Zagro?enia ekologiczne w obszarze Morza Ba?tyckiego

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Zagro?enia ekologiczne w obszarze Morza Ba?tyckiego
 • Prowadz?cy: dr in?. Marcin Pig?owski
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: ?roda, 15:00 – 17:00 (2 po?owa semestru)

Tre?? przedmiotu:

Podstawowe definicje

Gospodarka, spo?ecze?stwo, ?rodowisko, ekorozwj a rozwj zrwnowa?ony, kapita? spo?ecze?stwa, emisja, zanieczyszczenie, zapobieganie zanieczyszczeniom

Zagro?enia dla ?rodowiska naturalnego

Zagro?enia globalne: zmiany klimatu, zanikanie warstwy ozonowej; zagro?enia krajowe: powietrza, wd, powierzchni ziemi, r?norodno?ci biologicznej (bior?norodno?ci) i lasw, zwi?zane ze ?rodowiskiem miejskim

Prawne i pozaprawne rozwi?zania w dziedzinie ochrony ?rodowiska

Rozwi?zania prawne w zakresie ochrony ?rodowiska na ?wiecie, rozwi?zania prawne w zakresie ochrony ?rodowiska w Polsce i zasady ochrony ?rodowiska, finansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony ?rodowiska w Polsce, fundusze ekologiczne, zagraniczne ?rodki pomocowe

Surowce i ?rd?a energetyczne

Surowce mineralne a surowce energetyczne – podzia?, ?rd?a energetyczne nieodnawialne i odnawialne – podzia?, ?rd?a nieodnawialne, ?rd?a odnawialne

Morze Ba?tyckie – podstawowe zagadnienia

Podstawowe informacje, historia, obszary, bilans wodny, warunki ?rodowiskowe, g??boko?ci, temperatura, zasolenie, natlenienie, wiatry, flora i fauna, pa?stwa nadba?tyckie

Zanieczyszczenia Morza Ba?tyckiego – uj?cie oglne

Przyczyny wyst?powania zanieczyszcze?, problemy ?rodowiskowe, przenikanie azotu i fosforu, ?rd?a azotu i fosforu, problemy z pomiarem ilo?ci wprowadzanego azotu i fosforu

Zanieczyszczenia Morza Ba?tyckiego z obszaru Polski

Drogi przenikania, zanieczyszczenie z Wis?y, Odry i rzek przymorza – zestawienie oglne, BZT5, ChZT, azot, fosfor, metale ci??kie, substancje radioaktywne

Ochrona Morza Ba?tyckiego w prawie mi?dzynarodowym

Konwencja o Ochronie ?rodowiska Morskiego Obszaru Morza Ba?tyckiego z 1974/1992 r. (Konwencja Helsi?ska) → Komisja Helsi?ska (HELCOM), Konwencja MARPOL 1973/1978, Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez zatapianie odpadw i innych substancji z 1972 r.

Rolnictwo

Nawozy mineralne, eutrofizacja wd, pestycydy, wp?yw na atmosfer?, wp?yw na gleb?, niedobr wody, bior?norodno??

Le?nictwo

Podstawowe informacje, wymagania dla zrwnowa?onego le?nictwa, ?wiadectwa i certyfikaty

Rybo?wstwo

Morze Ba?tyckie jako ?rodowisko dla ryb, zmiany liczebno?ci niektrych gatunkw ryb, hodowla ryb

Czystsza produkcja

Czystsza produkcja – definicja, przyk?ady rozwi?za?

Transport

Zanieczyszczanie powietrza, zanieczyszczanie wd, ha?as, zu?ycie energii, instrumenty ekonomiczne, transport morski

Ludno??

Rozmieszczenie ludno?ci w Europie, j?zyki w Europie, ludno?? w krajach nadba?tyckich (ilo?? mieszka?cw, rozrodczo??, ?miertelno??, ?rednia d?ugo?? ?ycia), struktura wieku ludno?ci w Niemczech, Polsce i Turcji, rozmieszczenie ludno?ci w obszarze Morza Ba?tyckiego, najwi?ksze miasta nadbrze?ne nad Morzem Ba?tyckim, zrwnowa?ony rozwj w miastach

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Nowy s?ownik j?zyka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • S?ownik wsp?czesnego j?zyka polskiego. Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
 • Cambridge international dictionary of English. Cambridge University Press 1995
 • PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarz?dzania ?rodowiskowego. Specyfikacja i wytyczne zastosowania
 • PN-ISO 14050:2004 Zarz?dzanie ?rodowiskowe – Terminologia
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony ?rodowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z p?n. zm.
 • Raport ko?cowy z realizacji pracy „Opracowanie modelu wdro?eniowego wska?nikw zrwnowa?onego rozwoju na poziomie wojewdzkim w ramach banku danych regionalnych” – synteza (kierownik zespo?u: T. Borys). Regionalny o?rodek ekorozwoju fundacji karkonoskiej, Jelenia Gra – Warszawa 2003
 • Borys T. (praca zb. pod red.): Wska?niki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i ?rodowisko, Bia?ystok 1999
 • Grka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona ?rodowiska. Problemy spo?eczne, ekonomiczne i prawne. Pa?stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995
 • Johansson A.: Czysta technologia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997
 • Strategia zrwnowa?onego rozwoju Polski do 2025 roku. Projekt za?o?e?. Ministerstwo ?rodowiska, Warszawa 1999
 • Word Commission on Environment and Development. Our common future. Oxford University Press, 1987
 • Fiedor B. (red.): Podstawy ekonomii ?rodowiska i zasobw naturalnych. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002
 • PN-ISO 4225:1999 Jako?? powietrza – Zagadnienia oglne – Terminologia
 • Zeszyty 1-10 serii „Zrwnowa?ony region Ba?tyku”, WNT „EcoEdycja”, Katowice 1999
 • Podgajniak T., Jaworski R., Dygas-Cio?kowska L.: Podstawowe problemy ochrony ?rodowiska w Polsce. Raport wska?nikowy. Narodowa Fundacja Ochrony ?rodowiska, Warszawa 2000
 • IEC Guide 109:1995 Aspekty ?rodowiskowe – W??czanie do norm wyrobw elektrotechnicznych
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2002. Zak?ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2002
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi?zkach przedsi?biorcw
  w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o op?acie produktowej i op?acie depozytowej, Dz.U. 2001, nr 63, poz. 639, z p?n. zm.
 • Lewandowski J.: Zarz?dzanie ?rodowiskiem w przedsi?biorstwie. Wydawnictwo Politechniki ?dzkiej, ?d? 2000
 • Mizak J.: Informacja o rezultatach ?wiatowego Szczytu ws. Zrwnowa?onego Rozwoju w Jahannesburgu. Departament Wsp?pracy z zagranic?. Ministerstwo ?rodowiska, Warszawa 2002
 • Radziejowski J., Burger T., B?aszczyk P.: Stan ?rodowiska w Polsce. ?rodowisko w Polsce w latach 1989 – 2000. Wybrane problemy. Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002
 • Agenda 21 – 10 lat po Rio. Raport podsumowuj?cy lata 1992 – 2002. Narodowa Fundacja Ochrony ?rodowiska, Warszawa 2002
 • Polityka ekologiczna pa?stwa na lata 2002-2003 z uwzgl?dnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Rada Ministrw, Warszawa 2002
 • Paczuski R.: Prawo ochrony ?rodowiska Unii Europejskiej w zarysie. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toru? 1999
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483
 • Tyszecki A. (red.): Nowe regulacje dotycz?ce ocen oddzia?ywania na ?rodowisko oraz dost?pu do informacji o ?rodowisku i jego ochronie. EKO-KONSULT, Gda?sk 2001
 • PN-EN ISO 14004:1998 Systemy zarz?dzania ?rodowiskowego. Oglne wytyczne dotycz?ce zasad, systemw i technik wspomagaj?cych
 • Raport „Stan ?rodowiska w Polsce w latach 1996-2001”. Biblioteka Monitoringu ?rodowiska, Inspekcja Ochrony ?rodowiska, Warszawa 2003, str. 142-152
 • Agenda 21. 10 lat po Rio. Narodowa Fundacja Ochrony ?rodowiska, Warszawa 2001
 • Sea Environment Proceedings No. 100. Nutrient Pollution to the Baltic Sea in 2000 Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission
 • The Baltic Sea Action Plan. A new environmental strategy for the Baltic Sea region Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission
 • Geograficzny Atlas ?wiata. Res Polona, ?d? i Westermann, Braunschweig
 • Murator, nr 2/2006
 • Dzie? Ziemi, dodatek do Dziennika Ba?tyckiego, 22-23.04.2006
 • Lewandowski W. M., 2001, Proekologiczne ?rd?a energii odnawialnej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Czerwi?ski A. A., 1998, Energia j?drowa i promieniotwrczo??. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa
 • Chmielniak T. J, 2004, Technologie energetyczne. Wydawnictwo Politechniki ?l?skiej, Gliwice
 • Andrzej Sitek, 2005, Walenie pod ochron?, Nasze Pomorze, 4/2006, str. 11
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów