Prakseologiczne kryteria oceny organizacji i funkcjonowania instytucji

Skuteczno??

Skuteczno?? – stopie? osi?gni?cia zamierzonego celu

 • S – Specyficzny – charakterystyczny dla danej organizacji
 • M – Mierzalny – mo?emy okre?li? cel w mierzalnej jednostce
 • A – Atrakcyjny – b?d?cy adekwatnym do zapotrzebowania
 • R – Realny – mo?liwe do wykonania
 • T – Terminowo okre?lony – data zako?czenia dzia?ania

Dzia?anie jest w pe?ni skuteczne gdy spe?nione zostan? wszystkie za?o?enia. Cz??ciowo skuteczne s? dzia?ania, ktre przybli?y?y nas do celu. Nieskuteczne s? dzia?ania, kte ani nie przybli?y?y nas do realizacji celu, ani nie oddali?y. Przeciwskuteczne s? dzia?ania oddalaj?ce nad od celu.

Progowa cenno?? celu – warto?? poni?ej ktrej dzia?ania s? nieskuteczne.

Skuteczno?? bierze pod uwag? tylko efekty, nie bierze pod uwag? nak?adw.

Dzia?anie nieskuteczne jest dzia?aniem niesprawnym

Ekonomiczno??

Ekonomiczno?? – stosunek efektw dzia?ania do nak?adw.

Dzia?anie ekonomiczne to takie, dla ktrego Cenno?? Wyniku U?ytecznego (CWU) / Cenno?? Kosztw (CK) > 1

Korzystno??

Korzystno?? – r?nice efektw i nak?adw

Dzia?anie korzystne to takie, dla ktrego Cenno?? Wyniku U?ytecznego (CWU) – Cenno?? Kosztw (CK) > 0

Kryteria oceny organizacji

Gdy g?wnym kryterium jest skuteczno??:

 • Eliminujemy warianty nieskuteczne
 • Spo?rd skutecznych wybieramy najskuteczniejsze
 • Zadecydowanie o drugoplanowym kryterium (korzystno?? czy ekonomiczno??) i spo?rd najskuteczniejszych wybieramy najkorzystniejszy lub najekonomiczniejszy

Gdy g?wnym kryterium jest ekonomiczno??:

 • Eliminujemy warianty nieskuteczne
 • Spo?rd skutecznych wybieramy najekonomiczniejsze
 • Spo?rd najekonomiczniejszych wybieramy najskuteczniejsze

Gdy g?wnym kryterium jest korzystno??:

 • Eliminujemy warianty nieskuteczne
 • Spo?rd skutecznych wybieramy najkorzystniejsze
 • Spo?rd najekonomiczniejszych wybieramy najskuteczniejsze
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów