Mikrob – mobilny mikroblog w sieci Orange. Ktry nie wypali?.

 

SMS Orange MAX beta - mikrob

Baza kilku milionw u?ytkownikw do ktrych mo?emy bez problemu dotrze? z informacj? o nowej us?udze. W?asna infrastruktura GSM. Mo?liwo?? dowolnego kszta?towania cen za dost?p do us?ugi przy pomocy urz?dze? mobilnych. Idealne warunki do uruchomienia platformy mikrobloggingowej, prawda? Ale sukces wcale nie jest murowany.

Kilka dni temu natrafi?em zupe?nym przypadkiem na us?ug? SMS z Internetu MAX w sieci Orange – www.sms.orange.pl/max. Ulepszona bramka SMS, profile, mo?liwo?? prowadzenia w?asnego mikrobloga (Mikroba) poprzez SMS/MMS, bezp?atne SMSy z powiadomieniami o nowych pozycjach na ?ledzonych mikroblogach… Wow, to b?dzie co?! Na razie pojawiaj? si? tam dziennie zaledwie 2-3 nowe osoby, a wysy?anych wiadomo?ci jeszcze mniej. Ale to w ko?cu jeszcze (jak informuje nag?wek) wersja beta, zaraz pewnie ruszy jaka? promocja i si? rozkr?ci.

Jakie by?o moje zdziwienie, gdy zobaczy?em, ?e serwis ruszy? prawie rok temu

S?aba promocja?

Od lat jestem u?ytkownikiem sieci Idea/Orange, zawsze by?a to oferta typu pre-paid. Dostawa?em SMSy z informacjami o r?nych mniej lub bardziej przydatnych pakietach, konkursach, promocjach. Program Profit potrafi? w ci?gu tygodnia kilkukrotnie zach?ci? mnie do wymienienia punktw na bilet do kina – na ten sam film. Ale info o tej ulepszonej bramce ani o Mikrobie nie dosta?em. Szkoda :(.

Mikrob wygl?da na produkt, ktry po prostu zosta? porzucony zaraz po stworzeniu. Mo?e korporacja nie znalaz?a sposobu na wyci?gni?cie z tego jakiego? zysku? Mo?e nie wiedzieli jak przyci?gn?? tam wi?cej u?ytkownikw? Nie wiem, dziwna strategia.

Od r?ki przychodz? do g?owy powi?zania z pakietami tanich SMSw i MMSw, konkursy z bonusowymi do?adowaniami dla najbardziej aktywnych czy z najwi?ksz? liczb? obserwuj?cych, jakie? punkty PROFIT… Mo?liwo?ci jest sporo.

SMS Orange MAX beta - mikrob

Czy lubimy wysy?a? SMSy i MMSy?

Istnieje te? mo?liwo??, ?e us?uga ta by?a szeroko reklamowana, pojawili si? tam ludzie, ale po prostu nie chcia?o im si? wysy?a? opisw i fotek z komrki?

Postanowi?em pom?czy? chwil? Zbigniewa Sobieckiego, jednego z twrcw Blipa. Chcia?em si? dowiedzie? jaki jest udzia? statusw przes?anych przy pomocy SMS/MMS.

Okaza?o si?, ?e „u nas tych sms/mms jest ca?kiem sporo, rzek?bym, szczeglnie na wakacjach”. Otrzyma?em dane dla miesi?cy maj, czerwiec i lipiec. W ci?gu ka?dego miesi?ca SMS/MMSy stanowi?y kilka procent wszystkich statusw. Z pewno?ci? by?o ich wi?cej w tym kwartale ni? w ci?gu ca?ego minionego roku na Mikrobie ;) Nie s? to liczby powalaj?ce na kolana, ale je?li twrcy uznaj? to za niez?y wynik, to nale?y im wierzy?. Blip wci?? jest serwisem dla specyficznej grupy odbiorcw :)

Osobi?cie sam nigdy nie ?a?owa?em sobie SMSw na Blipa gdy numer dost?powy by? jeszcze w sieci Orange – mo?na sobie pozwoli? na takie „szale?stwa” gdy SMS kosztuje 1gr i ma si? spor? pul? bonusowych ?rodkw do wykorzystania wewn?trz sieci. Chocia? faktem jest, ?e ostatnio t? drog? lec? tylko MMSy. Powd? Zmiana blipowego numeru i wydania mobilnego blipa, na ktrego si? przesiad?em podobnie jak i inni uzale?nieni bardziej wymagaj?cy u?ytkownicy ;)

Gadu Gadu S.A. szykuje si? do wej?cia na rynek jako wirtualny operator (MVNO). Jestem ciekaw czy mobilny mikroblogging via Blip zostanie jako? specjalnie uwzgl?dniony w ofercie i jak to wp?ynie na udzia? SMSowych blipni??.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 3 września 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: blip, gsm, internet, it

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Mikrob – mobilny mikroblog w sieci Orange. Ktry nie wypali?."

  1. Te? jestem zdziwiony, jestem u?ytkownikiem abonamentowym od kilku dobrych lat i o Orange MAX te? nie s?ysza?em :/
    Wykonanie bardzo ciekawe…

    Autor komentarza, środa, 3 wrz 2008 #

  2. najgorsza sie? jaka mo?e by?!

    Autor komentarza, sobota, 25 paź 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów