Forum Obywatelskiego Rozwoju – www.for.org.pl

 

Dosta?em przed chwil? od znajomego link do strony Forum Obywatelskiego Rozwojuwww.for.org.pl. Klik, wszed?em, obejrza?em krtki filmik, przeczyta?em zapowiedzi… i od razu zapisa?em si? na newsletter. Chyba pierwszy raz zrobi?em to tak szybko.

Pomy?lno?? kraju i jego mieszka?cw zale?y od samych Polakw.

Krtki wst?p idealnie wpisuj?cy si? w moje przekonania oraz fakt, ?e podpisuje si? pod nim prof.Leszek Balcerowicz przekonuje mnie, ?e warto ?ledzi? rozwj projektu.

FOR - Forum Obywatelskiego Rozwoju

W kluczowych decyzjach dla przysz?o?ci nas wszystkich wi?ksz? rol? musi odgrywa? wiedza, a mniejsz? demagogia. Z tego powodu ruszamy. Chcemy dawa? dobre rozwi?zania oraz motywowa? do m?drych decyzji, opartych na wiedzy i do?wiadczeniu. Liczymy na zaanga?owanie ludzi, ktrzy pragn? lepszej demokracji dla Polski – lepszego ?ycia dla siebie i swoich bliskich.

Projekt ma ruszy? 10 pa?dziernika. No to czekamy…

Wpis opublikowany 15 września 2007
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Forum Obywatelskiego Rozwoju – www.for.org.pl"

 1. hehe balcerowicz to zlodziej

  Autor komentarza, sobota, 15 wrz 2007 #

 2. Fajnie, ?e mo?na si? dopisa? do newslettera… wpisa?em swojego maila i wy?wietli? si? komunikat: „Wyst?pi? b??d…”.

  Autor komentarza, sobota, 15 wrz 2007 #

 3. Doprawdy cho?bym chcia? to nie mam na kogo g?osowa?. Dla mnie tego typu strony to totalne ideologiczne ?mietniki, ktre nic nie wnosz?.

  Autor komentarza, sobota, 15 wrz 2007 #

 4. Ale jakie g?osowanie? „Ossochodzi?” FOR nie ma mie? nic wsplnego z wyborami…

  Autor komentarza, sobota, 15 wrz 2007 #

 5. No prosz?, mimo du?ej nieufno?ci do wszystkiego co zwi?zane z polityk? – co by?my nie mwili, posta? Balcerowicza jest z ni? zwi?zana bardzo mocno – zasubskrybowa?em newsletter :) Chyba ten spot na mnie troszk? podzia?a?, bo naprawd? przyzwoicie jest zrobiony. Jako hard-user internetu i cz?owiek zainteresowany prywatnie i zawodowo spo?eczno?ciami odbieram go dosy? naturalnie i z przekonaniem :) Mam tylko nadziej?, ?e moje uczucia nie zostan? brutalnie zdradzone i, ?e ta inicjatywa nie oka?e si? kolejn? ?ciem? i nap?dzaniem mi?sa armatniego do przymusowej ideologizacji…

  Autor komentarza, sobota, 15 wrz 2007 #

 6. Na razie sk?po ze szczeg?ami na stronie FOR. Gdyby nie jedno nazwisko, to mo?na by pomy?le?: fundacja-krzak.

  Newsletter maj? troch? kiepsko zrobiony. Formularz zwraca b??d, ale za chwil? do skrzynki trafia ‚aktywacaja newslettera’. Wiadomo?? z nieprawid?owym adresem nadawcy, bez ?adnego mechanizmu potwierdzenia mojej ch?ci otrzymywania newslettera, bez informacji o samej subskrypcji…

  Mimo tego udzieli?em im kredytu zaufania i czekam na dalszy rozwj wypadkw.

  Autor komentarza, poniedziałek, 17 wrz 2007 #

 7. patrz?c na list? osob, osobisto?ci zainteresowanych, wspieraj?cych, popieraj?cych, uczestniczacych, mo?na spodziewa? si? przekazu rzetelnej i konkretnej wiedz. Po za tym uwa?am, ?e ju? dawno powinna w Polsce powsta? organizacja u?wiadamiaj?ca Polakw, komentuj?ca bierz?ce wypowiedzi politykw i najzwyczajniej w ?wiecie ?cigaj?ca tani? demagogi?. no chyba kto? nas musi w ko?cu ruszy?…

  Autor komentarza, piątek, 28 wrz 2007 #

 8. chcia?bym dowiedzie? si?:
  1. jakie jest ?rd?o finansowania dzia?alno?ci Waszej Fundacji – a to w celu uci?cia rozmaitych spekulacji na ten temat w wielu znanych mi ?rodowiskach. Wiele organizacji pozarz?dowych zosta?y skazane na ?ask? i nie ?ask? darczy?cw (w tym du?e organizacje tzw. po?ytku spo?ecznego jak np. Polski Zwi?zek G?uchych, Niewidomych, Diabetykw, …)
  2. jakie s? konkretne cele Waszej dzia?alno?ci

  Autor komentarza, czwartek, 22 mar 2012 #

 9. Wst?p prof. Balcerowicza jest jak powtrka z rozrywki: powiela s?ynne „aby Polska ros?a w si?? a ludziom ?y?o si? dostatniej”.
  Patrz?c na dokonania wolnej Polski z perspektywy minionych sze??dziesi?ciu kilku lat, to niestety przy ca?ym szacunku dla obalenia „komuny”. jako? mi te sukcesy poma?u zaczynaj? grz?zn?? w ” bagienku wolno?ci” – popatrzmy z r?k? na sercu na efekty dzia?a? po 1980 roku, ich koszty, i je?li umiemy zdoby? si? na bezstronno?? (mimo zniewolenia i bezzasadnego mordowania ludzi przez NKWD i rodzime s?u?by). Przypomn?: kraj zniszczony, spo?ecze?stwo te? w bardzo kiepskim stanie, pomoc z zewn?trz to szaber na wschd, czyli krtko: orze? – nad g?ow? m?ot pod szyj? sierp a w oczach gwiazdy i by? to najweselszy barak w tym obozie! puste p?ki i kartki na ?ywno?? – to by? jeden z elementw walki z opozycj?, przecie? gdyby towarw i ?ywno?ci nie produkowano to nie by?oby ich tak?e poza systemem kartkowym ! Duchy PRL-u okazuj? si? nie takie straszne, a kto wie czy nie mniej straszne od dzisiejszych?!

  Autor komentarza, czwartek, 22 mar 2012 #

 10. Nie posiadam strony www . Maj?c nadziej? , ?e nie jest to prowokacja i nie b?d? prze?ladowany przez wszystkie obecne s?u?by specjalne ze wzgl?du na moje tutaj wypowiedzi stwierdzam co nast?puje :
  – o istnieniu forum dowiedzia?em si? dzisiaj tj. 09 lipca 2012 roku ogl?daj?c krtki reporta? ze spotkania z prof. Balcerowiczem
  -zaskoczy?a mnie szczero?? , otwarto?? i odwaga Pana Profesora , kiedy stwierdzi? , ?e w Polsce istnieje tzw. wymiar (nie)sprawiedliwo?ci
  – dziwi mnie jednak ograniczenie tego? „wymiaru” do spraw karnych i relacji prokuratury – s?dy a pomijane s? relacje obywatel- s?d w sprawach cywilnych , gosp[odarczych , administracyjnych czy wreszcie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpiecze? spo?ecznych . Nawiasem mwi?c najwi?cej niesprawiedliwo?ci dzieje sie obecnie g?wnie wlasnie w tym ostatnim czyli w ubezpieczeniach spo?ecznych . Wszyscy wiedz? , ?e ZUS jest pa?stwem w pa?stwie . ?wiadcz? o ty, ferowane w sprawach z tego zakresu wyroki s?dw , ktre jawi? si? jako poddane dyktatowi ZUS-u .
  – Dziwi mnie jednak pomini?cie przez Profesora g?wnej przyczyny tego , ?e obywatele naszego kraju okre?laj? ( tak samo jak Pan Profesor) odnosz? wra?enie , ?e mamy wymiar (nie)sprawiedliwo?ci .
  – a przyczyn? jest wynaturzenie demokracji poprzez podporz?dkowanie wymiaru sprawiedliwo?ci – s?dw w?adzy wykonawczej . Wzorcowa demokracja opiera si? przecie? na trjpodziale w?adzy na w?adz? ustawodawcz? , wykonawcz? i sadownicz? . W rozmowach z niejdnym s?dzi? s?ysz?em , ?e nie czuj? si? oni niezawi?li i podlegaj?cy jedynie ustawom . Nic dziwnego bo jak mo?na mwi? o niezawis?o?ci s?dw w sytuacji kiedy mamy Ministra Sprawiedliwo?ci a ten?e Minister podlega Premierowi ; i gdzie tu demokracja w klasycznym jej rozumieniu ?
  – dopki nie zostanie uzdrowiona demokracja dopty nie ma mowy o sprawiedliwo?ci
  – pojawi?a si? wprawdzie pierwsza jask?ka w postaci „uniezale?nienia” prokuratury ale to dopiero pocz?tek ; nale?y odpolityczni? tak prokuratur? jak i s?downictwo ( w chwili obecnej wydaje si? to niemo?liwe – czy?by nowy totalitaryzm ?)
  – w marksistowskiej doktrynie pa?stwa i prawa , prawo jest narz?dziem sprawowania w?adzy a teraz to nie ? ; rodzi si? jednak pytanie : dla kogo i po co ustanawiane jest i przez kogo obowi?zuj?ce prawo ?

  W tej sytuacji jako niezb?dnym jawi si? powrt do czystej demokracji w postaci rozdzielenia w?adz na ustawodawcz? , wykonawcz? i s?downicz? gdy? nad s?dzi? stoi tylko prawo a nad prawem stoi tylko nard !!!!!!!!!!
  Jak to zrobi? ? Jest kilka wariantw . Mam na to kilka pomys?w je?li kto? ma je rownie? niech je wska?e ; mo?e co? si? z tego urodzi
  z powa?aniem dla ludzi m?drych i nie?lepych ( dla Pana Profesora Balcerowicza szczeglnie )
  grojus

  Autor komentarza, poniedziałek, 9 lip 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów