Finansowanie rozwoju portw morskich

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Finansowanie rozwoju portw morskich
 • Prowadz?cy: dr S?awomir Dro?dziecki
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 9.00 – 11.00 (2 po?owa semestru)

Tre?? przedmiotu:

POJECIE INFRASTRUKTURY I SUPRASTRUKTURY PORTU MORSKIEGO

Poj?cie infrastruktury gospodarczej i spo?ecznej. Infrastruktura portw morskich.
Infrastruktura publiczna portw morskich. Infrastruktura zewn?trzna portw morskich. Infrastruktura transportu a porty morskie.

PORTY MORSKIE JAKO DOBRO PUBLICZNE

Znaczenie portw morskich we wsp?czesnej gospodarce. Pojecie i znaczenie dbr publicznych we wsp?czesnej ekonomii. Porty morskie jako „dobro publiczne”.

SYSTEMY ZARZADZANIA PORTAMI MORSKIMI

W?asno?? portw morskich. Systemy zarz?dzania portami morskimi. System: pa?stwowy, municypalny, autonomiczny, porty prywatne.

ŻRÓD?A DOCHODÓW PODMIOTÓW ZARZADZAJ?CYCH PORTAMI MORSKIMI.

Rodzaje us?ug portowych. Rodzaje op?at portowych. Zewn?trzne i wewn?trzne ?rd?a finansowania rozwoju portw morskich. Subwencje publiczne. Unijne ?rodki pomocowe

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA PODMIOTÓW ZARZ?DZAJ?CYCH PORTAMI MORSKIMI

SUBWENCJE PUBLICZNE JAKO ŹRÓD?O ZEWN?TRZNEGO WSPIERANIA PORTÓW

Subwencje publiczne jako ?rd?o zewn?trznego wspierania podmiotw zarz?dzaj?cych portami morskimi. Rodzaje subwencji publicznych: jawne, niejawne, bezpo?rednie i po?rednie, dozwolone i niedozwolone. Subwencje publiczne a regulacje Unii Europejskiej.

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH UNIJNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU (zagadnienia teoretyczne)

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH PARTNERSTWA PRYWATNO-PUBLICZNEGO

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU TRANSEUROPEJSKICH KORYTARZY TRANSPORTOWYCH

PORTY MORSKIE A POLITYKA REGIONALNE UNII EUROPEJSKIEJ

FINANSOWANIE PORTÓW MORSKICH W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW ROZWOJU TRANSPORTU

Program: rozwoju autostrad morskich, wspierania ?rdunijnej ?eglugi kabota?owej, from road to sea, wspierania rozwoju obszarw peryferyjnych, wyspiarskich i p?wyspowych

FINANSOWANIE ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH

Finansowanie rozwoju polskich portw morskich. Analiza rozwi?za? legislacyjnych. Analiza stanu. Zakres pomocy publicznej.

Warunki zaliczenia:

Literatura:

 • Bartczak K., Program Marco Polo, „Spedycja i Transport”, 02/2002.
 • Burnewicz J., Transport EWG, WKiL, Warszawa 1991.
 • Burnewicz J., Wsplny rynek us?ug transportowych gwarantuj?cy swobod? przep?ywu towarw; [w:] Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej-wyzwania dla Polski, pod. red. Anny Zieli?skiej-G??bockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 1997.
 • Burnewicz J., B?k M., Niedoinwestowanie Europejskiej Infrastruktury Transportowej, [w:] Materia?y z Sesji Naukowej: Finansowanie Infrastruktury Transportowej, (pod red. S. Miecznikowskiego), Wydawnictwo Gda?skie, Gda?sk 1996.
 • Burnewicz J., Wojewdzka-Krl K., Europejska polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 1993.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Micha?owska-Gorywoda K., Oreziak L., Teichman E.,
  Unia Europejska, PWN, Warszawa 1997.

 • Ciesielski M., Ekonomika infrastruktury transportowej, Pozna? 1992.
 • ?wikli?ski H., Paw?owski G., Wsp?zale?no?ci mi?dzy zarz?dzaniem infrastruktur? portow?, a finansowaniem jej utrzymania i rozwoju, [w]: Materia?y z sesji naukowej „Finansowanie infrastruktury transportowej”, pod redakcj? S. Miecznikowskiego, Gda?skie Towarzystwo Naukowe, Gda?sk 1996.
 • Ekonomika portw morskich i polityka portowa, pod red. L. Ku?my, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 2003.
 • Grzelakowski A., Polityka transportowa, Wydawnictwo Morskie, Gda?sk 1993.
 • Kaczor T., Tomalak M., Ile na inwestycje, „Pomorski Przegl?d Gospodarczy”, Instytut Bada? nad Gospodark? Rynkow?, 5/2000.
 • Kujawa J., Wsplna polityka ?eglugowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UG, Gda?sk 1999.
 • Misztal K., Polskie porty morskie w procesie integracji gospodarczej z Europ? Zachodni?, [w:] Skutki integracji Polski z Uni? Europejsk?, Wydawnictwo Adam Marsza?ek, Toru? 2000.
 • Misztal K., Porty morskie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 1994.
 • Misztal K., Reforma w portach morskich Europy Zachodniej, „Budownictwo Okr?towe i Gospodarka Morska”, 1995, nr 6.
 • Misztal K., Dro?dziecki S., Programowanie i finansowanie rozwoju portw morskich w Polsce z uwzgl?dnieniem do?wiadcze? zagranicznych, opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury Departament Transportu Morskiego, Uniwersytet Gda?ski, Gda?sk 2003, (maszynopis).
 • Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portw morskich, Wydawnictwo UG 2001.
 • Misztal K., Szwankowski S., Wasilewska K., Problemy kszta?towania l?dowo-morskiej infrastruktury transportowej w obs?udze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 1997.
 • Paw?owski G., Udzia? instytucji publicznych w finansowaniu rozwoju oraz utrzymaniu infrastruktury w portach Europy Zachodniej, „Budownictwo Okr?towe i Gospodarka Morska”, 1994.
 • Rydzkowski W., Wojewdzka-Krl K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szwankowski S., Wsp?zale?no?ci funkcjonowania l?dowo-morskich ?a?cuchw transportowych, Gda?sk 1994.
 • Wojewdzka-Krl K., Nak?ady inwestycyjne na infrastruktur? transportu, Zeszyty Naukowe Wydzia?u Ekonomiki Transportu UG, nr 16, Gda?sk 1997.
 • Wojewdzka-Krl K., Rozwj infrastruktury transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda?skiego, Gda?sk 2002.
 • Wojewdzka-Krl K., Rolbiecki R., Problemy dostosowania infrastruktury transportu do standardw Unii Europejskiej, „Spedycja i Transport”, 05/2002.
 • Wojewdzka-Krl K., Rydzkowski W., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

MATERIA?Y ŹRÓD?OWE

 • AMRIE Comments on the White Paper on Fair Payment for Infrastructure Use…, The Alliance of Maritime Regional Interests in Europe, przedruk z wersji elektronicznej http://www.amrie.org./docs/cm-wpinf.
 • Consultation Paper of European Commission Directorate General for Energy and Transport Derectorate for Inland Program, The Marco polo Program for new Promotion Concept for Alternatives to Road Transport, European Commission.
 • Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network.
 • Decision No 74/526/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 74/56/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 80/1179/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 89/438/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Development and improvement of ports. Port financing, Note by the UNCTAD Secretariat, Genua, 1985.
 • Document No 380 L0/723, Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980, Directive on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings, Official Journal L 195, 1980.
 • Document No 599 PC 0277 z dnia 10 grudnia 1997, Decision amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project No 8 in Annex III.
 • Document No CE COM 2196/98 z dnia 21 pa?dziernika 1998 roku, Council regulation concerning the granting of Community financial assistance for actions of an innovative nature to promote combined transport, Official Journal L 277.
 • Document No COM 466/1998 (final), z dnia 22 lipca 1998 roku, Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU, White Paper, Commission of the European Communities.
 • Document No COM 678/1997 (final) z dnia 10 grudnia 1997 roku, Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure, Commission of the European Communities; dokument dost?pny w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej http://europe.eu.int./scadplus/leg…, w dniu 25.03.2004., pojawia si? informacja „Not jet published in the Offcial Journal”.
 • Document No EC 2236/95, z dnia 18 wrze?nia 1995 roku, Council Regulation laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks, OJ-L 228, 23/09/1995.
 • ESPO Comments on the Port’s Green Paper, European Sea Ports Association, http://www.shsf.se/stateaid.htm, 9 stycznia 2000 r.
 • Federation of European Private Port Operator, The Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure (comments), Press released, Brussels, 1998.
 • Guidelines on State Aid to Maritime Transport, OJ, C 205 of 05.07.1997.
 • http://europa.eu.int./eur-lex/…
 • Prawo transportowe. Bia?a Ksi?ga. Polska – Unia Europejska nr 21, Urz?d Rady Ministrw, Biuro Pe?nomocnika ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1996.
 • Public financing and charging practices in the community sea port sector, Commission staff working document, Brussels 2001, SEC (2001) 234.
 • Report of the High level group on Transport infrastructure charging, European Commission, 1998.
 • Strona internetowa http://www.europa.eu.int./eur-lex/…
 • The Green Paper of the European Commission on Fair and efficient pricing in transport – Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union, COM (95) 691 final.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów