Elementy sztucznej inteligencji

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

  • Ilo?? punktw ECTS: 4
  • Przedmiot: Elementy sztucznej inteligencji
  • Prowadz?cy: dr in?. Ireneusz Czarnowski
  • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
  • Dzie? / godzina: Poniedzia?ek, 17:00 – 19:00

Tre?? przedmiotu:

W ramach wyk?adu studenci b?d? mieli mo?liwo?? zapoznania si? z wybranymi instrumentami sztucznej inteligencji. Metody i narz?dzia sztucznej inteligencji znajduj? coraz szersze zastosowania w modelowaniu procesw informacyjnych wspomagaj?cych rwnie? decyzje biznesowe. Dla przyk?adu takie narz?dzia, jak algorytmy ewolucyjne s? obecnie wykorzystywane w planowaniu i harmonogramowaniu, co w konsekwencji przek?ada si? na trafne decyzje logistyczne czy zarz?dcze. Innym przyk?adem metod sztucznej inteligencji s? sieci neuronowe. Pos?ugiwanie si? sieciami neuronowych jak i innymi metodami sztucznej inteligencji zostanie szerzej przedstawione w kontek?cie wydobywania wiedzy z danych, co okre?lane jest mianem eksploracji danych (ang. data mining). W oparciu o techniki eksploracji danych uzyskuje si? odpowiedzi na takie pytania jak na przyk?ad: inwestowa? na gie?dzie czy nie, kupi? czy sprzeda? akcje, jaka jest wiarygodno?? kredytobiorcw, jakimi zachowaniami kieruj? si? klienci supermarketu, jakie s? czynniki dywersyfikuj?ce klientw w obszarach ubezpieczeniowych, bankowo?ci czy telekomunikacji.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie (test pisemny)

Literatura:

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów