Zarz?dzanie kryzysowe – tematy prac seminaryjnych

Do pobrania w jednym pliku wraz z dok?adnym opisem: http://tomasz.topa.pl/tmp/zarzadzaniekryzysowe.doc.

 • Za?o?enia Ustawy o Zarz?dzaniu Kryzysowym
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy zaopatrzenia w energi? i paliwa
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy ??czno?ci i sieci teleinformatycznych
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy bankowe i finansowe
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy zaopatrzenia w ?ywno?? i wod?
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy ochrony zdrowia
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy transportowe i komunikacyjne
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy ratownicze
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy zapewniaj?ce funkcjonowanie administracji publicznej
 • Bezpiecze?stwo infrastruktury krytycznej – systemy produkcji, stosowania, przechowywania i sk?adowania sub­stan­­cji chemicznych i promieniotwrczych, w tym ruroci?gi substan­cji niebezpiecznych
 • Celowo?? ochrony infrastruktury krytycznej pa?stwa
 • Szczeble zarz?dzania kryzysowego na obszarze RP
 • Stany wyj?tkowe
 • Stany kl?ski ?ywio?owej
 • Charakterystyka stopni alarmowych w ?wietle ustawy dot. ZK
 • Dzia?alno?? Si? Zbrojnych RP w czasie kryzysu
 • System monitoringu i os?ony kraju – SMOK
 • Finansowanie dzia?a? kryzysowych w ?wietle ustawy dot. ZK
 • Dzia?alno?? zespo?w reagowania
 • Za?o?enia Ustawy o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym
 • Za?o?enia Ustawy o Bezpiecze?stwie Morskim
 • Za?o?enia Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Za?o?enia projektu „Ustawy o systemie oceny zgodno?ci wyrobw przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa
 • Za?o?enia Strategii Bezpiecze?stwa Narodowego
 • Dzia?alno?? Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego
 • Dzia?alno?? Biura Bezpiecze?stwa Narodowego
 • Dzia?alno?? Inspekcji Celnej – T.Topa
 • Organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej
 • Dzia?alno?? Centrum Zarz?dzania Kryzysowego
 • Dzia?alno?? Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • Charakterystyka zagro?e? asymetrycznych
 • Dzia?alno?? urz?dw morskich w sferze bezpiecze?stwa morskiego
 • Charakterystyka wojskowego doradztwa dla ?eglugi cywilnej – Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS)
 • Bezpiecze?stwo transportu morskiego w ?wietle dyrektywy UE w sprawie wzmo?enia ochrony w portach i Rozporz?dzenia nr 725/2004
 • Bezpiecze?stwo transportu morskiego w ?wietle Kodeksu ISPS
 • Charakterystyka wsp?czesnego terroryzmu (+)
 • Fundamentalizm religijny, separatyzm, ekstremizm, anarchizm (+)
 • Cele strategiczne wsp?czesnego terroryzmu (+)
 • Podstawowe mi?dzynarodowe akty prawne dot. zakazu produkcji broni biologicznej
 • Istota zagro?enia mo?liwo?ci? u?ycia bojowych ?rodkw truj?cych (iperyt, sarin, VX), wirusa choroby zaka?nej (ospa prawdziwa, grypa ptasia) w ataku terrorystycznym i porwnaj z istot? zagro?enia mo?liwo?ci? u?ycia pa?eczek w?glika (+)
 • Istota zagro?enia terroryzmem nuklearnym (+)
 • Funkcjonowanie laboratoriw referencyjnych BSL (+)
 • Scharakteryzuj poj?cie cyberterroryzmu.(+) – Natalia
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów