Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie

 

Konkurs niew?tpliwie internetowy. ?ci?gamy zdj?cia w formie cyfrowej, obrabiamy w programie graficznym, odsy?amy jako za??cznik w mailu… A co musimy zrobi? ze zgod? na przetwarzanie danych osobowych?

6. W tre?ci listu elektronicznego nale?y poda?: imi? i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy oraz w formie za??cznika do listu elektronicznego, podpisan? odr?cznie i zeskanowan? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z za?. do niniejszego regulaminu.

W regulaminie widz? dalej:

16. Udzia? w konkursie jest rwnoznaczny z wyra?eniem przez osoby uczestnicz?ce zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pz. zm./. Osoby uczestnicz?ce w konkursie potwierdzaj? swoj? zgod? na powy?sze w formie przes?ania do organizatora o?wiadczenia zgodnie z za?. do niniejszego regulaminu.

A teraz patrz? w owy za??cznik i widz?:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja ………………………………………………………….
(imi? i nazwisko)
o?wiadczam, ?e wyra?am zgod? / nie wyra?am zgody* na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorw konkursu pod nazwa „A teraz Wy…” i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z p?n. zm.).

…………………………………… ……………………………………
(miejscowo??, data) (podpis)

* niepotrzebne skre?li?

Pomijam fakt, ?e:

 • Aby wzi?? udzia? w g?upim konkursie na dodanie dymku do zdj?cia musz? szuka? drukarki i skanera.
 • Strona jest paskudna. Niby pod linkami PHP, a straszy iframe. Niby wszystko ?adne, ale szeryfowa czcionka nie pasuje…
 • Dymki na tych fotkach s? miniaturowe.
 • Nagrod? za II i III miejsce, „Program do tworzenia prezentacji multimedialnych”, obrazuje jakie? pude?ko z napisem „Zdjecia” (http://porazkaroku.pl/data1/pudelko.gif) Na szcz??cie „nagrody mog? si? r?ni? od zaprezentowanych na zdj?ciach. Zdj?cia maj? charaketr pogl?dowy.”

Pytanie moje jest takie: czy bior?c udzia? w konkursie wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych „na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora” (zgodnie z regulaminem konkursu), czy „tylko na cele w/w konkursu” (zgodnie z za??cznikiem do tego regulaminu)?

Jakim cudem oni maj? tworzy? dobre prawo, skoro nie potrafi? nawet g?upiego regulaminu konkursu skleci? tak ?eby nie by?o w nim sprzeczno?ci?

Organizatorem konkursu „Teraz Wy…” jest Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo??. Wi?cej na http://porazkaroku.pl/. Do wygrania cyfrwka Sony Alpha.

Wpis opublikowany 27 listopada 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, konkursy, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie"

 1. Hehe ale si? u?mia?em gdy wlaz?em na t? stron?… ten tekst dobrze to podsumowa? „Pora?ka roku”.

  Swoj? drog? ciesz si?, ?e mo?esz mailem zeskanowa?. Czasem FAXu wymagaj?… cho? w innych sprawach.

  Ostatnio jak mi pani powiedzia?a, ze mog? przes?a? faxem… to jej wzi??em nabazgra?em d?ugopisem (a bazgrze zawodowo – sam czasem mam problemy z odczytaniem) i wys?a?em zwyk?a poczt?. Niech sobie czyta moje bazgro?y.

  Autor komentarza, piątek, 28 lis 2008 #

 2. Przy okazji, bo to jest cz?sta metoda – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (czy innego eventu) to jedno, i wyra?enie takiej zgody rozumiem, ?e jest konieczne, jednak cz?sto „pod jednym ptaszkiem” mamy zgod? na przetwarzanie w celach marketingowych – taka zgoda powinna by? odr?bna, bo inaczej mamy sytuacj?: Zap?a? za przyst?pienie do konkursu swoimi danymi.

  A najbardziej nie lubi? czego? takiego: http://prenumerata.pb.pl/Today
  „Wysy?aj?c zamwienie akceptuj? regulamin i zgadzam si? na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podaj?cemu przys?uguje prawo wgl?du do tych danych, jak i mo?liwo?? ich poprawiania”.

  Chc? kupi? w kiosku gazet? – nikt mi nie podstawia kartki ze zgod? na udost?pnienie moich danych do celw marketingowych, ale kupuj? w internecie t? sam? gazet? i ju? musz? je odda? do u?ywania?
  Dodatkowo. Podanie danych jest dobrowolne? To jak przej?? formularz bez ich podania.

  Autor komentarza, piątek, 28 lis 2008 #

 3. Proste – nie wype?nia? formularza. Masz wybr, mo?esz i?? do kiosku i kupi? w kiosku.

  Autor komentarza, poniedziałek, 12 gru 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów