Finanse osobiste

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Finanse osobiste
 • Prowadz?cy: dr Krzysztof Sarnowski
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 7:00 – 9:00

Tre?? przedmiotu:

Konta osobiste, lokaty bankowe oraz karty kredytowe (2 godz.)

Podstawy prawne, oprocentowanie kont i lokat, op?aty i prowizje, bankomaty, us?ugi dodatkowe do kont osobistych, bezpiecze?stwo, podzia?y kart p?atniczych.

Kredyty gotwkowe, samochodowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne; po?yczki hipoteczne, odnawialne (2 godz.)

Podstawy prawne, cele na ktre przyznawane s? kredyty, waluty, zabezpieczenia, rodzaje rat, kwoty kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie, op?aty i prowizje, ryzyko walutowe.

Fundusze inwestycyjne (3 godz.)

Podstawy prawne, wady i zalety inwestowania za pomoc? funduszy inwestycyjnych, rodzaje funduszy inwestycyjnych, plany systematycznego oszcz?dzania, kryteria istotne przy wyborze funduszu inwestycyjnego.

Fundusze emerytalne (2 godz.)

Za?o?enia zreformowanego systemu emerytalnego, podstawy prawne, otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy emerytalnych, minimalna wymagana stopa zwrotu, op?aty i prowizje, pracownicze programy emerytalne, formy PPE.

Ubezpieczenia na ?ycie i maj?tkowe (3 godz.)

Podstawy prawne, podzia? ubezpiecze?, ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia ochronno-oszcz?dno?ciowe i oszcz?dno?ciowe, komunikacyjne, ubezpieczenia mieszkania i domu.

Inwestycje w akcje i obligacje na gie?dzie papierw warto?ciowych (2 godz.)

Rodzaje papierw warto?ciowych notowanych na GPW, system gie?dowy, rynki gie?dowe, rodzaje zlece? gie?dowych, indeksy gie?dowe, oferta biur maklerskich.

Indywidualne Konta Emerytalne (1 godz.)

Podstawy prawne, korzy?ci podatkowe, formy IKE, koszty.

Warunki zaliczenia:

test wyboru

Literatura:

 • Dobosiewicz Z.; „Bankowo??”; PWE; 2005.
 • Dziawgo L.; „PRIVATE BANKING”; Oficyna Ekonomiczna; 2006.
 • Red. Korenik D.; „Innowacyjne us?ugi banku”; PWN; 2006.
 • Gabryelczyk K; „Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno??”; Oficyna Ekonomiczna; 2006.
 • Jajuga K. Jajuga T; „Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, in?ynieria finansowa”;PWN; 2006.
 • „Nasz Rynek Kapita?owy” (miesi?cznik).
 • Rogala M.; „Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s? proste”; Helion; 2006.
 • www.bankier.pl
 • www.money.pl
 • www.expander.pl
 • www.open.pl
 • www.xelion.pl
 • www.aukcjekredytowe.pl
 • www.analizy.pl
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów