BE – Informatyka – pytania na egzamin

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 1. Co to jest informatyka?
 2. Co to s? procesy informacyjne? Przyk?ady
 3. Co to s? technologie informatyczne?
 4. Co to jest informacja?
 5. Klasyfikacja informacji?
 6. Co to jest wiedza, relacja pomi?dzy informacj? a wiedz??
 7. Uczenie, my?lenie, inteligencja – wyja?ni?
 8. Co to jest dana?
 9. Klasyfikacja danych?
 10. Istota pozycyjnego systemu odwzorowania liczby, L=?
 11. Istota notacji sta?opozycyjnej, Lfix=?
 12. Istota notacji zmiennopozycyjnej, Lfl=? Zapisa? w tej notacji liczb? 144(7)
 13. Co to jest alfabet?
 14. Co to jest j?zyk?
 15. Na czym polega przetwarzanie danych numerycznych?
 16. Efektywno?? odwzorowania danych numerycznych?
 17. Efektywno?? sieciowej transmisji danych numerycznych przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i ?wiat?owodowej (np.: 1Gb/sek)?
 18. Ile liczb mo?na przechowa? w pami?ci o pojemno?ci 1GB?
 19. Na czym polega przetwarzanie danych tekstowych?
 20. Efektywno?? odwzorowania danych tekstowych?
 21. Efektywno?? sieciowej transmisji danych tekstowych przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i ?wiat?owodowej (np.: 1Gb/sek)?
 22. Ile znakw mo?na przechowa? w pami?ci o pojemno?ci 1GB?
 23. Co to jest kalendarz?
 24. Dane typu DATA i ich format?
 25. Dane typu CZAS i ich format?
 26. Jak? warto?? w Excel’u Excelu (BYKOM-STOP! :)) ma informacja: 30-01-1901 08:00 (10 stycznia 1901 roku, godz. 0800
 27. Jak? warto?? w Excel’u Excelu (BYKOM-STOP! :)) ma informacja: 25-01-1901 06:00 (25 stycznia 1901 roku, godz. 0600
 28. Co to jest grafika komputerowa?
 29. Co to jest i jakie cechy posiada piksel?
 30. Co to jest rozdzielczo?? mapy bitowej?
 31. Efektywno?? odwzorowania map bitowych?
 32. Efektywno?? sieciowej transmisji obrazw (map bitowych) przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i ?wiat?owodowej (np.: 1Gb/sek)?
 33. Typy danych graficznych?
 34. Podstawowe cechy grafiki bitmapowej (rastrowej)?
 35. Podstawowe cechy grafiki wektorowej?
 36. Wymie? podstawowe obiekty (prymitywy) w grafice wektorowej.
 37. Co to s? krzywe Béziera?
 38. Podstawowe modele barwy w grafice komputerowej
 39. Co to jest kompresja mapy bitowej i jakie s? techniki kompresji?
 40. Podaj podstawowe algorytmy (metody) kompresji map bitowych?
 41. Podstawowe oprogramowanie graficzne (podstawowe typy i rodzaje programw graficznych)?
 42. Wymie? g?wne zastosowania grafiki komputerowej?
 43. Co to jest technologia CAD i GIS
 44. Struktura komputera?
 45. Klasyfikacja urz?dze? zewn?trznych komputera?
 46. Struktura jednostki centralnej komputera?
 47. Co to jest tprocesor i jego podstawowe parametry?
 48. Struktura i parametry procesora?
 49. Funkcje procesora?
 50. Typy pami?ci zewn?trznych i ich podstawowe parametry?
 51. Typy pami?ci wewn?trznych i ich podstawowe parametry?
 52. Klasyfikacja pami?ci komputerowych?
 53. Cechy oprogramowania komputerowego?
 54. Co to jest system operacyjny (SO) i jakie s? jego g?wne funkcje? (Na ca?ym ?wiecie si? u?ywa „OS”, a nie ?adne „SO”! – dop. Alpha)
 55. Co to jest program komputerowy?
 56. Co to jest: program w j?zyku wewn?trznym, program binarny
 57. Co to jest algorytm i jak? ma struktur??
 58. Dane s? trzy zmienne: aa, bb, cc. Przedstaw algorytm, ktry wyznacza ich sum? oraz iloczyn?
 59. Zak?ad ma cztery wydzia?y, z ktrych ka?dy osi?ga konkretn? produkcj? dzienn?. Przedstaw algorytm, ktry wyznacza wydajno?? dzienn? zak?adu.
 60. Co to s? deklaracje i zmienne?
 61. Co to jest translacja i kompilacja?
 62. Co to jest program źrd?owy i wynikowy?
 63. Zamieni? liczb? 199 z systemu o podstawie N1=10 na system o podstawie N2=2
 64. Zamieni? liczb? 155 z systemu o podstawie N1=6 na system o podstawie N2=3
 65. Zamieni? liczb? 267 z systemu o podstawie N1=9 na system o podstawie N2=7
 66. Zamieni? liczb? 233 z systemu o podstawie N1=7 na system o podstawie N2=9
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów