Statystyczna Kontrola Procesu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Statystyczna Kontrola Procesu
 • Prowadz?cy: dr Tomasz Owczarek
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 7:00 – 9:00

Tre?? przedmiotu:

 • Podstawowa terminologia i definicje dotycz?ce kontroli jako?ci,
 • Statystyka opisowa w kontroli jako?ci (?rednia, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, rozst?p, miary asymetrii),
 • rozk?ady prawdopodobie?stwa wykorzystywane w kontroli jako?ci (dwumianowy, Poissona, hipergeometryczny, normalny, t-Studenta, 2, F-Fishera-Snedecora),
 • Rozk?ady statystyk z prby,
 • Analiza przyczyn i skutkw,
 • Metody badania zdolno?ci procesu,
 • Karty kontrolne (oglne zasady konstrukcji oraz wykorzystanie),
 • Estymacja punktowa i przedzia?owa,
 • Testowanie hipotez parametrycznych (dla warto?ci oczekiwanej, wariancji i wska?nika struktury) oraz nieparametrycznych (testy zgodno?ci i niezale?no?ci).

Warunki zaliczenia:

Praca pisemna wykonywana w domu (raport z badania)

Literatura:

 • Aczel A.D., Statystyka w zarz?dzaniu, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 2000.
 • Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K. [2004], Podstawy zarz?dzania jako?ci?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarz?dzanie jako?ci?. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 • Iwasiewicz A., Zarz?dzanie jako?ci?, PWN, Warszawa 1999.
 • J?wiak J., Podgrski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 1997.
 • Konarzewska-Guba?a E. (red.) [2003], Zarz?dzanie przez jako??. Koncepcje, metody studia przypadkw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc?aw.
 • Ko?czak G., Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jako?ci? w toku produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2000.
 • Lock D. (red.) [2002], Podr?cznik zarz?dzania jako?ci?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maka? W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk, 2000.
 • Ostasiewicz, S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroc?aw, 2001.
 • Urbaniak M. [2004], Zarz?dzanie jako?ci?. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów