Kalkulator.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Banalny program, ktry liczy sum?, r?nic?, iloczyn i iloraz dwch liczb.

import javax.swing.*; // wczytanie biblioteki graficznej swing
import java.awt.*; // wczytanie biblioteki graficznej awt
import java.awt.event.*;

public class Kalkulator
{
 
 public static void main(String args[])
 {
  Okno okno=new Okno(); // tworzymy nowy obiekt typu Okno (dalej b?dziemy o nim mwi? "okienko"), ktry zaraz stworzymy
  okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // zamkni?cie okienka ma by? jednoznaczne z zamkni?ciem programu
  okno.setVisible(true); // nasze okienko ma by? widoczne
 }
} 

class Okno extends JFrame // tworzymy nowy obiekt "Okno"
{
 public Okno() // "konstruktor" czyli g?wna funkcja danej klasy o takiej samej nazwie co klasa. Okre?la w?a?ciwo?ci okienka
 {
  setTitle("Kalkulator"); // Nadajemy nazw? okienka (b?dzie si? wy?wietla? na niebieskim pasku programu)
  setSize(160,250); // Okre?lamy wymiary okienka w pikselach (160 szeroko?ci, 250 wysoko?ci)
  
  
  MojPanel p=new MojPanel(); // Tworzymy nowy obiekt typu "MjPanel" (dalej nazywamy go "panel"), ktry zaraz stworzymy
  Container powzaw=getContentPane(); // tworzymy obiekt "powzaw" ktry stanowi powierzchni? okienka. 
  powzaw.add(p); // do tej powierzchni dodajemy panel, ktry stworzyli?my dwie linijki wy?ej
 }
}
 
class MojPanel extends JPanel // tworzymy nowy obiekt MjPanel
{
 
 JTextField a;   // definiujemy zmienn? "a" typu "pole tekstowe" dla pierwszej liczby
 JTextField b;   // definiujemy zmienn? "b" typu "pole tekstowe" dla drugiej liczby
 JTextField wynik; // definiujemy zmienn? "wynik" typu "pole tekstowe" dla wyniku
 
 // Zmienne te definiujemy bezpo?rednio w klasie, ?eby by?y dost?pne dla wszystkich funkcji w tej klasie
 
 public MojPanel() // "konstruktor" czyli g?wna funkcja danej klasy o takiej samej nazwie co klasa. Tu tworzymy fizycznie nasz "panel"
 {
  setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // okre?lamy uk?ad elementw w panelu. 
                        // Tu: FlowLayout, czyli wszystkie elementy s? wyrwnane do lewej strony
                        // ka?dy kolejny element b?dzie "doklejany" do poprzedniego z prawej strony

 
  JLabel lab1=new JLabel("Liczba a");  // Tworzymy etykietk? tekstow? "lab1"
  add(lab1);               // i dodajemy j? do naszego panelu
  
  a=new JTextField("",12);        // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcze?niej zmiennej "a"
  add(a);                // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JLabel lab2=new JLabel("Liczba b");  // Tworzymy etykietk? tekstow? "lab2"
  add(lab2);               // i dodajemy j? do naszego panelu
  
  b=new JTextField("",12);        // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcze?niej zmiennej "b"
  add(b);                // i dodajemy go do naszego panelu
    
  
  JButton plus=new JButton("+");    // Tworzymy przycisk " + " o nazwie "plus"
  add(plus);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton minus=new JButton("-");    // Tworzymy przycisk " - " o nazwie "minus"
  add(minus);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton mnozenie=new JButton("*");  // Tworzymy przycisk " * " o nazwie "mnozenie"
  add(mnozenie);            // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton dzielenie=new JButton("/");  // Tworzymy przycisk " / " o nazwie "dzielenie"
  add(dzielenie);            // i dodajemy go do naszego panelu
  
  // Mamy ju? elementy kalkulatora, teraz musimy stworzy? co?, co b?dzie ci?gle monitorowa?o
  // co te? si? dzieje z naszymi przyciskami. Do ka?dego z nich stworzymy wi?c specjalny "pods?uch"
  
  ActionListener sl1=new Dodaj();    // Tworzymy "pods?uch" o nazwie "sl1" w postaci funkcji Dodaj()
  plus.addActionListener(sl1);     // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "plus"
  
  ActionListener sl2=new Odejmij();   // Tworzymy "pods?uch" o nazwie "sl2" w postaci funkcji Odejmij()
  minus.addActionListener(sl2);     // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "minus" 
  
  ActionListener sl3=new Pomnoz();   // Tworzymy "pods?uch" o nazwie "sl3" w postaci funkcji Pomnoz()
  mnozenie.addActionListener(sl3);   // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "mnozenie" 
  
  ActionListener sl4=new Podziel();   // Tworzymy "pods?uch" o nazwie "sl4" w postaci funkcji Podziel()
  dzielenie.addActionListener(sl4);   // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "dzielenie" 
  
  
  JLabel lab3=new JLabel("wynik");   // Tworzymy etykietk? tekstow? "lab1"
  add(lab3);              // i dodajemy j? do naszego panelu
  
  wynik=new JTextField("",12);     // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcze?niej zmiennej "wynik"
  add(wynik);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  }
 
 class Dodaj implements ActionListener  
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - klikni?cie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "a", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "b", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long suma=n+m; // wykonaj dzia?anie
   wynik.setText(""+suma+" "); // podstaw warto?? do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
 
  class Odejmij implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - klikni?cie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "a", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "b", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long roznica=n-m; // wykonaj dzia?anie
   wynik.setText(""+roznica); // podstaw warto?? do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
  
 class Pomnoz implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - klikni?cie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "a", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "b", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long iloczyn=n*m; // wykonaj dzia?anie
   wynik.setText(""+iloczyn); // podstaw warto?? do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
   
 class Podziel implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - klikni?cie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "a", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawarto?? pola tekstowego "b", zamie? na liczb? typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   float iloraz=(float)n/m; // wykonaj dzia?anie. Zwr? uwag? na typ "float". (float) przed dzia?aniem zamienia warto?? na liczb? zmiennoprzecinkow?
                // przez co poprawnie wy?wietla u?amek
   wynik.setText(""+iloraz); // podstaw warto?? do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
 
 
 
 
 
 
}Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów