Nowo?ci w Google AdSense

 

Wczoraj przyszed? kolejny newsletter od Google, zawieraj?cy informacje o aktualizacjach w Google AdSense. Kilka z nich zapowiada si? do?? ciekawie:

Wyniki AdSense dla wyszukiwania w witrynie wydawcy

Najnowsza opcja AdSense dla wyszukiwania umo?liwia wydawcy bezpo?rednie zintegrowanie wynikw wyszukiwania Google z witryn?. Nie trzeba odsy?a? u?ytkownikw do Google – teraz mog? wyszuka? potrzebne im informacje, nie opuszczaj?c witryny wydawcy. Ta nowa opcja wynikw wyszukiwania pozwala lepiej dostosowa? wygl?d wynikw wyszukiwania do witryny. Aby zastosowa? j? na stronach witryny, wystarczy podczas generowania kodu pola wyszukiwania wybra? opcj? „Otwieraj wyniki w mojej witrynie”. Szczeg?owe informacje s? dost?pne w naszym Centrum pomocy.

Szkoda tylko, ?e wyniki wyszukiwania s? generowane przez kod JavaScript, a nie ma mo?liwo?ci pod??czenia tego przy pomocy jakiej? kombinacji PHP + XML… No i minimalna szeroko?? pola, gdzie s? wyniki wynosi 500px, czyli w pracach nad nowym layoutem b?d? musia? skorygowa? kilka rzeczy…

Diagnozowanie i rozwi?zywanie problemw zwi?zanych z indeksowaniem

Nowa strona Diagnostyka witryny na koncie zawiera szczeg?owe informacje o b??dach napotkanych przez naszego robota indeksuj?cego podczas prby uzyskania dost?pu do stron witryny w celu okre?lenia ich tre?ci umo?liwiaj?cego dostarczanie trafnych reklam. Na tej stronie informujemy wydawc?, gdy nasz robot indeksuj?cy mia? problem z dotarciem do jednej ze stron i przedstawiamy propozycje rozwi?zania problemu w sposb umo?liwiaj?cy nam dost?p do stron i dostarczenie trafnych reklam.

O tym ju? wspomina?em kiedy? – pojawi?a si? taka opcja w panelu i znikn??a po kilku minutach. Wygl?da na to, ?e wysz?a z fazy beta. Narz?dzie ca?kiem przydatne, np. mi wyskoczy? komunikat o tym, ?e system AdSense nie mg? znale?? jednej witryny i przez to zosta?y zablokowane tam reklamy. W praktyce wygl?da?o to tak, ?e domena by?a przenoszona na inny serwer, DNSy Google nie dosta?y jeszcze informacji o od?wie?eniu i przez to nie mog?y si? tam dosta?. Mimo wszystko reklamy si? jednak wci?? wy?wietla?y…

Dodatkowe opcje skierowa?, dodatkowe przychody

Od kilku miesi?cy oferujemy nowe i udoskonalone projekty graficzne skierowa?, a teraz dodali?my dwa nowe polecane produkty do wyboru: Google Pack i Picasa. Google Pack, teraz dost?pny dla wi?kszo?ci wydawcw i u?ytkownikw na ca?ym ?wiecie, to kolekcja niezb?dnych aplikacji, ktr? mo?na pobra? na komputer z internetu. Za ka?de skuteczne (owocuj?ce konwersj?) skierowanie do produktu Pack wydawca otrzymuje maksimum 2 USD. W przypadku programu Picasa, oprogramowania Google do porz?dkowania i edycji zdj??, za ka?d? konwersj? wydawca otrzymuje maksimum 1 USD. Dodaj do witryny skierowanie do produktu Pack lub Picasa ju? dzi?, aby zarabia? wi?cej!

Google Pack to zbir programw Google i innych firm, ktre mo?emy ?atwo pobra? i zainstalowa? za jednym zamachem. Obejmuje m.in. Google Earth, Google Desktop, Google Toolbar, Mozilla Firefox, Picasa, Ad-Aware SE Personal, Acrobat Reader 7, Norton AntiVirus 2005 Special Edition, RealPlayer, Google Talk itp. Cieszy mnie, ?e b?dzie mo?na to poleca?, bo jest to nawet ca?kiem przydatna paczka softu. Cena za polecenie: maksymalnie 2 USD… Ciekawe ile b?dzie dla Polski, bo w przypadku skierowa? dla Firefoksa by?o to tylko 10% maksymalnej stawki…

Nie wiem te? o co biega z reklamowaniem Picasy w tym newsletterze, bo przecie? taka opcja jest ju? od dawna…

Wprowadzenie nowego formatu reklam – 200 x 200 Ma?y Kwadrat

Mi?o nam Pa?stwa poinformowa? o nowym formacie reklamy – 200 x 200 Ma?y Kwadrat. Ten format reklamy mo?e by? u?yty do reklam tekstowych, graficznych oraz reklam video i stanowi dla Pa?stwa kolejn? mo?liwo?? zintegrowania AdSense ze swoj? witryn?. Aby sprawdzi? jak wygl?da nowy format, prosimy odwiedzi? stron? Formaty Reklam.

Tak! Kilka razy brakowa?o mi takiego mniejszego kwadracika, ktrego by mo?na gdzie? na stronie umie?ci?. A tu jeszcze dodatkowa mi?a niespodzianka: format ten obs?uguje rwnie? reklamy graficzne oraz video!

Prosimy tak?e korzysta? z danych kana?w na naszej nowej stronie kana?w

Uwaga! Po tak d?ugim oczekiwaniu i pro?bach jakie otrzymywali?my od naszych wydawcw, mi?o nam Pa?stwa powiadomi? o naszej nowej stronie Kana?w w zak?adce Instalator AdSense na Pa?stwa koncie. Oprcz lepszego organizowania danych z kana?w dla ka?dego z produktw AdSense dzi?ki jego w?asnej zak?adce, nowa strona znacznie u?atwia korzystanie z funkcji kana?w. Nale?y tylko wybra? pole obok ktregokolwiek z kana?w, a nast?pnie wybra? opcj? aktywacji, dezaktywacji, usuni?cia, lub zmiany nazwy kana?u. W celu uzyskania wi?cej informacji na temat kana?w, prosimy odwiedzi? nasze Centrum pomocy.

Kolejna fajna zmiana. Wcze?niej trzeba by?o si? troch? nam?czy?, ?eby znale?? odpowiedni kana? w ma?ym przewijanym okienku, teraz wida? wszystko du?o lepiej. Brakuje mi jeszcze tylko do szcz??cia opcji pozwalaj?cej na alfabetyczne sortowanie wszystkich kana?w niezale?nie od tego, czy jest on aktywny, czy nie.

Podsumowuj?c

Google ca?y czas pracuje nad AdSense, dodaje nowe formy reklamy, nowe produkty, uaktualnia panel, coraz wi?cej artyku?w w Centrum Pomocy jest bardzo fajnie opisane po polsku. Tylko kiedy do cholery poprawi? ten wkurzaj?cy b??d ortograficzny w jednostkach linkw?!

Wpis opublikowany 8 października 2006
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowo?ci w Google AdSense"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów