Podstawy zarz?dzania jako?ci?

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Podstawy zarz?dzania jako?ci?
 • Prowadz?cy: dr J. Czermi?ski
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Czwartek, 17:00 – 19:00

Tre?? przedmiotu:

Wymagania i projektowanie systemw zarz?dzania jako?ci?.

Analiza terminologii jako?ci – norma ISO 9000, algorytm wdra?ania systemu jako?ci
w celu uzyskania certyfikatu, projektowanie polityki jako?ci, specyfikacja celw jako?ciowych.

Interpretacja wymaga? systemw zarz?dzania jako?ci?

Analiza norm serii ISO 9000, specyfikacja wymaga? poszczeglnych punktw normy
ISO 9001, lista pyta? do poszczeglnych punktw normy, mapowanie procesw.

Wdra?anie i dokumentowanie systemw zarz?dzana jako?ci?

Wzory formatek, projektowanie procedur, instrukcji i formularzy, redagowanie elementw, ksi?gi jako?ci, nadzorowanie zapisw.

Audit i certyfikacja systemw zarz?dzania jako?ci?.

Analiza normy 19011, opracowanie procedury auditowania, przygotowanie
planu auditu i dokumentw auditowania, projektowanie list pyta? kontrolnych, zapisy
niezgodno?ci, raport z auditu, dzia?ania poauditowe.

Metody statystyczne i ekonomiczne aspekty zwi?zane z systemem zarz?dzania jako?ci?

Analiza struktury organizacyjnej, odpowiedzialno?? i uprawnienia, planowanie i realizacja przegl?dw kierownictwa, zadania i uprawnienia dla pe?nomocnika, specyfikacja wymaga? i potrzeb wg punktw normy ISO 9001, projektowanie elementw systemu jako?ci (zasobw, procesw, procedur).

Prawne i spo?eczne aspekty zwi?zane z systemem zarz?dzania jako?ci?

Analiza norm PN-EN serii 45000, ISO 17025, analiza terminologii, procedury certyfikacji, systemy certyfikacji i akredytacji, analiza dokumentacji laboratorium przygotowywanego do akredytacji, projektowanie dokumentacji systemu jako?ci dla laboratorium akredytowanego.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne, obecno?? na ?wiczeniach.

Literatura:

 • Czermi?ski J.(red.) Pe?nomocnik jako?ci Akademia Morska w Gdyni.2005 T.1 i 2
 • Chabiera J., S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, 2000, Zarz?dzanie jako?ci?. Poradnik mened?era. Centrum Informacji Mened?era CIM, Warszawa.
 • Dahigaard J., K. Kristensen, G. K. Kanji, 2002, Podstawy zarz?dzania jako?ci?. PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., W. Mantura, 2002, Zarz?dzanie jako?ci? – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Kanij G. K, M. Asher, 1996, 100 Methods for Total Quality Management. Sage Publications.
 • Karaszewski R., 2001, TQM – teoria i praktyka. Dom Organizatora. Toru?.
 • Kraszewski R., 1999, TQM – Zarz?dzanie przez jako??. Wybrane zagadnienia. TNOiK, Toru?
 • ?a?cucki J. (pod red.), 1997, Zarz?dzanie jako?ci? w przedsi?biorstwie. Oficyna Wydawnicza O?rodka Post?pu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • ?unarski J., 1998, Zarz?dzanie Jako?ci?. Wydawnictwo Wy?szej Szko?y Informatyki
  i Zarz?dzania, Rzeszw.
 • Malinowska E., W. Nierzwicki, M. Richert, M. Wi?niewska, 1999, Zarz?dzanie jako?ci?, wybrane zagadnienia. O?rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gda?sk.
 • Steinbeck H., 1998, TQM – Kompleksowe Zarz?dzanie Jako?ci?. Do?wiadczenie praktyczne z IBM Niemcy. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 • Tabor A., A. Zaj?c, M. R?czka, 1999, Zarz?dzanie jako?ci?. Tom I. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko?ciuszki, Krakw.
 • Wasilewski L., 1998, Podstawy zarz?dzania jako?ci?. Wydawnictwo Wy?szej Szko?y Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania, Warszawa.
 • Wi?niewska M., 2002, Normy ISO serii 9000:2000. Wymagania, analiza, wdra?anie. O?rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gda?sk.
 • Wojciechowski H., 2000, ISO 9000 w praktyce. Dokumentowanie – wdra?anie – przyk?ady. O?rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gda?sk.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów