Dzieje morskie Polski

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Dzieje morskie Polski
 • Prowadz?cy: Prowadz?cy: dr hab. Jan Kazimierz Sawicki, prof. AM w Gdyni
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek 11:00 – 13:00 (I po?owa semestru)

Tre?? przedmiotu:

Dawne dzieje morskie Polski

Tworzenie pa?stwa polskiego z dost?pem do Morza Ba?tyckiego. Walki o utrzymanie dost?pu do morza. Porty morskie. Przywileje Gda?ska i Elbl?ga oraz innych miast. Żegluga i handel morski. Prawo brzegowe. Ius emporii. Polityka morska wielkich miast portowych i krlw Polski. Rola szlaku wi?lanego i powi?za? z zapleczem l?dowym. Floty miast morskich i flota krlewska.

Koncepcje polityki morskiej II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Traktat Wersalski, a granice morskie Polski. Prawa Polski w WM Gda?sku. Budowa i eksploatacja portu w Gdyni, Helu i W?adys?awowie. Armatorzy floty przybrze?nej i morskiej. Flota pomocnicza i ratownicza. Flota wojenna. Instytucje i urz?dy administracji morskiej. Handel morski – linie ?eglugowe.

Organizacja polskiego szkolnictwa morskiego (1920-1939)

Utworzenie Szko?y Morskiej w Tczewie (1920). Kadra dydaktyczna i instruktorska. Budowa Pa?stwowej Szko?y Morskiej w Gdyni (1928-1930).Zakup statkw szkolnych: „Lwowa” (1920) i „Daru Pomorza” (1929). Programy kszta?cenia i praktyka morska. Rejsy eksploatacyjne i szkoleniowe. Absolwenci Wydzia?u Nawigacyjnego i Wydzia?u Mechanicznego SM/PSM – kapitanowie i oficerowie floty polskiej. Tradycje morskie floty polskiej i Szko?y – ?wi?to Szko?y. Zjazdy absolwentw.

Sprawy morskie Polski w II wojnie ?wiatowej

Ewakuacja i dyslokacja floty polskiej do portw sojuszniczych i neutralnych pa?stw. Reaktywowanie dzia?alno?ci pa?stwowych w?adz morskich, armatorskich, szkolnictwa morskiego oraz organizacji zawodowych kapitanw, oficerw i marynarzy PMH w Wielkiej Brytanii. Udzia? polskiej floty transportowej w ?egludze alianckiej (samotne rejsy, konwoje, operacje inwazyjne). Polskie cele wojny w dziedzinie morskiej w koncepcjach Rz?du RP w Londynie.

Powojenna odbudowa gospodarki morskiej Polski

Nowe granice morskie. Zniszczenia i straty wojenne. Koncepcje powojennej odbudowy portw i floty morskiej. Pa?stwowa administracja morska. Biura Odbudowy Portw w Gdyni i Szczecinie. Oczyszczanie portw z wrakw i udost?pnienie portw do ?eglugi mi?dzynarodowej.

Armatorzy floty transportowej i ratowniczej

Gdynia -Ameryka Linie Żeglugowe S.A., Żegluga Polska S.A. –1945-1951; Polskie Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Morska i Polskie Ratownictwo Okr?towe (1951-2005) . Funkcje Polskiego Rejestru Statkw. Stowarzyszenia zawodowe armatorw i oficerw PMH.

Kszta?cenie kadr morskich (1945-2005)

Szko?y morskie w Gdyni i Szczecinie.Wy?sze szkolnictwo morskie (1969-2005). O?rodki kszta?cenia i doskonalenia oficerw PMH. Statki szkolne. Kadra naukowo-dydaktyczna. Absolwenci polskiego szkolnictwa morskiego.

Polskie pi?miennictwo morskie.

Polskie bibliografie morskie. Bibliografie uczelniane – WSM w Gdyni i WSM w Szczecinie. Dorobek pi?mienniczy kadry naukowo – dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne

Literatura:

 • M. Bogucka, Gda?scy ludzie morza w XVI-XVIII wieku, Gda?sk 1984.
 • S. Gierszewski, Wis?a w dziejach Polski, Gda?sk 1982.
 • W. Odyniec, Polskie dominium maris Baltici, Warszawa 1982.
 • J.K. Sawicki, Morskie emporium Korony w: Dyament w koronie, Gda?sk-Gdynia 1997.
 • XV lat polskiej pracy na morzu, pod red. Aleksego Majewskiego, Gdynia 1935.
 • C.Ciesielski, W.Pater, J.Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejw, Warszawa 1992.
 • B. Hajduk, Gospodarka Gda?ska w latach 1920-1945, Gda?sk 1998.
 • Kadry morskie Rzeczypospolitej, t.I. Polska Marynarka Handlowa.Absolwenci szk? morskich 1922-1999. Pod red. J.K.Sawickiego, Gdynia 2000.
 • J.Mici?ski, Ksi?ga statkw polskich 1918-1945, tom I, Gda?sk 1996; tom II, Gda?sk 1997 i nast?pne tomy – III i IV.
 • A.Perepeczko, Bia?a fregata, Gdynia 1994.
 • A.Perepeczko, Wy?sza Szko?a Morska w Gdyni. Kronika lat 1969-1994,Gdynia 1995.
 • D.Duda, Z.Urbanyi, Trzeci w wielkiej sztafecie, Bydgoszcz 1986.
 • J.K.Sawicki, Polska Marynarka Handlowa 1939-1945, Gdynia 1992.
 • J. K. Sawicki, Ratownictwo morskie w Polsce, tom I (1920-1950), Gdynia 2001.
 • J. K. Sawicki, Ratownictwo morskie w Polsce, tom II (1945-1961), Gdynia 2005.
 • M.Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej. Z przedmow? J.K. Sawickiego, Gdynia 1997.
 • Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947-1997, Szczecin 1997.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów