Liberalizm wolnokonkurencyjny

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Przyczyny pojawienia si?

Gospodarka feudalna kr?powa?a inicjatywy dynamizmu klasy kapitalistycznej, ktry rozwija? si? w sposb ograniczony. Powodem takich sytuacji by?o feudalne prawodawstwo uniemo?liwiaj?ce nieograniczony rozwj gospodarczy.

Kolejny raz ?wiat kapita?u otrzymywa? znacz?ce wsparcie od inteligencji humanistycznej, ktra „wynalaz?a” i opracowa?a nowe my?li i idee, jak? sta? si? liberalizm gospodarczy, wymierzony w feudalizm.

Twrcami idei byli:

  • Beniamin Constant
  • John Stuart Mill
  • John Lock

Za?o?enia

W?asno?? prywatna

W?asno?? prywatna jest dana cz?owiekowi przez Boga w celu jej powielania z po?ytkiem dla posiadaj?cego i innych. Jest cz??ci? prawa naturalnego ??cz?cego osob? z w?asno?ci?, ktra stanowi źrd?o rozwoju cywilizacyjnego. Nale?y stale d??y? do jej powi?kszania poprzez wyzwalanie w sobie r?nych form aktywno?ci, co sprowadza si? do tworzenia miejsc pracy innym, nie posiadaj?cym w?asno?ci prywatnej.

Wolno?? osobista

Wolno?? osobista jest dana cz?owiekowi przez Boga i nie mo?e by? odebrana ani ograniczona, bowiem jest integralnie powi?zana z woln? woln?, tj. prawem wyboru, ktre te? ma swoje uzasadnienie teologiczne. Wolno?? osobista dzieli si? na:

  • wolno?? ekonomiczn?, wyra?aj?c? si? prawem do nieograniczonego podejmowania dzia?alno?ci gospodarczej i bogacenia si?, zawierania zwi?zkw ma??e?skich, wyznawania wolnej wiary, przemieszczania si?, nieograniczonego nawi?zywania kontaktw towarzysko-zawodowych.
  • wolno?? polityczn?, ktra wyra?a si? z g?oszeniem pogl?dw politycznych, pod warunkiem niewywo?ywania napi?? spo?ecznych, gromadzenia si? w celach politycznych zak?adania czasopism w czym wyra?a si? wolno?? s?owa pisanego (wolno?? medialna), prawa uczestniczenia w ?yciu politycznym, w wyniku przyznanych praw biernego i czynnego udzia?u w wyborach.

Wy?ej wspomniane prawa s? wyrazem wolno?ci przyznanej ka?dej jednostce, w celu wielofunkcyjnej samorealizacji, ktra w ten sposb uczestniczy w procesie tworzenia bogactwa narodowego.

Ograniczenie wolno?ci cho?by w minimalnym stopniu nie sprzyja bogaceniu si? jednostkowemu i zbiorowemu.

Wiara i optymizm

Wiara i optymizm s? warunkiem umo?liwiaj?cym korzystaniu z wolno?ci. Bez tych dwch elementw, post?p gospodarczy nie mg?by nast?pi?, poniewa? ?aden potencjalny odkrywca / przedsi?biorca nie podj??by ryzyka, ktre stwarza niebezpiecze?stwo, ale stanowi te? szans? osi?gni?cia celu.

Pozytywne nastawienie przedsi?biorczo?ci jest czynnikiem u?atwiaj?cym osi?ganie sukcesu gospodarczego. Bez wiary w sukces podejmowanie ryzyka praktycznie jest niemo?liwe.

Prymat jednostki nad pa?stwem

Oznacza s?u?ebn? rol? pa?stwa wobec min. podejmuj?cych dzia?alno?? gospodarcz?, bo to od nich zale?y pomy?lno?? spo?ecze?stwa i pa?stwo. Rola pa?stwa powinna ogranicza? si? do dzia?alno?ci ustawodawczej, reguluj?cej rytm ?ycia gospodarczego i sprzyja? bogacenia si?. Wszelkie utrudnienia ze strony pa?stwa maj? nast?pstwa negatywne dla podmiotw gospodarczych i konsumentw. Sprzeciwiali si? libera?owie ingerencji w przedsi?biorczo??, ktr? traktowali w kategoriach nieograniczonej wolno?ci – st?d pźniejszy kapitalizm wolnokonkurencyjny.

Pa?stwo powinno te? wy??cznie zajmowa? si? strze?eniem w?asno?ci prywatnej, min. W zamian za p?acone podatki. Z tej my?li wy?oni?a si? koncepcja „nocnego str?a”, w ktrej zadaniem instytucji pa?stwowej by?oby ochronienie prywatnej w?asno?ci przed zagro?eniami.

W zwi?zku z powy?szymi za?o?eniami, domagali si? od pa?stwa pe?nych swobd ekonomicznych, ktre przybra?y form? dwch hase?:

  • ”leissez fair” (pozwlcie dzia?a?)
  • ”laissez passe” (pozwlcie przechodzi?)

Z tych hase? wywodzi si? kierunek ekonomiczny nazywany lesseferyzmem tj. zak?adaj?cy ograniczon? rol? pa?stwa w kszta?towaniu procesw gospodarczych. Przypisuje przedsi?biorcom rol? inicjatorw, regulatorw, mediatorw w stosunkach mi?dzy ?wiatem kapita?u, a ?wiatem pracy. K?adzie akcent na mechanizmy gospodarki rynkowej – to one w istocie gwarantuj? rwnowag? mi?dzy popytem a poda??. Negacja interwencjonizmu i protekcjonizmu.

Wykszta?cenie

Upowszechnienie wykszta?cenia mia?o swoje źrd?o w polityce kolonialnej prowadzonej przez Wielk? Brytani? w XVIII i XIX wieku. Wwczas to niezwykle potrzebni w koloniach byli posiadaj?cy pe?ne podstawowe wykszta?cenie do zarz?dzania miejscow? ludno?ci? i jej eksploatacj?. W ten sposb dostrze?ono zwi?zek mi?dzy edukacj? a bogactwem, ktre sta?o si? celem imperium brytyjskiego. Bez tysi?cy nadzorcw, monarchia brytyjska nigdy nie by?aby zdolna utrzymywa? swoich kolonii. Byli oni rwnie? ksi?gowymi, ktrzy skrupulatnie odnotowywali dniwki tysi?cy niewolnikw, robotnikw itp.

Korzy?ci, ktre wnosili wspomniani zarz?dcy do Korony Brytyjskiej, zasygnalizowa?y potrzeb? podnoszenia poziomu wykszta?cenia. Wraz z nim bowiem zwi?ksza?y si? mo?liwo?ci eksploatacji ludno?ci. Absolwenci szk? ?rednich zajmowali si? obs?ug? maszyn w koloniach. Zale?no?? pomi?dzy wykszta?ceniem a osi?gni?tym stanem bogactwa przybra?a masowy charakter i sta?a si? motywem do zdobywania wykszta?cenia dla tysi?cy ludzi.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów