Turystyka kwalifikowana

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Turystyka kwalifikowana
 • Prowadz?cy: mgr Katarzyna Mysiak
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Czwartek, 15:00 – 17:00

Tre?? przedmiotu:

Podstawowe poj?cia z zakresu turystyki kwalifikowanej; Gospodarcza, spo?eczna i wychowawcza rola turystyki kwalifikowanej; Imprezy turystyki kwalifikowanej (rajdy, sp?ywy, rejsy, z?oty i z?azy a tak?e obozy w?drowne, biwaki i w?drwki); Zasady programowania imprez; Organizatorzy: biura podr?y, PTTK, organizacje pozarz?dowe; Wymagane kwalifikacje, przygotowanie fizyczne, niezb?dny ekwipunek; Zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne w zakresie turystyki kwalifikowanej; Znane formy aktywnego wypoczynku i nowe ?wiatowe tendencje, tj.: turystyka piesza – grska (tramping i trekking), turystyka piesza – nizinna; Turystyka wodna, w tym: ?eglarstwo, windsurfing, kitesurfing, kajakarstwo; Turystyka podwodna (kursy, zasady bezpiecze?stwa, nurkowanie wrakowe, podlodowe, grskie; bazy nurkowe); Turystyka narciarska (dobr sprz?tu, szkolenia, szlaki narciarstwa zjazdowego i biegowego); Turystyka rowerowa – najciekawsze miejsca ?wiata za najmniejsze pieni?dze; Turystyka motorowa, konna, powietrzna; Ekstremalne formy turystyki kwalifikowanej: speleologia, turystyczne imprezy na orientacj?, Harpagan, Adventure Racing; Turystyka kwalifikowana dzieci i m?odzie?y. Turystyka motywacyjna (incentive turism) – nowoczesna idea zarz?dzania; Regiony turystyki aktywnej w Polsce i na ?wiecie.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Cholewa J., Wybrane elementy turystyki kajakowej, Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2004
 • Gaworecki W?adys?aw W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 • Kruczek Z., [red.] Obs?uga ruchu turystycznego, Krakowska Szko?a Hotelarska, Krakw 2000
 • ?obo?ewicz T., Bie?czyk G., Podstawy turystyki, Wy?sza Szko?a Ekonomiczna Warszawa 2001
 • ?obo?ewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 1993
 • ?obo?ewicz T., Kogut R., Turystyka kwalifikowana, Wyd. Druk Tur, Warszawa 1999
 • Majewska I., [red.] Przygody z happy endem. Przewodnik – turystyka aktywna, Wyd. Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2001
 • Merski J., Turystyka kwalifikowana, WSE, Warszawa 2002
 • Nowakowski M., S?ownik terminw zwi?zanych z turystyk? i hotelarstwem, Wyd. Grno?l?skiej Wy?szej Szko?y Handlowej, Katowice 2001
 • Wojtycz J., Organizacja turystyki m?odzie?y szkolnej, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Krakw 2000
 • Wyrzykowski J., Klementowski K., [red.] Wsp?czesne tendencje w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF we Wroc?awiu, Wroc?aw 2004
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów