BE – Informatyka – opracowania pyta?

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

1. Co to jest informatyka?

Informatyka – jest nauk? o przetwarzaniu informacji, jej analizowaniu i badaniu za pomoc? komputerw, procesw i struktur liczbowych.

Wersja z ksi??ki: Informatyka jest nauka o przetwarzaniu informacji, zw?aszczy przy u?yciu automatycznych ?rodkw pomocniczych. Informatyk? okre?la sie tak?e jako analiz? i badanie za pomoc? komputerw procesw i struktur obliczeniowych.

4. Co to jest informacja?

Informacja – to sensowny zapis otoczenia cz?owieka. Przedstawia obiektywn? wiedze i stanowi podstaw? do komunikowania si? z innymi ludźmi.

5. Klasyfikacja informacji

 • w formie dźwi?kw
  • dźwi?ki
  • mowa
 • w postaci obrazw
  • napisy
  • obrazy
  • obrazy typu wideo

8. Co to jest dana? Klasyfikacja danych.

Dana – informacja zapisana w pami?ci komputera lub no?niku. W informatyce dane s? obiektami, na ktrych operuj? programy.

 • dane audio
 • techniki cyfrowe zapisu dźwi?ku
 • dane napisowe
  • dane tekstowe
  • dane numeryczne
  • dane typu DATA i typu CZAS
  • inne dane napisowe
 • dane graficzne
  • mapy bitowe
  • dane wektorowe
 • dane wideo
  • techniki cyfrowe rejestracji obrazw wideo

10. Istota pozycyjnego systemu odwzorowania liczby, L=?

System pozycyjny – sposb zapisywania liczb, polegaj?cych na u?ywaniu cyfr c(1),c(2),….c(n) z niewielkiego zbioru, ktre, zapisywane obok siebie w postaci: l=c(p-1), c(p-2)…c(0)c(-1)c(-2)…c(-q) interpretuje si? jako sum? iloczynw liczb reprezentowanych przez poszczeglne cyfry i pot?g liczby naturalnej n, nazywanej podstaw? systemu o wyk?adnikach rwnych numerowi pozycji cyfry w ci?gu (np. system binarny)

L= S[Ea(ij)N]
N-podstawa systemu pozycyjnego(N=10, dziesi?tny)
a-wsplczynnik wagowy i-tej pozycji
i-wska?nik pozycji

j-rodzaj wsp?czynnika wagowego

Wersja z Wikipedii – System Liczbowy:

Liczby ktre posiadaj? pojedyncze symbole tylko dla kilku pierwszych liczb. Cyfry te s? kolejno umieszczane w ?ci?le okre?lonych pozycjach i oznaczaj? mno?nik pot?gi liczby n+1, gdzie n=najwy?sza liczba reprezentowana pojedyncz? cyfr?. W momencie gdy dana pot?ga nie jest potrzebna do zapisu danej liczby, zostawia si? w zapisie puste miejsce, lub cz??ciej specjalny symbol oznaczaj?cy zbir pusty- wsp?cze?nie jest to cyfra „0”, np. liczba 5004 w dziesi?tnym systemie liczbowym, w ktrym podstaw? pozycji jest w?a?nie 10 odczytuje si? jako: 5×103+0x102+0x101+4×100=5×1000+0*100+0*10+4*1=5004.

13. Co to jest alfabet?

Alfabet – to sko?czony i uporz?dkowany wg porz?dku leksykograficznego zbir (najpierw cyfry, potem litery du?e, potem litery ma?e) s?u??cych do tworzenia napisw: A:{Z(1),Z(2)…Z(n)}; Z(1) – znak najm?odszy, Z(n) – znak najstarszy

14. Co to jest j?zyk?

J?zyk – jest to szyfr, za pomoc? ktrego si? porozumiewamy.

15.Na czym polega przetwarzanie danych numerycznych.

Przetwarzanie danych numerycznych sprowadza si? do dwch czynno?ci:

 • operacji arytmetycznych (operatory arytmetyczne: + – * /)
 • operacji logicznych( operatory logiczne <,>,<=,>=,<>,=

16. Efektywno?? odwzorowania danych numerycznych.

W?asno?ci operacji arytmetycznych na danych logicznych:

 • liczby s? reprezentowane w systemie pozycyjnym, a wi?c s? wielomianami
 • liczby typu INTEGER s? reprezentowane dok?adnie, ich arytmetyka jest dok?adna, zagro?enia przy przetwarzaniu to dzielenie oraz nadmiar i niedomiar
 • liczby typu REAL s? reprezentowane na og? niedok?adnie, ich arytmetyka jest przybli?ona

19. Na czym polega przetwarzanie danych tekstowych.

Przetwarzanie danych tekstowych sprowadza si? do:

 • sprawdzania warto?ci wyra?e? logicznych, ktrych argumentami s? teksty, przy czym do budowy tych wyra?e? u?ywa si? nast?puj?cych operatorw logicznych: <,>,<=,>=,<>,=.
 • ??czenia tekstw ( konkatenacji)

Przyjmuje si? ?e pierwszy znak alfabetu jest „najm?odszy”, a ostatni za? „najstarszy”.

23. Co to jest kalendarz.

Informacja typu DATA jest podawana z dok?adno?cia do lat, miesi?cy i dni (doby). Odniesieniem jest numeracja rocznych cykli na osi czasu nazywana kalendarzem. Znane s? dwa kalendarze: julia?ki i gregoria?ski.

24. Dane typu DATA i ich format.

W kalendarzu komputerowym mozna dokonywa? operacji na danych typu DATA w przedziale od 1 stycznia 1900 roku do 31 grudnia 2099 roku. Dane typu DATA padawane s? w formacie dziesi?cioznakowym: DD-MM-YYYY

Operacje na danych typu DATA sprowadzaj? si? do dzia?a? na liczbach z przedzia?u <1,73050>

25. Dane typu CZAS i ich format.

Dane typu CZS odnosza si? do jednostki czasu, godziny. Podstaw? wyznaczenia tego okresu jest doba, ktr? tworzy noc i dzie?, ka?de podzielone na 12 godzin. Godzina zosta?a podzielona na 60 minut a ka?da minuta na 60 sekund. Dane typu CZAS s? podawane w formacie: hh:mm:ss

29. Co to jest i jakie cechy posiada piksel?

Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwch angielskich s?w: picture+element) jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo ma?y kwadrat (rzadziej: prostok?t) wype?niony w ca?o?ci jednolitym kolorem. (źrd?o: Wikipedia – Piksel)

38. Podstawowe modele barwy w grafice komputerowej

Najcz??ciej spotykane:

 • RBG (red,green,blue) – wszelkie wy?wietlacze
 • CMYK (Cyan, Magneta, Yellow, blacK) – urz?dzenia drukuj?ce

Gdyby si? chcie? bawi?, to Wikipedia wymienia jeszcze np.:

 • CIEXYZ
 • CIELab
 • CIELUV
 • HSB lub HSV
 • HLS, HSI
 • YUV oraz YQI

47. Co to jest procesor i jego podstawowe parametry?

Procesor – jest g?wnym urz?dzeniem jednostki centralnej, zawiera uk?ad sterowania (US-„MIPS”) i jednostk? arytmetyczno-logiczn? (JAL-„MFLOP”). Jest synchronizowany przez uk?ad logiczno-czasowy (zegar)

49. Funkcje procesora?

 • interpretuje i wykonuje rozkazy j?zyka wewn?trznego
 • wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne

50. Typy pami?ci zewn?trznych i ich podstawowe parametry?

Pami?ci zewn?trzne – typu magazyn:

 • magnetyczne (dyski twarde, dyskietki)
 • optyczne (CD,DVD)
 • pami?ci flash

Parametry: pojemno?? i czas dost?pu (pr?dko?? dzia?ania)

Wi?cej: Pami?? komputerowa w WikiPedii

51. Typy pami?ci wewn?trznych i ich podstawowe parametry?

Pami?? wewn?trzna – u?ywana jako pami?? operacyjna, do przechowywania danych w trakcie pracy komputera. Wykorzystuj? uk?ady jednostki centralnej, musza by? szybkie, maja ograniczona pojemno??.

 • rejestry procesora
 • cache
 • operacyjna (RAM)

Parametry: pojemno?? i czas dost?pu (pr?dko?? dzia?ania)

Wi?cej: Pami?? komputerowa w WikiPedii

54. Co to jest system operacyjny (SO) i jakie s? jego g?wne funkcje?

Wg Wikipedii: System operacyjny (ang. skrt OS operating system) – jest to zbir programw po?rednicz?cych pomi?dzy aplikacjami u?ytkownika a sprz?tem.

Zadania systemu operacyjnego:

 • zarz?dzanie zasobami komputera, m.in.: procesorem (a dok?adniej czasem procesora), pami?ci?, urz?dzeniami peryferyjnymi oraz przydzielanie zasobw procesom,
 • koordynacja pracy ww. urz?dze? poprzez obs?ug? przerwa? oraz odpowiednie na nie reagowanie,
 • ochrona danych i pami?ci – tak aby jeden proces, w wyniku b??du lub zamierzonego dzia?ania nie mg? zniszczy? lub pozyska? danych innego procesu,
 • automatyzacja najcz??ciej wykonywanych funkcji
 • ukrywanie skomplikowania sprz?tu komputerowego przez tworzenie abstrakcji, np.
  • zbiory zapisanych klastrw na dysku widziane s? jako pliki o symbolicznych nazwach
  • abstrakcja rwnoleg?o?ci wykonywania programw
  • jednolity sposb dost?pu do urz?dze?

55. Co to jest program komputerowy?

Program &raquo; Oprogramowanie (ang. software) to zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonania dla komputera. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w okre?lonym przez twrc? zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminw program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje si? go zazwyczaj do okre?lania wi?kszych programw oraz ich zbiorw. Oprogramowanie to dzia? Informatyki.

57. Co to jest algorytm i jak? ma struktur??

Algorytm – uporz?dkowany i sko?czony przepis post?powania prowadz?cy do rozwi?zania okre?lonego zadania; zbir polece? dotycz?cych pewnych obiektow(danych) ze wskazaniem kolejno?ci, w jakiej maja by? wykonane. Rozr?nia sie algorytmy numeryczne i sekwencyjne.

Struktura algorytmu:

 • Pocz?tek
 • Blok Deklaracji
 • Blok Instrukcji
 • Koniec

Co to jest program źrd?owy i wynikowy?

Program źrd?owy – algorytm zapisany w okre?lonym j?zyku programowania wraz ze strukturami danych na ktrych operuje; program jest przypisem (wyra?onym w ustalonej notacji) wg ktrego komputer lub inne urz?dzenie interpretuj?ce wykonuje czynno?ci przewidywane w algorytmie

Program wynikowy – ci?g instrukcji do wykonania dla komputera zapisany w j?zyku maszynowym, juz skomplikowany i gotowy do u?ycia dla u?ytkownika

Wersja z Wikipedii:

 • posta? źrd?owa – powstaj?ca w trakcie programowania, umo?liwiaj?ca modyfikacj? i rozbudow? programu,
 • posta? binarna (kod maszynowy) – przeznaczona do wykonywania przez komputery, efekty dzia?ania obserwuje u?ytkownik w postaci wydrukw, obrazw na monitorze, zmian w danych.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów