Thunderbird 2.0 PL

 

W?a?nie zaktualizowa?em swojego klienta pocztowego do najnowszej wersji i przegl?dam zmiany w Mozilla Thunderbird 2 PL. W skrcie: zmieniony wygl?d, dodane tagi (etykiety) i uproszczone dodawanie konta GMail.

Wybrane pozycje z listy nowo?ci wypisanych na stronie thunderbird.pl:

Etykiety wiadomo?ci

Etykiety wiadomo?ci: etykiety u?atwiaj? zarz?dzanie poczt?. Wiadomo?ciom mo?na przypisa? dowoln? liczb? etykiet. W po??czeniu z zapisanymi wynikami wyszukiwania i widokami poczty, zarz?dzanie ni? jest bardziej wydajne ni? dotychczas.

Etykiety

Pomys? zaczerpni?ty z GMail, czyli mo?emy definiowa? dodatkowe etykiety i przypisywa? je do r?nych wiadomo?ci. Dodatkowo do ka?dej etykietki mo?emy przypisa? okre?lony kolor. Do tej pory domy?lnie dost?pne by?o 4 czy 5 r?nokolorowych etykiet, teraz mo?emy definiowa? w?asne.

Motyw graficzny

Motyw graficzny: motyw Thunderbirda 2 i ca?y interfejs u?ytkownika zosta? poprawiony tak, by zwi?kszy? u?yteczno?? i efektywne wykorzystanie miejsca na ekranie.

Nowy motyw graficzny

Zmiany s? widoczne ju? na pierwszy rzut oka. Dla mnie wygl?d ikonek nie jest rzecz? najwa?niejsz?, wi?c do?? szybko „prze?kn?” zmiany. Przydatn? spraw? jest natomiast cieniowanie co drugiego wiersza na li?cie wiadomo?ci – drobiazg, a cieszy :)

U?atwienia w dost?pie do GMail

U?atwiony dost?p do popularnych us?ug webmail: u?ytkownicy us?ug Gmail i.Mac mog? z nich korzysta? w Thunderbirdzie po wprowadzeniu odpowiednich nazw u?ytkownikw i hase?.

GMail

Ma?a rzecz a cieszy :) W kreatorze nowego konta po prostu mamy opcj? „GMail”, gdzie tylko podajemy nasz login, has?o i kreator automatycznie wype?nia za nas dane serwerw POP3/SMTP i ustawia szyfrowane po??czenie z opcj? pozostawiania poczty na serwerze.

Powiadamianie o nowej poczcie:

Ulepszone powiadamianie o nowej poczcie: okna powiadomienia zawieraj? teraz tak?e informacje o temacie i nadawcy wiadomo?ci, a tak?e fragment jej tre?ci.

Powiadamianie o nowej poczcie

Bardzo fajna sprawa. Jak ju? mi i tak wyskakuj?ce okienko przerwie ogl?danie filmu, to wiem czy warto przerywa? seans, bo to co? wa?nego, czy tylko kolejny spam.

Wyszukiwarka w tre?ci wiadomo?ci

Mechanizm Znajd? wprowadzaj?c: wyszukiwanie i pod?wietlanie tekstu wiadomo?ci podczas wpisywania.

Kolejna ma?a rzecz, ktra cieszy.

Wpis opublikowany 20 kwietnia 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Thunderbird 2.0 PL"

 1. Ciekawie wygl?da opcja z etykietami. Jednak to troszk? za ma?o by mnie odci?gn? od operowego klienta (ktry etykiety te? ma, ale tylko ograniczon? ilo?? i w dodatku z gry zdefiniowan?).

  Autor komentarza, piątek, 20 kw. 2007 #

 2. Najwa?niejsze jest jak szybko twrcy rozszerze? zareaguj? na thunderbirda 2. Jeszcze do niedawna minimize to tray nie wsp?pracowa?o, teraz z tego co widz? to ju? si? zmieni?o.

  Autor komentarza, sobota, 21 kw. 2007 #

 3. @galthran: Prawda. Minimize to tray dzia?a mi bez najmniejszego problemu, niekompatybilno?? wykaza?o raptem kilka drobnych rozszerze?, ktre ju? chyba nie s? rozwijane.

  Ustabilizowane ?rodowisko pozwala na ustawienie parametru MaxVersion oznaczaj?cego zakres kompatybilno?ci na coraz wy?sze warto?ci. Teraz pono? pojawi?y si? nowe mo?liwo?ci dost?pne dla twrcw rozszerze?… zobaczymy co ciekawego powstawnie w najbli?szym czasie :)

  Autor komentarza, sobota, 21 kw. 2007 #

 4. TheBata! i tak nic nie pobije :D

  Autor komentarza, sobota, 21 kw. 2007 #

 5. Nigdy nie u?ywa?em takich programw,potestuj? i napisz? wra?enia…

  Autor komentarza, czwartek, 6 lis 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów