Jeszcze dok?adniejsze ?ledzenie wynikw Google AdSense

 

Google wprowadzi?o zmiany w systemie Google Adsense. Teraz do pojedynczej jednostki reklam mo?emy przypisa? nawet 5 kana?w spersonalizowanych. Rozwi?zanie do?? ciekawe, na przyk?ad posiadaj?c rozbudowany serwis z kilkoma dzia?ami, mo?emy zdefiniowa? osobne kana?y dla ka?dej z jednostek reklam bior?c pod uwag? jej umieszczenie na stronie (np. :”Nag?wek”, „Stopka”, „Lewa kolumna”), a jednocze?nie grupowa? wszystkie reklamy w ramach jednego dzia?u (np. „Aktualno?ci”, „Linki”, „Download”, „Forum”). Du?o przyjemniejsze, ni? tworzenie setki kana?w dla ka?dej z reklam osobno, lub kombinowanie z definiowaniem adresw dla kana?w URL.

W biuletynie Co nowego – pa?dziernik 2006 na stronach Google mo?emy przeczyta? te? propozycj? innego zastosowania:

Wydawcy mog? teraz doda? maksimum 5 kana?w spersonalizowanych, umo?liwiaj?cych szczeg?owe ?ledzenie skuteczno?ci reklam, pola wyszukiwania i skierowa?. Dodaj?c wiele kana?w spersonalizowanych do dowolnej jednostki reklam mo?na lepiej oceni? jej skuteczno??. Mo?na ?ledzi? wiele r?nych czynnikw dotycz?cych tylko danej jednostki reklam, takich jak jej miejsce na stronie, kolory i format. Mo?na teraz ?ledzi? na przyk?ad czerwon? jednostk? reklam typu d?ugi baner umieszczon? u gry strony, u?ywaj?c trzech kana?w spersonalizowanych: Czerwony, D?ugi baner i U gry.

Wiele kana?w spersonalizowanych

Dodam jeszcze tylko, ?e ilo?? dost?pnych kana?w spersonalizowanych i URL nie zosta?a zmieniona – dalej jest to 200 kana?w do podzia?u pomi?dzy te dwa typy.

Wpis opublikowany 15 października 2006
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Jeszcze dok?adniejsze ?ledzenie wynikw Google AdSense"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów