Powstanie i rozwj partii politycznych

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Powstanie i rozwj partii politycznych – jako narz?dzia prowadz?cego do wzrostu bogactwa klasy kapitalistycznej.

Partie polityczne

Podstawowe elementy definiuj?ce parti? polityczn?:

 • idea (ideologia, postulaty ekonomiczne)
 • wdz (przywdca)
 • sympatycy (cz?onkowie)
 • organizacja (struktura)
 • pieni?dze (fundusze)
 • propaganda (agitacja)
 • program
 • ch?? do zdobycia w?adzy w kraju

Powstanie partii zrzeszaj?cych kapitalistw

Koterie arystokratyczne

Nieformalne zrzeszenia najbogatszych przedsi?biorcw oparte na wi?zi rodzinno-towarzysko-zawodowej. Pocz?tkowo ich celem by?o poszukiwanie sposobw os?abienia pa?stwa feudalnego, ktre stwarza?o przeszkody prawne na drodze do bogacenia si?. Nie mia?y charakteru trwa?ego ani systemowego, co wynika?o z jeszcze niskiego stanu ?wiadomo?ci politycznej.

Kluby elitarne

Stanowi?y ju? grup? formaln? najbogatszych kapitalistw, ktrzy spotykali si? w ekskluzywnych miejscach w celu wyra?enia konkretnych postulatw ekonomiczno-politycznych wobec rz?dz?cych. W spotkaniach klubowych uczestniczy?a inteligencja ekonomiczno-humanistyczna, ktra „wynalaz?a” instytucj? partii politycznej, ktrej wcze?niej nie znano. Partia oznacza?a cz??? ca?o?ci.

Ta nowa forma zosta?a przyj?ta przez ?wiat kapita?u, co wkrtce zaowocowa?o pojawieniem si? partii elitarnych

Partie elitarne

Umiej?tno?? podejmowania trafnych decyzji nieformalnych przywdcw „klubowych”, ktrzy organizowali spotkania. Na etapie tym, przedsi?biorcy zdo?ali ju? przy pomocy inteligencji dostrzec s?abo?ci pa?stwa feudalnego, tkwi?ce w skostnia?ym systemie prawa. Wszystko to razem sk?oni?o ich do powo?ania partii i przedstawienia postulatw ca?ej klasy kapitalistycznej.

Partie masowe

Stanowi?y efekt pomy?lnego przebiegu dzia?alno?ci partii elitarnych, ktre zdo?a?y sta? si? partnerami politycznymi szlachty feudalnej i decydowa? w parlamentach o kszta?cie pa?stwa. To sk?oni?o w sumie pozosta?ych do zaanga?owania si? w dzia?alno?? partyjn?. Przedsi?biorcy dysponuj?c si?? polityczn? zdobyli prawa polityczne, tj. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach parlamentarnych. W ten sposb ich przedstawiciele wyszli z propozycjami nowych rozwi?za? prawnych w cia?ach ustawodawczych, ktre to po za?artej walce, zosta?y przyj?te. W ten sposb prawo kapitalistyczne (ustawy) stopniowo zacz??o zast?powa? feudalne.

 • partie liberalne
 • partie konserwatywne
 • partie chrze?cija?sko-demokratyczne
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów