II Dzie? Ochrony Danych Osobowych Rady Europy – 28 stycznia 2008

 

W zesz?ym roku decyzj? Rady Europy, dzie? 28 stycznia zosta? og?oszony Dniem Ochrony Danych Osobowych (Data Privacy Day). W tym dniu specjali?ci ds. bezpiecze?stwa danych osobowych odwiedzali europejskie szko?y oraz uniwersytety i podczas organizowanych tam konferencji i prelekcji mwili o bezpiecze?stwie prywatnych danych oraz naszych prawach. W tym roku do kampanii przy??czy?y si? Stany Zjednoczone i Kanada.

Czy ktokolwiek z Was wiedzia? o istnieniu takiego dnia? Widzia? jak?? prezentacj?? Ja te? nie. O ochronie prywatnych danych nie by?o mowy a? do Wielkiej Kontroli Naszej-Klasy ™… W tym roku organizacja IAPP (International Association of Privacy Professionals) przygotowa?a gotowe zestawy materia?w edukacyjnych: prezentacje w formacie PowerPoint, handouts w formacie PDF, skrypt z gotowym programem takiej prelekcji itp. Swj wk?ad w projekt ma rwnie? Google.

Pe?en zestaw materia?w mo?na pobra? ze podstrony IAPP Data Privacy Day 2008 Educational Presentations. Poszczeglne prezentacje wrzuci?em ju? na SlideShare.net (udost?pnione zosta?y na licencji Creative Commons Attibution 3.0 Unported):

Privacy Today

Prezentacja przygotowana dla IAPP przez prof. Peter Swire z Moritz College of Law na Uniwersytecie Stanowym w Ohio.

Teen Privacy Online

Prezentacja „Social Networking, Privacy Policies, and Security Risks: How to Protect Your Personal Information Online” przygotowana przez IAPP i Intela. Prezentacja skierowana jest do m?odzie?y.

Google Privacy Channel

Rwnie? Google w??czy?o si? do kampanii, o czym poinformowano dzi? na blogu. W YouTube uruchomiono specjalny kana? zawieraj?cy screencasty dotycz?ce prywatno?ci naszych danych. Ot pierwszy z brzegu: Google Privacy: A Look at Cookies:

Zosta?a przygotowa rwnie? specjalna broszurka zatytu?owana Privacy at Google.

A co w Polsce?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dzie? otwarty w biurze GIODO

Na stronach GIODO mo?na znale?? informacj? o dniu otwartym w biurze Generalnego InspektoraOchrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2 (budynek Intraco). Przyj?? mo?na w godzinach 11.00 – 17.00.

Uczestnicy b?d? mogli uzyska? informacje z zakresu ochrony danych osobowych oraz otrzyma? publikacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z cyklu „ABC ochrony danych osobowych”. Zostan? wy?wietlone filmy o ochronie danych osobowych oraz przeprowadzone wyk?ady na temat praktycznych aspektw ochrony danych osobowych, a tak?e zagro?e?, jakie mi?dzy nami niesie ze sob? wirtualna rzeczywisto??. W tym dniu Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanie si? miejscem ciekawych spotka? oraz wymiany do?wiadcze? zwi?zanych z ochron? prywatno?ci ka?dego obywatela.

W programie zosta?y przewidziane rwnie? konkursy wiedzy oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci. W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcze?niejsze zg?oszenie pod nr (022) 8607312 do dnia 25 stycznia 2008 r. do godz. 15.00

Szczeg?owy program imprezy mo?na znale?? na stronach GIODO.

?niadanie naukowe „Ochrona danych osobowych w strefie Schengen”

Specjalne seminarium nazwane „?niadanie naukowe ‚Ochrona danych osobowych w strefie Schengen'” przygotowa?a rwnie? Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania im. Leona Ko?mi?skiego w Warszawie. Seminarium odb?dzie si? w godziniach 9:00 – 11:00 w budynku uczelni przy ul. Jagiello?skiej 59. Niestety impreza nie ma charakteru otwartego: udzia? uczestnikw na podstawie zaprosze?.

Dzia?ania z Schengen doprowadzi?y do zniesienia kontroli na wewn?trznych granicach Pa?stw Cz?onkowskich obszaru Schengen, jak rwnie? do ustanowienia jednolitych zasad kontroli na granicach zewn?trznych w zakresie wsplnej polityki wizowej oraz wdro?enia dzia?a? towarzysz?cych, ktre umo?liwiaj? zniesienie wewn?trznych kontroli granicznych. Dzia?ania te maj? bezpo?redni wp?yw na ?ycie obywateli w ramach swobodnego przep?ywu osb. Mamy nadziej?, ?e seminarium b?dzie stanowi?o doskona?? okazj? do wymiany pogl?dw w ?rodowisku naukowym na temat ochrony danych osobowych w strefie Schengen, jak rwnie? b?dzie stanowi?o prb? usystematyzowania wiedzy pozwalaj?cej na rozwi?zanie wielu problemw w zmieniaj?cych si? warunkach prawnych.

Wpis opublikowany 26 stycznia 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "II Dzie? Ochrony Danych Osobowych Rady Europy – 28 stycznia 2008"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów