Powstanie partii zrzeszaj?cych robotnikw

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

K?ka fabryczne

K?ka fabryczne zdo?a?y podnie?? znacz?co ?wiadomo?? spo?ecznopolityczn? robotnikw, ktrzy cechowali si? prawie 100% analfabetyzmem. Z tego powodu jedynie przy pomocy s?owa mwionego mo?na by?o na nich oddzia?ywa?. W efekcie swj bunt przeciw trudnym warunkom pracy i niskim zarobkom, pocz?tkowo kierowali przeciw maszynom. Pźniej wobec kapitalistw. Ten etap zako?czy? si? pierwszymi udanymi strajkami, ktre w nieznacznym stopniu poprawi?y ich sytuacj? materialn?.

K?ka mi?dzy fabryczne

To wy?szy etap we wzro?cie ich ?wiadomo?ci, ktry wyrazi? si? skutecznymi protestami i formu?owaniem postulatw, adresowanych do ?wiata kapita?u. Wsplne strajki doprowadzi?y do ust?pstw, ktre przynios?y efekty w postaci:

  • Zaniechania zatrudniania kobiet i dzieci na nocne zmiany
  • Skrcenie godzin pracy
  • Popraw? warunkw pracy

Partie elitarne

To efekt do?wiadcze? politycznych poprzednich okresw i jednocze?nie osi?gni?cia pe?nej dojrza?o?ci przez elity robotnicze.

Partie elitarne zdo?a?y systematycznie przeprowadza? strajki, demonstracje, protesty, domagaj?c si? przyznania robotnikom praw politycznych. Odniesione sukcesy zach?ci?y ca?? klas? do wst?powania w szeregi partii robotniczych, co doprowadzi?o do ich przekszta?cenia w partie masowe.

Partie masowe

Dojrza?a forma organizacyjna klasy robotniczej, pozwalaj?ca na prowadzenie systematycznej walki o popraw? bytu tej klasy, poprzez przyznanie robotnikom praw politycznych, w tym biernego i czynnego prawa wyborczego. To z kolei umo?liwi?o zdobycie poparcia spo?ecznego w wyborach, ktrego efekty wyrazi?y si? w postaci pos?w w parlamentach reprezentuj?cych interesy ?wiata pracy.

W wyniku ich pracy, wprowadzono ustawodawstwo odczuwalnie poprawiaj?ce warunki bytowe i pracy ca?ej klasy. Od 1896r. obowi?zuje 8-godzinny dzie? pracy.

Zwi?zki zawodowe

Podj??y walk? o realizacj? celw wy??cznie ekonomicznych.

Partie robotnicze przyj??y ideologie:

  • marksistowsk?
  • marksistowsko-leninowsk?
  • socjaldemokratyczn?
  • chrze?cija?sko-demokratyczn?
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów