Patologia zachowa? ludzi w organizacji

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Patologia zachowa? ludzi w organizacji
 • Prowadz?cy: dr Stanis?aw Kozak
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Wtorek, 17:00 – 19:00

Tre?? przedmiotu:

Patologia zachowa? ludzi

Poj?cie patologii spo?ecznej jako nauki o schorzeniach. Definicja patologii. Przyczyny: psychiczne, organizacyjne, technologiczne, spo?eczno-kulturowe oraz ekonomiczne patologii w organizacjach. Rodzaje patologii: indywidualna, rodzinna i spo?eczna.

Autoprezentacja

Poj?cie i rodzaje autoprezentacji. Przyczyny autoprezentacji pozytywnej w rozmowie kwalifikacyjnej i przyj?ciu do pracy. Techniki autoprezentacji. Ingracjacja (uzyskiwanie nienale?nych dbr) – wkradanie si? w cudze ?aski. Metody: konformizm, autoprezentacja pozytywna, autodepresyjna.

Komunikacja interpersonalna w organizacji

Poj?cie komunikowania si?. Schemat: nadawca – przekaz – odbiorca. Sposoby poprawnej i stresowej komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej – mowa cia?a, gesty, mimika, proksemika. Bariery komunikacyjne w biznesie.

Psychologiczne mechanizmy dzia?ania plotki

Psychologiczne mechanizmy dzia?ania plotki jako komunikacji interpersonalnej. Poj?cie plotki. Motywy zajmowania si? ludzi plotk? ludzi. Funkcje plotki i zjawisko kathonsis. Sposoby zwalczania plotki przez kierownika w firmie i poprzez instytucje.

Konflikty w organizacji

Poj?cie i rodzaje konfliktw. Przyczyny konfliktw i sposoby rozwi?zywania konfliktw w organizacji. Pozytywne strony konfliktw w organizacji. Konflikty jako element zmian w organizacji.

Mobbing w organizacji

Poj?cie i przyczyny mobbingu w zak?adzie pracy. Sposoby mobbingowania pracownikw w pracy. Skutki mobbingu dla pracownikw i instytucji. Obawa przed mobbingiem. Dzia?alno?? Stowarzyszenia Antymobbingowego w Gda?sku.

Agresja i przemoc w zachowaniu ludzi

Poj?cie, rodzaje oraz przyczyny agresji w?rd dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Mechanizmy psychologiczne powstawania agresji. Skutki agresji dla cz?owieka i instytucji.

Autoagresja i samozniszczenie

Uzale?nienia: od alkoholu, narkotykw i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzale?nie?.

Stres i wypalenie zawodowe ludzi w ?rodowisku pracy

Poj?cie stresu i stresorw. Rodzaje stresw w ?rodowisku pracy. Objawy: fizjologiczne, psychologiczne i emocjonalne stresu. Reakcje cz?owieka na stres. Sposoby walki ze stresem. Mechanizmy obronne w sytuacjach stresowych.

Struktury spo?eczne w organizacji

Poj?cie grupy spo?ecznej. Interreakcje w grupie. Kliki, gangi w zak?adach pracy. Makiowelizm – jako patologia kierowania lud?mi. Dezorganizacja pracy.

Grupy m?odzie?owe

Subkultury, podkultury m?odzie?owe. Poj?cie subkultur. Cele grup m?odzie?owych. Zaspokajanie potrzeb cz?owieka w grupach. Symbole i patologiczne zachowania m?odzie?y.

Zjawisko bezrobocia i jego skutki

Poj?cie, przyczyny i rodzaje bezrobocia. Powiatowe Urz?dy Pracy i ich zadania w ograniczaniu bezrobocia. Formy aktywizacji osb bezrobotnych – dzia?alno?? Powiatowych Urz?dw Pracy. Skutki psychologiczne bezrobocia .

Interwencja kryzysowa

Poj?cie interwencji kryzysowej. Rozpoznanie osoby prze?ywaj?cej kryzys. Procedury stosowania skutecznej interwencji kryzysowej. Osi?ganie porozumienia z osobami w kryzysie (w rodzinie i organizacji). Skutki prawne interwencji kryzysowej.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie – test pisemny

Literatura:

 • Bechowska A., Gebhardt T., Stalewski A., Mobbing. Patologia zarz?dzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 • Cialdini R., Wywieranie wp?ywu na ludzi, Gda?skie Wyd. Psychologiczne, Gda?sk 2000.
 • Feldman R., Zrozumie? psychologi?, Wyd. Astrum, Wroc?aw 1998
 • Greenstone J., Lewiton S. C., Interwencja kryzysowa, Gda?skie Wyd. Psychologiczne, Gda?sk 2004.
 • Griffin E., Podstawy komunikacji spo?ecznej, Gda?skie Wyd. Psychologiczne, Gda?sk 2003.
 • G?odowski W., Bez s?owa. Komunikacyjne funkcje zasobw niewerbalnych, Warszawa 1999.
 • Kozak S., Socjologia grupy, Akademia Morska, Gdynia 2000.
 • Kozak S., Psychologiczne podstawy kierowania zespo?em, Akademia Morska, Gdynia 2000.
 • Kwa?niewski I., Patologia spo?eczna. Wybrane problemy, Warszawa 1991.
 • Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów