Testy komunikatora nktalk

 

Gadu-Gadu wraz z Nasz?-Klas? to dwie firmy, ktre wsplnie chyba maj? 100% zasi?g w?rd polskich internautw. I obie zaczynaj? walczy? mi?dzy sob? o ich cenny czas. GG Network wydanym niedawno w wersji testowej GG10 i towarzysz?cymi serwisami stara si? zagospodarowa? czas poza komunikatorem. NK natomiast udost?pnia wewn?trzny komunikator nktalk, aby odci?gn?? internautw od potrzeby korzystania z zewn?trznych sposobw komunikacji. U?ytkownicy Facebooka od razu zauwa?? podobie?stwo.

NKTalk Status

Za?apa?em si? do grupy testerw, pobawi?em si? przez tydzie? i teraz zapraszam na krtk? prezentacj? nowej funkcjonalno?ci. Funkcjonalno?ci, ktra ma szans? zosta? cieplej przyj?ta przez u?ytkownikw serwisu ni? udost?pniony jaki? czas temu ?ledzik.

Lista kontaktw

NKTalk Lista kontaktw

Otwierana dopiero po klikni?ciu na pasku, prosta i przejrzysta. Bez avatarw, po prostu imi?, nazwisko i opis. Dopiero po najechaniu kursorem na dany kontakt, rozwijaj? si? szczeg?y. Bez zastrze?e?.

Okno rozmowy

NKTalk okno rozmowy

Proste, przejrzyste. Dost?pne s? emotikonki („minki”), zero opcji formatowania tekstu, ikonki umo?liwiaj?ce wyczyszczenie okna rozmowy i otworzenie archiwum. Mo?na przemie?ci? okienko w dowolne miejsce ekranu, zwi?kszy? lub zmniejszy? jego rozmiar. Chyba wystarczy mo?liwo?ci na szybkie gadki-szmatki. Oczywi?cie u gry okna jest miejsce na reklam?.

Wiele okienek rozmowy

NKTalk okna rozmw na pasku

Bez problemu mo?na mie? otwartych kilka okienek rozmowy. Otwarte okna s? reprezentowane na dolnym pasku. Cztery pierwsze rozmowy mieszcz? si? na pasku, do kolejnych dostaniemy si? po klikni?ciu na ikonk? obok.

Archiwum rozmw

NKTalk Archiwum Rozmw

Jest proste archiwum rozmw, ka?da sesja zapisana osobno. Mo?na filtrowa? po rozmwcy lub wyszukiwa? fraz w tre?ci wiadomo?ci. Przyda?oby si? mo?e jeszcze jakie? filtrowanie po datach, ale funkcja archiwum jako taka jest.

NKTalk i wiele zak?adek

Komunikator nie potrafi na razie wsp?pracowa? z wieloma otwartymi oknami/zak?adkami z Nasz?-Klas?. W kolejnych zak?adkach zobaczymy na pasku taki komunikat:

NKTalk i wiele zak?adek - komunikat

Z?e wy?wietlanie komunikatu to jedna rzecz, drug? jest samo „prze??czanie NKtalk na t? zak?adk?”. Niestety nie skopiowa?y / otworzy?y mi si? okienka rozmw z poprzedniego okna. Natomiast na poprzedniej, „oryginalnej” stronie, w oknach rozmw pojawi? si? komunikat:

NKTalk i wiele zak?adek - b??d po??czenia

Facebook radzi sobie w tym temacie zdecydowanie lepiej, synchronizuj?c „w locie” wszystkie instancje komunikatora otwarte w r?nych kartach przegl?darki.

Czego brakuje

Z pewno?ci? poprawionej obs?ugi wielu zak?adek. Domy?lam si?, ?e jest to kwestia techniczna do rozwi?zania.

Za to drug? rzecz?, ktr? bardzo ?atwo wdro?y?, to… dorobienie podpowiedzi (tooltips) do niektrych ikonek. Nie wszystkie s? na tyle oczywiste ?eby zrozumie? od razu. Przyk?ad? Do czego mo?e s?u?y? druga ikonka od prawej?

NKTalk brak tooltipw

Na pocz?tku klika?em nami?tnie w ikonk? i doszukiwa?em si? jakich? zmian. Klikam, klikam i nic. Dopiero po otworzeniu kilku okienek rozmowy okaza?o si?, ?e ikonka s?u?y do maksymalizacji/minimalizacji wszystkich rozmw. A taki ma?y dymek wy?wietlany po najechaniu kursorem na ikonk? wyja?ni?by wszystko. To samo dotyczy ikonek w oknie rozmowy.

Podsumowuj?c

NKTalk jest prosty, ale czy potrzeba co? wi?cej? Chyba nie. Pozwala si? komunikowa? ze znajomymi przegl?daj?cymi aktualnie NK, czyli spe?nia swoje zadanie. Dzia?a? Dzia?a. I wystarczy.

Komunikator powinien spotka? si? z cieplejszym przyj?ciem ni? ?ledzik – cho?by ze wzgl?du na mniejsz? inwazyjno?? w uk?ad serwisu. Pasek jest umieszczony na samym dole strony i je?li nie chcemy z niego korzysta?, mo?na go ?atwo zminimalizowa? do pojedynczej ikonki.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 14 listopada 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Testy komunikatora nktalk"

 1. Je?li nie b?dzie API umo?liwiaj?cego napisanie aplikacji/transportu do NKTalk’a to b?dzie epic fail. No bo co? Mam ci?gle mie? otwart? przegl?dark? na NK? Mam nie mie? powiadomie? d?wi?kowych/tekstowych? Bez integracji z OS? Bez lokalnego archiwum czatw? Bez aplikacji mobilnej?
  Brak API == brak mo?liwo?ci przebicia GG/Tlena/Jabber’a jak dla mnie.

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

  • Jak czytam opinie o NKtalk, to si? czasem zastanawiam, czy ludzie nie zapominaj? kto jest grup? docelow? dla tej aplikacji. To musi by? ?atwe w u?yciu i nieskomplikowane, bo z NK korzystaj? te? nasi rodzice i dziadkowie.

   Fajnie je?li to si? rozwinie w przysz?o?ci, ale przecie? oni tego nie robi? dla geekw. ;-)

   Poza tym – owszem musisz mie? otwart? przegl?dark? na NK, ale… czy to nie o to im chodzi? Przecie? to plus dla NK. Popularno?? portalu zacz??a spada?, wi?c trzeba by?o doda? funkcjonalno??, ktra zatrzyma ludzi na NK.

   Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

 2. Podobno jest oparty o XMPP
  host -t SRV _xmpp-server._tcp.nasza-klasa.pl

  Da si? pogada? z zewn?trznego serwera?

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

 3. API do ca?ej NK na pewno si? w ko?cu pojawi. Ale nktalk ma spe?nia? troch? inne zadanie, w?a?nie jako zatrzymywacz u?ytkownika na Naszej-Klasie. Jeste? na NK, widzisz znajomego, zagadaj do niego i sied? ci?gle na ich stronie.

  Podobn? funkcj? spe?nia chat w Facebooku. Ostatnio gdy jecha?em poci?giem w UK dok?adnie widzia?em ludzi, ktrzy mieli odpalone laptopy, a tam oczywi?cie Facebook. Przegl?dali fotki, wype?niali g?upie psychotesty i inne quizy, a przy okazji korzystali z tych ma?ych okienek czata do pogaduch ze znajomymi.

  Sam Facebook te? na pocz?tku nie wsp?pracowa? z XMPP ani nie mia? oficjalnego API. Ludzie haxiorzyli system na podstawie analizy logw http i pisali petycje o wsp?prac? z jabberami (odpowiednie grupy na FB s? do dzisiaj).

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

 4. Je?li serwer XMPP nie b?dzie otwarty to… szkoda…

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

 5. @Andrzej uruchom t? komend? ktr? poda?em wcze?niej ;) Tylko na razie nie wiem czy to s? serwery obs?uguj?ce nktalk.

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

  • @Bartosz: raczej bym powiedzia? ?e jest to tylko do komunikacji wewn?trznej – wida? ?e serwer kieruje na google a oni zdaje si? nie oferuj? czego? takiego jak archiwum rozmw via xmpp. Je?li ma to dzia?a? na zasadzie wy??cznie wewn?trznego komunikatora opartego na przegl?dark? to IMO nadu?yciem by?oby wykorzystywanie do tego celu xmpp

   Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

 6. Podobno poczt? te? w google trzymaj?.

  Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

  • Pewnie tylko jako wewn?trzn?, tak jak jabber/talk. Chyba, ?e ?ladem Fotki chc? udost?pni? us?ugi Google ;) w co jednak pow?tpiewam.

   Autor komentarza, sobota, 14 lis 2009 #

  • http://www.google.com/a/nasza-klasa.pl

   Trzymaj? si? GApps od bardzo dawna, wi?c w mo?liwo?? udost?pniania us?ug rwnie? w?tpi?. Chyba by?oby za du?o kursw kolizyjnych jak na jeden raz – mikroblogi, Gadu-Gadu, a teraz doszliby dostawcy bezp?atnej poczty. ;)

   Autor komentarza, niedziela, 15 lis 2009 #

 7. Na dzie? dzisiejszy ntalk uniemo?liwia poprawne przegl?danie nasza-klasa.pl z platformy Google Android. Nie wiem czym to jest spowodowane ale odk?d si? pojawi? ntalk przegl?darka wbudowana w ten system nie wy?wietla ca?ej zawarto?ci strony.

  Autor komentarza, poniedziałek, 16 lis 2009 #

  • Tak samo niestety jest z oper? mini… A szkoda, mogli by to wykrywa? i wy??cza?…

   Autor komentarza, poniedziałek, 16 lis 2009 #

  • Nie tylko chodzi o zawarto?? strony na platformach mobilnych.

   Dla mnie powa?n? wad? (te? si? za?apa?em do testw NKTalka) jest uniemo?liwienie otwierania stron w nowych kartach w Operze. Wszystkie linki s? przechwytywane przez funkcje JS i bazuj? na hashu zamiast normalnego linka.

   Przez to spada u mnie ko?cowa ocena.

   Autor komentarza, wtorek, 17 lis 2009 #

  • Faktycznie, przegl?darka w HTC Magic ma jakie? problemy z renderowaniem strony. Niby si? ?aduje ca?a, ale ju? scrollowanie nie dzia?a.

   Autor komentarza, wtorek, 17 lis 2009 #

 8. Ten komunikator w?a?ciwie nie proponuje nic nowego. Gadu gadu natomiast coraz dalej idzie w stron? stworzenia kombajnu, ktry to kierunek wyko?czy? winampa. My?l?, ?e przysz?o?ci? s? uproszczone komunikatory, ktre oferuj? szybko?? dzia?ania i ?atwo?? obs?ugi, s? wygodne i zjadaj? jak najmniej zasobw systemu.

  Autor komentarza, piątek, 27 lis 2009 #

 9. Przez nktalk nie moge sie zalogowac ;/ wyskakuje mi aby pasek nktalk i nic wi?cej ;/

  Autor komentarza, czwartek, 7 sty 2010 #

 10. @Paulina: jakiej przegl?darki u?ywasz? Nk talk mo?e nie dzia?a? poprawnie pod starszymi…

  Autor komentarza, czwartek, 7 sty 2010 #

 11. ja nie moge przez ten nktalk u?ywa? naszej klasy tylko sie za?aduje i nic nie mo?na zrobi? ;/

  Autor komentarza, środa, 13 sty 2010 #

  • ja mam tak samo

   Autor komentarza, niedziela, 17 sty 2010 #

 12. Ja mam ten sam problem,przez nk talk zniknela mi cala Nasza-Klasa,nie wiem co robic;-(

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 13. ja mam ten sam problem co wy:(zaloguje sie, pojawia mi sie bia?e okno i nic nie mozna zrobic moze ktos pomo?e?? czytalam ze w ustawieniach mozna cos zmienic tylko ze ja nie moge na swoj profil wogole wejsc;/porazka…

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 14. Odk?d potwierdzi?am,?e chc? korzysta? z ntalka,?aduje mi si? strona NK,jednak nic na niej nie mog? zrobi?:(
  Czy kto? wie jak temu zaradzi??

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 15. Obok okienek przeznaczonych do logowania sie na NK byla reklama tego nowego Ntalka – kliknelam !
  I niczego tak nie zaluje!
  Ciekawosc mnie zgubila.
  Nie moge sie zalogowac , nie moge wejsc na swoje konto , jest jedna wielka, biala plansza mimo iz u gory widnieje juz adres naszej klasy .

  Siostra moze wejsc na moje konto z innego kompa.
  Czy ktos wie jak temu zaradzic ?
  Bo jak sie nie da , bede musiala ja prosic o usuniecie konta :(

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 16. Nie wiem jakie macie przegl?darki, wi?c ci??ko mi dok?adnie okre?li? co nie tak.

  Sprbujcie wyczy?ci? pami?? podr?czn? w Waszych przegl?darkach:

  Internet Explorer (niebieskie „e”):
  – menu „Narz?dzia” » „Usu? histori? przegl?dania”
  – w okienku zaznaczamy „Zachowaj dane ulubionych witryn” i „Tymczasowe pliki internetowe”.

  Firefox (czerwony lisek wok? planety):
  – menu „Narz?dzia” » Wyczy?? histori? przegl?dania.
  – Z listy „okres do wyczyszczenia” wybieramy „WSZYSTKO”
  – klikamy w „szczeg?y” i z rozwijanej listy zaznaczamy TYLKO „Pami?? podr?czna”

  Po klikni?ciu OK przegl?darka powinna wyczy?ci? swoj? pami??. Zamknijcie wszystkie okna przegl?darek i ponownie je w??czcie. Po ponownym wej?ciu na NK wszystko powinno dzia?a?.

  Gdyby by?y problemy, piszcie.

  Bez paniki, nie b?dzie trzeba kasowa? kont :)

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 17. zrobi?am tak jak radzi? kolega powy?ej ale niestety to nic nie zmieni?o nadal nie moge wejsc na swoje konto:(moze ktos ma jakies inne pomysly jak temu zaradzic?

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

  • A mo?na jeszcze prosi? o nazw? i wersj? u?ywanej przegl?darki? (Szczeg?y dost?pne zawsze w menu „Pomoc” -> „O [nazwa programu]”)

   Sprbuj? zainstalowa? tak? wersj?, za?o?y? dodatkowe konto i rozwi?za? problem.

   Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 18. Mozilla Firefox

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 19. @evelajn: ale w jakiej wersji? „Kolega powy?ej” napisa? jak to sprawdzi?. ;)
  mo?esz te? od razu klikn?? w „Sprawd? dost?pno?? aktualizacji” w menu Pomoc – instalacja najnowszej wersji powinna rozwi?za? problem, a je?li nie rozwi??e, sprbuj skasowa? „ciasteczka” – post?pujesz tak samo jak poleci? @Tomasz z tym, ?e zaznaczasz dodatkowo w?a?nie „ciasteczka”. (uwaga: prawdopodobnie spowoduje to wylogowanie ze wszystkich serwisw, na ktrych jeste? zalogowana, oraz mo?e spowodowa? utrat? pewnych ustawie?, np wyszukiwarki google…)

  Autor komentarza, czwartek, 14 sty 2010 #

 20. wersja 3.5.7 zrobi?am jak kolega radzi? ale niestety sie nie udalo tak samo skasowa?am „ciasteczka” i tez nic a najlepsze to to ze z innego komputera wszystko dziala bez zarzutw ;/

  Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

 21. Dla wszystkich ktrzy maj? problem z zalogowaniem si? na NK przez NK talk -mia?em ten sam problem bia?a strona,migotanie ekranu a na innym kompie bez problemu wchodzi?em na NK-nie trzeba kasowa? kont,wersja przegl?darki te? nie ma znaczenia<<< ad munchera<(nie myli? z ad blokiem) i po sprawie pozostaje si? ponownie zalogowac i jest ok,je?li nie -to powtrzy?***poprostu ad muncher gryzie si? z NK talkiem i musi by? wy??czony.Pozdrawiam.

  Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

 22. Dla wszystkich ktrzy maj? problem z zalogowaniem si? na NK przez NK talk -mia?em ten sam problem bia?a strona,migotanie ekranu a na innym kompie bez problemu wchodzi?em na NK-nie trzeba kasowa? kont,wersja przegl?darki te? nie ma znaczenia<<< ad munchera<(nie myli? z ad blokiem) i po sprawie pozostaje si? ponownie zalogowac i jest ok,je?li nie -to powtrzy?***poprostu ad muncher gryzie si? z NK talkiem i musi by? wy??czony.

  Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

  • Dzi?ki,dzia?a .Te? mia?am ten problem wy??czy?am muchera i jest nk.

   Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

 23. ad muncher wcale nie przeszkadza. Po wy??czeniu go nadal nie mog? zalogowa? si? na nk!!!!!

  Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

 24. pobra?am ten programik pozby?am sie reklam ale ca?y czas nie moge wejsc na nk;/

  Autor komentarza, piątek, 15 sty 2010 #

 25. Witam wszystkich:) rozwi?za?am ten problem a mianowicie musicie wy?aczyc obs?uge JavaScript wejsc w przegl?darke Mozilla Firefox (narz?dzia–>opcje–>tre??–> i odznaczyc JavaScript–>ok:) mam nadzieje ze to pomo?e mi pomoglo ?ycz? mi?ego spedzania czasu na nk pozdrawiam

  Autor komentarza, sobota, 16 sty 2010 #

 26. Witam ma ten sam problem, bia?y ekrtan itp jak to naprawi? dla opery ?

  Autor komentarza, sobota, 20 lut 2010 #

 27. Mam problem nktalkiem ustawaim ze jestem dostepna wszystko jest ok oprocz tego ze nikt do mnie nie moze wyslac wiadomosci ani ja do nikogo , kiedy napisze wiadomosc wciskam enter to wszystko mi kasuje nie wie co jest zgane :(

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 lut 2010 #

 28. Dzi?ki, dzi?ki:) Odznaczenie JavaScript pomog?o:)

  Autor komentarza, środa, 24 lut 2010 #

 29. ej,moje nktalk przesta?o dzia?a?!tzn.nie chc? si? wysy?a? wiadomo?ci o co mo?e chodzi????

  Autor komentarza, środa, 14 kw. 2010 #

  • wejdz w edytuj profil i tam na dole masz wylacz komunikator nk talk
   bo to wlasnie mi zepsulo kompa
   ja wylaczlam i jest dobze
   mysle ze pomoglam pozdrawiam na pisz na mojego
   e-maila: xxsandra1999xx7@o2.pl

   Autor komentarza, środa, 21 kw. 2010 #

 30. ja mialam ten sam problem jak pablo itd
  zacznijmy od tego: jak sie logowalam na nk wyskakiwalo mi biale okienko
  a ja poprostu zrobilam tak:
  weszlam w edytuj profil i wzielam wylacz komunikator nk talk
  i teraz wszystko jest w porzadku..
  ale niewiem bo wczoraj sobie nadusilam Ctrl alt + c
  i mam takie bardzo duze asza klase co mam zrobic ja wam pomoglam
  PROSZE POMOZCIE

  Autor komentarza, środa, 21 kw. 2010 #

 31. Ej to jest jakie? chore !!
  po zalogowaniu si? na naszej-klasie wyskakuje mi komunikator nktalk(na ca?ym ekranie)
  i nie mo?na go wy??czyc! nic nie dzia?a, nie mo?na si? nawet wylogowa! naciskam wszystkie guziczki na klawiaturze i nic!
  za?o?y?am ju? dwa konta i dalej to samo!
  czy kto? wie co mam zrobic, ?eby mi to nie wyskakiwa?o?? nie mog? nawet wej?c na swj profil, nie moge nic ,bo tego si? wy??czyc nie da!!!
  PROSZ? POMÓŻCIE MI … ;(

  Autor komentarza, piątek, 2 lip 2010 #

 32. jak mam k….a usunac ntalk nawet nie moge wejsc na moj profil zeby go wylaczyc h… wam w d… z taka nasza klasa chyba do konca was pogielo ja nie umiem tego zrobi wiec wy cos zrobcie

  Autor komentarza, piątek, 19 lis 2010 #

 33. jezu zaraz mnie trafi szlag moze wy wiecie co zrobic albo usune sie i zaloguje jeszcze raz myslicie ze to cos da jak ktos wie jak to zrobic to napiszci na ewa1114-87@o2.pl prosze pomozcie

  Autor komentarza, piątek, 19 lis 2010 #

 34. hej widze ze masz ten sam problem juz wczesniej pisalam :uruchom przegladarke a pozniej:

  (narz?dzia–>opcje–>tre??–> i odznaczyc JavaScript–>ok

  jesli nie chesz miec tego komunikatora nk talk poprostu wejdz w edycje swojego profilu i odznacz ze korzystasz z nk talk pozniej znowu wejdz w (narz?dzia–>opcje–>tre??–>i spowrotem zrob haczyk na JavaScript powinno zadzaialac jak nie to pisz na myszka594@wp.pl

  Autor komentarza, piątek, 19 lis 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów