Nadzr i kontrola jako?ci artyku?w rolno-spo?ywczych

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Nadzr i kontrola jako?ci artyku?w rolno-spo?ywczych
 • Prowadz?cy: dr hab. in?. Halina Koleda, prof. nadzw. AM, mgr in?. Anna Platta
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 11:00 – 13:00

Tre?? przedmiotu:

 • Organizacja i zasady dzia?alno?ci Inspekcji Jako?ci Handlowej Artyku?w Rolno – Spo?ywczych. Zadania IJHARS w zakresie kontroli jako?ci handlowej artyku?w rolno – spo?ywczych oraz warunkw sk?adowania i transportu tych artyku?w, zakres kontroli i zasady jej przeprowadzania, uprawnienia pracownikw Inspekcji.
 • System kontroli jako?ci artyku?w rolno-spo?ywczych w Unii Europejskiej. Kontrola jako?ci artyku?w rolno-spo?ywczych w Polsce. Organizacja rynku artyku?w rolno-spo?ywczych w Unii Europejskiej.
 • Rozporz?dzenia Komisji (WE) w sprawie kontroli zgodno?ci ze standardami jako?ci handlowej obowi?zuj?cymi dla artyku?w rolno-spo?ywczych.
 • Kontrola zgodno?ci artyku?w rolno-spo?ywczych na rynku wewn?trznym oraz przeznaczonych na eksport i pochodz?cych z importu. Post?powanie z artyku?ami rolno-spo?ywczymi przeznaczonymi do przetwrstwa.
 • Metody kontroli zgodno?ci artyku?w rolno-spo?ywczych z obowi?zuj?cymi standardami jako?ci handlowej.
 • Postanowienia dotycz?ce jako?ci, wielko?ci, tolerancji, prezentacji, znakowania i pakowania artyku?w rolno-spo?ywczych.
 • Warunki jako?ciowe dotycz?ce artyku?w rolno-spo?ywczych, dla ktrych nie okre?lono wsplnotowych standardw jako?ci handlowej.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne

Literatura:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jako?ci handlowej artyku?w rolno – spo?ywczych (Dz. U. Nr 187 z 2005 r., poz. 1577 – tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznacze? rolnych i ?rodkw spo?ywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 05 z 2005 r).
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o organizacji rynku przetworw owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62 z 2004 r., poz. 572).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223 z 2003 r., poz. 2221 z p?niejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 roku o wyrobie i rozlewie wyrobw winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34 z 2004r., poz. 292).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76 z 2001 r., poz. 811 z p?niejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o nadmiernych zapasach produktw rolnych i produktw cukrowych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 964 z p?niejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128 z 2001 r., poz. 1409 z p?niejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawo?eniu (Dz. U. Nr 89 z 2000 r., poz. 991 z p?niejszymi zmianami).
 • Wsplna organizacja rynku owocw i warzyw w Unii Europejskiej. System kontroli jako?ci ?wie?ych owocw i warzyw. Projekt Phare PL0006.08, Warszawa 2003.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów