Patologia zachowań ludzi w organizacji

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Patologia zachowań ludzi w organizacji
 • Prowadzący: dr Stanisław Kozak
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Wtorek, 17:00 – 19:00

Treść przedmiotu:

Patologia zachowań ludzi

Pojęcie patologii społecznej jako nauki o schorzeniach. Definicja patologii. Przyczyny: psychiczne, organizacyjne, technologiczne, społeczno-kulturowe oraz ekonomiczne patologii w organizacjach. Rodzaje patologii: indywidualna, rodzinna i społeczna.

Autoprezentacja

Pojęcie i rodzaje autoprezentacji. Przyczyny autoprezentacji pozytywnej w rozmowie kwalifikacyjnej i przyjęciu do pracy. Techniki autoprezentacji. Ingracjacja (uzyskiwanie nienależnych dóbr) – wkradanie się w cudze łaski. Metody: konformizm, autoprezentacja pozytywna, autodepresyjna.

Komunikacja interpersonalna w organizacji

Pojęcie komunikowania się. Schemat: nadawca – przekaz – odbiorca. Sposoby poprawnej i stresowej komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej – mowa ciała, gesty, mimika, proksemika. Bariery komunikacyjne w biznesie.

Psychologiczne mechanizmy działania plotki

Psychologiczne mechanizmy działania plotki jako komunikacji interpersonalnej. Pojęcie plotki. Motywy zajmowania się ludzi plotką ludzi. Funkcje plotki i zjawisko kathonsis. Sposoby zwalczania plotki przez kierownika w firmie i poprzez instytucje.

Konflikty w organizacji

Pojęcie i rodzaje konfliktów. Przyczyny konfliktów i sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji. Pozytywne strony konfliktów w organizacji. Konflikty jako element zmian w organizacji.

Mobbing w organizacji

Pojęcie i przyczyny mobbingu w zakładzie pracy. Sposoby mobbingowania pracowników w pracy. Skutki mobbingu dla pracowników i instytucji. Obawa przed mobbingiem. Działalność Stowarzyszenia Antymobbingowego w Gdańsku.

Agresja i przemoc w zachowaniu ludzi

Pojęcie, rodzaje oraz przyczyny agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Mechanizmy psychologiczne powstawania agresji. Skutki agresji dla człowieka i instytucji.

Autoagresja i samozniszczenie

Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzależnień.

Stres i wypalenie zawodowe ludzi w środowisku pracy

Pojęcie stresu i stresorów. Rodzaje stresów w środowisku pracy. Objawy: fizjologiczne, psychologiczne i emocjonalne stresu. Reakcje człowieka na stres. Sposoby walki ze stresem. Mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych.

Struktury społeczne w organizacji

Pojęcie grupy społecznej. Interreakcje w grupie. Kliki, gangi w zakładach pracy. Makiowelizm – jako patologia kierowania ludźmi. Dezorganizacja pracy.

Grupy młodzieżowe

Subkultury, podkultury młodzieżowe. Pojęcie subkultur. Cele grup młodzieżowych. Zaspokajanie potrzeb człowieka w grupach. Symbole i patologiczne zachowania młodzieży.

Zjawisko bezrobocia i jego skutki

Pojęcie, przyczyny i rodzaje bezrobocia. Powiatowe Urzędy Pracy i ich zadania w ograniczaniu bezrobocia. Formy aktywizacji osób bezrobotnych – działalność Powiatowych Urzędów Pracy. Skutki psychologiczne bezrobocia .

Interwencja kryzysowa

Pojęcie interwencji kryzysowej. Rozpoznanie osoby przeżywającej kryzys. Procedury stosowania skutecznej interwencji kryzysowej. Osiąganie porozumienia z osobami w kryzysie (w rodzinie i organizacji). Skutki prawne interwencji kryzysowej.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – test pisemny

Literatura:

 • Bechowska A., Gebhardt T., Stalewski A., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Feldman R., Zrozumieć psychologię, Wyd. Astrum, Wrocław 1998
 • Greenstone J., Lewiton S. C., Interwencja kryzysowa, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zasobów niewerbalnych, Warszawa 1999.
 • Kozak S., Socjologia grupy, Akademia Morska, Gdynia 2000.
 • Kozak S., Psychologiczne podstawy kierowania zespołem, Akademia Morska, Gdynia 2000.
 • Kwaśniewski I., Patologia społeczna. Wybrane problemy, Warszawa 1991.
 • Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów