Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej – wci?? trzeba odwiedzi? wi?cej ni? jedno okienko

 

W ci?gu ostatniego miesi?ca mia?em okazj? przej?? na w?asnej skrze przez ?cie?k? zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Typowa jednoosobowa dzia?alno?? zwi?zana z programowaniem z mo?liwo?ci? wystawiania faktur VAT dla kontrahentw krajowych i zagranicznych.

Od dawna du?o si? mwi o mitycznym „Jednym Okienku”, w ktrym b?dzie mo?na za?atwi? wszystko, co potrzebne w zwi?zku z otwarciem w?asnej firmy. Chocia? z pewno?ci? kilka procedur zosta?o u?atwionych dzi?ki bardziej rozbudowanemu formularzowi EDG-1 (od razu lec? zg?oszenia do ZUS i Urz?du Statystycznego), to jednak i tak trzeba albo powysy?a? troch? dodatkowych drukw, albo si? przejecha? w kilka miejsc.

Na pewno da?oby rad? za?atwi? wszystko du?o szybciej, gdyby tego samego dnia obskoczy? kilka miejsc, ale i tak – wzorem dobrych gier RPG – rozpocz?cie jednego questa wymaga uko?czenia wcze?niejszych. Nie zg?osisz si? do ZUS oraz nie za?o?ysz konta w banku bez potwierdzenia nadania REGON-u.

Poni?ej wrzucam ?ci?gawk? z terminami i miejscami, ktre odwiedzi?em. Mo?e komu? si? przyda:

 • 19 majaUrz?d Miejski – Rejestracja w Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej w Urz?dzie Miejskim w Gda?sku. Zadeklarowana data rozpocz?cia dzia?alno?ci: 1 czerwca. Potwierdzenie na miejscu. Nowy druk EDG-1 zawiera w sobie ZUS ZFA i wniosek o nadanie REGON.
 • 31 majaUrz?d Skarbowy – Z?o?enie VAT-R czyli rejestracja jako VAT-owiec i wyst?pienie o europejski NIP. Trzeba to zrobi? przed pierwsz? sprzeda??, a najlepiej przed dniem rozpocz?cia dzia?alno?ci.
 • 2 czerwca – przysz?o Za?wiadczenie o numerze REGON, ktre zosta?o wystawione 26 maja. W sumie dwa tygodnie.
 • 3 czerwca – mam w ko?cu REGON, wi?c lec? do mBanku za?o?y? konto bankowe.
 • 6 czerwcaUrz?d Skarbowy – Sk?adam aktualizacyjny NIP-1 na ktrym podaj? nowy numer konta bankowego. Przy okazji wype?niam jeszcze raz wszystkie pola w czterostronnicowym dokumencie.
 • 7 czerwcaZUS – Zg?oszenie ZUS ZUA, czyli zg?oszenie do ubezpieczenia, potwierdzenie na miejscu. Zg?oszenie w ci?gu tygodnia od daty rozpocz?cia dzia?alno?ci. Potrzebny REGON.
 • 17 czerwca – przychodz? potwierdzenia rejestracji VAT i NIP EU.

Grunt, ?e mam ju? wszystko za?atwione, pierwsza faktura wystawiona, teraz ju? mog? si? zabra? za zarabianie ;)

Wpis opublikowany 18 czerwca 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, offline, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej – wci?? trzeba odwiedzi? wi?cej ni? jedno okienko"

 1. To nie tak ;) mo?esz i?? do ZUS-u i US-u bez REGONU, a donie?? go przy okazji.

  Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

  • ZUS ju? wcale nie wymaga regonu :)

   Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

 2. Warto te? wspomnie?, ?e je?li chcecie na wst?pie wybra? wi?cej ni? 8, czy 10 (nie pami?tam dok?adnie) PKD do swojej dzia?alno?ci, to wraz z EDG-1 warto z?o?y? rwnie? formularz EDG-R, w ktrym mo?na poda? troch? wi?cej pozycji.

  Ja w sumie odwiedzi?em tylko Urz?d miasta, poczeka?em na REGON itp. i tego samego odwiedzi?em ZUS i US. Dopiero potem za?o?y?em konto w banku, a urz?dy poinformowa?em o nim listem poleconym.

  Jedno co by?o dobre w tym ca?ym cyrku – panie we wszystkich urz?dach bardzo pozytywnie zaskoczy?y mnie jako?ci? obs?ugi. We wszystkim pomog?y, doradzi?y i wyt?umaczy?y niuanse :).

  Prawda jest taka, ?e troch? d?u?szy EDG-1 i by?oby du?o mniej latania….

  Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

  • Prawda, te? bardzo pozytywnie wszyscy podchodzili w ZUS, US, UM. Wyja?nili, nie wrzeszczeli, gdy co? pomin??em i musia?em uzupe?ni? jedno pole na miejscu itd.

   Oczywi?cie mo?na sporo rzeczy p?niej listem poleconym, ale pierwsze zg?oszenia wola?em osobi?cie z potwierdzon? kopi?. A kolejne ju? b?d? s?a? poczt? i zapomina?.

   Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

 3. „Jedno okienko” to typowa polityczna bezsensowna akcja. Rz?d wyrzuca w b?oto pieni?dze aby osi?gn?? skuteczno?? podobn? do becikowego.
  O socjali?mie mwi?o si? ?e „walczy bohatersko z problemami nie znanymi w innych systemach”. Tak w?a?nie czyni rz?d wydaj?c pieni?dze i realizuj?c ustawy maj?ce pomc obywatelowi by? obs?u?onym przez biurokracj? – zamiast t? biurokracj? redukowa?.
  I umwmy si?: za?o?enie firmy jako osoba fizyczna jest na tyle proste, ?e je?eli kogo? to przerasta to nie ma co startowa? jako przedsi?biorca.

  Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

 4. Jak startowa?em w 2008 roku to REGON mog?e? dosta? w ci?gu 15 minut.
  Oczywi?cie przy osobistej wizycie w urz?dzie statystycznym przy ul. Danusi.

  Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

 5. Sam si? w najbli?szym czasie b?d? musia? przej?? po REGON, ale tylko dla stowarzyszenia.

  Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

 6. Autor komentarza, sobota, 18 cze 2011 #

 7. Hehe. Jak tak bardzo wierzy?em w to jedno okienko, ?e po wizycie w UM kompletnie ola?em ZUS. By?em przekonany ?e im to prze?l?.
  Zoorientowa?em si? po jakich? 3 tygodniach, ?e co? jest nie tak :)
  Z reszt?, nie wa?ne ile okienek. Przecie? wi?kszo?? tych papierw jest po prostu zb?dna.

  Co do tej ?yczliwo?ci, to bym uwa?a? – podczas sk?adania ZUA pani zaproponowa?a mi, ?e wydrukuj? od razu deklaracj? miesi?czn?. Potem okaza?o si?, ?e miesi?czna nie zgadza si? z ZUA i ten ich program (za pare baniek) to przyj??. Zosta?a mi doliczona sk?adka, ktrej nie „zamawia?em”.

  Autor komentarza, niedziela, 19 cze 2011 #

 8. W zusie do ZUA nie jest potrzebny REGON :-) Pole na formularzu jest owszem, ale po prostu nie wype?niasz. Nawet nie trzeba dosy?a?.

  „2 czerwca – przysz?o Za?wiadczenie o numerze REGON, ktre zosta?o wystawione 26 maja. W sumie dwa tygodnie.”
  Jesli pjdziesz sam, to wyrobi? Ci to od r?ki i bez kolejek w zasadzie.

  „3 czerwca – mam w ko?cu REGON, wi?c lec? do mBanku za?o?y? konto bankowe.”
  Multibank / ING tego nie wymagaja. Ba.. nawet nipu firmowego nie wymagaja. (starczy poswiadczenie wpisu).

  „6 czerwca – Urz?d Skarbowy – Sk?adam aktualizacyjny NIP-1 na ktrym podaj? nowy numer konta bankowego. Przy okazji wype?niam jeszcze raz wszystkie pola w czterostronnicowym dokumencie.”
  Te? mnie to omin??o w takiej formie, aktualizacyjny owszem ale nie wszystkie pola (tylko pierwsza strona i to grna cz??? + formularz o wspolnikach (sp?ka)).

  Nie ma co demonizowa?. Nie jest az tak zle a EDG-1 sporo za?atwia.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 9. ?eee. le? z Ciebie :P
  Ja wszystko za?atwi?em w 3h ??cznie z piecz?tk? i kontem w banku, 2 lata temu. We Wrzeszczu wszystko blisko ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 10. Zale?a?o mi na czasie, u mnie wygl?da?o to tak (dla 6 maja jako daty rozpocz?cia dzia?alno?ci):
  – 5.05.2011 – wizyta w urz?dzie gminy i z?o?enie edg-1 (z pro?b? o szybkie potwierdzenie) – odbir potwierdzenia po 45 minutach
  – 5.05.2011 – wizyta w GUS i nadanie REGON od r?ki
  – 5.05.2011 – wizyta w banku i konto od r?ki
  – 6.05.2011 – wizyta w ZUS i z?o?enie ZFA oraz ZUA
  – 6.05.2011 – wizyta w US i rejestracja jako p?atnik VAT, a dok?adniej „rezygnacja ze zwolnienia” ;]

  Ca?o?? mo?na za?atwi? w jeden dzie?, mi si? troch? przeci?gn??o, gdy? kursowa?em pomi?dzy dwoma miastami (adres zamieszkania inny ni? adres siedziby firmy).

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 11. co? rzeczywi?cie dziwnie d?ugo czeka?e? na ten REGON. Oczywi?cie jedno okienko to bardziej chwyt pod publiczk?, ale prawd? jest, ?e jak si? uprzesz to wszystko za?atwisz w jeden dzie?.

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

  • Mo?liwe, ?e tak, ale tylko w du?ym mie?cie, w ktrym masz pod r?k? oddzia? GUS. Inaczej musisz czeka? na Poczt? Polsk? a? dostarczy Ci papierek.

   Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 12. Fakt, mo?na by?o wszystko szybciej za?atwi?… mi si? akurat nie spieszy?o a? tak bardzo, bo zako?czenia wszystkich aktualnych zlece? na ktre mg?bym wystawi? FV by?y przewidziane na ko?cwk? czerwca :)

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 13. Po?yteczny i ciekawy artyku? oraz interesuj?ca dyskusja o zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej i tym magicznym „Jednym Okienku”, bo dotychczas biurokratyczne procedury mnie po prostu zniech?ca?y.
  Tutaj w sposb prosty i jednoznaczny dozna?em ol?nienia, ?e nie jest a? tak ?le jak kiedy? by?o i tak uci??liwie jak mnie si? do dzi? wydawa?o. Teraz wiem i rozumiem jak to dzia?a. :)
  Wrzucam u mnie na Facebooka, niech i inni si? nieco o?wiec? :))

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 14. Ciekawy wpis, ale mam zgo?a inne do?wiadczenia z zak?adaniem dzia?alno?ci gospodarczej. W Gdyni wszystko rzeczywi?cie za?atwia si? w 15 minut o ile wcze?niej wype?nimy wniosek w domu. Na miejscu s? 4 okienka, zus, us, urz?d stat. i sporo osb do pomocy. Kobieta dzwoni?a do mnie na drugi dzie? i pyta?a czy wszystko zrozumia?em, sprawdza?a czy dane si? zgadzaj? itd. By?em pod wra?eniem:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 cze 2011 #

  • Teraz to ja si? zastanawiam, czy przypadkiem nie pomin??em jakich? udogodnie? :) Niby Gda?sk si? chwali? ca?y czas tym Centrum Obs?ugi Przedsi?biorcw… ale cz?owiek w Urz?dzie Miejskim jasno powiedzia?, ?e musz? odwiedzi? lub listownie przes?a? ZUS i US…

   Gdyby si? spi??, to na pewno by da?o rad? obskoczy? wszystko jednego dnia.

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 cze 2011 #

 15. Ten brak jednego okienka nie jest tak straszny jak niektre panie tam pracuj?ce :))

  Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

 16. Tak naprawd? jedno okienko to przekle?stwo i dla ZUS-u i zak?adaj?cego firm?, je?li kiedy? w przesz?o?ci ju? jak?? dzia?alno?? mia? i s? tam jakie? niepoko?czone sprawy. Wszystko trwa trzy razy d?u?ej, jest wezwanie do ZUSu i jest kupa korekt, wyja?nie? i problemw.

  A co do obs?ugi to rzeczywi?cie si? zmienia, bo beton ju? na emeryturze siedzi.

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów