Realizacja i przebieg kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Idea liberalizmu gospodarczego spowodowa?a ?ywio?owo?? w przedsi?biorczo?ci, co wyrazi?o si? masowym powstawaniem przedsi?biorstw produkcyjnych, us?ugowych i handlowych. W procesie tym pa?stwo nie uczestniczy?o bowiem jego rol? wyklucza? liberalizm.

Podmioty gospodarcze rozwija?y si? nie podejmuj?c ?adnych dzia?a? kontrolnych w zakresie wielko?ci produkcji i bie??cego popytu. Wszyscy byli pewni sprzeda?y swoich towarw i us?ug. Procesowi temu towarzyszy?a masowa dzia?alno?? inwestycyjna, nara?aj?ca si? min. Emitowaniem akcji. Rozwin??y si? te? kredyty inwestycyjne.

Boom gospodarczy sta? si? powszechny. Nikt nie przewidywa? za?amania, wszyscy wierzyli w przychylno?? gospodarcz?. Rzeczywisto?? gospodarcza w ko?cu lat dwudziestych okaza?o si? jednak niebezpieczn?, g?wnie z powodu przeinwestowania.

Brak modelu funkcjonowania przedsi?biorstw spowodowa? ich niekontrolowany rozwj, ktry w pierwszej fazie przynosi? wszystkim przedsi?biorcom ogromne korzy?ci. Wynika?o to z nienasyconego rynku w towary i us?ugi wcze?niej nieznane. Stopniowo jednak zacz??y pojawia? si? pierwsze oznaki nadprodukcji. Zosta?y one jednak zbagatelizowane. S?dzono bowiem, ?e s? to trudno?ci przej?ciowe.

Niebezpiecze?stwo zjawiska nasila?o si? jednak, bowiem przedsi?biorcy i spo?ecze?stwo nie zdawa?o sobie sprawy ze skali zbli?aj?cego si? zagro?enia. Nie istnia?y instytucje badaj?ce i kontroluj?ce wielko?? poda?y i skal? si?y nabywczej. Ca?y rytm produkcji i sprzeda?y opiera? si? na ?ywio?owych niekontrolowanych czynnikach ekonomicznych. Taka by?a bowiem istota kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Innego modelu nie znano, ani w praktyce ani w teorii.

W efekcie dosz?o do wielkiego kryzysu 1 października 1929 r. Wwczas to nast?pi?o totalne za?amanie wyra?aj?ce si? w spadku warto?ci akcji w wyniku wcze?niejszego przeinwestowania, pomimo sygna?w ostrzegawczych. Nadmiar nowych inwestycji spowodowa? nadprodukcj? towarw i us?ug, za ktr? nie pod??a?a na t? sam? skal? si?a nabywcza.

Bezrobocie to kolejny objaw kryzysu. Masowe, w ci?gu kilku tygodni.

Patologie spo?eczne, inflacja, przechodz?ca w hiperinflacj?, spadek poziomu ?ycia. Brak modelu naprawy sytuacji, co wytworzy?o w spo?ecze?stwie katastroficzne perspektywy. Niski poziom znajomo?ci praw ekonomii pogarsza? trudno?ci. W tej trudnej sytuacji, pa?stwo zmuszone zosta?o do podj?cia dzia?a? interwencyjnych, co da?o pocz?tek kapitalizmowi pa?stwowemu.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów