Znaczenie i funkcje inteligencji w rozwoju kapitalizmu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Inteligencja techniczna

Jej zas?ug? by?o wynalezienie i zastosowanie maszyn, urz?dze? przemys?owych, ktre doprowadzi?y do pojawienia si? masowej produkcji. To z kolei wywo?a?o dost?pno?? wielu towarw, ktre wcze?niej by?y powszechnie ca?kowicie nieznane i drogie, np. myd?o.

Nowe technologie i techniki produkcji upowszechni?y si? za spraw? tej grupy, ktra nieustannie poszukiwa?a sposobw intensyfikacji produkcji, co ostatecznie wyrazi?o si? wynalezieniem linii produkcyjnej.

Inteligencja artystyczna

Stylistyka i wzornictwo przemys?owe, bez ktrego nie mo?na by?o kreowa? popytu. Wi??? si? z tym rwnie? estetyka towaru i system jego pakowania.

Inteligencja medyczna

Jej zas?ug? jest u?wiadomienie przedsi?biorcom ogromnej ceny jak? p?acili robotnicy za ci??kie warunki pracy. W sumie grozi?o to wymarciem robotnikw, st?d postulat stopniowego ograniczania czasu pracy i wy?szych zarobkw.

Strajki i inne formy oporu przekona?y ?wiat kapita?u o ograniczeniu wyzysku. Od 1898 r. Obowi?zuje 8-godzinny dzie? pracy, ktry jest stopniowo redukowany.

Inteligencja finansowa

Przyczyni?a si? do stworzenia systemu rozlicze? i obs?ugi finansowej pracownikw oraz podmiotw gospodarczych.

Inteligencja mened?erska

Pojawi?a si? w USA w po?owie lat 50. XX w. i stanowi?a efekt wyniesionych do?wiadcze? w procesie produkcji i zarz?dzania przedsi?biorstwami. W wyniku procesu wyodr?bnienia si? funkcji zarz?dzaj?cych przedsi?biorstwem, pojawi?a si? potrzeba zatrudniania mened?erw, ktrzy nie tylko zajmowali si? zarz?dzaniem, ale rwnie? poszukiwaniem rezerw.

W 1940 r. James Burnham napisa? dzie?o pt. „Rewolucja mened?erska” w ktrym wskaza? przedsi?biorcom na konieczno?? zrezygnowania z samodzielnego kierowania przedsi?biorstwem i zatrudnienia w tym celu innych pracownikw, ktrzy skupia? si? b?d? na metodach, funkcjach zwi?zanych z wspieraniem kierownictwa, co z pewno?ci? przyczyni si? do lepszych efektw.

Postulaty Burnhama szybko zosta?y zrealizowane przez przedsi?biorcw. Motywem sk?aniaj?cym do zatrudniania mened?erw by?y potencjalne korzy?ci ekonomiczne i dlatego inteligencja tego typu tak szybko si? rozwin??a.

Źrd?a zysku wed?ug Smitha

  • Kapita? » zysk
  • Praca » wynagrodzenie
  • Ziemia » zysk

Kapita? + ryzyko + praca = zysk + wynagrodzenie

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów