Fizyczne – niekonwencjonalne metody utrwalania

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Fizyczne – niekonwencjonalne metody utrwalania
 • Prowadz?cy: dr hab. in?. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni, mgr Waldemar Żyngiel
 • Ilo?? godzin: tygodniowo, w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 13:00 – 15:00

Tre?? przedmiotu:

Technika wysokich ci?nie? (HPP). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania technologi? HPP. Aparatura i metody utrwalania technologi? HPP. Wp?yw wysokiego ci?nienia na cechy produktu. Trwa?o?? produktw utrwalonych technologi? HPP. Opakowania stosowane w technice wysokich ci?nie?.

Promieniowanie jonizuj?ce. Radiacyjne metody utrwalania ?ywno?ci. Charakterystyka i mechanizm procesu. Aparatura. Trwa?o?? produktw ?ywno?ciowych utrwalonych metoda radiacji.

Pulsuj?ce pole elektyczne (PEF). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania. Aparatura. Zastosowanie techniki PEF w utrwalaniu ?ywno?ci.

Oscyluj?ce pole magnetyczne (OMF). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Technologia pulsuj?cego ?wiat?a. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Technika wy?adowa? wysokiego napi?cia elektrycznego. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Ultrad?wi?ki i mo?liwo?ci ich wykorzystania do utrwalania ?ywno?ci. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Mano-termo-sonikacja. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Ogrzewanie mikrofalowe.

Ogrzewanie omowe. Charakterystyka i mechanizm metody. Aparatura.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Figura L.O.: Lebensmittelphysik. Physikalische Kenngrößen – Messung und Anwendung. Springer Berlin Heidelberg New York 2004.
 • Pijanowski E., D?u?ewski M., D?u?ewska A., Jarczyk A.: Oglna technologia ?ywno?ci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997.
 • Regulation (EC) No 258/97of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients (Rozporz?dzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotycz?ce nowej ?ywno?ci i nowych sk?adnikw ?ywno?ci).
 • Commission Recommendation (97/618/EC) of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports (Dyrektywa Rady 97/618/EC z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie wprowadzania na rynek nowej ?ywno?ci i nowych sk?adnikw ?ywno?ci).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z dnia 27.09.2006 r.)
 • Journal of Food Science, 2000 – Special Suplement.
 • Barbosa-Canovas G.V., Pothkamury U.R., Palou E., Swanson B.G, Dekker M.: Nonthermal Preservation of Foods. New York, 1998.
 • Butz P., Tauscher B.: Emerging technologies: chemical aspects. Food Res. Int., 2002; 35: 279-284.
 • Clark J.P.: Thermal and nonthermal processing. Food Technol., 2002; Vol. 56; 12: 63-64.
 • Huggett, A.C., Conzelmann, C.: EU regulation on novel foods: Consequences for the food industry. Trends Food Sci. Technol. 1997, 8: 133-139.
 • Lewicki P.P.: Tendencje w rozwoju technologii ?ywno?ci. Przem. Spo?., 1998; 9: 31-35.
 • Czasopisma:
  • Przemys? Spo?ywczy, Wydawnictwo Sigma NOT
  • Food Science and Technology Abstracts
  • Journal of Food Science, Elsevier
  • Trends in Food Science and Technology, Elsevier
  • Innovative Food Science and Emerging Technologies, Elsevier
  • Food Research International, Elsevier
  • Food Protection, Elsevier
  • Journal of Food Engineering, Elsevier
  • Food Microbioology, Elsevier
  • LWT Food Science and Technology, Academic Press
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów