Prawa Murphy’ego

 

Zasadniczo Prawem Murphy’ego jest tylko pierwsze sformu?owanie z poni?szej listy: “Je?li co? mo?e si? nie uda?, nie uda si? na pewno” (”Anything that can go wrong will go wrong”), wypowiedziane przez in?yniera Edwarda A. Murphy’ego, Jr. w 1949r. (Szczeg?owo zosta?o to opisane w Wikipedii) .

Utar?o si? jednak, ?e “Prawami Murphy’ego” jest nazywany ca?y zbir poni?szych “m?dro?ci”. Wydaj? si? one ?mieszne, banalne, g?upie… A jednak niezwykle cz?sto sprawdzaj? si? w ?yciu… Aha – pami?tajcie, ?e Murphy by? optymist? ;)

Podstawowe Prawo Murphy’ego:

 • To co mo?e si? nie uda?, nie uda si? na pewno.

Pochodne Prawo Murphy’ego:

 • Nie uda si? nawet wtedy, gdy w?a?ciwie nie powinno si? nie uda?. Wszystko wali si? naraz.

Prawa Murphy’ego

 • Nigdy nie k?? si? z g?upcem — ludzie mog? nie dostrzec r?nicy.
 • Je?eli my?lisz, ?e idzie dobrze — na pewno nie wiesz wszystkiego.
 • Trudne problemy zostawione same sobie stan? si? jeszcze trudniejsze.
 • Je?eli udoskonalasz co? dostatecznie d?ugo — na pewno to zepsujesz.
 • Druga kolejka jest zawsze szybsza.
 • Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
 • Niemo?liwe jest zbudowanie niezawodnego urz?dzenia — g?upcy s? zbyt pomys?owi.
 • Świate?ko w tunelu — to reflektory nadje?d?aj?cego poci?gu.
 • To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spo?rd mo?liwych miejsc.
 • Wniosek to punkt, w ktrym nie masz ju? si?y dalej my?le?.
 • Komputer s?u?y do tego aby u?atwi? Ci prac?, ktrej bez niego w ogle by? nie mia?.

Z?ota zasada Murphy’ego:

 • Zasady okre?la ten, kto ma z?oto.

Budowlane Prawo Murphy’ego:

 • Doskona?y i nieomylny In?ynier to taki ktry unika drobnych b??dw na drodze do wielkiej katastrofy.

Matematyczny dowd Prawa Murphy’ego:

 • Prawid?owa formu?a matematyczna Prawa Murphy’ego w dziedzinie komputerowego przetwarzania danych ma posta?: 1+1=2 gdzie “=” jest symbolem oznaczaj?cym “niekiedy, je?li w ogle”.

Filozoficzne podstawy do prawa Murphy’ego:

 • Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej g?upoty.
 • Je?eli uczynisz komu? przys?ug?, to jeste? od zaraz trwale za to odpowiedzialny.
 • Niejasno?? jest wielko?ci? niezmienn?.
 • Skrt jest najd?u?sz? drog? pomi?dzy dwoma punktami.
 • Cztery zjawiska blokuj? post?p ludzko?ci: ignorancja, g?upota, komitety normalizacyjne oraz ludzie sprzedaj?cy komputery.
 • Istniej? trzy rodzaje k?amstw: k?amstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe.

Czterna?cie szczeg?owych praw Murphy’ego dotycz?cych elektroniki:

 • Nie wierz w cuda, polegaj na nich.
 • Wymiary b?d? zawsze podane w najmniej u?ytecznych jednostkach. Na przyk?ad pr?dko?? b?dzie wyra?ona w furlongach (220 yardw) na dwa tygodnie (fortnight).
 • Ka?dy przewd obci?ty na d?ugo?? oka?e si? za krtki.
 • Uk?ad zabezpieczaj?cy zniszczy uk?ady zabezpieczane.
 • Tranzystor zabezpieczony przez szybko dzia?aj?cy bezpiecznik, zabezpieczy go — pal?c si? w pierwszej kolejno?ci.
 • Cokolwiek zostanie upuszczone na uk?ad elektroniczny pod napi?ciem, spadnie zawsze tam, gdzie wyrz?dzi najwi?cej szkd.
 • Stopie? g?upoty twojego post?powania jest wprost proporcjonalny do liczby przygl?daj?cych ci si? osb.
 • Prawdopodobie?stwo wyczerpania si? baterii jest wprost proporcjonalne do zapotrzebowania na kalkulator (notebook).
 • Dowolne urz?dzenie, uszkodzone w dowolny sposb (z wyj?tkiem ca?kowitego zniszczenia), b?dzie doskonale dzia?a?o w obecno?ci wykwalifikowanego personelu naprawczego.
 • Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodno?ci, b?dzie nale?a? do pozosta?ego 1 procenta.
 • Konieczno?? znacz?cych zmian w projekcie jest odwrotnie proporcjonalna do czasu pozostaj?cego do oddania tego projektu.
 • Ci??ar upuszczonej cz??ci jest wprost proporcjonalny do stopnia z?o?ono?ci i ceny obszaru uderzonego.
 • Je?eli zakres bezpiecze?stwa jest ustalony na podstawie do?wiadczenia twrcw i obs?ugi naprawiaj?cej, to dowolny u?ytkownik natychmiast znajdzie sposb aby go przekroczy?.
 • Je?eli projekt zosta? ca?kowicie okre?lony i wszystkie sposoby bada? zosta?y wyczerpane, to niezale?ny, niedoinformowany amator eksperymentator odkryje fakt, ktry b?dź zlikwiduje zapotrzebowanie na ten projekt, b?dź te? rozszerzy jego zakres.

Zasada Robertsona:

 • Dyplomata to kto?, kto mwi ci, aby? poszed? do diab?a, a ty cieszysz si? na podr?.

Prawo Gumpersona:

 • Prawdopodobie?stwo ka?dego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono po??dane.

Prawo Wylera:

 • Nie ma rzeczy niemo?liwych dla kogo?, kto nie musi ich zrobi? sam.

Prawo Balaniego:

 • Jak d?ugo trwa minuta, zale?y od tego, po ktrej stronie drzwi toalety si? znajdujesz.

Prawo Liebermana:

 • Aby oszacowa? czas potrzebny na wykonanie jakiego? zadania nale?y przewidywany czas pomno?y? przez dwa i przyj?? jednostk? o rz?d wy?sz?.

Prawo Greena:

 • Wszystko jest mo?liwe pod warunkiem, ?e nie wiesz o czym mwisz.

Maksyma Manly’ego:

 • Logika jest absolutnie pewn? metod? dochodzenia do niepewnych wnioskw.

Prawo Sattingera:

 • Ka?de urz?dzenie b?dzie dzia?a? lepiej, je?eli w?o?ysz wtyczk? do gniazdka.

Prawo Fetta:

 • Nigdy nie powtarzaj udanego do?wiadczenia.

Zasada twrczej niekompetencji Petera:

 • Zawsze sprawiaj wra?enie, ?e osi?gn??e? ju? swj poziom niekompetencji.

Prognoza Petera:

 • Po?wi?? wystarczaj?co du?o czasu na utwierdzenie si? w jakiej? potrzebie, a potrzeba zniknie.

Maksyma Matcha:

 • G?upiec na wysokim jest jak cz?owiek na szczycie wysokiej gry; wszystko wydaje mu si? ma?e i on wszystkim wydaje si? ma?y.

Prawo H.L. Menckena:

 • Ci, ktrzy potrafi? — robi?. Ci, ktrzy nie potrafi? — ucz?.

Rozwini?cie Martina:

 • Ci, ktrzy nie potrafi? uczy? — zarz?dzaj?.

Pierwsze Prawo Socjo-Genetyki:

 • Celibat nie jest dziedziczny.

Regu?y Bifelda:

 • Prawdopodobie?stwo, ?e m?ody m??czyzna spotka poci?gaj?c? dziewczyn? wzrasta gwa?townie kiedy on ju? jest w towarzystwie [1] dziewczyny, [2] ?ony, [3] przystojniejszego i bogatszego kolegi.

Prawo Beckhapa:

 • Uroda * rozum = constans

Prawo Katza:

 • Ludzie i narody zaczn? dzia?a? racjonalnie, kiedy wyczerpi? wszystkie inne mo?liwo?ci.

Prawo Vique’a:

 • Cz?owiek bez religii jest jak ryba bez roweru.

Zasada Tsara:

 • Przy dziesi?ciu priorytetowych sprawach ktra? na pewno b?dzie wykonana jako pierwsza.

Dylemat G?wny:

 • Optymista wierzy, ?e ?yjemy w najlepszym ze ?wiatw
 • Pesymista obawia si?, ?e mo?e to by? prawd?.

Definicje

 • Definicja u?ytkownika komputerw: Zestresowana istota, zazwyczaj rodzaju ?e?skiego, ktra wykonuje swoj? prac? przy o?lepiaj?cym oczy monitorze, wykorzystuj?c do tego bezu?yteczne programy, niezrozumia?e podr?czniki i niedostosowane urz?dzenia peryferyjne. Bez pomocy komputera mo?na by by?o wykona? t? prac? w o po?ow? krtszym czasie.
 • Definicja posiadacza komputera “domowego” i “p?profesjonalnego”: Stworzenie m?skie, ktremu nie robi r?nicy to, ?e po?wi?ca nie ko?cz?ce si? godziny zaj?ciu, z ktrego nie ma ?adnej praktycznej korzy?ci, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywisto?ci? i nie ma ju? w ogle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjaci
 • Definicja posiadacza komputera “profesjonalnego”: Stworzenie m?skie, ktremu nie robi r?nicy to, ?e po?wi?ca nie ko?cz?ce si? godziny zaj?ciu, z ktrego nie ma ?adnej praktycznej korzy?ci, a przy tym traci wszelki kontakt z rzeczywisto?ci? i nie ma ju? w ogle czasu dla swojego otoczenia, rodziny i przyjaci?.

Spostrze?enia oglne

 • Systemy z?o?one wykazuj? sk?onno?? do pope?niania kompleksowych b??dw.
 • Za? systemy proste wykazuj? sk?onno?? do pope?niania kompleksowych b??dw.
 • Nowe systemy produkuj? nowe b??dy.
 • Stare systemy produkuj? tak nowe, jak i stare b??dy.
 • Systemy z?o?one wykazuj? sk?onno?? do zak?cania realizacji w?asnych funkcji.
 • Cz?owiek pracuj?cy z komputerem nie po st?puje zgodnie z wymaganiami komputera.
 • Cz?owiek post?puje rozs?dnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne mo?liwo?ci zosta?y ju? wyczerpane.
 • Systemy odporne na idiotw obs?ugiwane s? w?a?nie przez idiotw.
 • Komputery wsp?pracuj?ce z innymi komputerami nie zachowuj? si? tak, jak wymagaj? tego inne komputery.
 • Roz?o?enie dowolnego urz?dzenia na cz??ci jest proste.
 • Ponowne jego z?o?enie tak, ?eby dzia?a?o, nie jest mo?liwe.
 • Wszystko, co zosta?o z?o?one, ulegnie wcze?niej czy pźniej rozk?adowi.
 • Wszystko ulega rozk?adowi w najmniej odpowiednim momencie.
 • Ka?dy skomplikowany monta? wymaga trzech r?k.
 • Ka?dy prosty monta? wymaga czterech r?k.
 • Wszystkie komputery PC s? kompatybilne, ale niektre s? kompatybilniejsze od innych.
 • Twj jest zawsze mniej kompatybilny.
 • O ile klawiatura zosta?a stworzona po to, by przy pomocy bez?adnych ruchw kursorem wybra? z nieprzejrzystego menu niezrozumia?e instrukcje, ktre ?atwiej by?oby wybra? przy pomocy myszy, to mysz s?u?y do wybierania z nieprzejrzystego menu, przy pomocy bez?adnych ruchw, trudno zrozumia?ych rozkazw, ktre ?atwiej by?oby wskaza? za po?rednictwem klawiatury.
 • Pust? dyskietk? mo?esz przeszukiwa? d?ugo i bezskutecznie.
 • D?ugo i bezskutecznie mo?esz przeszukiwa? rwnie? pe?n? dyskietk?.
 • Wniosek: Ka?d? dyskietk? mo?esz przeszukiwa? d?ugo i bezskutecznie.

Podstawowe prawa informatyki

 • Komputer s?u?y cz?owiekowi.
 • Ziemia jest p?aska.
 • Dla komputera nie ma rzeczy nie do pomy?lenia, a tym bardziej nie ma rzeczy niemo?liwych — z wyj?tkiem tych, ktrych od niego wymagamy.
 • W ?wiecie komputerowego przetwarzania danych ?adna awaria si? nie ko?czy, poniewa? przechodzi zawsze w nast?pn?.
 • Awaria komputera wyczekuje cierpliwie na najbardziej niedogodny moment, aby bezlito?nie zaatakowa?.
 • W pracy z komputerem opieranie si? na jakichkolwiek zasadach jest b??dem.
 • Nie unikniesz nigdy du?ej awarii, je?li spowodujesz ma?? — w najlepszym wypadku ma?a awaria pozostanie ma?a, staj?c si? z czasem coraz bardziej uci??liw?.
 • Nikt nie jest w stanie przewidzie? wszystkich mo?liwych awarii — mo?esz by? jednak pewien, ?e ka?d? z osobna odczujesz na w?asnej skrze.
 • Wnioski: Drobne awarie nie istniej?. Je?eli mia?a jednak miejsce drobna awaria, oznacza to, ?e nie pozna?e? jeszcze jej rzeczywistych rozmiarw.
 • Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej Ci? zawiedzie.
 • Ka?dy inny program zawodzi tak samo dotkliwie.
 • Tylko niepotrzebny nikomu program przebiega bez zak?ce?.
 • Masz zawsze o jeden wirus wi?cej, ni? s?dzisz.
 • Podczas przeszukiwania program antywirusowy nieodwracalnie zniszczy wszystkie zbiory tekstowe i programowe, a nietkni?tym zostanie jedynie wirus.
 • Ostatecznie wirus pozostanie jedynym programem mo?liwym do przetworzenia.
 • Elipsy s? przedstawiane i drukowane jako schodkowate jajka.
 • Schodkowate jajka pozostaj? schodkowatymi jajkami.
 • Ko?a nie s? ko?ami.
 • Wyj?tek: Ko?ami b?d? wtedy (i tylko wtedy), kiedy narysujesz je jako elipsy. Drukarka przedstawi je wtedy jako poprawne elipsy.
 • Program konwersji graficznej mo?e by? spokojnie zast?piony poleceniem kasowania. Wynik jest taki sam, albo przynajmniej wyjdzie na to samo.
 • Program kalkulacyjny, ktry daje w?a?ciwy i przyjazny wynik — k?amie.
 • Zanim z kalkulacji otrzymasz wyniki jedynie zbli?one do u?ytecznych, program w??czy swj generator liczb losowych.
 • Warto?ci pieni??ne mo?esz otrzyma? w dolarach, markach lub muszlach Fid?i; nigdy w z?otwkach.
 • Wyj?tki s? liczniejsze od regu?.
 • Od wszystkich uznanych wyj?tkw istniej? wyj?tki.
 • Je?eli opanowa?e? ju? wyj?tki, to nie pami?tasz ju? jakich regu? one dotycz?.
 • Prawid?owo napisany tekst pojawi si? tylko wtedy, gdy napiszesz go r?cznie.

Osiem praw Szanownego Klienta

 • Klientowi nigdy nie przyjdzie na my?l ile kosztuje projekt, tylko ile mo?na na tym projekcie zaoszcz?dzi?.
 • Je?eli uda?o Ci si? wprowadzi? w programie, wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje.
 • Żaden klient nie wie czego w?a?ciwie chce.
 • Ka?dy klient wie dok?adnie czego nie chce.
 • Żaden klient nie chce tego co masz ju? gotowe.
 • Nie wie tak?e co chcia?by mie? zamiast tego.
 • Klient, ktry najmniej p?aci marudzi najwi?cej.
 • Klient ??da wi?kszych zmian dok?adnie wtedy, kiedy produkt jest ju? gotowy.

Prawa oglne

 • Na polecenie “Napisz Tak lub Nie” u?ytkownik wpisuje “Tak lub Nie”.
 • Na polecenie “Wci?nij ENTER” u?ytkownik wpisuje “ENTER”.
 • Na polecenie “Naci?nij dowolny klawisz” u?ytkownik naciska klawisz SHIFT albo ESCAPE.
 • Je?eli napiszesz procedur?, ktra zapobiega pojawianiu si? b??dnych warto?ci, to zawsze znajdzie si? u?ytkownik, ktry j? pominie.
 • Je?eli istniej? 4 r?ne mo?liwo?ci doprowadzenia programu do krachu i wszystkie 4 zablokujesz, wtedy u?ytkownik znajdzie pi?t? metod?.
 • Nie ma programw ca?kowicie idiotoodpornych.
 • Program oddany u?ytkownikowi w pi?tek wraca do autora w poniedzia?ek.
 • Na pierwsze 90% programu potrzeba 10% przeznaczonego na jego realizacj? czasu.
 • Pozosta?e 10% programu wymaga 90% przeznaczonego na jego realizacj? czasu.
 • Rozpoczynasz zawsze od pozosta?ych 10%.
 • 10%, od ktrych rozpoczynasz prac? stanowi? te procedury, ktre w ostatecznym rozrachunku zostan? usuni?te na ?yczenie klienta.
 • Je?eli nie wiesz co czynisz, rb to w sposb elegancki.
 • W zespole programistw ka?dy ma genialny plan rozwi?zania problemu. Wszystkie plany si? wzajemnie wykluczaj? i ?aden nie prowadzi do poprawnego rozwi?zania.
 • Liczba osb w zespole programistycznym ma tendencje wzrastaj?ce niezale?nie od ilo?ci pracy.
 • W ka?dym programie b??dy wykazuj? sk?onno?? do wyst?powania w tym miejscu, ktre sprawdzasz jako ostatnie.
 • Ka?dy program, ktry si? dobrze zaczyna, ko?czy si? źle.
 • Program, ktry zaczyna si? źle, ko?czy si? przera?aj?co.
 • To co wygl?da ?atwo jest trudne.
 • To co wygl?da trudno jest niemo?liwe.
 • To co wygl?da na niemo?liwe potrafi rozwi?za? nawet twoja te?ciowa i to bez pomocy komputera.
 • Ka?dy programista przybywaj?cy z innego miasta jest fachowcem.
 • Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym.
 • Nie wierz w cuda — zdaj si? na nie.
 • Ka?da formu?a i ka?da sta?a musz? by? traktowane jako zmienne.
 • Prawdopodobie?stwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do ?yczenia.

WINDOWS

 • Motto: Masochistyczne sk?onno?ci nie s? wprawdzie warunkiem koniecznym do pracy w systemie operacyjnym Windows. S? jednak bardzo pomocne.
 • Ka?dy program w Windows pracuje poprawnie do momentu niczym nieuzasadnionej utraty danych.
 • Interaktywne, multimedialne aplikacje DOS’a “zawieszaj? si?” same, podczas gdy interaktywne, multimedialne aplikacje Windows zawieszaj? si? natychmiast po dowolnej ingerencji u?ytkownika.
 • Jedyn? metod? obs?ugi plotera i drukarki w Windows jest drukowanie krzywych i plotowanie tekstw.

Wpis opublikowany 16 września 2005
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Prawa Murphy’ego"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów