranie przy netbookowej rozdzielczo?ci 1024×600 – ca?o?? wystaje poza praw? kraw?d? o kilkadziesi?t pikseli.

Nowe opcje blokowania reklam

W nowym panelu zwi?kszono rwnie? mo?liwo?ci blokowania danych typw reklam. Oprcz wykluczania jednostek z konkretnych domen, mo?na teraz ustawi? opcj? akceptacji lub odrzucenia reklam z kategorii newralgicznych (w tym np. polityki, religii, odniesie? do erotyki i seksualno?ci, farmaceutykw czy… dzwonkw i materia?w do pobrania (?)) lub reklam pochodz?cych z konkretnych sieci reklamowych (na li?cie ponad 150 r?nych sieci).

Kiedy nowy interface pojawi si? na sta?e?

Ci??ko powiedzie?, kiedy nast?pi ostateczne przej?cie na nowy interface. Pierwsi wydawcy uzyskali dost?p do nowej wersji rwno rok temu, a dopiero w zesz?ym tygodniu zosta? on udost?pniony szerszemu gronu jako wersja testowa/beta. Mo?na wi?c chyba zak?ada?, ?e minie jeszcze przynajmniej kilka-kilkana?cie tygodni do momentu ca?kowitego wycofania starego panelu. Warto jednak ju? teraz powoli przyzwyczaja? si? do nowych miernikw i na ich bazie opracowywa? nowe, lepsze, strategie reklamowe na swoich stronach.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 14 listopada 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: google, internet, it, reklama, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowy interface Google AdSense"

 1. Rzeczywi?cie, decyzja z rozdzielczo?ci? nie by?a najtrafniejsza – niby 1024 odchodzi?o ju? w zapomnienie, ale nap?yw netbookw wstrzyma? ten moment jeszcze na troch?.

  Co do pozytywnych stron – nareszcie moderacja reklam przesta?a by? czym? „tajemnym” i nie jest ukryta w podmenu.

  Dobrze te?, ?e piszesz o tym CTR – to mo?e kogo? niema?o zaskoczy?, bo prawie wszyscy zanotuj? zapewne spadek o 1/3-1/3, w zale?no?ci od tego, ile reklam na stronie wy?wietlaj? :)

  Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

  • Chodzi?o oczywi?cie o 1/2-1/3 ;)

   Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

 2. A ja si? raz prze??czy?em na nowy interface i ca?y czas go mam. Taka ma?a ciekawostka :)

  Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

 3. :) U mnie za to przeskakuje na nowy interfejs gdy klikn? na logo Google Adsense w starym.

  Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

 4. Mnie nie przypad? do gustu, mia?em okazj? go testowa? ju? bodaj w kwietniu i jako? nie mog?em si? do niego przyzwyczai? do dzisiaj.

  RPM to chyba nowa (bardziej intuicyjna) nazwa tego, co dawniej okre?lane by?o jako eCPM.

  Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

  • Masz racj?, RPM to w zasadzie to samo co eCPM. Zdecydowanie bardziej intuicyjna nazwa, bo przecie? z punktu widzenia wydawcy interesuje nas przychd, a nie koszt :)

   Autor komentarza, niedziela, 14 lis 2010 #

 5. Chyba Wole starcze adsense, zamiast „Szacowane niewyp?acone zarobki” powinno by?: „wczorajsze zarobki: Bardziej przydatna informacja.

  Autor komentarza, środa, 17 lis 2010 #

  • Ja bym tam ch?tniej widzia? „Zarobki w tym miesi?cu” – bo to przecie? o to chodzi ?eby tam du?o ponad €70 by?o widoczne :> Jest info o tym ile zarobili?my dzisiaj, ni?ej szczeg?owo rozpisany ostatni tydzie? – brakuje w?a?nie takiego szybkiego rzutu oka na bie??cy miesi?c.

   Autor komentarza, środa, 17 lis 2010 #

 6. A mi si? ten wygl?d nie podoba w ogle. Poprzedni by? bardziej przejrzysty, prosty w odbiorze i dawa? istotne informacje – w tym mo?na si? pogubi? ;/

  Autor komentarza, piątek, 30 wrz 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów