Finansowanie rozwoju portów morskich

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 2
 • Przedmiot: Finansowanie rozwoju portów morskich
 • Prowadzący: dr Sławomir Droździecki
 • Ilość godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 9.00 – 11.00 (2 połowa semestru)

Treść przedmiotu:

POJECIE INFRASTRUKTURY I SUPRASTRUKTURY PORTU MORSKIEGO

Pojęcie infrastruktury gospodarczej i społecznej. Infrastruktura portów morskich.
Infrastruktura publiczna portów morskich. Infrastruktura zewnętrzna portów morskich. Infrastruktura transportu a porty morskie.

PORTY MORSKIE JAKO DOBRO PUBLICZNE

Znaczenie portów morskich we współczesnej gospodarce. Pojecie i znaczenie dóbr publicznych we współczesnej ekonomii. Porty morskie jako „dobro publiczne”.

SYSTEMY ZARZADZANIA PORTAMI MORSKIMI

Własność portów morskich. Systemy zarządzania portami morskimi. System: państwowy, municypalny, autonomiczny, porty prywatne.

Å»RÓDŁA DOCHODÓW PODMIOTÓW ZARZADZAJĄCYCH PORTAMI MORSKIMI.

Rodzaje usług portowych. Rodzaje opłat portowych. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła finansowania rozwoju portów morskich. Subwencje publiczne. Unijne środki pomocowe

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH PORTAMI MORSKIMI

SUBWENCJE PUBLICZNE JAKO ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNEGO WSPIERANIA PORTÓW

Subwencje publiczne jako źródło zewnętrznego wspierania podmiotów zarządzających portami morskimi. Rodzaje subwencji publicznych: jawne, niejawne, bezpośrednie i pośrednie, dozwolone i niedozwolone. Subwencje publiczne a regulacje Unii Europejskiej.

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH UNIJNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU (zagadnienia teoretyczne)

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH PARTNERSTWA PRYWATNO-PUBLICZNEGO

FINANSOWANIE ROZWOJU PORTÓW MORSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU TRANSEUROPEJSKICH KORYTARZY TRANSPORTOWYCH

PORTY MORSKIE A POLITYKA REGIONALNE UNII EUROPEJSKIEJ

FINANSOWANIE PORTÓW MORSKICH W RAMACH EUROPEJSKICH PROGRAMÓW ROZWOJU TRANSPORTU

Program: rozwoju autostrad morskich, wspierania śródunijnej żeglugi kabotażowej, from road to sea, wspierania rozwoju obszarów peryferyjnych, wyspiarskich i półwyspowych

FINANSOWANIE ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH

Finansowanie rozwoju polskich portów morskich. Analiza rozwiązań legislacyjnych. Analiza stanu. Zakres pomocy publicznej.

Warunki zaliczenia:

Literatura:

 • Bartczak K., Program Marco Polo, „Spedycja i Transport”, 02/2002.
 • Burnewicz J., Transport EWG, WKiL, Warszawa 1991.
 • Burnewicz J., Wspólny rynek usług transportowych gwarantujący swobodę przepływu towarów; [w:] Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej-wyzwania dla Polski, pod. red. Anny Zielińskiej-Głębockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Burnewicz J., Bąk M., Niedoinwestowanie Europejskiej Infrastruktury Transportowej, [w:] Materiały z Sesji Naukowej: Finansowanie Infrastruktury Transportowej, (pod red. S. Miecznikowskiego), Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1996.
 • Burnewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oreziak L., Teichman E.,
  Unia Europejska, PWN, Warszawa 1997.

 • Ciesielski M., Ekonomika infrastruktury transportowej, Poznań 1992.
 • Ćwikliński H., Pawłowski G., Współzależności między zarządzaniem infrastrukturą portową, a finansowaniem jej utrzymania i rozwoju, [w]: Materiały z sesji naukowej „Finansowanie infrastruktury transportowej”, pod redakcją S. Miecznikowskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1996.
 • Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Grzelakowski A., Polityka transportowa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1993.
 • Kaczor T., Tomalak M., Ile na inwestycje, „Pomorski Przegląd Gospodarczy”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 5/2000.
 • Kujawa J., Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999.
 • Misztal K., Polskie porty morskie w procesie integracji gospodarczej z Europą Zachodnią, [w:] Skutki integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Misztal K., Porty morskie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Misztal K., Reforma w portach morskich Europy Zachodniej, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska”, 1995, nr 6.
 • Misztal K., Droździecki S., Programowanie i finansowanie rozwoju portów morskich w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych, opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury Departament Transportu Morskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003, (maszynopis).
 • Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo UG 2001.
 • Misztal K., Szwankowski S., Wasilewska K., Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktury transportowej w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Pawłowski G., Udział instytucji publicznych w finansowaniu rozwoju oraz utrzymaniu infrastruktury w portach Europy Zachodniej, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska”, 1994.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szwankowski S., Współzależności funkcjonowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Gdańsk 1994.
 • Wojewódzka-Król K., Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę transportu, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu UG, nr 16, Gdańsk 1997.
 • Wojewódzka-Król K., Rozwój infrastruktury transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Problemy dostosowania infrastruktury transportu do standardów Unii Europejskiej, „Spedycja i Transport”, 05/2002.
 • Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • AMRIE Comments on the White Paper on Fair Payment for Infrastructure Use…, The Alliance of Maritime Regional Interests in Europe, przedruk z wersji elektronicznej http://www.amrie.org./docs/cm-wpinf.
 • Consultation Paper of European Commission Directorate General for Energy and Transport Derectorate for Inland Program, The Marco polo Program for new Promotion Concept for Alternatives to Road Transport, European Commission.
 • Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network.
 • Decision No 74/526/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 74/56/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 80/1179/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Decision No 89/438/EC of the European Parliament and of the Council.
 • Development and improvement of ports. Port financing, Note by the UNCTAD Secretariat, Genua, 1985.
 • Document No 380 L0/723, Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980, Directive on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings, Official Journal L 195, 1980.
 • Document No 599 PC 0277 z dnia 10 grudnia 1997, Decision amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project No 8 in Annex III.
 • Document No CE COM 2196/98 z dnia 21 października 1998 roku, Council regulation concerning the granting of Community financial assistance for actions of an innovative nature to promote combined transport, Official Journal L 277.
 • Document No COM 466/1998 (final), z dnia 22 lipca 1998 roku, Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU, White Paper, Commission of the European Communities.
 • Document No COM 678/1997 (final) z dnia 10 grudnia 1997 roku, Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure, Commission of the European Communities; dokument dostępny w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej http://europe.eu.int./scadplus/leg…, w dniu 25.03.2004., pojawia się informacja „Not jet published in the Offcial Journal”.
 • Document No EC 2236/95, z dnia 18 września 1995 roku, Council Regulation laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks, OJ-L 228, 23/09/1995.
 • ESPO Comments on the Port’s Green Paper, European Sea Ports Association, http://www.shsf.se/stateaid.htm, 9 stycznia 2000 r.
 • Federation of European Private Port Operator, The Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure (comments), Press released, Brussels, 1998.
 • Guidelines on State Aid to Maritime Transport, OJ, C 205 of 05.07.1997.
 • http://europa.eu.int./eur-lex/…
 • Prawo transportowe. Biała Księga. Polska – Unia Europejska nr 21, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1996.
 • Public financing and charging practices in the community sea port sector, Commission staff working document, Brussels 2001, SEC (2001) 234.
 • Report of the High level group on Transport infrastructure charging, European Commission, 1998.
 • Strona internetowa http://www.europa.eu.int./eur-lex/…
 • The Green Paper of the European Commission on Fair and efficient pricing in transport – Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union, COM (95) 691 final.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów