Wygraj ostatni? wej?ciwk? na e-nnovation 2011

 

Do konferencji e-nnovation 2011 jeszcze nieca?y miesi?c (dla przypomnienia: 10-11 pa?dziernika w hotelu IBB Andersia w Poznaniu), a ju? zosta?y wyprzedane wszystkie wej?ciwki. Na oficjalnej stronie konferencji ju? si? nie zarejestrujesz. Ale Topowy Blog to co innego :)

Mam dla Was (prawdopodobnie ;)) ostatni? dost?pn? wej?ciwk? na
dwudniow? konferencj?
o warto?ci 597 PLN. W zestawie z biletem przyjdzie te? 5 ksi??ek od Helionu o tematyce biznesowej.

Żeby otrzyma? ten atrakcyjny pakiecik, wystarczy w komentarzu do tego wpisu…

 • odpowiedzie? czym jest reCommerce?
 • oraz odnie?? si? do tematu wyst?pienia Alexa Barrery, czyli napisa?, dlaczego (wed?ug Ciebie) startupy s? tak beznadziejne w komunikacji. A mo?e nie s??

Mo?na si? oczywi?cie posi?kowa? agend? konferencji, w?asnymi obserwacjami i do?wiadczeniami :)

Termin nadsy?ania zg?osze?: niedziela, 25.09.2011, godzina 23:59. W poniedzia?ek rano kto? znajdzie w swojej skrzynce zaproszenie na konferencj? :)

Wpis opublikowany 20 września 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, konferencje, konkursy, marketing, social media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wygraj ostatni? wej?ciwk? na e-nnovation 2011"

 1. 1.
  Je?li mamy do opchni?cia jaki? przedmiot (np telefon) to wrzucamy go na stron? (FLIP4NEW) ale w oprcz pieni?dzy mo?emy do wymieni? na nowy produkt lub voucher.

  2.
  Moim zdaniem startupy maj? problem z komunikacj? poniewa? nie uwa?aj? prawie nigdy swojego przedsi?wzi?cia na sko?czone w 100%. Brak do?wiadczenia z rynkiem mediowym w internecie oraz rosn?c? liczb? u?ytkownikw dopiero po jakim? czasie interpretuje feedback userw ?e warto ich informowa? samemu o aktualizacjach. Po prostu ucz? si? na b??dach ?e warto samemu komunikowa? ?wiatu ni? po stokro? odpowiada? na podobne maile.

  Autor komentarza, wtorek, 20 wrz 2011 #

 2. 1. reCommerce jest to (nazwijmy to szumnie) odnoga e-commerce’u, skupiaj?ca si? na sprzeda?y rzeczy u?ywanych. Serwisy wykorzystuj?ce ide? reCommerce’u udost?pniaj? nie tylko platform?, na ktrej mo?na w tradycyjny sposb sprzeda? zalegaj?ce w domu „niechciane prezenty” (;)), ale tak?e pozwalaj? na przeprowadzanie transakcji barterowych.

  2. My?l?, ?e mo?na by tu sporz?dzi? bardzo d?ug? list? b??dw pope?nianych przez startupowcw.
  Zacz?? nale?y chyba od tego, ?e startupy to ludzie, a ci od zawsze mieli problemy z komunikacj?. W tym wypadku dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ?e rzadko twrcy serwisw maj? mo?liwo?? rozmowy chocia?by g?osowej z klientem (?e o osobistych spotkaniach nie wspomn?). G?wnie to, co maj? do przekazania, przekazuj? za pomoc? suchych literek, a z umiej?tnym ubraniem w s?owa swoich my?li i emocji miewa problemy chyba ka?dy (a co dopiero umys?y ?cis?e ;)).
  Druga rzecz – brak/ma?e fundusze. Startupy cz?sto s? tylko ide?, prze?o?on? na kod, ktrego stworzenie kosztuje g?wnie czas i nerwy startupowcw. Potem okazuje si?, ?e, nie potrafi?c si? samemu sprzeda?, nie maj? tak?e ?rodkw, by zatrudni? kogo?, kto w profesjonalny sposb zajmowa? si? kontaktem ze ?wiatem za firewallem.
  Last (but not least) – ka?da matka zakochana jest we w?asnych dzieciach i cho?by mia?o tylko wady – ona (je?li je w ogle zauwa?y) b?dzie uwa?a?a je za urocze (i tak? opini? b?dzie prbowa?a sprzeda? ka?demu, kto stanie jej na drodze). Tak samo pomys?odawcy startupw mog? wielu rzeczy nie zauwa?y?. Mog? te? niektre sprawy uwa?a? za tak oczywiste, ?e nie przyjdzie im do g?owy, i? przeci?tny zjadacz chleba czy innych ziemniakw nie b?dzie w stanie zrozumie? „co autor mia? na my?li” ;) Dlatego tak wa?ne jest, aby bardzo porz?dnie przeprowadzi? badanie rynku i jak najdok?adniej okre?li? grup? docelow? produktu (i chocia? ?mieszne to si? mo?e wydawa? – nawet znajomo?? koloru kropek na majtkach klienta mo?e okaza? si? kluczem do osi?gni?cia sukcesu na rynku).
  My?l? jednak, ?e cz?owiek (tak?e startupowiec) to takie zwierz?tko, ktre posiada umiej?tno?? uczenia si? (nie tylko na b??dach) i z ka?dym kolejnym do?wiadczeniem b?dzie w stanie poprawi? si? tak?e w dziedzinie komunikacji z otoczeniem, dlatego nied?ugo ‚beznadziejne’ mo?e nie b?dzie ju? odpowiednim okre?leniem w zestawieniu ze ‚startupy w komunikacji’.

  Autor komentarza, niedziela, 25 wrz 2011 #

 3. Skoro ostatnio nie ma ch?tnych na nagrody, to nie b?dzie wi?cej konkursw ;)

  A w?rd ca?ego t?umu ch?tnych, wy?aniam… Joann?, ktra otrzymuje zaproszenie na e-nnovation 2011.

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 wrz 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów