Zarz?dzanie jako?ci? w administracji publicznej

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Zarz?dzanie jako?ci? w administracji publicznej
 • Prowadz?cy: dr B. Pytko
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 9:00 – 11:00

Tre?? przedmiotu:

Administracja i zarz?dzanie publiczne – zagadnienia oglne

Istota, formy dzia?ania i organizacja administracji publicznej w Polsce, podstawowe poj?cia: administracja, administrowanie, zarz?dzanie publiczne. Kierunek administracyjny, idealna biurokracja, zarz?dzanie publiczne w teorii organizacji i zarz?dzania.

Elementy sprawno?ci dzia?ania administracji publicznej

Gmina/ miasto jako organizacja samorz?du terytorialnego, zakres wykonywanych funkcji, zarz?dzanie gmin?/ miastem, zarz?dzanie us?ugami publicznymi, i urz?dem gminy/miasta jako instytucj?. Poj?cie sprawno?ci, racjonalno?ci i jako?ci w dzia?aniu administracji

Zarz?dzanie jako?ci? w administracji publicznej

Jako?? jako strategia dzia?ania. Jako?? us?ug publicznych, klient administracji publicznej i jego wymagania. Analiza normy ISO 9001 – adaptacja wymaga? normy w odniesieniu do dzia?alno?ci administracji samorz?dowej. System zarz?dzania jako?ci? a zarz?dzanie przez jako?? (TQM).

Doskonalenie jako?ci w administracji publicznej na ?wiecie i w Polsce

Zarz?dzanie przez jako?? w administracji USA, zarz?dzanie jako?ci? w administracji Europy Zachodniej, do?wiadczenia japo?skie, do?wiadczenia kanadyjskie. Zarz?dzanie jako?ci? w krajowych urz?dach gmin. Przyk?ady praktycznych wdro?e? modelu doskonalenia jako?ci.

Mapowanie procesw w administracji publicznej

Procesy: poj?cie, podzia?, struktura; wymagania stawiane procesom. Cele procesw, powi?zania procesw z zasobami i otoczeniem. Identyfikacja, dobr i dokumentowanie procesw. Mapy procesw, powi?zania i sprz??enia, ocena efektywno?ci i skuteczno?ci procesw. Zapisy dotycz?ce jako?ci.

Wybrane metody i narz?dzia doskonalenia jako?ci administracji

Koncepcje oceny administracji publicznej – prakseologiczna, wg kryteriw jako?ci us?ug, audit jako?ci, analiza instrumentalna, wzorce jako?ci. Kszta?towanie jako?ci przez samoocen? – Polska Nagroda Jako?ci i jej kryteria. Okre?lanie poziomu satysfakcji klienta.

Zagadnienia organizacyjne, korzy?ci i trudno?ci zwi?zane z doskonaleniem jako?ci administracji publicznej

Formy organizacji, przepisy prawa i procedury, cele jako?ci i strategia, struktury odpowiedzialno?ci, zadania i kompetencje, urz?dnicy i ich ?wiadomo?? jako?ciowa, w?adztwo a s?u?ebno??, rola doradcw zewn?trznych, funkcja przedstawiciela zarz?du w ?wietle dzia?ania organw gminy, trudno?ci zwi?zane z wdra?aniem systemu jako?ci i metod doskonalenia, koszty administracyjne, obecne tendencje w zakresie zarz?dzania jako?ci? w administracji publicznej w Polsce.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – praca projektowa, test

Literatura:

 • Analiza instytucjonalna urz?du gminy.2003. Pod red. M. Zawickiego i S. Mazura. AE Krakw.
 • Bugdol M., 2001, Zarz?dzanie jako?ci? w administracji publicznej. Uniwersytet Opolski. Opole.
 • Hamrol A., W. Mantura, 2002, Zarz?dzanie jako?ci? – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Karaszewski R., 2001, TQM – teoria i praktyka. Dom Organizatora. Toru?.
 • Kolman R., 1992, In?ynieria Jako?ci. PWE. Warszawa.
 • Opolski K., Modzelewski P., 2004. Zarz?dzanie jako?ci? w us?ugach publicznych.CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa.
 • Osborne D., Gaebler T., 1992. Rz?dzi? inaczej. Media Rodzina of Pozna?. Pozna?
 • Peters P.G., 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym pa?stwa. Scholar. Warszawa.
 • Studia z zakresu zarz?dzania publicznego. 2002. Mat. seminarium naukowego, t. II. Pod red. J. Hausnera i M. Kukie?ki. AE. Krakw.
 • Wsp?czesne nurty w in?ynierii jako?ci, 2005. Pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Jaszczura. Politechnika Gda?ska. Gda?sk..
 • Zarz?dzanie jako?ci? w administracji publicznej, 1999. Mat konferencyjne D?be k/Warszawy 22 – 23 kwietnia 1999. Prezes Rady Ministrw i Umbrella Polska. Warszawa.
 • Norma ISO 9001: 2000. System zarz?dzania jako?ci?. Wymagania. PKN 2001. Warszawa.
 • Problemy jako?ci
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów