Tiger czyli Black. Rebranding trwa, tak jak walka mi?dzy Michalczewskim, Maspeksem i FoodCare

 

Zapatrzy?em si? dzi? w billboard stoj?cy pod moim domem, na ktrym has?em „Oryginalny smak w nowej puszce” firma FoodCare reklamuje swj napj energetyczny, czyli „Black Energy Drink„.

Tu? za now? puszk?, widzimy t? „star?”, jakby przedart? (przekre?lon?) pazurami drapie?nego zwierz?cia. Zauwa?my, ?e nie wida? ca?ej nazwy, tylko literki „T | G | R„. Ale nasz mzg b?yskawicznie uzupe?nia luki w wyrazie, wszystko jasne.

Wed?ug Dariusza „Tiger” Michalczewskiego a? za jasne. Jego wypowiedzi odno?nie kampanii cytowa?y dzi? rano serwisy bran?owe. Bo prawa do marki „Tiger Energy Drink” ma teraz Grupa Maspex, a nie FoodCare.

Zmiana puszki i has?a

Ca?a historia przemiany Tigera w Black ma dwa r?ne oblicza. Z jednej strony ?wietne i p?ynne przej?cie w nowy brand. Najpierw p?n? jesieni? ubieg?ego roku pojawi?a si? limitowana edycja specjalna napoju – „Tiger Black Energy Drink” (tudzie? „Black Tiger” jak niektrzy nazywali napj), w ktrej puszka zmieni?a kolor z niebieskiego na czarny, pojawi? si? wizerunek tygrysa, a has?o „Power is back!” sprytnie zamieniono na „Power is Black!„.

Od Tigera do Blacka

Wczesn? wiosn? s?owo „Tiger” zupe?nie znikn??o z opakowa? starego-nowego napoju „Black Energy Drink„. S?owo „black” by?o jednak pisane tym samym fontem co wcze?niej „Tiger”. Kolorystyka prawie identyczna.

Zmiana w reklamach

Zauwa?cie jak subtelnie zmieni?a si? reklama napoju. Najpierw pierwszy spot emitowany podczas wprowadzenia na rynek napoju „Tiger Black Energy Drink„:

A tu klip, ktry mo?na dzi? obejrze? na oficjalnej stronie napoju „Black Energy Drink„:

S?owo „Tiger” niby znikn??o… a jakby nadal tam by?o dzi?ki zmienionemu podk?adowi muzycznemu…

Grupa Maspex przygarn??a zagubionego tygrysa

Tygrysa, ktrego „zgubi?a” w swoim produkcie firma FoodCare, odnalaz?a Grupa Maspex, ktra sprzedaje napj „Tiger Energy Drink” w puszce podobnej do tej „oryginalnej”:

Tiger firmy Maspex

Na dodatek na puszce wida? imi? i nazwisko gda?skiego boksera, ktrego fundacja „Rwne Szanse” wsp?pracuje z wspomnian? Grup? Maspex. A tym samym wracamy do powodw walki o nazw?…

Kto ma prawa do Tigera?

Tu przechodzimy do wspomnianego wcze?niej drugiego oblicza zmiany nazwy napoju, czyli sporu pomi?dzy Michalczewskim a FoodCare. Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywi?cie o pieni?dze. I to spore.

Kilka lat temu „Red Bull” zosta? zdetronizowany przez Tigera, ktry dzi?ki niez?ej promocji i – prawdopodobnie w g?wnej mierze – prawie dwukrotnie ni?szej cenie, sta? si? najch?tniej kupowanym energetykiem na naszym rynku.

Zgrzyty pomi?dzy Michalczewskim a FoodCare zacz??y si?, gdy z puszek znikn?? wizerunek i podpis boksera. Potem firma wprowadzi?a na rynek prawie identyczny produkt – „N-GINE„. Ni?sza cena, praktycznie identyczny smak… Na oskar?enia Michalczewskiego pod kierunkiem prezesa FoodCare o dzia?ania na niekorzy?? marki Tiger nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Przepychanki o to kto posiada jakie prawa do poszczeglnych elementw marki „Tiger” trwa?y chyba kilka lat. W ko?cu zacz??o si? na powa?nie:

 • W listopadzie ubieg?ego roku Michalczewski wypowiedzia? umow? FoodCare i podpisa? now? z Maspeksem
 • 1 grudnia FoodCare musia? wstrzyma? produkcj?, poniewa? gda?ski S?d Okr?gowy opowiedzia? si? po stronie boksera i jego fundacji. FoodCare oczywi?cie od razu z?o?y?o za?alenie.
 • 15 grudnia, czyli niespe?na dwa tygodnie p?niej, media otrzyma?y komunikat, w ktrym mo?na by?o przeczyta?, i? „dzi?ki zawartej umowie Maspex uzyska? WY??CZN? LICENCJ? do u?ywania oznaczenia TIGER i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Dariusza Michalczewskiego w promocji produktw spo?ywczych, w tym napojw energetycznych.”
 • 23 grudnia FoodCare wznowi? produkcj?, poniewa? S?d Okr?gowy w Gda?sku wstrzyma? wykonanie wyroku. Na rynku by?y dwa napoje „Tiger Enery Drink”.
 • Zaraz po ?wi?tach, 30 grudnia, FoodCare przedstawi? „stan prawny dotycz?cy paso?ytniczych zachowa? konkurencji w obszarze produkcji napoju Tiger”.

Okaza?o si?, ?e pocz?tek nowego roku przynis? nowe, jeszcze ciekawsze rozwi?zania. W po?owie stycznia obie firmy mia?y s?dowe zakazy u?ywania marki „Tiger”. Krakowski S?d Okr?gowy rozstrzygn?? na korzy?? Fundacji Michalczewskiego, natomiast kilka dni p?niej s?d w Gda?sku wyda? taki sam zakaz produkcji i sprzeda?y firmie Maspex. Do czasu wyja?nienia sporu.

Oczywi?cie obie firmy odwo?a?y si? od tych decyzji, s?dy przychyli?y si? do ich argumentacji i ostatecznie pod koniec stycznia obie firmy znowu mog?y produkowa? „swoje” Tigery.

Od tamtego czasu oczywi?cie trwa?y kolejne przepychanki, kolejne s?dy najpierw nakazywa?y wstrzymanie produkcji, potem ustanawia?y fundacji Michalczewskiemu wielomilionowe kaucje, podwy?sza?y je, uchyla?y zakazy, przywraca?y je. By?y te? doniesienia do prokuratury dotycz?ce wprowadzania FoodCare w b??d przez Michalczewskiego itd. Ostatecznie sytuacja wygl?da tak, ?e do czasu wydania prawomocnych wyrokw, FoodCare nie ma praw u?ywania znaku towarowego „Tiger”.

Dlatego w?a?nie oburzenie Dariusza Michalczewskiego dotycz?ce nowych billboardw. FoodCare t?umaczy, ?e nie wykorzysta? spornej marki, wi?c wszystko jest ok. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest to pewne balansowanie na granicy…

Ciekawe jak si? rozwinie sprawa.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 25 lipca 2011
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, marketing, offline, reklama, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Tiger czyli Black. Rebranding trwa, tak jak walka mi?dzy Michalczewskim, Maspeksem i FoodCare"

 1. Wyj?tkowo emocjonalnie podchodz? do sprawy, ktra mnie nie dotyczy. Popieram FoodCare.
  W ostatnich paru latach Tiger nie kojarzyl si? ju? w ogle z Michalczewskim, a na pytanie „co to jest Tiger” wi?kszo?? odpowie, ?e napj. Ca?a zas?uga w zdobyciu pozycji lidera rynku nale?y do firmy W?odarskiego (?e wspomn? o napojach takich jak „Dominator” o ktrych nikt ju? nie s?yszy). Michalczewski od dawna ju? nie by? twarz? kolejnych kampanii Tigera.

  A Maspex? Dla nich to nie jest szczeglnie wa?na marka w koncernie, dlatego nie wr?? mu sukcesu na d?u?sz? met?. Wystarczy zreszt? spojrzec na design puszek i zw?aszcza litrowych butelek Tigera od Maspexu. Ohyda. FoodCare jest o wiele bardziej zdeterminowany i pomys?owy.

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 lip 2011 #

  • Wed?ug mnie wszystko jest kwesti? szczeg?w umowy zawartej pomi?dzy FoodCare a Michalczewskim.

   Je?li bokser mia? tylko by? twarz? kampanii przez okre?lony czas po ktrym producent napoju mg? swobodnie(j) dysponowa? mark?, wprowadza? kolejne produkty w celu dywersyfikacji rynku itd. to s?dowe zakazy i przepychanki uniemo?liwiaj? tej firmie produkcj? napojw. Trzeba troch? podej?? do granicy i walczy? o swj produkt (w tym przypadku o receptur? napoju) i zastosowa? kilka trickw do pokazania przemiany.

   Je?li natomiast to firma W?odarskiego jest tutaj tym czarnym bohaterem, ktry prbuje ciemi??y? biednego emerytowanego boksera, to s?d b?dzie musia? wyda? sprawiedliwy wyrok…

   Autor komentarza, poniedziałek, 25 lip 2011 #

 2. Michalczewski udzieli? FoodCare’owi licencji na „siebie” pod warunkiem, ?e pewien % z dochodw b?dzie i?? na jego fundacj? „Rwne szanse” ktra funduje dzieciom z biedniejszych rodzin jakie? treningi czy co?. FoodCare w pewnym momencie przesta? p?aci? ten procent na fundacj?, wi?c bokser wypowiedzia? umow? dlatego, ?e z?amano jej warunki. Tak? wersj? znam.

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 lip 2011 #

  • te? tak? wersj? znam.

   Autor komentarza, środa, 10 sie 2011 #

 3. Co by nie by?o to i tak Michalczewski przegra? walk?. Runda z FoodCare moze i wygrana, za wiele mu nie da?o. Do dzis przecie? wielkie sieci handlowe sprzedaj? po zani?onych cenach tigery, bo im sporo na sk?adzie zosta?o – 0.5l za…2z?.

  Za czasw in?ynierskich studiw kupowa?em tigery, ktre smakowa?y i by?y ?wietn? alternatyw? wobec drogiego redbulla. I z ch?ci? wspiera?em charytatywn? dzia?alno?? Tygrysa – w ko?cu zrobi? co? dobrego dla m?odych.

  Ciekawe co dalej z tym Black zrobi FoodCare…bo ostatnio z powrotem Frugo osi?gn?? niema?y sukces i to dzi?ki konsumentom

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 lip 2011 #

 4. Ja na szcz??cie nie pijam energetykw, ale w tej sprawie jak najbardziej jestem po stronie fundacji.

  Autor komentarza, wtorek, 26 lip 2011 #

  • Ja pi?em swego czasu du?o… i.. od maja trzymam sie z dala od p?ek. ;)

   Autor komentarza, wtorek, 26 lip 2011 #

 5. Źrd?a zbli?one do fundacji Michalczewskiego :) poinformowa?y, ?e ze strony FoodCare dosz?o do kilku nieprzyjemnych rzeczy, o ktrych bokser dowiadywa? si? zwykle po fakcie, m.in.:
  – prby rejestracji w Urz?dzie Patentowym zmodyfikowanego oznaczenia Tigera
  – wspomniane wcze?niej usuni?cie wizerunku boksera z opakowa? (pomimo zapisu umownego o wp?ywie zainteresowanego na wygl?d opakowa?)
  – wspomniane te? przez Maxika zaprzestanie p?atno?ci za licencj?

  Autor komentarza, piątek, 29 lip 2011 #

 6. No i co black zdech? TIGER przetrwa?. Pazerny i chciwy FoodCare jak zwykle sie skompromitowal i wydal majatek merke ktorej nikt nie zna albo traktuje jak energy, be itp itd takze kapa. Frugo tez sie nie uda?o wcisn?c hahah. Niech foodCare sprzedaje swoje badziewia w najnizszej cenie bo to jest ich rynek najtanszych i najbardziej badziewnych produktw.

  Autor komentarza, piątek, 6 kw. 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów