Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej – wci?? trzeba odwiedzi? wi?cej ni? jedno okienko

 

W ci?gu ostatniego miesi?ca mia?em okazj? przej?? na w?asnej skrze przez ?cie?k? zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Typowa jednoosobowa dzia?alno?? zwi?zana z programowaniem z mo?liwo?ci? wystawiania faktur VAT dla kontrahentw krajowych i zagranicznych.

Od dawna du?o si? mwi o mitycznym „Jednym Okienku”, w ktrym b?dzie mo?na za?atwi? wszystko, co potrzebne w zwi?zku z otwarciem w?asnej firmy. Chocia? z pewno?ci? kilka procedur zosta?o u?atwionych dzi?ki bardziej rozbudowanemu formularzowi EDG-1 (od razu lec? zg?oszenia do ZUS i Urz?du Statystycznego), to jednak i tak trzeba albo powysy?a? troch? dodatkowych drukw, albo si? przejecha? w kilka miejsc.

Na pewno da?oby rad? za?atwi? wszystko du?o szybciej, gdyby tego samego dnia obskoczy? kilka miejsc, ale i tak – wzorem dobrych gier RPG – rozpocz?cie jednego questa wymaga uko?czenia wcze?niejszych. Nie zg?osisz si? do ZUS oraz nie za?o?ysz konta w banku bez potwierdzenia nadania REGON-u.

Poni?ej wrzucam ?ci?gawk? z terminami i miejscami, ktre odwiedzi?em. Mo?e komu? si? przyda:

 • 19 majaUrz?d Miejski – Rejestracja w Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej w Urz?dzie Miejskim w Gda?sku. Zadeklarowana data rozpocz?cia dzia?alno?ci: 1 czerwca. Potwierdzenie na miejscu. Nowy druk EDG-1 zawiera w sobie ZUS ZFA i wniosek o nadanie REGON.
 • 31 majaUrz?d Skarbowy – Z?o?enie VAT-R czyli rejestracja jako VAT-owiec i wyst?pienie o europejski NIP. Trzeba to zrobi? przed pierwsz? sprzeda??, a najlepiej przed dniem rozpocz?cia dzia?alno?ci.
 • 2 czerwca – przysz?o Za?wiadczenie o numerze REGON, ktre zosta?o wystawione 26 maja. W sumie dwa tygodnie.
 • 3 czerwca – mam w ko?cu REGON, wi?c lec? do mBanku za?o?y? konto bankowe.
 • 6 czerwcaUrz?d Skarbowy – Sk?adam aktualizacyjny NIP-1 na ktrym podaj? nowy numer konta bankowego. Przy okazji wype?niam jeszcze raz wszystkie pola w czterostronnicowym dokumencie.
 • 7 czerwcaZUS – Zg?oszenie ZUS ZUA, czyli zg?oszenie do ubezpieczenia, potwierdzenie na miejscu. Zg?oszenie w ci?gu tygodnia od daty rozpocz?cia dzia?alno?ci. Potrzebny REGON.
 • 17 czerwca – przychodz? potwierdzenia rejestracji VAT i NIP EU.

Grunt, ?e mam ju? wszystko za?atwione, pierwsza faktura wystawiona, teraz ju? mog? si? zabra? za zarabianie ;)

Wpis opublikowany 18 czerwca 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, offline, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej – wci?? trzeba odwiedzi? wi?cej ni? jedno okienko"

 1. To nie tak ;) mo?esz i?? do ZUS-u i US-u bez REGONU, a donie?? go przy okazji.

  Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

  • ZUS ju? wcale nie wymaga regonu :)

   Autor komentarza, wtorek, 28 Cze 2011 #

 2. Warto te? wspomnie?, ?e je?li chcecie na wst?pie wybra? wi?cej ni? 8, czy 10 (nie pami?tam dok?adnie) PKD do swojej dzia?alno?ci, to wraz z EDG-1 warto z?o?y? rwnie? formularz EDG-R, w ktrym mo?na poda? troch? wi?cej pozycji.

  Ja w sumie odwiedzi?em tylko Urz?d miasta, poczeka?em na REGON itp. i tego samego odwiedzi?em ZUS i US. Dopiero potem za?o?y?em konto w banku, a urz?dy poinformowa?em o nim listem poleconym.

  Jedno co by?o dobre w tym ca?ym cyrku – panie we wszystkich urz?dach bardzo pozytywnie zaskoczy?y mnie jako?ci? obs?ugi. We wszystkim pomog?y, doradzi?y i wyt?umaczy?y niuanse :).

  Prawda jest taka, ?e troch? d?u?szy EDG-1 i by?oby du?o mniej latania….

  Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

  • Prawda, te? bardzo pozytywnie wszyscy podchodzili w ZUS, US, UM. Wyja?nili, nie wrzeszczeli, gdy co? pomin??em i musia?em uzupe?ni? jedno pole na miejscu itd.

   Oczywi?cie mo?na sporo rzeczy p?niej listem poleconym, ale pierwsze zg?oszenia wola?em osobi?cie z potwierdzon? kopi?. A kolejne ju? b?d? s?a? poczt? i zapomina?.

   Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

 3. „Jedno okienko” to typowa polityczna bezsensowna akcja. Rz?d wyrzuca w b?oto pieni?dze aby osi?gn?? skuteczno?? podobn? do becikowego.
  O socjali?mie mwi?o si? ?e „walczy bohatersko z problemami nie znanymi w innych systemach”. Tak w?a?nie czyni rz?d wydaj?c pieni?dze i realizuj?c ustawy maj?ce pomc obywatelowi by? obs?u?onym przez biurokracj? – zamiast t? biurokracj? redukowa?.
  I umwmy si?: za?o?enie firmy jako osoba fizyczna jest na tyle proste, ?e je?eli kogo? to przerasta to nie ma co startowa? jako przedsi?biorca.

  Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

 4. Jak startowa?em w 2008 roku to REGON mog?e? dosta? w ci?gu 15 minut.
  Oczywi?cie przy osobistej wizycie w urz?dzie statystycznym przy ul. Danusi.

  Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

 5. Sam si? w najbli?szym czasie b?d? musia? przej?? po REGON, ale tylko dla stowarzyszenia.

  Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

 6. Autor komentarza, sobota, 18 Cze 2011 #

 7. Hehe. Jak tak bardzo wierzy?em w to jedno okienko, ?e po wizycie w UM kompletnie ola?em ZUS. By?em przekonany ?e im to prze?l?.
  Zoorientowa?em si? po jakich? 3 tygodniach, ?e co? jest nie tak :)
  Z reszt?, nie wa?ne ile okienek. Przecie? wi?kszo?? tych papierw jest po prostu zb?dna.

  Co do tej ?yczliwo?ci, to bym uwa?a? – podczas sk?adania ZUA pani zaproponowa?a mi, ?e wydrukuj? od razu deklaracj? miesi?czn?. Potem okaza?o si?, ?e miesi?czna nie zgadza si? z ZUA i ten ich program (za pare baniek) to przyj??. Zosta?a mi doliczona sk?adka, ktrej nie „zamawia?em”.

  Autor komentarza, niedziela, 19 Cze 2011 #

 8. W zusie do ZUA nie jest potrzebny REGON :-) Pole na formularzu jest owszem, ale po prostu nie wype?niasz. Nawet nie trzeba dosy?a?.

  „2 czerwca – przysz?o Za?wiadczenie o numerze REGON, ktre zosta?o wystawione 26 maja. W sumie dwa tygodnie.”
  Jesli pjdziesz sam, to wyrobi? Ci to od r?ki i bez kolejek w zasadzie.

  „3 czerwca – mam w ko?cu REGON, wi?c lec? do mBanku za?o?y? konto bankowe.”
  Multibank / ING tego nie wymagaja. Ba.. nawet nipu firmowego nie wymagaja. (starczy poswiadczenie wpisu).

  „6 czerwca – Urz?d Skarbowy – Sk?adam aktualizacyjny NIP-1 na ktrym podaj? nowy numer konta bankowego. Przy okazji wype?niam jeszcze raz wszystkie pola w czterostronnicowym dokumencie.”
  Te? mnie to omin??o w takiej formie, aktualizacyjny owszem ale nie wszystkie pola (tylko pierwsza strona i to grna cz??? + formularz o wspolnikach (sp?ka)).

  Nie ma co demonizowa?. Nie jest az tak zle a EDG-1 sporo za?atwia.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 Cze 2011 #

 9. ?eee. le? z Ciebie :P
  Ja wszystko za?atwi?em w 3h ??cznie z piecz?tk? i kontem w banku, 2 lata temu. We Wrzeszczu wszystko blisko ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 Cze 2011 #

 10. Zale?a?o mi na czasie, u mnie wygl?da?o to tak (dla 6 maja jako daty rozpocz?cia dzia?alno?ci):
  – 5.05.2011 – wizyta w urz?dzie gminy i z?o?enie edg-1 (z pro?b? o szybkie potwierdzenie) – odbir potwierdzenia po 45 minutach
  – 5.05.2011 – wizyta w GUS i nadanie REGON od r?ki
  – 5.05.2011 – wizyta w banku i konto od r?ki
  – 6.05.2011 – wizyta w ZUS i z?o?enie ZFA oraz ZUA
  – 6.05.2011 – wizyta w US i rejestracja jako p?atnik VAT, a dok?adniej „rezygnacja ze zwolnienia” ;]

  Ca?o?? mo?na za?atwi? w jeden dzie?, mi si? troch? przeci?gn??o, gdy? kursowa?em pomi?dzy dwoma miastami (adres zamieszkania inny ni? adres siedziby firmy).

  Autor komentarza, środa, 22 Cze 2011 #

 11. co? rzeczywi?cie dziwnie d?ugo czeka?e? na ten REGON. Oczywi?cie jedno okienko to bardziej chwyt pod publiczk?, ale prawd? jest, ?e jak si? uprzesz to wszystko za?atwisz w jeden dzie?.

  Autor komentarza, środa, 22 Cze 2011 #

  • Mo?liwe, ?e tak, ale tylko w du?ym mie?cie, w ktrym masz pod r?k? oddzia? GUS. Inaczej musisz czeka? na Poczt? Polsk? a? dostarczy Ci papierek.

   Autor komentarza, środa, 22 Cze 2011 #

 12. Fakt, mo?na by?o wszystko szybciej za?atwi?… mi si? akurat nie spieszy?o a? tak bardzo, bo zako?czenia wszystkich aktualnych zlece? na ktre mg?bym wystawi? FV by?y przewidziane na ko?cwk? czerwca :)

  Autor komentarza, środa, 22 Cze 2011 #

 13. Po?yteczny i ciekawy artyku? oraz interesuj?ca dyskusja o zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej i tym magicznym „Jednym Okienku”, bo dotychczas biurokratyczne procedury mnie po prostu zniech?ca?y.
  Tutaj w sposb prosty i jednoznaczny dozna?em ol?nienia, ?e nie jest a? tak ?le jak kiedy? by?o i tak uci??liwie jak mnie si? do dzi? wydawa?o. Teraz wiem i rozumiem jak to dzia?a. :)
  Wrzucam u mnie na Facebooka, niech i inni si? nieco o?wiec? :))

  Autor komentarza, czwartek, 23 Cze 2011 #

 14. Ciekawy wpis, ale mam zgo?a inne do?wiadczenia z zak?adaniem dzia?alno?ci gospodarczej. W Gdyni wszystko rzeczywi?cie za?atwia si? w 15 minut o ile wcze?niej wype?nimy wniosek w domu. Na miejscu s? 4 okienka, zus, us, urz?d stat. i sporo osb do pomocy. Kobieta dzwoni?a do mnie na drugi dzie? i pyta?a czy wszystko zrozumia?em, sprawdza?a czy dane si? zgadzaj? itd. By?em pod wra?eniem:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 Cze 2011 #

  • Teraz to ja si? zastanawiam, czy przypadkiem nie pomin??em jakich? udogodnie? :) Niby Gda?sk si? chwali? ca?y czas tym Centrum Obs?ugi Przedsi?biorcw… ale cz?owiek w Urz?dzie Miejskim jasno powiedzia?, ?e musz? odwiedzi? lub listownie przes?a? ZUS i US…

   Gdyby si? spi??, to na pewno by da?o rad? obskoczy? wszystko jednego dnia.

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 Cze 2011 #

 15. Ten brak jednego okienka nie jest tak straszny jak niektre panie tam pracuj?ce :))

  Autor komentarza, wtorek, 28 Cze 2011 #

 16. Tak naprawd? jedno okienko to przekle?stwo i dla ZUS-u i zak?adaj?cego firm?, je?li kiedy? w przesz?o?ci ju? jak?? dzia?alno?? mia? i s? tam jakie? niepoko?czone sprawy. Wszystko trwa trzy razy d?u?ej, jest wezwanie do ZUSu i jest kupa korekt, wyja?nie? i problemw.

  A co do obs?ugi to rzeczywi?cie si? zmienia, bo beton ju? na emeryturze siedzi.

  Autor komentarza, czwartek, 30 Cze 2011 #

Najnowsze posty:


Najnowsze komentarze:

   osuszanie po zalaniu warszawa

   Osuszanie Warszawa — Skutecznie i Szybko Zadzwoń Tel 799 978 679 Warszawa i okolice Optimal-osuszanie.pl
   optimal-osuszanie.pl

   woda dla niemowląt

   Woda dla niemowląt od pierwszych dni życia, bez przegotowania
   babyzdroj.pl

   auto skup łódź

   Prowadzimy auto skup Łódź. Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy chcą się pozbyć swojego pojazdu ponieważ często niektóre pojazdy nie nadają się do dalszego użytku.
   automotoskup.pl
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów