Podej?cie procesowe w zarz?dzaniu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

  • Ilo?? punktw ECTS: 4
  • Przedmiot: Podej?cie procesowe w zarz?dzaniu
  • Prowadz?cy: dr in?. Zygmunt Mietlewski
  • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
  • Dzie? / godzina: Pi?tek, 11:00 – 13:00

Tre?? przedmiotu:

O relacji mi?dzy podej?ciem funkcjonalnym i procesowym w zarz?dzaniu. Procesowe zarz?dzanie produkcj? i prac?. Organizacja zorientowana na procesy – uj?cie modelowe. Zarz?dzanie procesami w wybranych koncepcjach zarz?dzania. Procesowa organizacja przedsi?biorstwa. Potencjalne ?rd?a niesprawno?ci w organizacji procesowej. Standaryzacja procesw a zarz?dzanie procesowe. Identyfikacja czynnikw zarz?dzania procesowego w przedsi?biorstwie. Wsp?czesne mo?liwo?ci implementacji zarz?dzania procesowego w przedsi?biorstwie. Strategiczna kontrola procesw. Metody wyceny procesw w przedsi?biorstwie.

Warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w wyk?adach plus test na ocen? min. dst. (60 pkt.).

Literatura:

  • K. Perechuda, Metody zarz?dzania przedsi?biorstwem, Wyd. AE we Wroc?awiu, Wroc?aw 1998.
  • L.J. Krzy?anowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
  • J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarz?dzania, PWE, Warszawa 2002.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów